MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, March 26, 2012

How Solar Bottle Bulbs Works and A Liter of Light Campaign 2012 Hoạt động của Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời và Chiến dịch “A Liter of L

How Solar Bottle Bulbs Works and A Liter of Light Campaign 2012

Hoạt động của Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời và Chiến dịch “A Liter of Light” 2012
Necessity is the mother of inventions. With electrical shortage and increasing cost of electricity, the solar bottle bulb technology was born in Brazil invented by Alfredo Poser in 2002, a mechanic worker looking for a way for a substitute to electricity light using bottles of water.

Cái khó ló cái khôn. Với tình trạng thiếu điện và giá điện ngày càng tăng, Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời đã được ra đời ở Brazil do Alfredo Poser phát minh vào năm 2002, một công nhân cơ khí đã tìm kiếm cách để thay thế ánh sáng điện bằng cách sử dụng chai nước.

This simple idea, a solution to energy crisis took many years before it was realized, implemented and spread to the world and at last, it's here in the Philippines. A Liter of Light (Isang Litrong Liwanag), proposes an alternative solution for household electricity dependence and open flame fire hazards using the natural source of light - The Sun.

Ý tưởng đơn giản này, một giải pháp cho khủng hoảng năng lượng, đã mất nhiều năm trước khi nó được hiện thực, áp dụng và lan rộng ra thế giới và cuối cùng nó có mặt ở đây - đất nước Philippins. Dự án “A Liter of Light” (Isang Litrong Liwanag-Một lít ánh sáng) đề xuất một giải pháp thay thế điện cho việc thắp sáng bằng điện ở hộ gia đình và tránh nguy cơ hỏa hoạn bằng cách sử dụng nguồn sáng tự nhiên của Mặt Trời.

The lightning project will use the solar bottle bulbs made from recyclables 1.5 Liter PET bottles, filtered water, chlorine and salt. This will cost approximately P50 to make 1 piece and will save at least P500 monthly in your electric bill. It will also save our planet earth from global warming, preventing climate change. 1 solar bulb would save 17 kg of carbon dioxide in a year. Imagine a millions solar bottles installed in household throughout our country and the whole world.

Dự án chiếu sáng sẽ sử dụng “Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời” được làm từ việc tái chế chai PET 1,5 lít, nước lọc, clo và muối. Điều này có nghĩa là sẽ có giá khoảng 50 Peso để làm một “Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời” và sẽ tiết kiệm ít nhất 500 Peso hàng tháng trong hóa đơn tiền điện của bạn. Nó cũng sẽ giúp Trái Đất của chúng ta tránh khỏi sự nóng lên toàn cầu, ngăn chặn biến đổi khí hậu. Một bóng đèn năng lượng mặt trời sẽ tiết kiệm được 17kg carbon dioxy trong một năm. Hãy tưởng tượng việc hàng triệu chai năng lượng mặt trời được đặt ở các hộ gia đình trong cả nước và trên toàn thế giới.

A Solar Bottle Bulb Works by Light Refraction equivalent to 60 watts electric bulb
A Liter of Light - Light a Million Homes in 2012

A Solar Bottle Bulb Works by Light Refraction equivalent to 60 watts electric bulb

Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời hoạt động bởi ánh sáng khúc xạ tương đương với bóng đèn điện 60W

A Liter of Light is the latest project venture by MyShelter Foundation established by Illac Diaz to create a system of sustainability and reliability through its capability building and employment generating projects. The project aims to light a millions homes in dispriveledge communities nationwide in 2012.

A Liter of Light là dự án mới nhất của MyShelter Foundation được Illac Diaz thành lập để tạo ra một hệ thống bền vững và đáng tin cậy thông qua các dự án xây dựng năng lực và tạo việc làm. Dự án này nhằm mục đích thắp sáng một triệu ngôi nhà trong các cộng đồng thiệt thòi toàn quốc vào năm 2012.

A Liter of Light - Light a Million Homes in 2012

A Liter of Light – Thắp sáng một triệu ngôi nhà năm 2012

Philippines Guinness World Record for Most Solar Bulbs installed in a day

Last Nov 30, 11,300 solar bulbs was installed by Rotary Club District 3380 and Armed Forces of the Philippines (AFP) in low income communities in Metro Manila to break world record for the the most installed solar bulb in 1 day set by Brazil which is 3000. Continuing for the project, 100,000 will be installed in Cebu this December and another 107, 000 solar bulbs early next year which marks 107th anniversary of Rotary Club District.

Kỷ lục Guinness thế giới cho Philippines với nhiều Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời nhất được đặt trong vòng một ngày.

Ngày 30-11, 11.300 bóng đèn năng lượng mặt trời được cài đặt bởi Quận Rotary Club 3380 và các lực lượng vũ trang Philippin (AFP) trong cộng đồng có thu nhập thấp ở Metro Manila để phá vỡ kỷ lục thế giới cho Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời được lắp đặt nhiều nhất trong một ngày bởi Brazil là 3.000. Tiếp tục dự án, 100.000 bóng đèn sẽ được cài đặt tại Cebu vào tháng 12 này và 107.000 bóng đèn năng lượng mặt trời khác vào đầu năm nay đánh dấu kỷ niệm lần thứ 107 của Quận Rotary Club.

How to Make a Solar Bottle Bulb

To make a Solar Bottle Bulb, you need a 1.5 Liter PET bottles, flat or corrugated metal roof, filtered water, chlorine, salt and sealant. This simple lighting technology is very easy to make. Just follow the simple steps below.

Làm Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời như thế nào?

Để làm một Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời, bạn cần một chai Pet 1,5 lít, miếng tôn lợp mái nhà bằng kim loại gợn sóng, nước lọc, clo, muối và chất bịt kín. Công nghệ chiếu sáng đơn giản này rất dễ thực hiện. Chỉ cần làm theo các bước cơ bản sau đây.


Metal Roof

1. Cut a circular Hole in the metal roof, approximately less than the diameter of your 1.5 Liter Soda bottle. Make a small strips perpendicular to the hole for a better grip of sealant and the container.

– Tấm lợp bằng kim loại

1. Cắt một lỗ tròn trên tấm lợp bằng kim loại, hơi nhỏ hơn đường kính của chai nước ngọt 1,5 lít. Làm một dải tròn nhỏ vuông góc với lỗ cho dễ gắn keo và giữ chắc chai nước.

Metal Roof with Bottle

2. Insert the 1.5L soda bottle to the metal roof up to 1/3 of its body and apply sealant around the metal strips. Let it dry.

– Tấm lợp bằng kim loại với chai

2. Lắp chai nước ngọt 1,5 lít vào tấm lợp bằng kim loại lên đến 1/3 của chai và dán keo xung quanh mảnh kim loại. Để khô.

Bottle Filled with filtered Water

3. Filled with filtered water. Water should be free from contamination to be able to refract light perfectly. Put chlorine to resist the growth of algae, moss or any microorganisms.

– Chai đổ đầy nước lọc

3. Đỏ đầy chai với nước lọc. Nước nên không bị nhiễm bẩn để cho khúc xạ ánh sáng được hoàn toàn. Cho clo vào để chống lại sự phát triển của tảo, rêu hoặc bất kỳ vi sinh vật nào.

Solar Bottle Bulb Installation on the Roof

4. Installed in your roof. Apply sealant for waterproofing.

– Đặt chai bóng đèn chai nước năng lượng mặt trời trên mái nhà

4. Lắp vào mái nhà của bạn. Dán keo chống thấm


How Solar Bottle Bulb Works?

Solar Bottle Bulb works by refraction of light rays because of different medium, air and water. By refracting light from the sun, it produces light 360 degrees around the room with equivalent light power of 60 watts bulb. It will last for 5 years without maintenance and before the water has to be changed. The chlorine prevent the growth of microorganism and maintain the clarity of the water.

Let us support A Liter of Light project for lighting a million homes and spread the news.

Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời hoạt động như thế nào?

Bóng đèn Chai nước năng lượng mặt trời hoạt động bằng khúc xạ ánh sáng do sự khác biệt giữa môi trường không khí và nước. Bằng cách khúc xạ ánh sáng từ mặt trời, nó tạo ra ánh sáng 360 độ xung quanh phòng với sức mạnh ánh sáng tương đương với bóng đèn 60W. Nó sẽ kéo dài trong 5 năm mà không cần bảo trì và trước khi thay nước. Clo ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật và duy trì độ trong của nước.

Chúng ta hãy hỗ trợ dự án “A Liter of Light” để chiếu sáng một triệu gia đình và lan truyền tin tức.
Translated by bao quyen le vu baoquyenlevu@gmail.com

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn