MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, March 14, 2012

Classic moments in Vietnam War - Những khoảnh khắc kinh điển của chiến tranh Việt Nam

Classic moments in Vietnam War - Những khoảnh khắc kinh điển của chiến tranh Việt Nam
Click image for larger version Name: 2.jpg Views: 156 Size: 34.4 KB ID: 29879

Click image for larger version Name: 3.jpg Views: 162 Size: 36.0 KB ID: 29880

Click image for larger version Name: 4.jpg Views: 158 Size: 32.3 KB ID: 29881

Click image for larger version Name: 5.jpg Views: 153 Size: 36.7 KB ID: 29882

Click image for larger version Name: 6.jpg Views: 145 Size: 33.4 KB ID: 29883

Click image for larger version Name: 7.jpg Views: 161 Size: 40.1 KB ID: 29884

Click image for larger version Name: 8.jpg Views: 150 Size: 26.9 KB ID: 29885

Click image for larger version Name: 9.jpg Views: 138 Size: 47.0 KB ID: 29886

Click image for larger version Name: 10.jpg Views: 171 Size: 38.2 KB ID: 29887

Click image for larger version Name: 11.jpg Views: 152 Size: 57.0 KB ID: 29888

Click image for larger version Name: 12.jpg Views: 161 Size: 21.8 KB ID: 29889

Click image for larger version Name: 13.jpg Views: 146 Size: 30.8 KB ID: 29890

Click image for larger version Name: 14.jpg Views: 160 Size: 38.2 KB ID: 29891

Click image for larger version Name: 15.jpg Views: 159 Size: 25.8 KB ID: 29892

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn