MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, March 24, 2012

Bo Xilai and Zhou Yongkang were planning coup: Mingjing News Báo Minh Cảnh: Bạc Hy Lai và Châu Vĩnh Khang âm mưu đảo chínhChongqing's security bureau holds an anti-trafficking drill in 2005. Former party chief Bo Xilai reportedly purchased 5,000 rifles from a local munitions factory last year in the name of the bureau. (File photo/Xinhua)

Sở an ninh của Trùng Khánh tổ chức diễn tập phòng chống buôn bán ma túy năm 2005. Cựu Bí thư Bạc Hy Lai, theo như báo cáo, đã mua 5.000 súng trường từ một nhà máy sản xuất đạn dược địa phương năm ngoái nhân danh sở an ninh. (ảnh / Tân Hoa Xã)

Bo Xilai and Zhou Yongkang were planning coup: Mingjing News

Báo Minh Cảnh: Bạc Hy Lai và Châu Vĩnh Khang âm mưu đảo chính

Want China

2012-03-22

Want China

22.03.2012

Detained former Chongqing police chief Wang Lijun is rumored to hold evidence of a secret plot by Bo Xilai and Zhou Yongkang to block the expected succession of Chinese vice president Xi Jinping as general secretary of the Communist Party, according to Mingjing News, a New York-based website allegedly sourced by political insiders.

Có tin đồn rằng cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đang bị bắt giữ đang nắm giữ bằng chứng một âm mưu bí mật của Bạc Hy Lai và Châu Vĩnh Khang nhằm ngăn cản việc nhậm chức được trông đợi của phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào vai trò tổng bí thư Đảng Cộng sản, căn cứ theo hãng tin Minh Cảnh, một trang mạng từ New York nhận là có nguồn tin từ những nhân vật chính trị trong cuộc.

The stunning dismissal of former Chongqing party boss Bo Xilai has been widely speculated to be linked to the drama surrounding his former right-hand man, Wang Lijun, the city's former police chief and deputy mayor. Wang, who was transferred from Liaoning to Chongqing at Bo's request to help the latter in an effort to stamp out organized crime and corruption, deserted his post and sought political asylum at the US consulate in Chengdu on Feb. 5, but later surrendered to government agents and is now believed to be detained in Beijing. Bo meanwhile was removed from his official posts on March 15 and is rumored to have been placed under house arrest, although most reports on the underlying causes of the ongoing political drama have thus far contained little more than unconfirmed speculation.

Việc phế truất đầy bất ngờ đối với cựu bí thư đảng uỷ Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã được đa số đồn đãi rằng có liên quan đến sự kiện đầy kịch tính của cánh tay phải trước đây của ông là Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an và phó thị tưởng Trùng Khánh. Vương từng được Bạc yêu cầu thiên chuyển từ Liêu Ninh đến Trùng Khánh để giúp Bạc trong nỗ lực dập tắt tội phạm có tổ chức và tham nhũng. Vương đã rời bỏ nhiệm sở và tìm cách tị nạn chính trị tại lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô hôm 5 tháng Ba, nhưng sau đó đã nộp mình cho nhân viên chính quyền và hiện được cho là đang bị giam giữ tại Bắc Kinh. Trong khi đó Bạc đã bị cách chức vào hôm 15 tháng Ba và có tin đồn là đang bị giam giữ tại gia, mặc dù đa số những tin tức về các nguyên nhân của vở kịch chính trị đang diễn tiến này cho đến nay vẫn không có gì vững chắc ngoài những đồn đãi không kiểm chứng được.

Mingjing News, a widely read news portal, has now linked Bo's downfall to an alleged conspiracy to prevent Xi from becoming the most powerful member of the CCP.

Tờ Minh Cảnh, một trang mạng được theo dõi rộng rãi, hiện đã liên kết việc thất thế của Bạc với một âm mưu được cho là nhằm ngăn Tập Cận Bình trở thành nhân vật quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

According to an unnamed Beijing source, Zhou Yongkang, a member of the elite nine-member Politburo Standing Committee, secretly promised to help Bo join him in the country's most powerful decision-making body and take over his role as secretary of the Political and Legislative Affairs Committee. This would have allowed Bo to control the People's Armed Police and Ministry of Public Security, and force Xi to step down before inserting himself in the vice president's place as expected future general secretary, the source said.

Căn cứ theo một nguồn tin không nêu danh tại Bắc Kinh, Châu Vĩnh Khang, một thành viên của nhóm lãnh đạo tối cao gồm chín người trong Uỷ ban Thường trực Bộ Chính trị, đã bí mật hứa hẹn giúp Bạc được vào cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia và thay thế Châu trong vai trò bí thư Uỷ ban Chính pháp. Việc này sẽ cho phép Bạc kiểm soát được lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân và Bộ Công an, và ép Tập phải từ chức trước khi tự đưa mình vào vị trí phó chủ tịch và chức tổng bí thư trong tương lai, nguồn tin cho biết.Mingjing also reported that Bo, through Wang and in the name of Chongqing's Public Security Bureau, purchased 5,000 rifles and 50,000 rounds of ammunition from a local munitions factory last year in order to create a private army. The People's Armed Police has already been sent to Chongqing to investigate the whereabouts of the weapons, the report said.

Báo Minh Cảnh cũng nói rằng Bạc, qua Vương và trên danh nghĩa của Sở Công an Trùng Khánh, đã mua 5 nghìn súng trường và 50 nghìn viên đạn từ một nhà máy sản xuất vũ khí vào năm ngoái để thiết lập một đội quân riêng. Cảnh sát Vũ trang đã được gửi đến Trùng Khánh để điều tra tung tích của đống vũ khí này, bản tin cho biết.

Another Mingjing News "revelation" suggests that since Chinese New Year, Bo had been using his influence over domestic and international media to heighten attention on the forthcoming 18th CPC National People's Congress, where Xi is expected to succeed Hu Jintao, current president and general secretary. Mingjing alleges that this was part of Bo's inside-outside assault to destabilize Hu, Xi and Premier Wen Jiabao while inserting himself into the leadership conversation.

Một nguồn tin Minh Cảnh “tiết lộ” rằng kể từ Tết Nguyên đán, Bạc đã dùng ảnh hưởng của mình trong giới truyền thông trong nước và ngoại quốc để tăng cường sự chú ý đến Hội nghị lần thứ 18 Quốc hội Trung Quốc sắp đến, khi Tập được trông đợi là sẽ thay thế Hồ Cẩm Đào, hiện là tổng bí thư và chủ tịch. Minh Cảnh nói rằng đây là một phần của cuộc tấn công toàn diện của Bạc nhằm hất cẳng Hồ, Tập và Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong khi tự đặt mình vào vòng tròn lãnh đạo.

Hu's predecessor Jiang Zemin — who continues to hold significant influence over the Chinese political landscape — is also believed to be involved in the Bo Xilai affair, according to Mingjing. Jiang has allegedly called Zhou a traitor for backing Bo and is said to have supported Hu and Wen's presumed decision to remove him from positions of power. Jiang and former vice president Zeng Qinghong believe a smooth succession is critical to maintaining the stability of China's political system and any dissent must therefore be quashed, Mingjing News wrote.

Giang Trạch Dân, người tiền nhiệm của Hồ - người vẫn tiếp tục có ảnh hưởng quan trọng trong chính trường Trung Quốc - cũng được cho là có liên quan đến vấn đề Bạc Hy Lai, báo Minh Cảnh cho biết. Giang được cho là đã gọi Châu là kẻ phản bội khi Châu ủng hộ Bạc và được biết là đã ủng hộ Hồ và Ôn trong quyết định sa thải Bạc khỏi những vị trí quyền lực. Giang và cựu chủ tịch Tằng Khánh Hồng tin rằng quá trình chuyển đổi quyền lực êm ả thì rất quan trọng đối với việc giữ gìn tính ổn định trong hệ thống chính trị Trung Quốc và bất kỳ sự chống đối nào cũng phải bị dập tắt, tờ Minh Cảnh viết.

Bo no doubt presented a challenge to the ideology of China's current crop of leaders. His political flamboyance presented a stark contrast to the technocratic rule of Hu and Wen. The "Chongqing model" advocated by Bo, with its frequent throwbacks to the Cultural Revolution and invocation of long-abandoned strains of Maoism, is believed to have made the centers of power in Beijing uneasy.

Rõ ràng là Bạc đã tạo ra một thách thức đối với quan điểm của nhóm lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc. Phong cách chính trị đầy hào nhoáng của ông đã tạo ra một tương phản rõ rệt so với việc lãnh đạo mang tính kỹ trị của Hồ và Ôn. “Mô hình Trùng Khánh” do Bạc khuếch trương với việc quay lại thời Cách mạng Văn hoá và viện dẫn những đường lối Mao-ít vốn đã bị loại bỏ từ lâu, được cho là đã khiến cho giới lãnh đạo trung ương ở Bắc Kinh cảm thấy khó chịu.

An unnamed analyst told Mingjing that Zhou will need to stop his "recalcitrant" behavior and maintain civility towards Jiang and Hu, or face an unpleasant outcome.

Một nhà phân tích ẩn danh nói với Minh Cảnh rằng Châu sẽ phải chấm dứt thái độ “ngoan cố” của mình và đối xử với Giang và Hồ một cách lịch sự, nếu không sẽ chịu một hậu quả khó chịu.

A Mingjing source said the key link in the Bo Xilai saga is a businessman by the name of Kong Tao. Wang Lijun was willing to leave the US consulate in Chengdu and hand himself over to authorities because Zhou had promised him safety and immunity, the source said. The message was allegedly passed to Wang through vice minister of security Qiu Jin and Kong, the wealthy general manager of Beijing's Asia Hotel whom Zhou reportedly treats "like a son."

Một nguồn tin của Minh Cảnh nói rằng mối liên hệ then chốt trong tấn kịch Bạc Hy Lai là một thương gia tên là Hồng Đào. Vương Lập Quân đã sẵn sàng rời bỏ lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô và tự nộp mình cho chính quyền vì Châu đã hứa bảo đảm an toàn và miễn truy tố ông, nguồn tin cho biết. Thông điệp này được cho là đã được chuyển cho Vương bởi thứ trưởng bộ an ninh Khâu Tiến và Hồng Đào, một tổng giám đốc giàu có ca khách sạn Châu Á ở Bắc Kinh, người mà Châu đối xử “như con”.Wang and Kong have allegedly known each other for more than 20 years and collaborated on several business deals. Due to the closeness of their relationship, the source said that Wang has evidence of years of egregious corruption on the part of Kong, Zhou's son and wife, and their secretaries, Yu Gang and Tan Hong. Wang has reportedly moved the evidence overseas, partly to the US consulate, as leverage to ensure that he remains protected. This is why Zhou, who fears the release of that information, has not yet handed Wang over to the Central Commission for Discipline Inspection, sources said. Fear of the ramifications of holding information on Kong and Zhou was crucial in leading Wang to attempt defection and to Bo's eventual dismissal, said the source. Kong will remain the focus of whatever happens next, the source added.

Vương và Hồng được cho là đã quen biết nhau hơn 20 năm và đã hợp tác với nhau trong một số thương vụ. Vì mối quan hệ mật thiết của họ, nguồn tin cho biết rằng Vương đã có bằng chứng về sự tham nhũng khổng lồ của Hồng, con trai và vợ của Châu, và những thư ký của họ là Dư Cương và Đàm Hồng. Vương được cho là đã chuyển những bằng chứng này ra nước ngoài, một phần qua lãnh sự quán Hoa Kỳ, và dùng nó để thương lượng cho sự an toàn của mình. Đấy là tại sao Châu, e sợ việc công bố thông tin này, đã không chịu chuyển Vương sang cho Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, nguồn tin nói. Nỗi lo sợ về hậu quả của việc giữ thông tin về Hồng và Châu đã là nguyên nhân quan yếu khiến Vương đào thoát và dẫn đến việc Bạc bị sa thải, nguồn tin cho biết. Hồng sẽ vẫn là trọng tâm trong những gì sắp xảy ra, nguồn tin bổ sung.

Bo is now believed to be under house arrest in Beijing while his wife, Gu Kailai, has reportedly been taken by the discipline inspection committee for questioning. According to Foreign Reference News, a magazine rumored to be affiliated with Jiang's political faction, Hu was said to have personally directed Bo's arrest, ordering the secretariat and the director of the General Office of the Central Committee to mobilize the country's secret security force, the Central Guard Bureau.

Bạc hiện được cho là đang bị giam giữ tại gia ở Bắc Kinh trong khi vợ ông là Cốc Khai Lai đang bị Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật giữ để thẩm vấn. Căn cứ theo Foreign Reference News, một tạp chí được đồn rằng có liên quan đến phe phái chính trị của Giang, Hồ được cho là đã đích thân chỉ thị bắt giữ Bạc, ra lệnh Chánh Văn phòng của Uỷ ban Trung ương điều động lực lượng an ninh mật của Cục Cảnh vệ Trung ương làm việc.

A Beijing observer also told Mingjing that all of Bo's supporters are currently in the hands of the bureau, which arrested and detained them under a different set of rules.

Một nhà quan sát từ Bắc Kinh cũng đã cho Minh Cảnh biết rằng tất cả những người ủng hộ Bạc hiện đang nằm trong tay của Cục Cảnh vệ, họ bị bắt giữ chiếu theo những luật lệ khác.

Mingjing has been able to provide little substantive evidence to back up any claims made by it or its source. The website said it will reveal more news on Bo in due course.

Minh Cảnh đã không thể cung cấp được những bằng chứng rõ ràng để hỗ trợ cho những nguồn tin của mình. Trang mạng này nói rằng sẽ tiết lộ thêm tin tức về Bạc khi hợp thời.
Translated by Dien Vy


http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20120322000007&cid=1501

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn