MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 28, 2012

Scientists to study psychological benefits of birdsong - Các nhà khoa học nghiên cứu lợi ích tâm lý cuả tiếng chim hót


A song thrush perched on a post; their song is one of the classic sounds of early spring.

Scientists to study psychological benefits of birdsong

Các nhà khoa học nghiên cứu lợi ích tâm lý cuả tiếng chim hót

Three-year research project will explore the impact of birdsong on creativity and sense of wellbeing

Công trình nghiên cứu ba năm sẽ tìm hiểu tác động của tiếng chim hót đến sự sáng tạo và cảm giác hạnh phúc.


A song thrush perched on a post; their song is one of the classic sounds of early spring.

Một con chim hoét đậu trên một trụ cây; tiếng hót của nó là một trong những âm thanh cổ điển của mùa xuân sớm.

Remove birds from poetry, Aldous Huxley once said, and we would have to cast aside half of the English canon.

Hãy loại bỏ chim ra khỏi thi ca, Aldous Huxley từng nói, và chúng ta cũng sẽ phải loại bỏ một nửa những bản luân khúc tiếng Anh.

Now, the impact of birdsong on our creativity and on our sense of wellbeing is to be explored in a three-year research project at the University of Surrey, supported by the National Trust and Surrey Wildlife Trust.

Giờ đây, tác động của tiếng chim hót đến sự sáng tạo và cảm giác hạnh phúc của chúng ta được khám phá trong một công tình nghiên cứu ba năm tại trường Đại học Surrey, được hỗ trợ từ Quỹ quốc gia và Quỹ Động vật hoang dã Surrey.

The study will examine the psychological impact of being exposed to birdsong, including whether it helps us relax, can assist our ability to complete tasks and even think creatively.

Nghiên cứu sẽ xem xét các tác động tâm lý khi được tiếp xúc với tiếng chim hót, bao gồm cả việc nó giúp chúng ta thư giãn, hay là hỗ trợ khả năng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và thậm chí cả ý tưởng sáng tạo của chúng ta hay không.

Listen to the audio guide to Britain's bird species

Lắng nghe chỉ dẫn âm thanh của các loài chim nước Anh

Eleanor Ratcliffe, the researcher undertaking the study said while there was a growing body of environmental psychology looking at how the natural world affects people, there was still a lot to understand about the power of specific natural sounds.

Eleanor Ratcliffe, người đang tiến hành một nghiên cứu nói rằng trong khi có một thực thể tâm lý môi trường phát triển đang quan sát cách thức thế giới tự nhiên ảnh hưởng đến con người như thế nào, thì vẫn còn rất nhiều điều cần tìn hiểu về sức mạnh của các âm thanh tự nhiên cụ thể.

Serious birdwatchers may have to sit out the early stages of the research as Ratcliffe will first interview a representative sample of the general public to understand how people perceive natural sounds and whether birdsong does, as bird lovers aver, have a restorative effect.

Những người xem chim nghiêm túc có thể phải tham gia vào các ​​giai đoạn đầu của nghiên cứu khi Ratcliffe trước hết sẽ phỏng vấn một mẫu đại diện của công chúng nói chung để tìm hiểu cách người ta cảm nhận âm thanh tự nhiên như thế nào được và liệu tiếng chim hót có tác dụng hồi phục sức khoẻ, như những người yêu chim khẳng định hay không.

The raucous screech of a feral parakeet or the aggressive chitter of a magpie may not have quite the soothing effect as a melodious song thrush however, and Ratcliffe hopes to explore the effect of different songs and how individuals relate birdsong to their own memories and sense of place.

Tiếng rít khàn khàn của một con vẹt đuôi dài hoang dã hay những tiếng ríu rít hung hãn của con chim Ác Là có thể không có tác dụng làm êm dịu như một những tiếng hót du dương tuy nhiên, Ratcliffe hy vọng sẽ khám phá những hiệu ứng của tiếng hót khác nhau và cách thức từng cá nhân riêng lẻ liên hệ tiếng chim hót với những ký ức của họ và cảm nhận về địa điểm như thế nào.

Ratcliffe will later recruit subjects through social media and examine the effect of birdsong on their brains and behaviour, as well as testing whether recorded birdsong – played on an iPod for example – could have the same impact as listening to birdsong in cities and in the countryside.

Ratcliffe sau đó sẽ tuyển dụng thêm các đối tượng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và kiểm tra tác động của tiếng chim hót đến bộ não và hành vi của họ, cũng giống như kiểm tra xem tiếng chim hót được thu âm lại - chơi trên một chiếc iPod, chẳng hạn - có thể cũng có tác động tương tự như lắng nghe tiếng chim hót tại thành phố và vùng quê hay không.

"A great deal of anecdotal evidence suggests that we respond positively to birdsong. However, currently there is a lack of scientific research on the psychological effects of listening to birds," said Ratcliffe. The research project is being funded by the Economic and Social Research Council with further assistance from the National Trust and Surrey Wildlife Trust.

“Rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng chúng ta đáp ứng cực kỳ tích cực với tiếng chim hót. Tuy nhiên, hiện tại còn thiếu một nghiên cứu khoa học về những tác động tâm lý của việc lắng nghe tiếng chim” Ratcliffe cho biết. Công trình nghiên cứu được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội với sự hỗ trợ hơn nữa từ Quỹ nghiên cứu quốc gia và Quỹ Động vật hoang dã Surrey.

Peter Brash, National Trust ecologist, said: "As a lifelong birder I've always had birdsong as a natural soundtrack to my life and believe it's good for the mind and soul. Birdsong gets us closer to nature and links people to places and memories in a way that few other sounds can."

Peter Brash, nhà sinh thái học từ Quỹ nghiên cứu quốc gia, cho biết: “Là một người quan sát chim suốt cuộc đời, tôi đã luôn cho là tiếng chim hót như một bản nhạc thiên nhiên và tin rằng nó rất tốt cho trí óc lẫn tâm hồn. Tiếng chim hót đưa chúng ta gần gũi với thiên nhiên hơn và kết nối con người ta đến những nơi chốn và kỷ niệm theo cái cách mà hầu như không có âm thanh nào khác có thể làm được.”

For Ratcliffe, the study will necessitate long hours listening to birdsong on nature reserves in the countryside. "Hopefully I'll be pretty restored by the end of the three years," she said.

Đối với Ratcliffe, nghiên cứu này sẽ đòi hỏi khoảng thời gian dài để lắng nghe tiếng chim hót trên các khu bảo tồn thiên nhiên ở miền thôn dã. Bà nói, "Hy vọng rằng tôi sẽ được phục hồi sức khỏe khá tốt vào khoảng thời gian cuối của ba năm."


Lê Thị Ngọc Sương- Lớp Y2E

Ngocsuong.3107@gmail.com


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn