MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, January 24, 2012

President Obama’s 2012 State Of The Union Address - Thông Điệp Liên Bang 2012 của Tổng Thống Obama


President Obama’s 2012 State Of The Union Address - Thông Điệp Liên Bang 2012 của Tổng Thống Obama
President Obama

President Obama walks down the Colonnade of the White House, hours before heading to the U.S. Capitol to deliver his third State of the Union address. (Michael Reynolds / European Pressphoto Agency / January 24, 2012)


President Obama’s 2012 State Of The Union Address

Thông Điệp Liên Bang 2012 của Tổng Thống Obama

Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, distinguished guests, and fellow Americans:

Thưa ông Chủ tịch Hạ viện, ông Phó Tổng Thống, các thành viên Quốc hội, các vị khách quý, và đồng bào Mỹ:

Last month, I went to Andrews Air Force Base and welcomed home some of our last troops to serve in Iraq. Together, we offered a final, proud salute to the colors under which more than a million of our fellow citizens fought – and several thousand gave their lives.

Tháng trước, tôi đã đến căn cứ không quân Andrews chào đón một số binh lính cuối cùng của chúng ta phục vụ tại Iraq. Cùng nhau, chúng tôi đã lần cuối cùng tự hào chào lá cờ, mà vì nó hơn một triệu đồng bào của chúng ta đã chiến đấu - và vài ngàn người đã hy sinh cuộc sống của mình.

We gather tonight knowing that this generation of heroes has made the United States safer and more respected around the world. For the first time in nine years, there are no Americans fighting in Iraq. For the first time in two decades, Osama bin Laden is not a threat to this country. Most of al Qaeda’s top lieutenants have been defeated. The Taliban’s momentum has been broken, and some troops in Afghanistan have begun to come home.

Chúng ta tụ họp tối nay, biết rằng thế hệ của những anh hùng này đã làm cho Hoa Kỳ an toàn hơn và được tôn trọng nhiều hơn nữa trên toàn thế giới. Lần đầu tiên trong chín năm, không còn người Mỹ chiến đấu ở Iraq. Lần đầu tiên trong hai thập kỷ qua, Osama bin Laden không còn là mối đe dọa cho đất nước này. Hầu hết các tướng tá hàng đầu của al Qaeda đã bị đánh bại. Động lực của Taliban đã bị phá vỡ, và một số binh sĩ ở Afghanistan đã bắt đầu trở về nhà.

These achievements are a testament to the courage, selflessness, and teamwork of America’s Armed Forces. At a time when too many of our institutions have let us down, they exceed all expectations. They’re not consumed with personal ambition. They don’t obsess over their differences. They focus on the mission at hand. They work together.

Những thành tựu này là một minh chứng cho lòng dũng cảm, quên mình, và tinh thần đồng đội của các lực lượng vũ trang của Mỹ. Vào thời điểm khi quá nhiều các định chế của chúng ta khiến chúng ta thất vọng, thì họ đã vượt qua mọi dự đoán. Họ không dày vò bởi tham vọng cá nhân. Họ không ám ảnh về sự khác biệt. Họ tập trung vào nhiệm vụ trong được giao. Họ làm việc cùng nhau.

Imagine what we could accomplish if we followed their example. Think about the America within our reach: A country that leads the world in educating its people. An America that attracts a new generation of high-tech manufacturing and high-paying jobs. A future where we’re in control of our own energy, and our security and prosperity aren’t so tied to unstable parts of the world. An economy built to last, where hard work pays off, and responsibility is rewarded.

Hãy tưởng tượng những gì chúng ta có thể thực hiện nếu chúng ta theo gương họ. Hãy suy nghĩ về nước Mỹ trong tầm với của chúng ta: Một quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc giáo dục người dân. Một nước Mỹ thu hút một thế hệ mới của sản xuất công nghệ cao và công ăn việc làm được trả lương cao. Một tương lai mà chúng ta kiểm soát được năng lượng riêng của chúng ta, và sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta không gắn liền với các bộ phận không ổn định của thế giới. Một nền kinh tế được xây dựng để tồn tại trường cửu, nơi mà lao động khó nhọc được đền đáp, và trách nhiệm được khen thưởng.

We can do this. I know we can, because we’ve done it before. At the end of World War II, when another generation of heroes returned home from combat, they built the strongest economy and middle class the world has ever known. My grandfather, a veteran of Patton’s Army, got the chance to go to college on the GI Bill. My grandmother, who worked on a bomber assembly line, was part of a workforce that turned out the best products on Earth.

Chúng ta có thể làm điều này. Tôi biết chúng ta có thể, bởi vì chúng ta đã thực hiện nó trước đây. Khi kết thúc Chiến tranh thế giới II, khi một thế hệ anh hùng chiến đấu trở về, họ đã xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ nhất mà tầng lớp trung lưu trên thế giới đã từng được biết đến. Ông tôi, một cựu chiến binh của Binh đoàn Patton, đã có cơ hội đi học đại học nhờ trợ cấp Bill GI. Bà tôi, người đã làm việc trên một dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom, là một phần của một lực lượng lao động đã tạo ra sản phẩm tốt nhất trên trái đất này.

The two of them shared the optimism of a Nation that had triumphed over a depression and fascism. They understood they were part of something larger; that they were contributing to a story of success that every American had a chance to share – the basic American promise that if you worked hard, you could do well enough to raise a family, own a home, send your kids to college, and put a little away for retirement.

Hai trong số họ chia sẻ sự lạc quan của một quốc gia đã chiến thắng căn bệnh suy thoái và chủ nghĩa phát xít. Họ hiểu họ là một phần của một cái gì đó lớn hơn, rằng họ đã đóng góp cho câu chuyện thành công mà mỗi người Mỹ đều có cơ hội chia sẻ - lời hứa hẹn cơ bản của người Mỹ: nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể kiếm đủ để nuôi sống gia đình, sở hữu một ngôi nhà, cho con học đại học, và để dành một ít cho nghỉ hưu.

The defining issue of our time is how to keep that promise alive. No challenge is more urgent. No debate is more important. We can either settle for a country where a shrinking number of people do really well, while a growing number of Americans barely get by. Or we can restore an economy where everyone gets a fair shot, everyone does their fair share, and everyone plays by the same set of rules. What’s at stake are not Democratic values or Republican values, but American values. We have to reclaim them.

Vấn đề quyết định của thời đại chúng ta là làm thế nào để giữ được lời hứa ấy sống còn. Không có thách thức nào cấp bách hơn. Không có cuộc tranh luận quan trọng hơn. Chúng ta có thể hoặc giải quyết để có một quốc gia nơi mà một thiểu số ngày càng ít sống thực sự sung sướng, trong khi một số lượng ngày càng tăng những người Mỹ hầu như không có đủ để sống qua ngày. Hoặc chúng ta có thể khôi phục lại một nền kinh tế mà tất cả mọi người được đóng góp công bằng, tất cả mọi người hưởng lợi công bằng, và tất cả mọi người tuân thủ cùng một luật chơi. Cái bị đe dọa không phải là giá trị của đảng Dân chủ hay là giá trị của đảng Cộng hòa, mà các giá trị Mỹ. Chúng ta phải khôi phục lại.

Let’s remember how we got here. Long before the recession, jobs and manufacturing began leaving our shores. Technology made businesses more efficient, but also made some jobs obsolete. Folks at the top saw their incomes rise like never before, but most hardworking Americans struggled with costs that were growing, paychecks that weren’t, and personal debt that kept piling up.

Hãy nhớ làm thế nào chúng ta đã tới được đây. Từ lâu trước khi cuộc suy thoái, việc làm và sản xuất đã bắt đầu rời khỏi bờ biển của chúng ta. Công nghệ đã làm cho các doanh nghiệp hiệu quả hơn, nhưng cũng đã thực hiện một số việc làm trở nên lỗi thời. Những người ở vị trí hàng đầu thấy thu nhập của họ tăng hơn bao giờ hết, nhưng người Mỹ khó nhọc nhất phải vật lộn với chi phí ngày càng tăng, tiền lương không tăng, và nợ cá nhân cứ chồng chất.

In 2008, the house of cards collapsed. We learned that mortgages had been sold to people who couldn’t afford or understand them. Banks had made huge bets and bonuses with other people’s money. Regulators had looked the other way, or didn’t have the authority to stop the bad behavior.

Trong năm 2008, ngôi nhà của thẻ tín dụng sụp đổ. Chúng ta đã học được rằng thế chấp đã được bán cho những người không có đủ khả năng thanh toán hoặc không hiểu chúng. Các ngân hàng đã đặt cược lớn và tiền thưởng bằng tiền của người khác. Quản lý đã nhìn theo cách khác, hoặc không có thẩm quyền để ngăn chặn các hành vi xấu.

It was wrong. It was irresponsible. And it plunged our economy into a crisis that put millions out of work, saddled us with more debt, and left innocent, hard-working Americans holding the bag. In the six months before I took office, we lost nearly four million jobs. And we lost another four million before our policies were in full effect.

Điều đó là sai trái, là vô trách nhiệm. Và nó đưa nền kinh tế của chúng ta vào một cuộc khủng hoảng khiến hàng triệu người mất công ăn việc làm, nợ nần chồng chất, và khiến những người Mỹ vô tội, chăm chỉ rỗng túi. Trong sáu tháng trước khi tôi nhậm chức, chúng ta đã mất gần bốn triệu việc làm. Và chúng ta đã bị mất một bốn triệu việc làm khác trước khi chính sách của chúng ta có hiệu lực đầy đủ.

Those are the facts. But so are these. In the last 22 months, businesses have created more than three million jobs. Last year, they created the most jobs since 2005. American manufacturers are hiring again, creating jobs for the first time since the late 1990s. Together, we’ve agreed to cut the deficit by more than $2 trillion. And we’ve put in place new rules to hold Wall Street accountable, so a crisis like that never happens again.

Đó là sự thật. Nhưng những sự kiện sau đây cũng là sự thật. Trong 22 tháng qua, các doanh nghiệp đã tạo ra hơn ba triệu việc làm. Năm ngoái, họ đã tạo ra nhiều việc làm nhất kể từ năm 2005. các nhà sản xuất Mỹ lại thuê nhân công, lần đầu tiên kể từ cuối những năm 1990 đã tạo ra thêm công ăn việc làm. Cùng nhau, chúng ta đã đồng ý cắt giảm thâm hụt hơn 2 nghìn tỷ đô-la. Và chúng ta thiết lập các quy tắc mới khiến Wall Street phải chịu trách nhiệm, để một cuộc khủng hoảng như thế không bao giờ xảy ra lần nữa.

The state of our Union is getting stronger. And we’ve come too far to turn back now. As long as I’m President, I will work with anyone in this chamber to build on this momentum. But I intend to fight obstruction with action, and I will oppose any effort to return to the very same policies that brought on this economic crisis in the first place.

Liên minh của chúng ta đang trở nên mạnh mẽ hơn. Và chúng ta đã đi quá xa để quay trở lại. Vì tôi là Tổng thống, tôi sẽ làm việc với bất cứ ai trong hội trường này để xây dựng động lực này. Nhưng tôi có ý định để chống lại những lực cản chống lại hành động, và tôi sẽ phản đối bất kỳ nỗ lực nào quay trở lại các chính sách đã mang lại cuộc khủng hoảng kinh tế này đầu tiên.

No, we will not go back to an economy weakened by outsourcing, bad debt, and phony financial profits. Tonight, I want to speak about how we move forward, and lay out a blueprint for an economy that’s built to last – an economy built on American manufacturing, American energy, skills for American workers, and a renewal of American values.

Không, chúng ta sẽ không quay trở lại một nền kinh tế bị suy yếu do gia công phần mềm, nợ xấu, và lợi nhuận tài chính giả mạo. Tối nay, tôi muốn nói về cách chúng ta tiến về phía trước, và đặt ra một kế hoạch chi tiết cho một nền kinh tế được xây dựng để tồn tại trường cửu - một nền kinh tế được xây dựng trên sản xuất Mỹ, năng lượng Mỹ, kỹ năng cho người lao động Mỹ, và đổi mới vì các giá trị Mỹ.

This blueprint begins with American manufacturing.

On the day I took office, our auto industry was on the verge of collapse. Some even said we should let it die. With a million jobs at stake, I refused to let that happen. In exchange for help, we demanded responsibility. We got workers and automakers to settle their differences. We got the industry to retool and restructure. Today, General Motors is back on top as the world’s number one automaker. Chrysler has grown faster in the U.S. than any major car company. Ford is investing billions in U.S. plants and factories. And together, the entire industry added nearly 160,000 jobs.

Kế hoạch chi tiết này bắt đầu với sản xuất Mỹ.

Vào ngày tôi nhậm chức, ngành công nghiệp ô tô của chúng ta nằm trên bờ vực sụp đổ. Một số thậm chí nói rằng chúng ta nên để cho nó chết. Với một triệu việc làm bị đe dọa, tôi từ chối để điều đó xảy ra. Trong trao đổi để được giúp đỡ, chúng tôi đòi hỏi trách nhiệm. Chúng tôi đã yêu cầu người lao động và nhà sản xuất ô tô để giải quyết sự khác biệt của họ. Chúng tôi yêu cầu ngành công nghiệp này trang bị lại và tái cơ cấu. Hôm nay, General Motors đã trở lại hàng đầu với tư cách là nhà sản xuất ô tô số một thế giới. Chrysler đã tăng trưởng nhanh tại Mỹ hơn bất kỳ công ty xe hơi lớn nào. Ford đang đầu tư hàng tỷ vào các nhà máy và cơ xưởng tại Mỹ. Và tính toàn bộ, ngành công nghiệp này đã bổ sung thêm gần 160.000 việc làm.We bet on American workers. We bet on American ingenuity. And tonight, the American auto industry is back.

Chúng ta đặt cược vào công nhân Mỹ. Chúng ta đặt cược vào sự khéo léo của người Mỹ. Và tối nay, ngành công nghiệp ô tô Mỹ đã hồi phục.

What’s happening in Detroit can happen in other industries. It can happen in Cleveland and Pittsburgh and Raleigh. We can’t bring back every job that’s left our shores. But right now, it’s getting more expensive to do business in places like China. Meanwhile, America is more productive. A few weeks ago, the CEO of Master Lock told me that it now makes business sense for him to bring jobs back home. Today, for the first time in fifteen years, Master Lock’s unionized plant in Milwaukee is running at full capacity.

Những gì đang xảy ra ở Detroit có thể xảy ra trong ngành công nghiệp khác. Nó có thể xảy ra ở Cleveland và Pittsburgh và Raleigh. Chúng ta không thể mang lại tất cả các công việc mà đã rời bỏ bờ biển của chúng ta. Nhưng ngay bây giờ, phải tốn nhiều tiền hơn để làm kinh doanh ở những nơi như Trung Quốc. Trong khi đó, ở Mỹ vẫn là hiệu quả hơn. Mấy tuần trước, Giám đốc điều hành của Master Lock nói với tôi rằng bây giờ tinh thần kinh doanh đã khiến ông yên tâm mang lại công ăn việc làm trở về nhà. Hôm nay, lần đầu tiên trong mười lăm năm, nhà máy Master Lock được nghiệp đoàn hóa ở Milwaukee đang hoạt động hết công suất.

So we have a huge opportunity, at this moment, to bring manufacturing back. But we have to seize it. Tonight, my message to business leaders is simple: Ask yourselves what you can do to bring jobs back to your country, and your country will do everything we can to help you succeed.

Vì vậy, tại thời điểm này, chúng ta có một cơ hội rất lớn, để mang sản xuất trở lại. Nhưng chúng ta phải nắm bắt nó. Tối nay, thông điệp của tôi gởi tới các nhà lãnh đạo kinh doanh thật đơn giản: Hãy hỏi chính mình những gì bạn có thể làm để mang công ăn việc làm trở lại cho quốc gia của bạn, và quốc gia của bạn sẽ làm tất cả mọi thứ chúng ta có thể làm để giúp bạn thành công.We should start with our tax code. Right now, companies get tax breaks for moving jobs and profits overseas. Meanwhile, companies that choose to stay in America get hit with one of the highest tax rates in the world. It makes no sense, and everyone knows it.

Chúng ta nên bắt đầu với luật thuế của chúng ta. Ngay bây giờ, các công ty được miễn giảm thuế khi di chuyển công ăn việc làm và lợi nhuận ở ra nước ngoài. Trong khi đó, các công ty chọn để ở lại Mỹ bị đánh một mức thuế cao nhất thế giới. Điều đó là vô lý, và tất cả mọi người biết điều đó.

So let’s change it. First, if you’re a business that wants to outsource jobs, you shouldn’t get a tax deduction for doing it. That money should be used to cover moving expenses for companies like Master Lock that decide to bring jobs home.

Vì vậy, chúng ta hãy thay đổi nó. Đầu tiên, nếu bạn là một doanh nghiệp muốn đưa công việc ra bên ngoài, bạn sẽ không có được khấu trừ thuế để làm việc đó. Tiền này nên được sử dụng để trang trải chi phí cho các công ty như Master Lock khi họ quyết định mang công ăn việc làm về nhà.

Second, no American company should be able to avoid paying its fair share of taxes by moving jobs and profits overseas. From now on, every multinational company should have to pay a basic minimum tax. And every penny should go towards lowering taxes for companies that choose to stay here and hire here.

Thứ hai, không có công ty Mỹ nào có thể miễn đóng phần thuế công bằng bằng cách di chuyển việc làm và lợi nhuận ra nước ngoài. Từ bây giờ, tất cả các công ty đa quốc gia cần phải nộp một khoản thuế tối thiểu cơ bản. Và mỗi đồng xu nên đi theo hướng giảm thuế cho các công ty chọn ở lại đây và thuê nhân công ở đây.

Third, if you’re an American manufacturer, you should get a bigger tax cut. If you’re a high-tech manufacturer, we should double the tax deduction you get for making products here. And if you want to relocate in a community that was hit hard when a factory left town, you should get help financing a new plant, equipment, or training for new workers.

Thứ ba, nếu bạn là một nhà sản xuất Mỹ, bạn sẽ nhận được cắt giảm thuế lớn hơn. Nếu bạn là một nhà sản xuất công nghệ cao, chúng tôi tăng gấp đôi khấu trừ thuế mà bạn nhận được để làm ra sản phẩm ở đây. Và nếu bạn muốn chuyển đến một cộng đồng đã bị ảnh hưởng nặng nề khi một nhà máy rời bỏ thị trấn, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ để tài trợ một nhà máy mới, thiết bị, hoặc đào tạo cho người lao động mới.

My message is simple. It’s time to stop rewarding businesses that ship jobs overseas, and start rewarding companies that create jobs right here in America. Send me these tax reforms, and I’ll sign them right away.

Thông điệp của tôi rất đơn giản. Đã đến lúc ngăn chặn tưởng thưởng các doanh nghiệp bổ đem công ăn việc làm ra nước ngoài, và bắt đầu tưởng thưởng các công ty tạo ra việc làm ngay tại nước Mỹ. Hãy gửi cho tôi những cải cách thuế, và tôi sẽ ký ngay lập tức.

We’re also making it easier for American businesses to sell products all over the world. Two years ago, I set a goal of doubling U.S. exports over five years. With the bipartisan trade agreements I signed into law, we are on track to meet that goal – ahead of schedule. Soon, there will be millions of new customers for American goods in Panama, Colombia, and South Korea. Soon, there will be new cars on the streets of Seoul imported from Detroit, and Toledo, and Chicago.

Chúng tôi cũng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp Mỹ để bán sản phẩm trên toàn thế giới. Hai năm trước, tôi đặt ra mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu của Mỹ trong năm năm. Với các hiệp định thương mại song phương đã ký thành luật, chúng ta đang đi theo hướng đáp ứng được mục tiêu đó - trước thời hạn. Ngay sau đó, sẽ có hàng triệu khách hàng mới cho hàng hóa của Mỹ tại Panama, Colombia, và Nam Triều Tiên. Ngay sau đó, sẽ có xe ô tô mới trên đường phố Seoul nhập khẩu từ Detroit, và Toledo, và Chicago.

I will go anywhere in the world to open new markets for American products. And I will not stand by when our competitors don’t play by the rules. We’ve brought trade cases against China at nearly twice the rate as the last administration – and it’s made a difference. Over a thousand Americans are working today because we stopped a surge in Chinese tires. But we need to do more. It’s not right when another country lets our movies, music, and software be pirated. It’s not fair when foreign manufacturers have a leg up on ours only because they’re heavily subsidized.

Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào trên thế giới để mở mang thị trường mới cho sản phẩm của Mỹ. Và tôi sẽ không đứng yên khi các đối thủ cạnh tranh của chúng ta không chơi đúng luật. Chúng tôi đã xét xử những vụ án thương mại chống lại Trung Quốc với tỷ lệ gần gấp đôi so với chính phủ trước - và nó đã tạo ra một sự khác biệt. Hơn một ngàn người Mỹ đang làm việc ngày hôm nay bởi vì chúng ta đã ngăn chặn một sự tăng đột biến lốp xe Trung Quốc. Nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Thật không đúng khi một quốc gia khác cho phép phim ảnh, âm nhạc, và phần mềm của chúng ta bị vi phạm bản quyền. Thật không công bằng khi các nhà sản xuất nước ngoài ngáng chân chúng ta chỉ vì họ đang được hỗ trợ rất nhiều.

Tonight, I’m announcing the creation of a Trade Enforcement Unit that will be charged with investigating unfair trade practices in countries like China. There will be more inspections to prevent counterfeit or unsafe goods from crossing our borders. And this Congress should make sure that no foreign company has an advantage over American manufacturing when it comes to accessing finance or new markets like Russia. Our workers are the most productive on Earth, and if the playing field is level, I promise you – America will always win.

Tối nay, tôi đang công bố việc thành lập một Đơn vị thực thi thương mại sẽ phụ trách về điều tra về thực tiễn thương mại không lành mạnh ở các nước như Trung Quốc. Có sẽ được kiểm tra để ngăn chặn hàng giả hoặc không an toàn qua qua biên giới của chúng tôi. Và Quốc hội này phải đảm bảo rằng không có công ty nước ngoài có lợi thế hơn sản xuất Mỹ, khi nói đến tiếp cận tài chính hoặc các thị trường mới như Nga. Công nhân của chúng ta có năng suất cao nhất trên trái đất, và nếu sân chơi bình đẳng, tôi hứa với các bạn, Mỹ sẽ luôn luôn giành chiến thắng.

I also hear from many business leaders who want to hire in the United States but can’t find workers with the right skills. Growing industries in science and technology have twice as many openings as we have workers who can do the job. Think about that – openings at a time when millions of Americans are looking for work.

Tôi cũng nghe từ nhiều người đứng đầu doanh nghiệp muốn thuê nhân công tại Hoa Kỳ nhưng không thể tìm thấy người lao động kỹ năng phù hợp. Các ngành công nghiệp về khoa học và công nghệ đang phát triển có gấp đôi số công việc chưa có người làm so với số người lao động có thể làm được việc. Hãy suy nghĩ về điều đó - công việc chưa có người làm tại một thời điểm khi hàng triệu người Mỹ đang tìm kiếm công việc.

That’s inexcusable. And we know how to fix it.

Đó là không thể tha thứ. Và chúng ta biết làm thế nào để sửa chữa nó.Jackie Bray is a single mom from North Carolina who was laid off from her job as a mechanic. Then Siemens opened a gas turbine factory in Charlotte, and formed a partnership with Central Piedmont Community College. The company helped the college design courses in laser and robotics training. It paid Jackie’s tuition, then hired her to help operate their plant.

Jackie Bray là một người mẹ đơn thân từ ​​Bắc Carolina đã bị mất công việc thợ cơ khí của mình. Sau đó, Siemens đã mở một nhà máy tuabin khí ở Charlotte, và thành lập một quan hệ đối tác với đại học cộng đồng Central Piedmont. Công ty đã giúp thiết kế các khóa học đại học về đào tạo laser và robot. Họ đóng học phí cho Jackie, sau đó thuê cô để giúp vận hành nhà máy của họ.

I want every American looking for work to have the same opportunity as Jackie did. Join me in a national commitment to train two million Americans with skills that will lead directly to a job. My Administration has already lined up more companies that want to help. Model partnerships between businesses like Siemens and community colleges in places like Charlotte, Orlando, and Louisville are up and running. Now you need to give more community colleges the resources they need to become community career centers – places that teach people skills that local businesses are looking for right now, from data management to high-tech manufacturing.

Tôi muốn mỗi người Mỹ đang tìm việc làm để có cơ hội giống như Jackie đã có. Hãy tham gia cùng tôi trong một cam kết quốc gia để đào tạo 2hai triệu người Mỹ với các kỹ năng mà sẽ trực tiếp dẫn đến công việc. Chính quyền của tôi đã sắp xếp nhiều công ty muốn giúp đỡ. Mô hình quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp như Siemens và các trường cao đẳng cộng đồng ở những nơi như Charlotte, Orlando, và Louisville đang được nâng cấp và hoạt động. Bây giờ cần phải cung cấp cho các trường cao đẳng cộng đồng nhiều nguồn tài nguyên mà họ cần để trở thành trung tâm cộng đồng nghề nghiệp - nơi đào tạo người dân những kỹ năng mà các doanh nghiệp địa phương đang tìm kiếm ngay bây giờ, từ quản lý dữ liệu đến sản xuất công nghệ cao.

And I want to cut through the maze of confusing training programs, so that from now on, people like Jackie have one program, one website, and one place to go for all the information and help they need. It’s time to turn our unemployment system into a reemployment system that puts people to work.

Và tôi muốn cắt giảm cái mê cung của các chương trình đào tạo khó hiểu, vì vậy từ bây giờ, những người như Jackie có một chương trình, một trang web, và một nơi để thu lượm thông tin và có được sự giúp đỡ cần thiết. Đã đến lúc biến hệ thống thất nghiệp của chúng tôi thành hệ thống tái tuyển dụng để đưa mọi người trở lại công việc.

These reforms will help people get jobs that are open today. But to prepare for the jobs of tomorrow, our commitment to skills and education has to start earlier.

Những cải cách này sẽ giúp người dân có được công ăn việc làm đã được mở ra ngày hôm nay. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho các công việc của ngày mai, cam kết của chúng ta về kỹ năng và giáo dục phải được bắt đầu trước đó.

For less than one percent of what our Nation spends on education each year, we’ve convinced nearly every State in the country to raise their standards for teaching and learning – the first time that’s happened in a generation.

Đối với ít hơn một phần trăm quốc gia chúng ta chi tiêu cho giáo dục mỗi năm, chúng tôi đã thuyết phục hầu hết các tiểu bang trong nước nâng cao tiêu chuẩn của họ dành cho giảng dạy và học tập - lần đầu tiên trong một thế hệ điều này đã xảy ra.

But challenges remain. And we know how to solve them.

Nhưng thách thức vẫn còn tồn tại. Và chúng ta biết làm thế nào để giải quyết chúng.

At a time when other countries are doubling down on education, tight budgets have forced States to lay off thousands of teachers. We know a good teacher can increase the lifetime income of a classroom by over $250,000. A great teacher can offer an escape from poverty to the child who dreams beyond his circumstance. Every person in this chamber can point to a teacher who changed the trajectory of their lives. Most teachers work tirelessly, with modest pay, sometimes digging into their own pocket for school supplies – just to make a difference.

Vào thời điểm khi các nước khác là tăng gấp đôi về giáo dục, ngân sách chặt chẽ đã buộc Mỹ phải sa thải hàng ngàn giáo viên. Chúng tôi biết một giáo viên tốt có thể tăng thu nhập suốt đời của một lớp học trên $250.000. Một giáo viên tuyệt vời có thể cung cấp một lối thoát khỏi cảnh nghèo đói để một học sinh có ước mơ vượt qua hoàn cảnh của mình. Mỗi người trong hội trường này đều có thể kể ra một giáo viên đã làm thay đổi quỹ đạo của cuộc sống của mình. Hầu hết các giáo viên làm việc không mệt mỏi, lương khiêm tốn, đôi khi lấy cả tiền túi để đóng góp trường học - chỉ để tạo sự tiến bộ.

Teachers matter. So instead of bashing them, or defending the status quo, let’s offer schools a deal. Give them the resources to keep good teachers on the job, and reward the best ones. In return, grant schools flexibility: To teach with creativity and passion; to stop teaching to the test; and to replace teachers who just aren’t helping kids learn.

Giáo viên có vấn đề. Vì vậy, thay vì đả kích họ, hoặc giữ nguyên trạng, chúng ta hãy cung cấp cho trường một thỏa thuận. Cung cấp cho họ các nguồn lực để giữ cho các giáo viên giỏi trong công việc và khen thưởng những người tốt nhất. Đổi lại, hãy cho trường học sự linh hoạt: dạy học với sáng tạo và đam mê, ngừng giảng dạy chỉ để thi cử và thay thế giáo viên mà không giúp được trẻ học tập.

We also know that when students aren’t allowed to walk away from their education, more of them walk the stage to get their diploma. So tonight, I call on every State to require that all students stay in high school until they graduate or turn eighteen.

Chúng ta cũng biết rằng khi học sinh không bị mất cơ hội giáo dục, nhiều người trong số họ được bước lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp. Vì vậy, tối nay, tôi kêu gọi tất cả các tiểu bang yêu cầu tất cả các học sinh học hết trung học cho đến khi họ tốt nghiệp hoặc tới tuổi mười tám.

When kids do graduate, the most daunting challenge can be the cost of college. At a time when Americans owe more in tuition debt than credit card debt, this Congress needs to stop the interest rates on student loans from doubling in July. Extend the tuition tax credit we started that saves middle-class families thousands of dollars. And give more young people the chance to earn their way through college by doubling the number of work-study jobs in the next five years.

Khi học sinh tốt nghiệp, thách thức khó khăn nhất có thể chi phí học đại học. Vào thời điểm khi người Mỹ nợ học phí nhiều hơn so với nợ tín dụng, Quốc hội này cần phải ngăn chặn lãi suất các khoản cho sinh viên vay sẽ không tăng gấp đôi vào tháng Bảy. Hãy mở rộng tín dụng thuế học phí mà chúng ta đã bắt đầu sẽ tiết kiệm hàng ngàn đô la cho các gia đình trung lưu. Và hãy cung cấp cho nhiều thanh niên hơn cơ hội để theo học đại học bằng cách tăng gấp đôi số lượng công việc nghiên cứu việc làm trong năm năm tiếp theo.

Of course, it’s not enough for us to increase student aid. We can’t just keep subsidizing skyrocketing tuition; we’ll run out of money. States also need to do their part, by making higher education a higher priority in their budgets. And colleges and universities have to do their part by working to keep costs down. Recently, I spoke with a group of college presidents who’ve done just that. Some schools re-design courses to help students finish more quickly. Some use better technology. The point is, it’s possible. So let me put colleges and universities on notice: If you can’t stop tuition from going up, the funding you get from taxpayers will go down. Higher education can’t be a luxury – it’s an economic imperative that every family in America should be able to afford.

Tất nhiên, chúng ta chỉ tăng hỗ trợ cho học sinh chưa đủ. Chúng ta không thể chỉ tiếp tục trợ cấp học phí tăng vọt, và chúng ta sẽ hết tiền. Các tiểu bang cũng cần phải gánh một phần trách nhiệm, bằng cách làm cho giáo dục đại học trở thành một ưu tiên cao hơn trong ngân sách của tiểu bang. Và các trường cao đẳng và đại học phải làm phần việc của họ bằng cách làm việc để giảm chi phí. Gần đây, tôi đã nói chuyện với một nhóm hiệu trưởng các trường đại học mà đã làm được điều đó. Một số trường thiết kế lại các khóa học để giúp sinh viên hoàn thành một cách nhanh chóng hơn. Một số sử dụng công nghệ tốt hơn. Vấn đề là, điều này là khả thi. Vì vậy, hãy để tôi đưa các trường cao đẳng và các trường đại học thông báo này: Nếu bạn không thể dừng việc tăng học phí, tài trợ, bạn nhận được từ người nộp thuế sẽ giảm xuống. Giáo dục đại học không thể là một sự xa xỉ - nó là một yêu cầu kinh tế mà mỗi gia đình ở Mỹ sẽ có thể đủ khả năng cáng đáng.Let’s also remember that hundreds of thousands of talented, hardworking students in this country face another challenge: The fact that they aren’t yet American citizens. Many were brought here as small children, are American through and through, yet they live every day with the threat of deportation. Others came more recently, to study business and science and engineering, but as soon as they get their degree, we send them home to invent new products and create new jobs somewhere else.

Hãy nhớ rằng hàng trăm hàng ngàn sinh viên tài năng, chăm chỉ trong đất nước này phải đối mặt với một thách thức khác: thực tế rằng họ chưa phải là công dân Mỹ. Nhiều người được mang tới đây khi còn nhỏ, họ là người Mỹ rõ ràng, nhưng họ phải sống mỗi ngày với sự đe dọa bị trục xuất. Những người khác đến gần đây, nghiên cứu kinh doanh và khoa học kỹ thuật, nhưng ngay khi họ nhận được bằng cấp của họ, chúng ta gửi họ về nhà để phát minh ra sản phẩm mới và tạo việc làm mới ở một nơi khác.

That doesn’t make sense.

Điều đó thật vô lý.

I believe as strongly as ever that we should take on illegal immigration. That’s why my Administration has put more boots on the border than ever before. That’s why there are fewer illegal crossings than when I took office.

Tôi tin tưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết chúng ta phải cứng rắn với nhập cư bất hợp pháp. Đó là lý do tại sao chính phủ của tôi đã quyết tâm nơi biên giới hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao có ít hơn các vụ vượt biên bất hợp pháp khi tôi nhậm chức.

The opponents of action are out of excuses. We should be working on comprehensive immigration reform right now. But if election-year politics keeps Congress from acting on a comprehensive plan, let’s at least agree to stop expelling responsible young people who want to staff our labs, start new businesses, and defend this country. Send me a law that gives them the chance to earn their citizenship. I will sign it right away.

Các đối thủ của hành động này không có gì để bào chữa. Chúng ta nên làm việc về cải cách nhập cư toàn diện ngay bây giờ. Tuy nhiên, nếu chính trị của năm bầu cử khiến Quốc hội không hành động vì một kế hoạch toàn diện, thì ít ra, chúng ta hãy đồng ý ngưng trục xuất những người trẻ có trách nhiệm, những người mà chúng ta muốn trang bị cho các phòng thí nghiệm của chúng ta, những người để khởi sự các doanh nghiệp mới, và bảo vệ đất nước này. Hãy gửi cho tôi một đạo luật cung cấp cho họ cơ hội để kiếm được quốc tịch. Tôi sẽ ký ngay lập tức.

You see, an economy built to last is one where we encourage the talent and ingenuity of every person in this country. That means women should earn equal pay for equal work. It means we should support everyone who’s willing to work; and every risk-taker and entrepreneur who aspires to become the next Steve Jobs.

Như mọi người đã thấy, một nền kinh tế được xây dựng để tồn tại bền lâu là nơi mà chúng tôi khuyến khích tài năng và sự khéo léo của mỗi người ở đất nước này. Điều đó có nghĩa là phụ nữ phải được trả công ngang nhau cho công việc như nhau. Điều đó có nghĩa là chúng ta nên hỗ trợ tất cả những người sẵn sàng làm việc và tất cả những người mạo hiểm và doanh nhân mong muốn trở thành Steve Jobs tiếp theo.

After all, innovation is what America has always been about. Most new jobs are created in start-ups and small businesses. So let’s pass an agenda that helps them succeed. Tear down regulations that prevent aspiring entrepreneurs from getting the financing to grow. Expand tax relief to small businesses that are raising wages and creating good jobs. Both parties agree on these ideas. So put them in a bill, and get it on my desk this year.

Rốt cục, đổi mới là cái nước Mỹ đã luôn luôn hướng về. Hầu hết các việc làm mới được tạo ra trong các doanh nghiệp mới phất và các doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, chúng ta hãy thông qua một chương trình giúp họ thành công. Hãy phá bỏ các quy định ngăn chặn các doanh nhân đầy hoài bão nhận được trọ cấp tài chính để phát triển. Mở rộng ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp nhỏ đang thực hiện tăng lương và tạo công ăn việc làm tốt. Cả hai đảng phải nhất trí về các ý tưởng này. Vì vậy, hãy đưa chúng vào dự luật, và đặt nó trên bàn làm việc của tôi trong năm nay.

Innovation also demands basic research. Today, the discoveries taking place in our federally-financed labs and universities could lead to new treatments that kill cancer cells but leave healthy ones untouched. New lightweight vests for cops and soldiers that can stop any bullet. Don’t gut these investments in our budget. Don’t let other countries win the race for the future. Support the same kind of research and innovation that led to the computer chip and the Internet; to new American jobs and new American industries.

Đổi mới cũng yêu cầu nghiên cứu cơ bản. Ngày nay, những khám phá diễn ra trong phòng thí nghiệm và các trường đại học do liên bang tài trợ của chúng ta có thể dẫn đến các phương pháp điều trị mới tiêu diệt các tế bào ung thư nhưng để lại những người bệnh khỏe mạnh an toàn. Áo khoác nhẹ cho cảnh sát và binh lính có thể ngăn chặn bất kỳ viên đạn nào. Đừng rút ruột các khoản đầu tư này trong ngân sách của chúng ta. Đừng để các quốc gia khác giành chiến thắng trong cuộc đua cho tương lai. Hãy hỗ trợ các nghiên cứu và đổi mới tương tự mà đã dẫn đến chip máy tính và Internet, việc làm mới và các ngành công nghiệp của Mỹ.Nowhere is the promise of innovation greater than in American-made energy. Over the last three years, we’ve opened millions of new acres for oil and gas exploration, and tonight, I’m directing my Administration to open more than 75 percent of our potential offshore oil and gas resources. Right now, American oil production is the highest that it’s been in eight years. That’s right – eight years. Not only that – last year, we relied less on foreign oil than in any of the past sixteen years.

Không lãnh vực mà hứa hẹn đổi mới lớn lao cho bằng lãnh vực năng lượng do Mỹ tạo ra. Trong ba năm qua, chúng ta đã mở hàng triệu mẫu đất mới cho thăm dò dầu khí, và tối nay, tôi đang chỉ đạo chính phủ mở ra hơn 75% nguồn tài nguyên tiềm năng về dầu khí ngoài khơi. Ngay bây giờ, sản xuất dầu lửa của Mỹ là cao nhất trong tám năm qua. Đúng thế - tám năm. Không chỉ có thế - năm ngoái, chúng ta ít dựa vào dầu mỏ nước ngoài hơn trong bất kỳ năm nào của mười sáu năm qua.

But with only 2 percent of the world’s oil reserves, oil isn’t enough. This country needs an all-out, all-of-the-above strategy that develops every available source of American energy – a strategy that’s cleaner, cheaper, and full of new jobs.

Nhưng với chỉ với 2% trữ lượng dầu mỏ của thế giới, thì chỉ dầu thôi là không đủ. Đất nước này cần một chiến lược để thoát khỏi tất cả, đứng trên tất cả nhằm phát triển tất cả mọi nguồn cung cấp năng lượng sẵn có của Mỹ - chiến lược năng lượng sạch hơn, rẻ hơn, và nhiều việc làm mới.

We have a supply of natural gas that can last America nearly one hundred years, and my Administration will take every possible action to safely develop this energy. Experts believe this will support more than 600,000 jobs by the end of the decade. And I’m requiring all companies that drill for gas on public lands to disclose the chemicals they use. America will develop this resource without putting the health and safety of our citizens at risk.

Chúng ta có một nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên có thể giúp Mỹ kéo dài gần 100 năm, và chính phủ của tôi sẽ thực hiện mọi hành động có thể để phát triển nguồn năng lượng này một cách an toàn. Các chuyên gia tin rằng điều này sẽ hỗ trợ hơn 600.000 việc làm vào cuối thập kỷ này. Và tôi yêu cầu tất cả các công ty khoan khí đốt trên các vùng đất công cộng phải tiết lộ những hoá chất mà họ sẽ sử dụng. Mỹ sẽ phát triển nguồn tài nguyên này mà tạo ra nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn của công dân chúng ta.

The development of natural gas will create jobs and power trucks and factories that are cleaner and cheaper, proving that we don’t have to choose between our environment and our economy. And by the way, it was public research dollars, over the course of thirty years, that helped develop the technologies to extract all this natural gas out of shale rock – reminding us that Government support is critical in helping businesses get new energy ideas off the ground.

Sự phát triển của khí đốt tự nhiên sẽ tạo ra công ăn việc làm và cung cấp năng lượng cho xe tải và nhà máy mà sẽ sạch hơn và rẻ hơn, chứng minh rằng chúng ta không cần phải lựa chọn giữa môi trường và nền kinh tế của chúng ta. Và nhân đây cũng xin nói thêm rằng, chính nhờ những đồng đô la của nhân dân đổ vào nghiên cứu, trong suốt ba mươi năm, đã giúp phát triển các công nghệ để trích xuất tất cả khí tự nhiên này ra khỏi các mỏ phiến thạch – điều này nhắc nhở chúng ta rằng hỗ trợ của Chính phủ là rất quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp đưa những ý tưởng năng lượng mới lên khỏi mặt đất.What’s true for natural gas is true for clean energy. In three years, our partnership with the private sector has already positioned America to be the world’s leading manufacturer of high-tech batteries. Because of federal investments, renewable energy use has nearly doubled. And thousands of Americans have jobs because of it.

Những gì đúng với khí thiên nhiên cũng đúng với năng lượng sạch. Trong ba năm, hợp tác của chúng ta với khu vực tư nhân đã đưa Mỹ thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới về pin công nghệ cao. Nhờ các khoản đầu tư liên bang, sử dụng năng lượng tái tạo đã tăng gần gấp đôi. Và hàng ngàn người Mỹ có việc làm nhờ đó.

When Bryan Ritterby was laid off from his job making furniture, he said he worried that at 55, no one would give him a second chance. But he found work at Energetx, a wind turbine manufacturer in Michigan. Before the recession, the factory only made luxury yachts. Today, it’s hiring workers like Bryan, who said, “I’m proud to be working in the industry of the future.”

Khi Bryan Ritterby bị sa thải mất việc làm đồ nội thất, ông nói rằng ông lo lắng tuổi 55, không ai dành cho ông một cơ hội thứ hai. Tuy nhiên, ông tìm được việc làm tại Energetx, một nhà sản xuất tuabin gió ở Michigan. Trước suy thoái kinh tế, nhà máy chỉ đóng các du thuyền sang trọng. Ngày nay, họ thuê các công nhân như Bryan. Bryan đã nói: "Tôi tự hào được làm việc trong ngành công nghiệp của tương lai."

Our experience with shale gas shows us that the payoffs on these public investments don’t always come right away. Some technologies don’t pan out; some companies fail. But I will not walk away from the promise of clean energy. I will not walk away from workers like Bryan. I will not cede the wind or solar or battery industry to China or Germany because we refuse to make the same commitment here. We have subsidized oil companies for a century. That’s long enough. It’s time to end the taxpayer giveaways to an industry that’s rarely been more profitable, and double-down on a clean energy industry that’s never been more promising. Pass clean energy tax credits and create these jobs.

Kinh nghiệm của chúng ta với khí đá phiến sét cho chúng ta thấy rằng kết quả của các bất kỳ khoản đầu tư nào không phải lúc nào cũng có ngay lập tức. Một số công nghệ không khả thi, một số công ty không thành công. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ lời hứa năng lượng sạch. Tôi sẽ không từ bỏ những công nhân như Bryan. Tôi sẽ không nhượng lại ngành công nghiệp năng lượng gió hoặc pin mặt trời cho Trung Quốc hay Đức bởi vì chúng hoặc ta từ chối thực hiện cam kết tương tự ở đây. Chúng ta đã trợ cấp các công ty dầu trong một thế kỷ. Đó là thời gian đủ dài. Đã đến lúc kết thúc việc tặng không tiền nộp thuế cho một ngành công nghiệp mà hiếm khi có lợi nhuận cao hơn thế, và làm thiệt hại một ngành công nghiệp năng lượng sạch chưa bao giờ hứa hẹn hơn thế. Hãy thông qua các khoản tín dụng thuế năng lượng sạch và tạo ra những công ăn việc làm này.We can also spur energy innovation with new incentives. The differences in this chamber may be too deep right now to pass a comprehensive plan to fight climate change. But there’s no reason why Congress shouldn’t at least set a clean energy standard that creates a market for innovation. So far, you haven’t acted. Well tonight, I will. I’m directing my Administration to allow the development of clean energy on enough public land to power three million homes. And I’m proud to announce that the Department of Defense, the world’s largest consumer of energy, will make one of the largest commitments to clean energy in history – with the Navy purchasing enough capacity to power a quarter of a million homes a year.

Chúng ta cũng có thể thúc đẩy đổi mới năng lượng với các ưu đãi mới. Ngay bây giờ sự khác biệt trong hội trường này có thể quá sâu để thông qua một kế hoạch toàn diện nhàm chống lại biến đổi khí hậu. Nhưng không có lý do gì để Quốc hội không thiết lập một tiêu chuẩn năng lượng sạch nhằm tạo ra một thị trường cho sự đổi mới. Cho đến nay, quốc hội đã không hành động. Nên tối nay, tôi sẽ hành động. Tôi đang chỉ đạo chính phủ cho phép phát triển năng lượng sạch trên đất công, đủ để cung cấp năng lượng cho ba triệu gia đình. Và tôi tự hào thông báo rằng Bộ Quốc phòng, tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, sẽ thực hiện một trong những cam kết lớn nhất về năng lượng sạch trong lịch sử - với Hải quân mua đủ năng lượng để cung cấp cho một phần tư của một triệu gia đình một năm.

Of course, the easiest way to save money is to waste less energy. So here’s another proposal: Help manufacturers eliminate energy waste in their factories and give businesses incentives to upgrade their buildings. Their energy bills will be $100 billion lower over the next decade, and America will have less pollution, more manufacturing, and more jobs for construction workers who need them. Send me a bill that creates these jobs.

Tất nhiên, cách dễ nhất để tiết kiệm tiền là lãng phí năng lượng ít hơn. Vì vậy, đây là một đề nghị khác: Hãy giúp các nhà sản xuất loại bỏ lãng phí năng lượng trong các nhà máy của họ và cung cấp cho các doanh nghiệp ưu đãi để nâng cấp các tòa nhà của họ. Hóa đơn năng lượng của họ sẽ giảm được 100 tỷ USD trong thập kỷ tới, và nước Mỹ sẽ có ít ô nhiễm hơn, sản xuất nhiều hơn, và thêm nhiều việc làm cho người làm nghề xây dựng, những người cần chúng. Hãy gửi cho tôi một dự luật tạo ra những công việc này.

Building this new energy future should be just one part of a broader agenda to repair America’s infrastructure. So much of America needs to be rebuilt. We’ve got crumbling roads and bridges. A power grid that wastes too much energy. An incomplete high-speed broadband network that prevents a small business owner in rural America from selling her products all over the world.

Xây dựng tương lai năng lượng mới nên chỉ là một phần của một chương trình nghị sự rộng lớn hơn để sửa chữa cơ sở hạ tầng của Mỹ. Vì vậy, nhiều phần của nước Mỹ cần phải được xây dựng lại. Chúng ta đang có những con đường và cây cầu đổ nát. Lưới điện lãng phí quá nhiều năng lượng. Một mạng lưới băng thông rộng tốc độ cao chưa hoàn thiện có thể ngăn một chủ doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn Mỹ bán sản phẩm của ra toàn toàn thế giới.During the Great Depression, America built the Hoover Dam and the Golden Gate Bridge. After World War II, we connected our States with a system of highways. Democratic and Republican administrations invested in great projects that benefited everybody, from the workers who built them to the businesses that still use them today.

Trong thời Đại suy thoái, Mỹ đã xây dựng đập Hoover và Cầu Golden Gate. Sau chiến tranh thế giới thứ II, chúng ta kết nối quốc gia mình với một hệ thống đường cao tốc. Chính quyền Dân chủ và Cộng hòa đã đầu tư vào các dự án lớn có lợi cho tất cả mọi người, từ người công nhân xây dựng chúng đến các doanh nghiệp còn sử dụng chúng ngày nay.

In the next few weeks, I will sign an Executive Order clearing away the red tape that slows down too many construction projects. But you need to fund these projects. Take the money we’re no longer spending at war, use half of it to pay down our debt, and use the rest to do some nation-building right here at home.

Trong vài tuần tới, tôi sẽ ký một sắc lệnh thanh toán sạch các tệ quan liêu làm chậm lại quá nhiều dự án xây dựng. Nhưng Quốc hội cần phải tài trợ các dự án này. Hãy lấy số tiền mà chúng ta sẽ không chi tiêu cho chiến tranh, sử dụng một nửa số đó để trả nợ, và sử dụng phần còn lại để thực hiện quyền xây dựng quốc gia ngay tại nước Mỹ.

There’s never been a better time to build, especially since the construction industry was one of the hardest-hit when the housing bubble burst. Of course, construction workers weren’t the only ones hurt. So were millions of innocent Americans who’ve seen their home values decline. And while Government can’t fix the problem on its own, responsible homeowners shouldn’t have to sit and wait for the housing market to hit bottom to get some relief.

Chưa bao giờ có được một thời tốt hơn để xây dựng, đặc biệt là do ngành công nghiệp xây dựng là một trong những ngành khó khăn nhất khi bùng nổ bong bóng nhà đất. Tất nhiên, công nhân xây dựng không phải là những người duy nhất bị tổn thương. Hàng triệu người Mỹ vô tội khác cũng thế, những người này đã chứng kiến sự suy giảm giá trị nhà đất của họ. Và trong khi một mình Chính phủ không thể khắc phục được vấn đề, thì những chủ nhà có trách nhiệm không nên ngồi chờ cho thị trường nhà đất chạm đáy để có được một khoản cứu trợ.

That’s why I’m sending this Congress a plan that gives every responsible homeowner the chance to save about $3,000 a year on their mortgage, by refinancing at historically low interest rates. No more red tape. No more runaround from the banks. A small fee on the largest financial institutions will ensure that it won’t add to the deficit, and will give banks that were rescued by taxpayers a chance to repay a deficit of trust.

Đó là lý do tại sao tôi gửi Quốc hội một kế hoạch cung cấp cho mỗi chủ sở hữu nhà có trách nhiệm, cơ hội để tiết kiệm khoảng $ 3.000 một năm về thế chấp của họ, bằng cách tái cấp vốn lãi suất hết sức thấp. Không còn quan liêu. Không còn chạy quanh các ngân hàng. Một khoản phí nhỏ tính vào các định chế tài chính lớn nhất sẽ đảm bảo rằng nó sẽ không tăng thêm thâm hụt ngân sách, và sẽ cung cấp cho các ngân hàng đã được giải cứu bởi người nộp thuế một cơ hội để trả lại sự thâm hụt niềm tin.

Let’s never forget: Millions of Americans who work hard and play by the rules every day deserve a Government and a financial system that do the same. It’s time to apply the same rules from top to bottom: No bailouts, no handouts, and no copouts. An America built to last insists on responsibility from everybody.

Đừng bao giờ quên rằng: Hàng triệu người Mỹ làm việc chăm chỉ và tuân thủ luật lệ mỗi ngày xứng đáng được một chính phủ và một hệ thống tài chính cũng làm việc chăm chỉ và tuân thủ luật lệ. Đã đến lúc áp dụng các quy tắc tương tự từ trên xuống dưới: Không còn các khoản giải cứu, không giải thoát, và không cho không. Một nước Mỹ được xây dựng để trường tồn phải nhấn mạnh vào trách nhiệm của tất cả mọi người.
We’ve all paid the price for lenders who sold mortgages to people who couldn’t afford them, and buyers who knew they couldn’t afford them. That’s why we need smart regulations to prevent irresponsible behavior. Rules to prevent financial fraud, or toxic dumping, or faulty medical devices, don’t destroy the free market. They make the free market work better.

Chúng ta đã phải trả giá cho những người cho vay đã bán các khoản thế chấp cho những người không có đủ khả năng, và những người mua mà vốn biết rằng họ không có đủ khả năng thanh toán. Đó là lý do tại sao chúng ta cần quy định thông minh để ngăn chặn hành vi vô trách nhiệm. Quy tắc để ngăn chặn gian lận tài chính, thải chất độc, hoặc thiết bị y tế bị lỗi, không phá hủy thị trường tự do. Chúng làm cho thị trường tự do hoạt động tốt hơn.

There is no question that some regulations are outdated, unnecessary, or too costly. In fact, I’ve approved fewer regulations in the first three years of my presidency than my Republican predecessor did in his. I’ve ordered every federal agency to eliminate rules that don’t make sense. We’ve already announced over 500 reforms, and just a fraction of them will save business and citizens more than $10 billion over the next five years. We got rid of one rule from 40 years ago that could have forced some dairy farmers to spend $10,000 a year proving that they could contain a spill – because milk was somehow classified as an oil. With a rule like that, I guess it was worth crying over spilled milk.

Không có câu hỏi rằng một số quy định đã lỗi thời, không cần thiết, hoặc quá tốn kém. Trong thực tế, tôi đã phê chuẩn ít quy định hơn trong ba năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của tôi so với người tiền nhiệm của đảng Cộng hòa. Tôi đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan liên bang loại bỏ các quy định vô lý. Chúng tôi đã công bố hơn 500 cải cách, và chỉ là một phần nhỏ trong số họ sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp và công dân hơn 10 tỷ đô-la trong vòng năm năm tới. Chúng tôi đã loại bỏ một quy tắc có từ 40 năm trước buộc những người chăn nuôi bò sữa phải chi $10.000 một năm để chứng minh rằng họ có thể khắc phục sự cố tràn sữa - bởi vì sữa bằng cách nào đó được phân loại như dầu. Với một quy định như thế, tôi nghĩ là thật đáng khóc khi có sữa tràn.

I’m confident a farmer can contain a milk spill without a federal agency looking over his shoulder. But I will not back down from making sure an oil company can contain the kind of oil spill we saw in the Gulf two years ago. I will not back down from protecting our kids from mercury pollution, or making sure that our food is safe and our water is clean. I will not go back to the days when health insurance companies had unchecked power to cancel your policy, deny you coverage, or charge women differently from men.

Tôi tin tưởng một người nông dân có thể khắc phục một sự cố tràn sữa mà không cần một cơ quan liên bang nào dòm ngó sau lưng họ. Nhưng tôi sẽ không thể yên tâm khi chưa chắc chắn rằng một công ty dầu có thể khắc phục sự cố tràn dầu như chúng ta đã thấy ở vùng Vịnh Mexico cách đây hai năm. Tôi sẽ không xao nhãng việc bảo vệ trẻ em của chúng ta khỏi ô nhiễm thủy ngân, hoặc đảm bảo rằng thực phẩm của chúng ta an toàn và nước của chúng ta sạch. Tôi sẽ không quay lại những ngày khi các công ty bảo hiểm sức khỏe với quyền lực không được kiểm soát đã hủy bỏ quyền lợi chính sách của bạn, phủ nhận chi trả bảo hiểm, hoặc chi trả cho phụ nữ khác với nam giới.And I will not go back to the days when Wall Street was allowed to play by its own set of rules. The new rules we passed restore what should be any financial system’s core purpose: Getting funding to entrepreneurs with the best ideas, and getting loans to responsible families who want to buy a home, start a business, or send a kid to college.

Và tôi sẽ không quay trở lại những ngày khi Wall Street được phép chơi với các quy tắc được thiết lập riêng cho họ. Những quy định mới chúng ta thông qua khôi phục lại những gì nên là mục đích cốt lõi của một hệ thống tài chính bất kỳ: tài trợ cho các doanh nghiệp với những ý tưởng tốt nhất, và cấp các khoản vay cho các gia đình có trách nhiệm những người muốn mua nhà, khởi đầu doanh nghiệp, hoặc cho con học đại học.

So if you’re a big bank or financial institution, you are no longer allowed to make risky bets with your customers’ deposits. You’re required to write out a “living will” that details exactly how you’ll pay the bills if you fail – because the rest of us aren’t bailing you out ever again. And if you’re a mortgage lender or a payday lender or a credit card company, the days of signing people up for products they can’t afford with confusing forms and deceptive practices are over. Today, American consumers finally have a watchdog in Richard Cordray with one job: To look out for them.

Vì vậy, nếu bạn là một ngân hàng lớn hay tổ chức tài chính, bạn không còn được phép đặt cược mạo hiểm với tiền gửi của khách hàng. Bạn phải viết ra một "di chúc sống" mà liệt kê chi tiết chính xác cách bạn sẽ chi trả các khoản nếu bạn thất bại – bởi vì chúng tôi, những người còn lại, sẽ không bao giờ giải cứu bạn một lần nữa. Và nếu bạn là một người cho vay thế chấp hoặc cho vay trong ngày hoặc một công ty phát hành thẻ tín dụng, những ngày ký cho người ta mua các sản phẩm mà họ không thể đủ khả năng thanh toán với các biểu mẫu gây nhầm lẫn và hành vi lừa đảo đã qua rồi. Ngày nay, người tiêu dùng Mỹ cuối cùng đã có một cơ quan giám sát tại Richard Cordray với một công việc: canh chừng cho họ.

We will also establish a Financial Crimes Unit of highly trained investigators to crack down on large-scale fraud and protect people’s investments. Some financial firms violate major anti-fraud laws because there’s no real penalty for being a repeat offender. That’s bad for consumers, and it’s bad for the vast majority of bankers and financial service professionals who do the right thing. So pass legislation that makes the penalties for fraud count.

Chúng tôi cũng sẽ thành lập một Đơn vị tội phạm tài chính bao gồm các nhà điều tra được đào tạo để trấn áp gian lận quy mô lớn và bảo vệ các khoản đầu tư của người dân. Một số công ty tài chính vi phạm các luật chống gian lận quan trọng vì không có hình phạt thực sự với một người phạm tội lặp lại. Điều đó thật tồi đối với người tiêu dùng, và nó không tốt cho phần lớn các ngân hàng và những người cung cấp dịch vụ tài chính hành xử đúng đắn. Vì vậy, hãy thông qua pháp luật quy định các hình phạt đối với các hành vi gian lận.

And tonight, I am asking my Attorney General to create a special unit of federal prosecutors and leading state attorneys general to expand our investigations into the abusive lending and packaging of risky mortgages that led to the housing crisis. This new unit will hold accountable those who broke the law, speed assistance to homeowners, and help turn the page on an era of recklessness that hurt so many Americans.

hôm nay, tôi yêu cầu Tổng Chưởng lý (Tổng trưởng Tư pháp) của tôi lập một đơn vị đặc biệt gồm các công tố viên liên bang và các Tổng Chưởng lý hàng đầu của tiểu bang mở rộng điều tra về việc cho vay lam dụng và đóng gói thế chấp rủi ro đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nhà ở. Đơn vị mới này sẽ quy trách nhiệm những người đã vi phạm pháp luật, hỗ trợ vội vã cho các chủ nhà, và giúp xúc tiến một kỷ nguyên liều lĩnh làm tổn thương rất nhiều người Mỹ.

A return to the American values of fair play and shared responsibility will help us protect our people and our economy. But it should also guide us as we look to pay down our debt and invest in our future.

Quay trở lại với các giá trị Mỹ với luật chơi công bằng và chia sẻ trách nhiệm sẽ giúp chúng ta bảo vệ người dân của chúng ta và nền kinh tế của chúng ta. Nhưng nó cũng hướng dẫn chúng ta khi chúng ta xem xét phương cách trả nợ và đầu tư cho tương lai của chúng ta.

Right now, our most immediate priority is stopping a tax hike on 160 million working Americans while the recovery is still fragile. People cannot afford losing $40 out of each paycheck this year. There are plenty of ways to get this done. So let’s agree right here, right now: No side issues. No drama. Pass the payroll tax cut without delay.

Ngay bây giờ, ưu tiên cấp thiết nhất của chúng ta là ngăn chặn sự tăng thuế trên 160 triệu người Mỹ làm việc trong khi phục hồi vẫn còn mong manh. Người ta không thể đủ khả năng chịu mất 40 đô-la trong mỗi sổ tiền lương năm nay. Có rất nhiều cách để thực hiện điều này. Vì vậy, chúng ta hãy đồng ý ngay tại đây, ngay bây giờ: Không phải vấn đề phụ. Không diễn kịch. Hãy thông qua việc cắt giảm thuế đánh vào tiền lương ngay lập tức.

When it comes to the deficit, we’ve already agreed to more than $2 trillion in cuts and savings. But we need to do more, and that means making choices. Right now, we’re poised to spend nearly $1 trillion more on what was supposed to be a temporary tax break for the wealthiest 2 percent of Americans. Right now, because of loopholes and shelters in the tax code, a quarter of all millionaires pay lower tax rates than millions of middle-class households. Right now, Warren Buffett pays a lower tax rate than his secretary.

Khi nói đến thâm hụt ngân sách, chúng ta đã đồng ý cắt giảm và tiết kiệm hơn $ 2 nghìn tỷ. Nhưng chúng ta cần làm nhiều hơn, và điều đó có nghĩa là phải lựa chọn. Ngay bây giờ, chúng ta đang sẵn sàng để chi gần $1 nghìn tỷ nữa vào cái được cho là giảm thuế tạm thời cho 2% người Mỹ giàu có. Ngay bây giờ, bởi vì những sơ hở và lỗ hổng trong luật thuế, một phần tư của tất cả các triệu phú phải trả mức thuế suất thấp hơn so với hàng triệu hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Ngay bây giờ, triệu phú Warren Buffett trả một mức thuế suất thấp hơn so với thư ký của mình.

Do we want to keep these tax cuts for the wealthiest Americans? Or do we want to keep our investments in everything else – like education and medical research; a strong military and care for our veterans? Because if we’re serious about paying down our debt, we can’t do both.

Chúng ta muốn giữ lại những cắt giảm thuế cho những người giàu nhất nước Mỹ hay không? Hay chúng ta muốn để giữ cho đầu tư của chúng ta vào tất cả mọi thứ khác - như giáo dục và nghiên cứu y học, vào quân đội vững mạnh và chăm sóc cho các cựu chiến binh của chúng ta? Bởi vì nếu chúng ta nghiêm túc về việc trả nợ của chúng ta, chúng ta không thể làm cả hai.

The American people know what the right choice is. So do I. As I told the Speaker this summer, I’m prepared to make more reforms that rein in the long term costs of Medicare and Medicaid, and strengthen Social Security, so long as those programs remain a guarantee of security for seniors.

Người dân Mỹ biết sự lựa chọn nào là đúng. Và tôi cũng thế. Như tôi đã nói với Chủ tich Hạ viện mùa hè này, tôi đang chuẩn bị để thực hiện cải cách kiềm chế những chi phí y tế dài hạn của Medicare và Medicaid, và tăng cường an sinh xã hội, miễn là những chương trình đó vẫn là một đảm bảo an sinh cho người cao niên.

But in return, we need to change our tax code so that people like me, and an awful lot of Members of Congress, pay our fair share of taxes. Tax reform should follow the Buffett rule: If you make more than $1 million a year, you should not pay less than 30 percent in taxes. And my Republican friend Tom Coburn is right: Washington should stop subsidizing millionaires. In fact, if you’re earning a million dollars a year, you shouldn’t get special tax subsidies or deductions. On the other hand, if you make under $250,000 a year, like 98 percent of American families, your taxes shouldn’t go up. You’re the ones struggling with rising costs and stagnant wages. You’re the ones who need relief.

Nhưng bù lại, chúng ta cần phải thay đổi luật thuế của chúng ta để mọi người như tôi, và rất nhiều nhiều thành viên của Quốc hội, đóng góp công bằng về thuế. Cải cách thuế phải thực hiện theo các quy tắc Buffett: Nếu bạn thu nhập nhiều hơn 1 triệu đô-la một năm, bạn không nên trả tiền ít hơn 30% tiền thuế. Và người bạn của đảng Cộng hòa Tom Coburn của tôi nói đúng: Washington nên ngừng trợ cấp triệu phú. Trong thực tế, nếu bạn đang kiếm được một triệu đô la một năm, bạn không nên nhận trợ cấp thuế hoặc các khoản khấu trừ đặc biệt. Mặt khác, nếu bạn kiếm được dưới $250.000 một năm, giống như 98% gia đình Mỹ, các khoản thuế của bạn không nên tăng lên. Bạn đang phải vật lộn với chi phí tăng cao và tiền lương chửng lại. Bạn đang là những người cần cứu trợ.Now, you can call this class warfare all you want. But asking a billionaire to pay at least as much as his secretary in taxes? Most Americans would call that common sense.

Bây giờ, bạn có thể gọi cuộc chiến giai cấp này bằng bất cứ tên gì bạn muốn. Nhưng, có nên yêu cầu một tỷ phú phải trả tiền thuế ít nhất bằng thư ký của mình? Hầu hết người Mỹ gọi đó là lẽ thường.

We don’t begrudge financial success in this country. We admire it. When Americans talk about folks like me paying my fair share of taxes, it’s not because they envy the rich. It’s because they understand that when I get tax breaks I don’t need and the country can’t afford, it either adds to the deficit, or somebody else has to make up the difference – like a senior on a fixed income; or a student trying to get through school; or a family trying to make ends meet. That’s not right. Americans know it’s not right. They know that this generation’s success is only possible because past generations felt a responsibility to each other, and to their country’s future, and they know our way of life will only endure if we feel that same sense of shared responsibility. That’s how we’ll reduce our deficit. That’s an America built to last.

Chúng tôi không ganh tị sự thành công tài chính ở đất nước này. Chúng ta ngưỡng mộ nó. Khi người Mỹ bảo những người như tôi trả tiền thuế công bằng, đó không phải vì họ ghen tị với những người giàu có. Đó là bởi vì họ hiểu rằng khi tôi có được giảm thuế, tôi không cần nó và đất nước không thể đủ khả năng chi trả, nó chỉ làm tăng thêm thâm hụt ngân sách, hoặc một ai đó phải tạo nên sự khác biệt - giống như một người về hưu sống với thu nhập cố định, hoặc một sinh viên đang cố gắng để có được học vấn, hoặc một gia đình nỗ lực để đắp đổi qua ngày. Điều đó không đúng. Người Mỹ biết nó không đúng. Họ biết rằng thành công của thế hệ này chỉ có thể bởi vì các thế hệ trước cảm thấy có trách nhiệm với nhau, và có trách nhiệm trước tương lai của đất nước, và họ biết lối sống của chúng ta chỉ bền vững nếu chúng ta cảm nhận cùng một ý thức chia sẻ trách nhiệm. Đó là cách chúng ta làm giảm thâm hụt của chúng ta. Đó là một nước Mỹ được xây dựng để trường tồn.

I recognize that people watching tonight have differing views about taxes and debt; energy and health care. But no matter what party they belong to, I bet most Americans are thinking the same thing right now: Nothing will get done this year, or next year, or maybe even the year after that, because Washington is broken.

Tôi nhận ra rằng người xem tối nay có quan điểm khác nhau về thuế và các khoản nợ; năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Nhưng bất luận họ thuộc về đảng nào, tôi cược rằng hầu hết người Mỹ đang nghĩ cùng một điều: Không có gì sẽ được thực hiện trong năm nay, hoặc năm sau, hoặc có thể ngay cả những năm sau nữa, bởi vì Washington đang bị chia rẽ.

Can you blame them for feeling a little cynical?

Bạn có thể quy cho họ cảm thấy đôi chút hoài nghi?

The greatest blow to confidence in our economy last year didn’t come from events beyond our control. It came from a debate in Washington over whether the United States would pay its bills or not. Who benefited from that fiasco?

Đòn đánh lớn nhất đối với sự tự tin vào nền kinh tế của chúng tôi năm ngoái đã không đến từ sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nó đến từ một cuộc tranh luận ở Washington về việc liệu Hoa Kỳ sẽ trả các hóa đơn của nó hay không. Ai sẽ hưởng lợi từ thất bại đó?

I’ve talked tonight about the deficit of trust between Main Street and Wall Street. But the divide between this city and the rest of the country is at least as bad – and it seems to get worse every year.

Tôi đã nói chuyện tối nay về thâm hụt lòng tin giữa Main Street và Wall Street. Nhưng sự phân chia giữa thành phố này và phần còn lại của đất nước ít ra là đang xấu và có vẻ như trở nên tồi tệ hơn sau mỗi năm.

Some of this has to do with the corrosive influence of money in politics. So together, let’s take some steps to fix that. Send me a bill that bans insider trading by Members of Congress, and I will sign it tomorrow. Let’s limit any elected official from owning stocks in industries they impact. Let’s make sure people who bundle campaign contributions for Congress can’t lobby Congress, and vice versa – an idea that has bipartisan support, at least outside of Washington.

Một phần điều này hẳn là do ảnh hưởng tham nhũng tiền bạc trong chính trị. Vì vậy, cùng nhau, chúng ta hãy một số bước để khắc phục điều đó. Hãy gửi cho tôi một dự luật cấm thành viên của Quốc hội giao dịch nội bộ do, và tôi sẽ ký ngay vào ngày mai. Hãy hạn chế bất kỳ viên chức được bầu nào sở hữu cổ phần trong ngành công nghiệp mà họ tác động. Hãy chắc chắn rằng những tham gia đóng góp các chiến dịch tranh cử cho Quốc hội không thể vận động hành lang Quốc hội, và ngược lại - một ý tưởng đã được sự hỗ trợ của cả hai đảng, ít nhất là bên ngoài Washington.Some of what’s broken has to do with the way Congress does its business these days. A simple majority is no longer enough to get anything – even routine business – passed through the Senate. Neither party has been blameless in these tactics. Now both parties should put an end to it. For starters, I ask the Senate to pass a rule that all judicial and public service nominations receive a simple up or down vote within 90 days.

Một phần của những sai hỏng là do cung cách Quốc hội thực hiện công việc của mình những ngày này. Một đa số đơn giản là không còn đủ để có được bất cứ điều gì - thậm chí công việc thường nhật – được thông qua ở Thượng viện. Không bên nào vô tội trong các chiến thuật này. Bây giờ cả hai bên cần chấm dứt việc đó. Để bắt đầu, tôi yêu cầu Thượng viện thông qua một quy tắc mà tất cả các đề cử dịch vụ tư pháp và công cộng nhận được một cuộc bỏ phiếu đơn giản thuận hay bác trong vòng 90 ngày.

The executive branch also needs to change. Too often, it’s inefficient, outdated and remote. That’s why I’ve asked this Congress to grant me the authority to consolidate the federal bureaucracy so that our Government is leaner, quicker, and more responsive to the needs of the American people.

Ngành hành pháp cũng cần phải thay đổi. Thông thường, nó không hiệu quả, lỗi thời và xa xôi. Đó là lý do tại sao tôi đã yêu cầu Quốc hội ủy quyền cho tôi để củng cố bộ máy quan liêu của liên bang để Chính phủ của chúng ta là tinh gọn hơn, nhanh hơn, và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân Mỹ.

Finally, none of these reforms can happen unless we also lower the temperature in this town. We need to end the notion that the two parties must be locked in a perpetual campaign of mutual destruction; that politics is about clinging to rigid ideologies instead of building consensus around common sense ideas.

Cuối cùng, không có cải cách nào trong số những cải cách này có thể xảy ra, trừ phi chúng ta hạ thấp nhiệt độ ở thành phố này. Chúng ta cần phải chấm dứt quan niệm rằng hai bên phải bị khóa chặt trong một chiến dịch hủy diệt lẫn nhau, rằng chính trị là bám vào ý thức hệ cứng nhắc thay vì xây dựng sự đồng thuận xung quanh các ý tưởng lẽ thường.

I’m a Democrat. But I believe what Republican Abraham Lincoln believed: That Government should do for people only what they cannot do better by themselves, and no more. That’s why my education reform offers more competition, and more control for schools and States. That’s why we’re getting rid of regulations that don’t work. That’s why our health care law relies on a reformed private market, not a Government program.

Tôi là một đảng Dân chủ. Nhưng tôi tin những gì tổng thống Abraham Lincoln của đảng Cộng hòa tin rằng: Chính phủ nên cho người dân những gì một mình họ không thể làm tốt hơn, có thế thôi. Đó là lý do tại sao cải cách giáo dục của tôi mang lại cạnh tranh hơn, và kiểm soát nhiều hơn cho các trường học và các tiểu bang. Đó là lý do tại sao chúng ta đang loại bỏ các quy định vô bổ. Đó là lý do tại sao pháp luật chăm sóc sức khỏe của chúng ta dựa trên một thị trường tư nhân được cải cách, chứ không phải là một chương trình Chính phủ.

On the other hand, even my Republican friends who complain the most about Government spending have supported federally-financed roads, and clean energy projects, and federal offices for the folks back home.

Mặt khác, ngay cả bạn bè của tôi đảng viên Cộng hòa lại là những người phàn nàn nhiều nhất về chi tiêu của Chính phủ dành hỗ trợ đường giao thông do liên bang tài trợ, và các dự án năng lượng sạch, và các cơ quan liên bang cho những người trở về nhà.

The point is, we should all want a smarter, more effective Government. And while we may not be able to bridge our biggest philosophical differences this year, we can make real progress. With or without this Congress, I will keep taking actions that help the economy grow. But I can do a whole lot more with your help. Because when we act together, there is nothing the United States of America can’t achieve.

Vấn đề là, tất cả chúng ta đều muốn có một Chính phủ thông minh hơn, hiệu quả hơn. Và trong khi chúng ta có thể không có khả năng san bằng những khác biệt triết lý lớn nhất của chúng ta trong năm nay, chúng ta có thể tạo ra tiến bộ thực sự. Có hoặc không có sự ủng hộ của Quốc hội này, tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các hành động trợ giúp nền kinh tế phát triển. Nhưng tôi có thể làm nhiều hơn cả với sự giúp đỡ của các bạn. Bởi vì khi chúng ta cùng hành động với nhau, không có gì mà Hoa Kỳ không thể đạt được.

That is the lesson we’ve learned from our actions abroad over the last few years.

Đó là bài học chúng ta đã học được từ hành động của chúng ta ở nước ngoài trong vài năm qua.

Ending the Iraq war has allowed us to strike decisive blows against our enemies. From Pakistan to Yemen, the al Qaeda operatives who remain are scrambling, knowing that they can’t escape the reach of the United States of America.

Việc kết thúc cuộc chiến Iraq đã cho phép chúng ta ra các đòn đánh quyết định chống lại kẻ thù của chúng tôi. Từ Pakistan đến Yemen, những người vận hành al Qaeda vẫn còn đang lẫn trốn, biết rằng chúng không thể thoát khỏi tầm với của Hoa Kỳ.

From this position of strength, we’ve begun to wind down the war in Afghanistan. Ten thousand of our troops have come home. Twenty-three thousand more will leave by the end of this summer. This transition to Afghan lead will continue, and we will build an enduring partnership with Afghanistan, so that it is never again a source of attacks against America.

Từ lập trường sức mạnh này, chúng ta đã bắt đầu rút ra khỏi cuộc chiến ở Afghanistan. Mười ngàn binh sĩ của chúng ta đã trở về nhà. Hai mươi ba ngàn sẽ về vào cuối mùa hè này. Quá trình chuyển đổi để Afghanistan lãnh đạo sẽ tiếp tục, và chúng ta sẽ xây dựng một mối quan hệ đối tác lâu dài với Afghanistan, để nó sẽ không bao giờ lại là một nguồn tấn công chống lại nước Mỹ.

As the tide of war recedes, a wave of change has washed across the Middle East and North Africa, from Tunis to Cairo; from Sana’a to Tripoli. A year ago, Qadhafi was one of the world’s longest-serving dictators – a murderer with American blood on his hands. Today, he is gone. And in Syria, I have no doubt that the Assad regime will soon discover that the forces of change can’t be reversed, and that human dignity can’t be denied.

Khi làn sóng chiến tranh rút xuống, một làn sóng thay đổi đã dội khắp Trung Đông và Bắc Phi, từ Tunis đến Cairo, từ Sana'a đến Tripoli. Một năm trước đây, Qadhafi là một trong những nhà độc tài cai trị lâu dài nhất thế giới - một kẻ giết người có máu Mỹ trên bàn tay của mình. Hôm nay, y đã biến mất. Và ở Syria, tôi không hề nghi ngờ rằng chế độ Assad sẽ sớm khám phá ra rằng sức mạnh của thay đổi không thể đảo ngược được, và phẩm giá con người không thể bị từ chối.

How this incredible transformation will end remains uncertain. But we have a huge stake in the outcome. And while it is ultimately up to the people of the region to decide their fate, we will advocate for those values that have served our own country so well. We will stand against violence and intimidation. We will stand for the rights and dignity of all human beings – men and women; Christians, Muslims, and Jews. We will support policies that lead to strong and stable democracies and open markets, because tyranny is no match for liberty.

Chuyển đổi đáng kinh ngạc này sẽ kết thúc thế nào vẫn còn chưa chắc chắn. Nhưng chúng ta tiên lượng tốt về kết quả. Và trong khi nó điều tối hậu là để người dân trong khu vực quyết định số phận của họ, thì chúng ta cũng sẽ ủng hộ những giá trị đã phục vụ tốt đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ chống lại bạo lực và đe dọa. Chúng ta sẽ ủng hộ các quyền và phẩm giá của tất cả mọi người - đàn ông và phụ nữ, Kitô hữu, người Hồi giáo, và Do Thái. Chúng ta sẽ hỗ trợ các chính sách dẫn đến các nền dân chủ mạnh mẽ và ổn định và thị trường mở, bởi vì chế độ độc tài là không phù hợp cho tự do.

And we will safeguard America’s own security against those who threaten our citizens, our friends, and our interests. Look at Iran. Through the power of our diplomacy, a world that was once divided about how to deal with Iran’s nuclear program now stands as one. The regime is more isolated than ever before; its leaders are faced with crippling sanctions, and as long as they shirk their responsibilities, this pressure will not relent. Let there be no doubt: America is determined to prevent Iran from getting a nuclear weapon, and I will take no options off the table to achieve that goal. But a peaceful resolution of this issue is still possible, and far better, and if Iran changes course and meets its obligations, it can rejoin the community of nations.

Và chúng ta sẽ bảo vệ an ninh của Mỹ chống lại những ai đe dọa công dân của chúng ta, bạn bè của chúng ta, và lợi ích của chúng ta. Hãy nhìn vào Iran. Thông qua sức mạnh ngoại giao, một thế giới đã từng chia về cách đối phó với chương trình hạt nhân của Iran hiện nay đã thống nhất một lập trường. Chế độ ấy bị cô lập hơn bao giờ hết, các nhà lãnh đạo của nó đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt làm tê liệt, và chùng nào họ còn trốn tránh trách nhiệm, áp lực này sẽ không trở giảm đi. Hãy để không còn sự nghi ngờ nào nữa: nước Mỹ quyết tâm ngăn chặn Iran nhận có được vũ khí hạt nhân, và tôi sẽ không có tùy chọn nào khác ngoài những thứ có sẵn trên bàn để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, một giải pháp hòa bình về vấn đề này vẫn còn có thể, và tốt hơn, và nếu Iran thay đổi hướng đi và đáp ứng nghĩa vụ của mình, nó có thể tái gia nhập cộng đồng của các quốc gia.The renewal of American leadership can be felt across the globe. Our oldest alliances in Europe and Asia are stronger than ever. Our ties to the Americas are deeper. Our iron-clad commitment to Israel’s security has meant the closest military cooperation between our two countries in history. We’ve made it clear that America is a Pacific power, and a new beginning in Burma has lit a new hope. From the coalitions we’ve built to secure nuclear materials, to the missions we’ve led against hunger and disease; from the blows we’ve dealt to our enemies; to the enduring power of our moral example, America is back.

Đổi mới lãnh đạo của Mỹ có thể được cảm nhận trên toàn cầu. Liên minh lâu đời nhất của chúng ta ở châu Âu và châu Á mạnh hơn bao giờ hết. Các mối quan hệ của chúng ta với châu Mỹ là sâu đậm hơn. Cam kết sắt đá của chúng ta với an ninh Israel đã kéo theo hợp tác quân sự thân thiết giữa hai nước chúng ta trong lịch sử. Chúng ta đã làm rõ rằng nước Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương, và một khởi đầu mới ở Miến Điện đã thắp sáng niềm hy vọng mới. Từ các liên minh, chúng ta đã xây dựng để bảo đảm an ninh nguyên liệu hạt nhân, đến các sứ mệnh mà chúng ta lãnh đạo để chống lại đói nghèo và bệnh tật, từ những đòn đánh chúng ta giáng vào kẻ thù, tới sức mạnh lâu dài của tấm gương đạo đức của chúng ta, nước Mỹ đang trở lại.

Anyone who tells you otherwise, anyone who tells you that America is in decline or that our influence has waned, doesn’t know what they’re talking about. That’s not the message we get from leaders around the world, all of whom are eager to work with us. That’s not how people feel from Tokyo to Berlin; from Cape Town to Rio; where opinions of America are higher than they’ve been in years. Yes, the world is changing; no, we can’t control every event. But America remains the one indispensable nation in world affairs – and as long as I’m President, I intend to keep it that way.

Bất cứ ai nói với bạn khác đi, bất cứ ai nói với bạn rằng nước Mỹ đang suy yếu hay ảnh hưởng của chúng ta đã suy giảm, đều không biết họ đang nói về cái gì. Đó không phải là thông điệp chúng ta nhận được từ các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, tất cả đều sẵn sàng làm việc với chúng ta. Đó không phải là cách mọi người cảm nhận từ Tokyo đến Berlin, từ Cape Town đến Rio, nơi mà ý kiến ​​đánh giá Mỹ đang cao hơn so với nhiều năm qua. Vâng, thế giới đang thay đổi, không, chúng ta không thể kiểm soát mọi sự kiện. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là một trong những quốc gia không thể thiếu trong chính trường thế giới và chừng nào tôi còn là Tổng thống, tôi dự định sẽ giữ nguyên hướng đi này.

That’s why, working with our military leaders, I have proposed a new defense strategy that ensures we maintain the finest military in the world, while saving nearly half a trillion dollars in our budget. To stay one step ahead of our adversaries, I have already sent this Congress legislation that will secure our country from the growing danger of cyber-threats.

Đó là lý do tại sao, khi làm việc với các nhà lãnh đạo quân sự của chúng ta, tôi đã đề xuất một chiến lược quốc phòng mới đảm bảo chúng ta duy trì quân đội tốt nhất thế giới, trong khi tiết kiệm gần nửa nghìn tỷ USD trong ngân sách của chúng ta. Để vẫn đi trước một bước so với các đối thủ của chúng ta, tôi đã gửi lên Quốc hội này dự luật mà sẽ đảm bảo vệ đất nước của chúng ta khỏi mối nguy hiểm ngày càng tăng của các đe dọa mạng.

Above all, our freedom endures because of the men and women in uniform who defend it. As they come home, we must serve them as well as they served us. That includes giving them the care and benefits they have earned – which is why we’ve increased annual VA spending every year I’ve been President. And it means enlisting our veterans in the work of rebuilding our Nation.

Trên tất cả, tự do của chúng ta tồn tại nhờ những người đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục đang bảo vệ nó. Khi họ trở về nhà, chúng ta phải phục vụ họ cũng như họ đã phục vụ chúng ta. Đó là đem lại cho họ sự chăm sóc và lợi ích họ đã đạt được - đó là lý do tại sao chúng tôi đã tăng chi tiêu VA hàng năm kể từ khi tôi làmTổng thống. Và điều đó có nghĩa là đưa các cựu chiến binh của chúng ta vào danh sách những người làm công việc xây dựng lại đất nước chúng ta.

With the bipartisan support of this Congress, we are providing new tax credits to companies that hire vets. Michelle and Jill Biden have worked with American businesses to secure a pledge of 135,000 jobs for veterans and their families. And tonight, I’m proposing a Veterans Job Corps that will help our communities hire veterans as cops and firefighters, so that America is as strong as those who defend her.

Với sự hỗ trợ của lưỡng đảng trong Quốc hội này, chúng ta đang cung cấp các khoản tín dụng thuế mới cho các công ty tuyển dụng cựu chiến binh. Michelle và Jill Biden đã làm việc với các doanh nghiệp Mỹ để đảm bảo cam kết 135.000 công ăn việc làm cho cựu chiến binh và gia đình của họ. Và tối nay, tôi đang đề xuất một đoàn công tác Cựu chiến binh sẽ giúp đỡ cộng đồng của chúng ta thuê các cựu chiến binh làm cảnh sát và lính cứu hỏa, để cho nước Mỹ được mạnh mẽ như những người bảo vệ nó.

Which brings me back to where I began. Those of us who’ve been sent here to serve can learn from the service of our troops. When you put on that uniform, it doesn’t matter if you’re black or white; Asian or Latino; conservative or liberal; rich or poor; gay or straight. When you’re marching into battle, you look out for the person next to you, or the mission fails. When you’re in the thick of the fight, you rise or fall as one unit, serving one Nation, leaving no one behind.

Nói điều này khiến tôi quay lại nơi tôi đã bắt đầu. Những con người của chúng ta, những người đã được gửi ở đây để phục vụ đất nước có thể học hỏi từ những người lính nghĩa vụ của chúng ta. Khi bạn mặc quân phục, thì bạn là đen hoặc trắng, châu Á hay Châu Mỹ La Tinh, bảo thủ hay tự do, giàu hay nghèo, đồng tính hay dị tính, không còn là vấn đề nữa. Khi bạn đang tiến vào trận chiến, bạn canh chừng cho người bên cạnh bạn, nếu không nhiệm vụ sẽ không thành. Khi bạn đang ở giữa trận chiến, bạn tiến hay lùi thì cả đơn vị như một, phục vụ một quốc gia, không để ai tụt lại đằng sau.

One of my proudest possessions is the flag that the SEAL Team took with them on the mission to get bin Laden. On it are each of their names. Some may be Democrats. Some may be Republicans. But that doesn’t matter. Just like it didn’t matter that day in the Situation Room, when I sat next to Bob Gates – a man who was George Bush’s defense secretary; and Hillary Clinton, a woman who ran against me for president.

Một trong những tài sản đáng tự hào nhất là lá cờ mà đội SEAL đã mang theo khi thực hiện nhiệm vụ truy bắt bin Laden. Trên cờ là tên của họ. Một số có thể là người Dân chủ. Một số có thể là Cộng hòa. Nhưng điều đó không quan trọng. Giống như nó đã không quan trọng ngày hôm đó trong Phòng Tình huống, khi tôi ngồi bên cạnh Bob Gates - một người đàn ông là Tổng trưởng quốc phòng của George Bush và Hillary Clinton, một người phụ nữ cùng tranh chức tổng thống với tôi.

All that mattered that day was the mission. No one thought about politics. No one thought about themselves. One of the young men involved in the raid later told me that he didn’t deserve credit for the mission. It only succeeded, he said, because every single member of that unit did their job – the pilot who landed the helicopter that spun out of control; the translator who kept others from entering the compound; the troops who separated the women and children from the fight; the SEALs who charged up the stairs. More than that, the mission only succeeded because every member of that unit trusted each other – because you can’t charge up those stairs, into darkness and danger, unless you know that there’s someone behind you, watching your back.

Tất cả những gì quan trọng ngày hôm đó là nhiệm vụ. Không ai nghĩ về chính trị. Không ai nghĩ về bản thân. Một trong những người đàn ông trẻ tham gia trong cuộc đột kích sau đó nói với tôi rằng ông không xứng đáng khen ngợi về nhiệm vụ. Nó chỉ thành công, ông nói, bởi vì mỗi thành viên đơn lẻ của đơn vị đã làm tốt công việc của mình - các phi công đã hạ cánh được chiếc máy bay trực thăng mà đã không còn kiểm soát được nữa, người phiên dịch đã ngăn những người khác không vào được khu vực, những người lính đã tách các phụ nữ và trẻ em ra khỏi cuộc chiến; các thành viên SEALs chiếm giữ cầu thang. Hơn thế nữa, nhiệm vụ chỉ thành công bởi vì mỗi thành viên của đơn vị tin cậy lẫn nhau - bởi vì bạn không có thể tiến lên cầu thang, vào bóng tối và nguy hiểm, trừ khi bạn biết rằng có ai đó phía sau bạn, canh chừng cho lưng bạn.

So it is with America. Each time I look at that flag, I’m reminded that our destiny is stitched together like those fifty stars and those thirteen stripes. No one built this country on their own. This Nation is great because we built it together. This Nation is great because we worked as a team. This Nation is great because we get each other’s backs. And if we hold fast to that truth, in this moment of trial, there is no challenge too great; no mission too hard. As long as we’re joined in common purpose, as long as we maintain our common resolve, our journey moves forward, our future is hopeful, and the state of our Union will always be strong.

Chuyên đó cũng đúng với nước Mỹ. Mỗi lần tôi nhìn vào lá cờ, tôi được nhắc nhở rằng vận mệnh của chúng ta là sát cánh bên nhau như năm mươi ngôi sao và mười ba sọc. Không một tự mình, một mình xây dựng đất nước này. Quốc gia này vý đại bởi vì chúng ta cùng nhau xây dựng nên. Quốc gia này là vỹ đại vì chúng ta đã làm việc như một nhóm. Quốc gia này là vỹ đại vì chúng ta nhận được ủng hộ của nhau. Và nếu chúng ta giữ vững sự thật rằng, trong thời điểm thử thách này, có là không có thách thức nào quá lớn, và không có nhiệm vụ quá khó. Miễn là chúng ta tham gia vào một mục đích chung, miễn là chúng ta duy trì quyết tâm chung của chúng ta, cuộc hành trình của chúng ta hướng về phía trước, tương lai của chúng ta đầy hy vọng, và Liên minh của chúng ta sẽ luôn luôn hùng mạnh.

Thank you, God bless you, and may God bless the United States of America.

Cảm ơn bạn, cầu Chúa ban phúc lành cho bạn, và cầu Chúa ban phúc lành cho Hoa Kỳ.


Translated by Nguyen Quang


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn