MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Saturday, December 24, 2011

“Duality” by Edgar Müller "Nhị nguyên" của Edgar Müller

“Duality” by Edgar Müller

"Nhị nguyên" của Edgar Müller

Only few days ago, we have featured some of the most interesting chalk drawings by Edgar Müller. But this hasn’t stopped Edgar from doing some more excellent work, more precisely in Moscow, Russia. Pictured below, you may find a colossal 3D Chalk Drawing, just like Edgar usually does ‘em. If you continue scrolling inside this article, there are few more shot of how the picture came to be. Check out the concrete plaza in Moscow, before work on “Duality” has even started, as well as the finished product.

Chỉ vài ngày trước đây, chúng tôi có đăng một số bức vẽ phấn thú vị nhất của Edgar Müller. Nhưng điều này đã không làm Edgar ngừng sáng tác các tác phẩm tuyệt vời hơn, chính xác hơn ở Moscow, Nga. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy một bức tranh phấn ba chiều khổng lồ, giống như Edgar thường vẽ. Nếu bạn tiếp tục di chuyển trỏ xuống dưới bài viết này, sẽ có thêm vài ảnh chụp bức vẽ này nữa. Kiểm tra cái quảng trường cụ thể ở Moscow, trước khi bức tranh "nhị nguyên" được bắt đầu, vá cả sau jhi hoàn thành.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn