MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, November 3, 2011

China assures self-restraint even as military modernisesif gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

China assures self-restraint even as military modernises

Trung Quốc đảm bảo tự kiềm chế ngay cả khi hiện đại hóa quân đội

SINGAPORE - China on Sunday sought to ease fears about its military ambitions and demanded respect from the international community as smaller neighbours accused it of behaving like a bully in the South China Sea.

SINGAPORE - Trung Quốc, hôm chủ nhật, đã tìm cách giảm bớt những lo ngại về những tham vọng quân sự của mình và yêu cầu tôn trọng từ cộng đồng quốc tế khi các nước láng giềng nhỏ hơn cáo buộc Trung Quốc cư xử như một tên côn đồ trong vùng biển Nam Trung Hoa.

Defence Minister Liang Guanglie told an annual security forum in Singapore that "democracy in international relations" and respect for "each other's core interests" were necessary to ensure "lasting peace, harmony and stability".

Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt nói với diễn đàn an ninh hàng năm tại Singapore rằng "dân chủ trong quan hệ quốc tế" và tôn trọng "lợi ích cốt lõi của nhau" là cần thiết để đảm bảo hòa bình lâu dài, hài hòa và ổn định ".

"I know many people tend to believe that with the growth of China's economy, China will become a military threat," said Liang, the first Chinese defence minister to attend the annual conference called the Shangri-La Dialogue.

"Tôi biết nhiều người có xu hướng tin rằng với sự tăng trưởng của nền kinh tế của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ trở thành một mối đe dọa quân sự", ông Liang, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đầu tiên tham dự hội nghị hàng năm được gọi là Đối thoại Shangri-La.

"I would like to say that it is not our option," he said, adding that China would never "seek hegemony" or threaten any country.

"Tôi muốn nói rằng đó không phải là lựa chọn của chúng tôi", ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ "tìm kiếm bá quyền" hay đe dọa bất kỳ nước nào.

Despite Liang's focus on respect and equality, his counterparts from the Philippines and Vietnam accused China of intimidating acts in the disputed Spratly and Paracel island groups in the South China Sea.

Mặc dù ông Liang nhấn mạnh về tôn trọng và bình đẳng, các đối tác của ông đến từ Philippines và Việt Nam cáo buộc Trung Quốc có các hành vi đe dọa trong các tranh chấp ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong vùng biển Nam Trung Hoa.

In a 45-minute speech followed by a question-and-answer session, Liang warned that countries "should not engage in any alliance targeting a third party" but did not go into detail.

Trong một bài phát biểu kéo dài 45 phút tiếp theo là một phần hỏi và trả lời, Liang cũng cảnh báo rằng các nước "không nên tham gia vào bất kỳ liên minh nào nhắm mục tiêu chống bên thứ ba" nhưng không đi vào chi tiết.

He denied that Beijing was behind a spate of Internet attacks on foreign targets, and echoed calls made at the Singapore conference by the United States and Britain for international talks on promoting cyber-security.

Ông phủ nhận rằng Bắc Kinh đứng đằng sau một loạt các cuộc tấn công Internet vào các mục tiêu nước ngoài, và đáp lại những lời kêu gọi tại hội nghị Singapore của Hoa Kỳ và Anh về đàm phán quốc tế để thúc đẩy an ninh mạng.

"It is hard to attribute the real source of attacks and we need to work together to make sure that this security problem won't be a problem," Liang said, adding China itself suffered from widespread and frequent cyber-attacks.

"Thật khó truy ra nguồn gốc thực sự của các cuộc tấn công và chúng ta cần phải làm việc với nhau để đảm bảo vấn đề an ninh mạng sẽ không còn là một vấn đề", Liang cho biết, và nói thêm rằng bản thân Trung Quốc bị tấn công mạng phổ biến và thường xuyên.

On the sidelines of the forum, Liang held talks with outgoing US Defense Secretary Robert Gates on Friday, a meeting both sides described as positive.

Bên lề của diễn đàn, Lương đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates hôm thứ Sáu, một cuộc họp được cả hai bên mô tả là tích cực.

Gates left Saturday for Afghanistan after delivering a speech warning of the danger of armed conflict in the South China Sea unless nations with conflicting claims adopt a mechanism to settle disputes peacefully.

Gates rời diễn đàn hô thứ Bảy để đi Afghanistan sau khi đọc một bài phát biểu cảnh báo sự nguy hiểm của một cuộc xung đột vũ trang ở Biển Đông, nếu các quốc gia mâu thuẫn về yêu sách chủ quyền chấp thuận một cơ chế để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

After long-running tensions sparked by issues such as US arm sales to Taiwan, Liang said Sunday that "the picture of the bilateral relations between China and the United States is a good one".

Sau khi chạy những căng thẳng kéo dài gây ra bởi các vấn đề như việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Lương cho biết "nhìn tổng thể các mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là tốt đẹp".

"I believe all of us are very optimistic about the future of bilateral and military-to-military relations," he added.

"Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều rất lạc quan về tương lai của mối quan hệ song phương và giữa hai quân đội", ông nói thêm.

Addressing the territorial disputes, Liang said China was committed to "peace and stability" in the South China Sea and insisted the situation "remains stable".

Giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, Lương cho biết Trung Quốc đã cam kết tuân thủ "hòa bình và ổn định" trong vùng biển Đông và nhấn mạnh rằng tình hình vẫn ổn định ".

China, the Philippines, Taiwan, Brunei, Malaysia and Vietnam have all laid claim to overlapping sections of the territories, which are believed to hold major oil and gas deposits.

Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Brunei, Malaysia và Việt Nam có các yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau về lãnh thổ, được cho là có nhiều mỏ dầu và khí đốt lớn.

The Philippines accused China on Saturday of undermining peace and stability by sending naval vessels to intimidate Filipino fishermen and the crew of an oil exploration ship, as well as putting up posts and a buoy in Philippines-claimed areas in the Spratlys.

Philippines cáo buộc Trung Quốc vào ngày thứ Bảy đã phá hoại hòa bình và ổn định bằng cách gửi các tàu hải quân đến để đe dọa ngư dân Philippines và thủy thủ đoàn của một tàu thăm dò dầu khí, cũng như việc xây dựng các cột trụ và một cái phao trong các vùng biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền trong quần đảo Trường Sa.

In May, Chinese surveillance ships confronted a Vietnamese oil exploration vessel between the Paracels and Spratlys. On Sunday, several hundred Vietnamese gathered for a rare protest in front of China's embassy in Hanoi.

Hồi tháng Năm, tàu hải giám Trung Quốc đã đối đầu với tàu thăm dò dầu khí Việt Nam ở vị trí giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hôm Chủ nhật, hàng trăm người Việt Nam đã tập trung để tiến hành một cuộc biểu tình phản đối hiếm hoi ở phía trước của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.

In Singapore, Vietnam's Defence Minister Phung Quang Thanh urged China "to honour the policies that they announced" regarding the territorial disputes.

Tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã kêu gọi Trung Quốc "tôn các chính sách mà họ công bố" liên quan đến việc tranh chấp lãnh thổ.

"I fully propose that we must exercise restraint and patience and commitment to solve these issues, these differences, by peaceful means," Thanh said.

"Tôi toàn tâm đề xuất rằng chúng ta phải kiềm chế và kiên nhẫn và cam giải quyết những vấn đề này, những khác biệt này, bằng biện pháp hòa bình", ông Thành nói.

Philippine Defence Secretary Voltaire Gazmin told the meeting that "actions by other states ... unnecessarily make other states like the Philippines worried and concerned".

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nói với hội nghị rằng "hành động của các tiểu bang khác ... không cần thiết làm cho các quốc gia khác như Philippines lo lắng và quan tâm".

Forum participants stressed the need to adhere to the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, a pact signed in 2002 by China and the 10-member Association of Southeast Asian Nations to prevent conflict until territorial disputes are resolved.

Những người tham gia Diễn đàn nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), một hiệp ước đã ký kết trong năm 2002 của Trung Quốc và 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á để ngăn chặn xung đột cho đến khi tranh chấp lãnh thổ được giải quyết.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn