MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, September 12, 2011

Some Interesting Facts About Your Body - Sự kiện về cơ thểSome Interesting Facts About Your Body

Sự thật thú vị về cơ thể bạn.

You may not know that your body is such a miraculous fleshy machine that you find it hard to believe how strong it works - from a skin that defeats all kinds of germs, a small heart that beats 4 million times per year to a brain that consumes 20% total energy to your normal activity.

Bạn có thể không biết rằng cơ thể bạn là một cỗ máy da thịt phi thường mà bạn thấy thật khó để tin nó hoạt lại động mạnh mẽ đến thế – từ làn da có khả năng kháng lại mọi loại vi khuẩn, trái tim nhỏ bé đập 4 triệu lần 1 năm đến bộ não tiêu thụ đến 20% tổng năng lượng cho các hoạt động thông thường của bạn.

Read the following interesting facts about your body and take good care of yourself to keep your body strong everyday.

Đọc những sự thật thú vị dưới đây về cơ thể bạn và tự chăm sóc bản thân tốt hơn để giữ cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày.

Sweat Does Not Smell

While playing sport and doing work-out in hot weather, sweat is the way to help people regulate body temperature, but the body odor goes along with sweat which is really annoying to many people. However, there's a fact that the sweat itself is odorless.

Mồ hôi không hề có mùi.

Khi chơi thể thao hay luyện tập thể lực trong thời tiết nóng, mồ hôi là cách giúp con người điều hòa nhiệt độ cơ thể, nhưng mùi cơ thể đi kèm mồ hôi thật sự gây khó chịu với nhiều người. Tuy nhiên, sự thật là bản thân mồ hôi không hề có mùi.

Your body produces two types of sweat: the eccrine sweat and apocrine sweat. The eccrine sweat contains mainly water and does not smell. In contrast, when the aprocrine sweat contacts with bacteria on the surface of the skin, the release of chemicals produces body odor.

Cơ thể bạn sản xuất ra 2 loại mồ hôi: mồ hôi nội tiết và mồ hôi ngoại tiết. Mồ hôi nội tiết gồm nước là chủ yếu và không có mùi. Ngược lại mồ hôi ngoại tiết bao gồm cả vi khuẩn trên bề mặt da, chính sự giải phóng các chất hóa học đã tạo ra mùi cơ thể.

The apocrine sweat that is produced by the glands, located mainly near hair follicles, in the armpits and on the scalp.

Mồ hôi ngoại tiết sản xuất bởi các tuyến, có chủ yếu ở nang tóc, dưới nách và trên da đầu.The apocrine sweat that is produced by the glands , located mainly near hair follicles, in the armpits and on the scalp

The apocrine sweat that is produced by the glands , located mainly near hair follicles, in the armpits and on the scalp

The Beating Machine

Cỗ máy đập liên tục


Your heart , which weight only 312 grams, will beat 4960 times an hour, 119000 times a day, and 4285000 times a year. If you live up to 70 years old, your heart works 3 billion times - what a superior restless beating machine.

Your heart, which weighs only 312 grams, beats 4,960 times an hour, 119,000 times a day, and 4,285,000 times a year. If you live up to 70 years old, your heart works 3 billion times. What a superior restless beating machine!

Tim của bạn, chỉ nặng 312g, có thể đập 4960 lần 1 giờ, 119000 lần 1 ngày, và 4285000 lần 1 năm. Nếu bạn sống đến 70 tuổi, tim của bạn đã đập 3 tỷ lần. Thật là một cỗ máy siêu đẳng không biết nghỉ!Hard Working Brain

Brain never goes sleep, and while you are sleeping, brain is busy working to replenish brain processes needed to function normally while awake. Remember to sleep enough to help yourself working much more effectively.

Bộ não chăm chỉ.

Bộ não không bao giờ ngủ, ngay cả khi bạn đang ngủ, bộ não của bạn vẫn bận rộn với quá trình tái bổ sung cho những hoạt động khi thức. Nhớ rằng ngủ đủ giấc sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nhiều.

You may not know that little part which weighs 3% body weight but gobbles up 20% of your body’s total energy.

Bạn có thể không biết rằng cái cơ quan nhỏ chỉ chiến khoảng 3% trọng lương cơ thể này tiêu tốn đến 20% tổng năng lượng của cơ thể.


You may not know that little part which weighted 3% body weight but gobbles up 20% of your body’s total energy.


Unique Tongue Print

Dấu vân bằng lưỡi độc nhất vô nhị.

Besides finger print and eyes print, your tongue print is also as unique. Maybe someday, scientists will develop devices for checking IDs by licking by your tongue.

Bên cạnh dấu vân tay và dẫu võng mạc, dấu vết từ lưỡi của bạn cũng là duy nhất. Có thể một ngày kia, các nhà khoa học sẽ phát triển thiết bị kiểm tra căn cước bằng cách dùng lưỡi để liếm.


Beside fingers print and eyes, your tongue print is also as unique. Maybe someday, scientists would develop device for checking IDs by licking by your tongue. Sounds awful but possible.


Very large lungs

You got amazingly bigger lungs than you ever imagine. In fact, the total surface area of the lungs inside you is approximately equal to the size of a tennis court.

Lá phổi rất lớn.

Bạn sẽ ngạc nhiên lắm bởi lá phổi lớn hơn bạn tưởng tượng. Sự thật là, tổng bề mặt của phổi bên trong cơ thể bạn xấp xỉ diện tích của… một sân tennis.

This useful video will show you how your lungs work when you do physical execises.

Đoạn video có ích này sẽ cho bạn thấy phổi của bạn làm việc như thế nào khi cơ thể bạn hoạt động.

You got a amazing big lung than you ever imagine, in fact, the total surface area of the lungs inside you is approximately equal to the size of a tennis court.


Intelligent skin

The human body's largest organ is the skin. Skin protects body tissues against injuries and helps regulate body temperature by making the pores larger or smaller.

Làn da thông minh

Cơ quan lớn nhất của cơ thể là da. Da bảo vệ mô cơ thể chống lại những tổn thương và giúp điều hòa thân nhiệt bằng cách tăng giảm sự thoát hơi nước.

You may consider giving up on antibacterial soaps if you know that your skin actually produces antibacterial chemicals itself to keep germs away, and it also produces antimicrobial peptides that protect the body from infection.

Bạn có thể xem xét việc từ bỏ các loại xà phòng kháng khuẩn nếu bạn biết rằng da có thể tự nó sản xuất những hóa chất diệt khuẩn, đồng thời cũng sản xuất các peptide kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể khỏi sự nhiễm trùng.

The surface skin area of adults is about 18,000 cm2 (men) or 16,000 cm2 (women).

Bề mặt của da người trưởng thành lên đến 18.000cm2 (nam) hay 16.000cm2 (nữ).

Translated by Trần Thị Huyền Trân, Y2E Gr2 - huyentran.1101@gmail.com
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn