MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, August 15, 2011

Six Dangers of Using Medicines after their Expiry Date Sáu nguy hiểm của việc sử dụng thuốc sau ngày hết hạn


Six Dangers of Using Medicines after their Expiry Date

Sáu nguy hiểm của việc sử dụng thuốc sau ngày hết hạn

The power of packed medicines expires after a certain period. One of the most important things a consumer must do is to look into the expiry date printed on the package and label of the product. Many times this is neglected while buying or using medicine. Many people do not know at all about the expiration date. But the fact is that medications may have reverse effects when they are used after their expiry date.

Công lực của các loại thuốc đóng gói hết hạn sau một thời gian nhất định. Một trong những điều quan trọng nhất một người tiêu dùng phải làm là nhìn vào thời hạn sử dụng in trên bao bì và nhãn của sản phẩm. Nhiều lần điều này bị bỏ quên trong khi mua hoặc sử dụng thuốc. Nhiều người không biết gì về việc hết hạn sử dụng. Nhưng thực tế rằng thuốc có thể có có tác dụng ngược lại khi chúng được sử dụng sau ngày hết hạn.

Expiry date

Expiry date indicates a date after which the medicine should not be used. The manufacturing company, based on various experiments, fixes this expiry date and it has to be printed on the container in which the medicine is packed and supplied. All medications, prescription and over-the-counter drugs, should have expiration dates and should be discarded after the expiry date.

Thời hạn sử dụng

Hạn dùng cho thấy cái ngày mà sau đó thuốc không nên được sử dụng nữa. Các công ty sản xuất, dựa trên những thí nghiệm khác nhau, xác định thời hạn sử dụng này và nó đã được in trên bao bì, trong đó thuốc được đóng gói và cung cấp. Tất cả các thuốc, cả thuốc kê đơn và thuốc bán tại quầy, đều phải có ngày hết hạn và cần được loại bỏ sau khi khi hết hạn sử dụng.


Medicines used after their expiry dates are dangerous

Thuốc sử dụng sau ngày hết hạn là nguy hiểm

Though using medications after their expiry dates may not always be dangerous, the medicines can become weak and possibly ineffective after the particular date. Medicines in the form of pill or liquid may often change in color and consistency. There are cases when the expiry dated medicines have given negative results. Hence it is always advisable to look for the expiry date and avoid using them.

Mặc dù sử dụng thuốc sau ngày hết hạn có thể không phải luôn luôn nguy hiểm, nhưng thuốc có thể trở nên yếu và có thể không hiệu quả kể từ ngày đã nêu. Thuốc ở dạng viên thuốc hoặc chất lỏng thường có thể thay đổi màu sắc và nồng độ. Có những trường hợp các loại thuốc hết hạn có tác dụng tiêu cực. Vì vậy người ta luôn luôn khuyến khích xem thời hạn sử dụng và tránh sử dụng khi hết hạn.

Six dangers of the expiry dated medicines

1) Drug decomposition

Just like any other consumable things, medicine also starts degrading the moment it is manufactured. Heat (temperature), light and moisture are the main factors responsible for the degradation of the drug. It important to maintain the recommended storage condition printed on the package.

Sáu nguy hiểm của các loại thuốc ngày hết hạn

1) Phân hủy thuốc

Cũng giống như bất kỳ những chất dễ tiêu hao khác, dược phẩm cũng bắt đầu làm giảm chất lượng từ thời điểm nó được sản xuất. Nhiệt (nhiệt độ), ánh sáng và độ ẩm là những yếu tố chính chịu trách nhiệm về sự xuống cấp của thuốc. Điều quan trọng phải duy trì điều kiện lưu trữ được đề nghị như in trên bao bì.

2) The medicine may turn toxic

Drug decomposition (retention of potency) is not the only reason for checking of the expiry date. The degraded product may also become toxic after the due date. A physical change may also affect the medicine. The medicine must be stable to be physically, chemically, therapeutically and toxicologically.

2) Các thuốc có thể trở thành độc hại

Thuốc bị phân hủy (giảm hiệu lực) không phải là lý do duy nhất để kiểm tra thời hạn sử dụng. Các sản phẩm bị phân hủy cũng có thể trở thành độc hại sau ngày hết hạn. Một sự thay đổi vật lý cũng có thể ảnh hưởng đến thuốc. Thuốc phải được ổn định về mặt vật lý, hóa học, điều trị và và đọc tố học.

3) The medicine must be discarded after the shelf-period

The time period between the date of manufacturing and the expiry date is called the shelf-life period of a medicine. In order to maintain a good shelf-life, the manufacturing company, sometimes, adds excess quantity of active or medicinal ingredient. The purpose of adding excess quantity is to maintain the minimum standard of potency required till the expiry date. Usually, the medicines available in solid forms have more shelf-life than those in the liquid forms. Taking a medicine beyond this shelf-life period may affect the user adversely causing more problems.

3) Thuốc phải được bỏ đi sau thời gian-shelf

Khoảng thời gian giữa ngày sản xuất và ngày hết hạn được gọi là thời hạn thời hạn sử dụng của thuốc. Để duy trì một thời gian bảo quản tốt, công ty sản xuất, đôi khi, cho thêm lượng dư của hoạt chất thuốc hoặc dược chất. Mục đích của việc thêm lượng dư thừa này là để duy trì các tiêu chuẩn hiệu lực tối thiểu cho đến ngày hết hạn. Thông thường, các loại thuốc có sẵn ở thể rắn có tuổi thọ hơn so với những thuốc ở dạng chất lỏng. Dùng một loại thuốc quá thời gian bảo quản có thể ảnh hưởng đến người sử dụng gây ra nhiều vấn đề bất lợi hơn.

4) Sometimes the medicine is dangerous even before the expiry date

Sometimes the medicine may expire well before the expiry date printed on the label if the retail drug outlets or drugstores are not well equipped for appropriate storage conditions. Hence avoid buying medicines nearing the expiry date.

4) Đôi khi thuốc nguy hiểm ngay cả trước khi thời hạn sử dụng

Đôi khi thuốc có thể hết hạn trước ngày hết hạn được in trên nhãn nếu các cửa hàng thuốc hoặc nhà thuốc bán lẻ không được trang bị cho các điều kiện bảo quản thích hợp. Do đó tránh mua thuốc gần hết hạn sử dụng.

5) Medicine has become a commercial commodity of globalization

Things have changed much and everything has become business in the modern world. Most of the times the ethical values are neglected even in the medical field causing fatal damages. Advertisements with attractive promises are misleading the consumers. Hence there should a vigilant watch over the norms of medical supply.

5) Dược phẩm đã trở thành một thứ hàng hóa thương mại của toàn cầu hóa

Mọi thứ đã thay đổi nhiều và tất cả mọi thứ đã trở thành thương phẩm trong thế giới hiện đại. Nhiều lần các giá trị đạo đức bị bỏ quên ngay cả trong lĩnh vực y tế và đã gây thiệt hại nhân mạng. Quảng cáo với những lời hứa hẹn hấp dẫn gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Do đó, nên thận trọng xem qua các chuẩn mực của nguồn cung cấp thuốc.

6) Discard the medicines after the expiry date

Keeping the medicines after their expiry date is always dangerous. Hence throw them away to avoid further negative effects.

6) Vứt bỏ các loại thuốc sau ngày hết hạn
Giữ các loại thuốc sau khi thời hạn sử dụng luôn luôn là nguy hiểm. Do đó loại bỏ chúng đi để tránh những tác động tiêu cực hơn nữa.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn