MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, May 23, 2011

US to help South Korea in Agent Orange inquiry - Hoa Kỳ sẽ trợ giúp Hàn Quốc trong cuộc điều tra chất độc da cam


http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13491916


US to help South Korea in Agent Orange inquiry

Hoa Kỳ sẽ trợ giúp Hàn Quốc trong cuộc điều tra chất độc da cam

South Korea and the US have agreed to hold a joint inquiry into allegations that American soldiers dumped large amounts of Agent Orange on Korean land.

Nam Hàn và Hoa Kỳ đã đồng ý tổ chức một cuộc điều tra phối hợp về cáo buộc rằng binh sĩ Mỹ thải bỏ một lượng lớn chất độc da cam trên đất Hàn Quốc.

Three US Army veterans said they buried about 250 barrels of the hazardous chemical at a US military base in Chilgok, south-east of Seoul, in 1978.

Ba cựu chiến binh quân đội Mỹ cho biết họ đã chôn khoảng 250 thùng hóa chất độc hại tại một căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Chilgok, phía đông nam Seoul, vào năm 1978.

Seoul said a joint inspection team would be sent to the camp.

Seoul cho biết một đoàn kiểm tra phối hợp sẽ được gửi đến căn cứ này.

The US used Agent Orange in the Vietnam War to clear jungle. Vietnam says it caused millions of birth defects.

Mỹ sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam để phát quang rừng. Việt Nam cho biết việc này đã gây ra hàng triệu khuyết tật bẩm sinh.

Campaigners for US veterans of the Vietnam War also say exposure to the chemical defoliant is associated with higher instances of cancers and other diseases.

Những người vận động cho cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam cũng nói rằng việc tiếp xúc với các chất khai quang hóa học có liên quan tới các trường hợp bị ung thưcác bệnh khác cao hơn.

'We filled it full of barrels'

'Chúng tôi đã chôn nguyên các thùng'

American broadcaster KPHO first publicised the claims that US troops buried the barrels at Camp Carroll in Chilgok in a documentary that was broadcast last week.

Đài truyền hình Mỹ KPHO đầu tiên công khai tuyên bố rằng quân đội Mỹ chôn các thùng tại trại Carroll ở Chilgok trong một phim tài liệu đã được phát sóng vào tuần trước.

Three Vietnam War veterans told the channel that they had been involved in the operation.

"We went and dug a big hole in the ground on the back side of the post, and then we filled it full of barrels," said Richard Cramer.

Ba cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam nói với kênh truyền hình này rằng họ đã tham gia vào hoạt động này.

"Chúng tôi đã đi đào một hố lớn trên mặt đất ở phía sau trại lính, và sau đó chúng tôi lấp đầy hố với các thùng hóa chất", ông Richard Cramer cho biết.

Another veteran, Robert Travis, told KPHO: "On the barrels it said Chemical Type Agent Orange."

Một cựu chiến binh khác, Robert Travis, nói với KPHO: "Trên thùng có viết Loại hóa chất: Chất độc da cam."

The claims have been reported widely in South Korea, with analysts predicting an anti-US backlash if the story is substantiated.

Cáo buộc này đã được thông báo rộng rãi tại Hàn Quốc, và các nhà phân tích dự đoán một phản ứng chống Mỹ dữ dội nếu câu chuyện được minh chứng.

Senior government official Yook Dong-han said the US understood the "urgency and seriousness" of the situation and had agreed to share all information with Seoul.

Viên chức chính phủ cao cấp, ông Yook Dong-han nói rằng Hoa Kỳ hiểu được tính chất "cấp bách và mức độ nghiêm trọng" của tình hình và đã đồng ý chia sẻ thông tin với Seoul.

"The governments of South Korea and the US have agreed to swiftly proceed for a joint investigation into the alleged Agent Orange burial at the USFK [US Forces Korea] base of Camp Carroll," Mr Yook said.

"Chính phủ Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra chung về bãi chôn lấp chất độc da cam bị cáo buộc tại căn cứ USFK [Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc] của Trại Carroll," ông Yook nói.

American forces used Agent Orange to strip foliage from Vietnam's jungles to expose Viet Cong soldiers.

Quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc da cam để làm rụng rừng của Việt Nam để bộc lộ binh lính Việt Cộng.

But its use was halted in 1971 amid fears that US soldiers were being badly affected by inhaling the chemical.

Nhưng việc sử dụng chất độc này đã bị dừng lại vào năm 1971 vì có lo ngại rằng binh sĩ Mỹ đã bị ảnh hưởng do hít phải hóa chất này.

Studies have concluded that children are more likely to be born with defects such as cleft palates or extra fingers and toes in areas where Agent Orange was sprayed.

Các nghiên cứu đã kết luận rằng trẻ em có nhiều khả năng sinh ra với dị tật hở hàm ếch hoặc thừa ngón tay và ngón chân ở những khu vực bị rải chất độc da cam.

But Washington has argued that there is no internationally accepted scientific evidence linking Agent Orange to birth defects and other illnesses.

Nhưng Washington vẫn lập luận rằng không có bằng chứng khoa học quốc tế chấp nhận có mối liên hệ nào giữa chất độc da cam với khuyết tật bẩm sinh và các bệnh khác.

US Air Force planes spray Agent Orange over dense vegetation in South Vietnam, 1966. The US sprayed Vietnam's jungles to deprive the enemy of places to hide


Máy bay không quân Mỹ phun chất độc da cam trên thảm thực vật dày đặc ở miền Nam Việt Nam, 1966. Mỹ rải chất độc xuống rừng rậm Việt Nam để xua kẻ thù ra khỏi nơi trú ẩn


Translated by nguyenquangy@gmail.com


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn