MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, May 16, 2011

Apples, oranges and jam – the tasty way to keep kidney disease at bay

Apples, oranges and jam – the tasty way to keep kidney disease at bay

Táo, cam và mứt - cách ngon ơ để phòng bệnh thận

27 April 2011

27 tháng 4 năm 2011

New research funded by charity Kidney Research UK has found that foods containing pectin such as apples, oranges and jam could help reduce the effects of kidney disease.

Một nghiên cứu mới được tài trợ bởi tổ chức từ thiện Nghiên cứu thận Anh quốc đã phát hiện rằng các loại thực phẩm có chứa pectin như táo, cam và mứt có thể giúp làm giảm các tác động của bệnh thận.

Researchers at the Institute of Child Health, University College London, funded by Kidney Research UK, have successfully demonstrated that a form of pectin called modified citrus pectin (MCP) could dramatically reduce kidney damage over a sustained period, and potentially improve the lives of thousands.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Trẻ em, Đại học London, được tài trợ bởi tổ chức nghiên cứu thận Anh quốc, đã chứng minh thành công rằng một dạng pectin được gọi là pectin cam chanh biến đổi (MCP) có thể làm giảm đáng kể tổn thương thận mà duy trì trong thời gian lâu dài, và có khả năng cải thiện cuộc sống của hàng ngàn người.

It’s estimated that 47,000 people in the UK are treated for kidney failure every year, a figure which is set to rise as the prevalence of the illness increases at an annual rate of more than 5 per cent.

Người ta ước tính rằng 47.000 người ở Anh đang được điều trị suy thận mỗi năm, một con số mà chắc chắn sẽ tăng khi tỷ lệ lưu hành của bệnh tăng lên với tốc độ hàng năm trên 5 phần trăm.

Patients diagnosed with chronic kidney disease (CKD) face the prospect of a life-time on dialysis, or waiting indefinitely for a kidney transplant – there is currently a severe shortage of transplant organs in the UK, with 90 per cent of patients on the Organ Donor Register (7,000 people) waiting for a kidney.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính (CKD) phải đối mặt với triển vọng chạy thận suốt đời, hoặc chờ đợi vô thời hạn để được ghép thận - hiện đang có tình trạng thiếu nghiêm trọng nội tạng để cấy ghép ở Vương quốc Anh, với 90 phần trăm bệnh nhân trên Đăng ký ghép tạng (7.000 người) đang chờ một quả thận.

Dr Paul Winyard, project lead for Kidney Research UK, said that the study could pave the way for a new treatment for some of these thousands:

Tiến sĩ Paul Winyard, người đứng đầu dự án Nghiên cứu thận Anh quốc, nói rằng nghiên cứu có thể mở đường cho một điều trị mới cho hàng nghìn người này:

“Our study has shown some incredible results and suggests that including more pectin in your diet could protect yourself from kidney disease,” explained Dr Winyard.

"Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra một số kết quả đáng kinh ngạc và cho thấy rằng thêm nhiều pectin vào chế độ ăn của bạn có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh thận," Tiến sĩ giải thích Winyard.

“We now know that MCP, a derivative of pectin which is a soluble dietary fibre found in the peel and pulp of many foods including citrus fruit, reduces the severity of renal disease by altering extracellular functions and inflammation.

"Chúng ta biết rằng MCP, một dẫn xuất của pectin là một chất xơ hòa tan, được tìm thấy trong vỏ và bột của nhiều loại thực phẩm bao gồm trái cây họ cam quýt, làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh thận bằng cách thay đổi chức năng ngoại bào và biến đổi viêm.

“This could dramatically benefit kidney patients as the study shows that pectin could be protective before the onset of kidney damage in an individual - offering a potential breakthrough into preventing the disease.”

"Điều này có lợi đáng kể cho bệnh nhân thận nghiên cứu cho thấy, pectin có thể có tác dụng bảo vệ trước khi khởi phát tổn thương thận ở một cá nhân – cho ta một bước đột phá tiềm năng trong việc phòng bệnh"

Dr David Long, Senior Kidney Research UK Fellow and joint author of the study, went on to say “This work clearly identifies a novel potential therapy for kidney injury. Our next step is to understand how pectin works on a molecular level and to determine if pectin could be an effective treatment in patients that already have established renal disease and reverse the damage to their kidneys. We’d then look to investigate how much pectin is needed for this type of treatment to be effective.”

Tiến sĩ David Long, nghiên cứu viên cao cấp của tổ chức Nghiên cứu thận Anh quốc và là đồng tác giả của nghiên cứu này, cho biết thêm: "Nghiên cứu này rõ ràng đã xác định một liệu pháp tiềm năng mới cho tổn thương thận. Bước tiếp theo là phải tìm hiểu pectin hoạt động như thế nào ở cấp độ phân tử và xác định xem liệu pectin có thể là một điều trị hiệu quả ở bệnh nhân đã bị bệnh thận lâu ngày và có đảo ngược được những tổn thương thận hay không. Sau đó chúng tôi mới tìm hiểu cần bao nhiêu pectin để có điều trị hiệu quả."

Prof. Neil Turner, chairman of Kidney Research UK also welcomed the news:

Giáo sư Neil Turner, Chủ tịch tổ chức nghiên cứu thận Anh quốc cũng hoan nghênh tin này:

“This is an extremely promising discovery which could very well lead to more effective forms of treatment for the thousands of people in the UK who suffer from chronic kidney disease.

"Đây là một phát hiện rất có triển vọng mà rất có thể dẫn đến nhiều hình thức điều trị hiệu quả cho hàng ngàn người ở Anh người bị bệnh thận mãn tính.

"There is a pressing need for better treatments to prevent the worsening of kidney function, and Kidney Research UK is keen to fund more research to find and test these.”

"Có một nhu cầu bức thiết về phương pháp điều trị tốt hơn để ngăn chặn sự xấu đi của chức năng thận, và tổ chức nghiên cứu thận Anh quốc rất muốn để tài trợ cho nhiều nghiên cứu hơn nữa để tìm ra và thử nghiệm những phương pháp này."

To find out more about kidney disease and how to support the research conducted by Kidney Research UK, please visit: www.kidneyresearchuk.org.uk.

Để tìm hiểu thêm về bệnh thận và làm thế nào để hỗ trợ các nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu thận Anh quốc, vui lòng truy cập:

www.kidneyresearchuk.org.uk.


Translated by nguyenquangy@gmail.com
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn