MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, November 21, 2015

U.S. NAVY TESTS CHINA OVER SEA CLAIMS Hải quân Hoa Kỳ thử nghiệm tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc

U.S. NAVY TESTS CHINA OVER SEA CLAIMS

Hải quân Hoa Kỳ thử nghiệm tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc

By GORDON LUBOLD and  ADAM ENTOUS in Washington, and JEREMY PAGE in Beijing
WSJ
Oct. 27, 2015
Gordon Lubold, Adam Entous ở Washington và Jeremy Pagein ở Bắc Kinh
WSJ
27-10- 2015U.S. officials say operation was first of several to assert ‘freedom of navigation’ around the Spratlys islands.


Các viên chức quốc phòng Mỹ nói rằng hoạt động này là đợt đầu tiên của một những đợt tiếp theo để khẳng định ‘tự do hàng hải’ xung quanh quần đảo Trường Sa.

A U.S. Navy patrol off artificial islands in the South China Sea was the strongest challenge yet to Beijing’s ambitions to enforce its territorial claims, but the maneuver was carefully calibrated by the White House to try to minimize provocation.
Một cuộc tuần tra của hải quân Mỹ ngoài khơi các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông là thách thức mạnh mẽ nhất đối với tham vọng của Bắc Kinh để áp đặt các yêu sách lãnh thổ, nhưng hoạt động đã được Tòa Bạch Ốc hiệu chỉnh cẩn thận để giảm thiểu tính khiêu khích.The Obama administration, under mounting pressure to counter China’s efforts to alter Asia’s geopolitical status quo, sought to make a statement without escalating the conflict. According to U.S. officials, that decision came after months of wrangling among the Pentagon, State Department and the White House over how aggressively to assert “freedom of navigation” around the disputed islands.


Chính quyền Obama, dưới áp lực ngày càng gia tăng, ngăn chặn nỗ lực của Trung Quốc, nhằm thay đổi hiện trạng địa chính trị của châu Á, tìm cách đưa ra tín hiệu để không làm leo thang xung đột. Theo các viên chức Mỹ, quyết định đó xảy ra sau nhiều tháng tranh cãi giữa Ngũ Giác Đài, Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc về việc phải làm mạnh thế nào để khẳng định “tự do hàng hải” xung quanh các đảo tranh chấp.Late Monday, the guided-missile destroyer USS Lassen sailed within 12 nautical miles of Subi Reef, one of seven rocks and reefs in the Spratly chain on which China has built artificial islands. The U.S. considers the area international waters, and fears China is trying to enforce territorial claims and gain greater control over major shipping lanes.


Cuối ngày thứ Hai, khu trục hạm USS Lassen có trang bị tên lửa dẫn đường đã đi vào khu vực 12 hải lý của đá Xu Bi (Subi Reef), một trong 7 bãi đá và san hô trong quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã cho bồi đắp các đảo nhân tạo. Mỹ xem khu vực này là vùng biển quốc tế và lo ngại Trung Quốc đang cố gắng áp đặt các yêu sách lãnh thổ và giành quyền kiểm soát nhiều hơn đối với tuyến đường biển quan trọng.


By sending a U.S. warship within 12 nautical miles of one of China’s artificial islands, Washington has signaled the start of an open contest for the future of the South China Sea. Andrew Browne explains why the dispute is far more than just a battle over a reef.
Critically, the White House chose to breach the 12-nautical-mile boundary around an artificial island built on a reef that was previously submerged at high tide. Under international law, nations can claim territorial seas of up to 12 nautical miles from their coastline, including natural islands and rocks. They cannot make such claims around reefs submerged at high or low tide, even if they have been turned into islands through land reclamation.

Đáng chú ý là Tòa Bạch Ốc đã chọn cách xâm nhập vào phạm vi giới hạn 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo, được xây dựng trên một rạn san hô mà trước đó bị ngập nước khi thủy triều dâng cao. Theo luật pháp quốc tế, các nước có thể tuyên bố lãnh hải lên đến 12 hải lý tính từ bờ biển, gồm các hòn đảo tự nhiên và bãi đá. Họ không thể tuyên bố chủ quyền như vậy xung quanh các rạn san hô bị ngập nước khi thủy triều cao hay thấp, ngay cả sau khi chúng bị biến thành đảo bằng cách bồi lấp.


Some officials said a more pointed option, which the White House hasn’t exercised, would have been to sail within 12 miles of artificial islands built on what was previously a rock.


Một số viên chức cho biết, một lựa chọn sắc bén hơn mà Tòa Bạch Ốc đã không thực hiện, là đi vào trong vòng 12 hải lý của đảo nhân tạo được xây dựng trên một tảng đá trước đây.


“Subi Reef was almost certainly selected because it is a low-tide elevation,” said Andrew Erickson, an expert on China’s military at the U.S. Naval War College.


“Đá Xu Bi gần như chắc chắn được chọn bởi vì đó là thực thể thủy triều thấp (low-tide elevation),” Andrew Erickson, một chuyên gia quân sự Trung Quốc tại trường Cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ, nói.


China’s response was relatively restrained Tuesday: Foreign Minister Wang Yi urged the U.S. not to take “reckless action.” Chinese Vice Foreign Minister Zhang Yesui summoned the U.S. ambassador to China, Max Baucus, to express that the sail-past was an “extremely irresponsible action,” the official Xinhua News Agency said.


Phản ứng của Trung Quốc tương đối kềm chế hôm thứ Ba: Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị kêu gọi Mỹ không nên “hành động bất cẩn”. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại (Zhang Yesui) triệu tập ông Max Baucus, đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, để bày tỏ rằng cuộc quá cảnh ngang qua đảo là một “hành động rất là vô trách nhiệm”, Tân Hoa Xã cho biết.


Two Chinese warships, including a guided-missile destroyer, followed and issued warnings to the U.S. warship during its patrol, China’s defense ministry said.

Hai tàu chiến Trung Quốc, trong đó có một khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường, đã bám theo và đưa ra cảnh báo cho tàu chiến Mỹ trong lúc tuần tra, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.


China says it has “indisputable sovereignty” over all the South China Sea islands and their adjacent waters and that its artificial islands will be used for civilian functions, such as weather monitoring, as well as military purposes.
Trung Quốc nói rằng họ có “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với tất cả các đảo ở Biển Đông và vùng biển lân cận của chúng và rằng các đảo nhân tạo của họ sẽ được sử dụng cho các mục tiêu dân sự, chẳng hạn như quan sát thời tiết, cũng như các mục tiêu quân sự.

Underlining the sensitivities, the White House didn’t officially confirm or deny Monday’s move. White House spokesman Eric Schultz said “the freedom of navigation operations serve to protect the rights, freedoms and lawful uses of the sea and airspace, guaranteed to all nations under international law.”

Để nhấn mạnh sự nhạy cảm, Tòa Bạch Ốc đã không chính thức xác nhận hoặc phủ nhận hoạt động hôm thứ Hai. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Eric Schultz cho biết, “hoạt động tự do hàng hải có mục đích bảo vệ các quyền, quyền tự do và sử dụng hợp pháp vùng biển và vùng trời, dành cho mọi quốc gia theo luật quốc tế”.

In another hedge, military officials said the patrol also challenged territorial claims by other countries in the region.

Với một chủ ý khác, các viên chức quân sự cho biết, cuộc tuần tra cũng thách thức các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của các nước khác trong khu vực.
When the Chinese started building up the islands around early 2014, the U.S. military and the Obama administration weren’t sure how to respond. Adm. Samuel Locklear, who at the time led the U.S. military’s Pacific Command, raised concerns about a naval challenge to the Chinese claims, current and former U.S. officials said.

Khi Trung Quốc bắt đầu xây đảo vào khoảng đầu năm 2014, quân đội Mỹ và chính quyền Obama đã không biết phản ứng thế nào. Đô đốc Samuel Locklear, người vào thời điểm đó đứng đầu bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, đã đưa ra những lo ngại về một thách thức hải quân đối với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, các viên chức hiện tại và trước đây cho biết.

The admiral “didn’t want a one-off,” a senior U.S. official said. “He wanted a strategy.” Adm. Locklear’s concern was that the White House would opt for a one-time challenge only.

Đô đốc Locklear “không muốn giải pháp nhất thời”, một viên chức cao cấp Mỹ cho biết. “Ông muốn một chiến lược”. Đô đốc Locklear lo rằng Tòa Bạch Ốc sẽ chỉ chọn một thách thức nhất thời.
The tone shifted with a changing of the guard in Washington. When Ash Carter took over as defense secretary in February 2015, he singled out the Spratly Islands as a priority. In May, Adm. Locklear was replaced by Adm. Harry Harris, who was more hawkish on challenging China, current and former officials said.

Giọng điệu bắt đầu chuyển hướng với sự thay đổi lãnh đạo ở Washington. Khi Ash Carter tiếp nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 2 năm 2015, ông chọn quần đảo Trường Sa là ưu tiên. Vào tháng 5, Đô đốc Harry Harris lên thay thế Đô đốc Locklear. Đô đốc Harry Harris cứng rắn hơn trong chuyện thách thức Trung Quốc, các viên chức và cựu viên chức cho biết.

Before flying to Singapore where he met with the Chinese, Mr. Carter said the U.S. would “fly, sail and operate wherever international law allows,” though he offered no specifics.

Trước khi bay đi Singapore, nơi ông sẽ gặp đồng nhiệm Trung Quốc, ông Carter nói rằng Mỹ sẽ “bay, hải hành và hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, mặc dù ông không đưa ra chi tiết cụ thể.

Current and former officials said White House National Security Adviser Susan Rice was particularly cautious about a military response to China’s island buildup, worried a show of force could undercut talks with Beijing on other critical issues, such as cybersecurity.

Các viên chức và cựu vien chức cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, bà Susan Rice, đặc biệt thận trọng về phản ứng quân sự đối với việc xây dựng đảo của Trung Quốc, lo ngại rằng một cuộc biểu dương lực lượng có thể gây trở ngại cho các cuộc đàm phán với Bắc Kinh về các vấn đề quan trọng khác như an ninh mạng.

Ms. Rice ordered what officials described as a rigorous review of the military options, not only of the proposed freedom of navigation mission but also the history of any similar U.S. naval maneuvers in the chain.


Bà Rice đã ra lệnh, điều mà các viên chức mô tả là một sự xem xét nghiêm ngặt các lựa chọn quân sự, không chỉ về hoạt động tự do hàng hải như được đề nghị, mà còn về hồ sơ của bất kỳ hoạt động hải quân tương tự của Mỹ trong vùng quần đảo.


As part of that review, Ms. Rice asked the Pentagon to produce extensive documentation about past operations in the area. The review concluded the Navy had conducted six naval passes since 2011 in the South China Sea, including three around the Spratlys and three around the Paracels. That helped the administration to paint Monday’s action as routine, officials said.


Như một phần của sự kiểm tra đó, bà Rice yêu cầu Ngũ Giác Đài cung cấp nhiều tài liệu về các hoạt động trong quá khứ tại khu vực này. Cuộc khảo sát kết luận, Hải quân đã thực hiện 6 chuyến đi ngang qua đảo từ năm 2011 ở Biển Đông, trong đó có ba chuyến trong quần đảo Trường Sa và ba ở Hoàng Sa. Điều đó giúp cho chính quyền mô tả hành động hôm thứ Hai như là công việc thường lệ, các viên chức cho biết.


Mr. Obama decided to postpone any operation before Chinese President Xi Jinping’s state visit in September, and instead issued a warning while standing alongside Mr. Xi in the Rose Garden. Officials said the last thing the White House wanted was to make the state visit all about the islands.


Ông Obama đã quyết định hoãn mọi hoạt động trước chuyến thăm cấp quốc gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9, và thay vào đó đã đưa ra lời cảnh báo khi đang đứng bên cạnh ông Tập tại Vườn Hồng. Các viên chức cho biết, điều cuối cùng Tòa Bạch Ốc muốn làm cho chuyến thăm cấp quốc gia là tập trung vào vấn đề quần đảo.


Mr. Obama approved the operation following Mr. Xi’s visit, officials said. Aides said Mr. Carter wanted to back up the administration’s commitment to “fly, sail and operate wherever international law allows” before both he and Mr. Obama visited the region this fall.

Ông Obama đã chấp thuận hoạt động này sau chuyến thăm của ông Tập, các viên chức cho biết. Các phụ tá cho biết ông Carter muốn hỗ trợ cam kết của chính quyền [Obama] trong vấn đề “bay, hải hành và hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép” trước khi cả ông và ông Obama đến thăm khu vực [Đông Nam Á] vào mùa thu này.

“It was meant to be a demonstration that we mean what we say,” a senior U.S. official said.
When the destroyer moved into the zone on Monday, the Chinese warships shadowing it kept a distance of a few thousand feet in an otherwise uneventful operation, U.S. officials said.

“Điều đó minh chứng rằng chúng tôi làm những gì chúng tôi nói”, một viên chức cao cấp Mỹ cho biết.
Khi khu trục hạm di chuyển vào bên trong vùng 12 hải lý hôm thứ Hai, các tàu chiến Trung Quốc có nhiệm vụ theo dõi đã giữ một khoảng cách vài ngàn bộ [1 bộ = 0,3 mét] trong động thái như không có chuyện gì xảy ra, các viên chức Mỹ cho biết.

The destroyer heard a communication on its radio in which someone told the ship’s captain to “stay away from our island,” a U.S. official said. The official said that the radio frequencies used in the region often contain chatter and it was impossible to confirm where the voice came from.

Khu trục hạm đã nghe được thông tin liên lạc trên máy phát thanh của họ, trong đó một người nào đó nói với thuyền trưởng [Mỹ] “tránh xa đảo của chúng tôi”, một viên chức Mỹ cho biết. Viên chức này nói rằng tần số vô tuyến được dùng trong khu vực thường chứa những lời nói nhảm và đã không thể xác định tiếng nói đến từ đâu.


“It’s like driving down Interstate-40 with a CB radio,” one official said.
Pentagon officials said the military would continue its freedom of navigation operations, in both air and sea, in the South China Sea. “Our intent is to keep doing it,” a senior Pentagon official said Tuesday.

“Nó giống như lái xe trên xa lộ xuyên bang 40 với một máy phát thanh dân sự [CB]”, một viên chức cho biết.
Các viên chức Ngũ Giác Đài cho biết, quân đội sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải, cả trên không và trên biển, trong vùng Biển Đông. “Mục đích của chúng tôi là tiếp tục làm điều đó”, một viên chức cao cấp Ngũ Giác Đài cho biết hôm thứ Ba.

If the U.S. continues with such patrols, Mr. Xi will face mounting public and internal pressure to take firmer action on an issue he has made central to his “China Dream” of establishing the nation as a great world power.
For Beijing, the patrol was especially provocative as it came during a meeting this week of the Communist Party’s Central Committee—its top 300 or so leaders—which is seen as a test of Mr. Xi’s political standing.

Nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tuần tra như vậy, ông Tập sẽ phải đối mặt với áp lực của công chúng và nội bộ để có hành động cứng rắn hơn trong mục tiêu mà ông đã dùng làm trung tâm cho “Giấc mơ Trung Quốc” về việc xây dựng quốc gia trở nên một cường quốc thế giới.
Đối với Bắc Kinh, cuộc tuần tra đặc biệt có tính khiêu khích vì xảy ra vào thời điểm hội nghị, trong tuần này, của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản – khoảng 300 nhà lãnh đạo đảng – được xem như là một thử nghiệm cho vị thế chính trị của ông Tập.

China is highly unlikely to scale back its construction work on the islands and could respond by sending civilian ships, rather than military ones, to track or confront U.S. Navy vessels, analysts said.
“This way, China can issue a firm response to the U.S. while signaling that they don’t want to escalate the situation militarily,” said Huang Jing, an expert on Chinese politics at the National University of Singapore.

Trung Quốc khó có thể giảm bớt công việc xây dựng trên các hòn đảo và có thể phản ứng bằng cách gửi tàu dân sự, thay vì tàu chiến, để theo dõi hoặc đối đầu với tàu hải quân Mỹ, các nhà phân tích cho biết.
“Bằng cách này, Trung Quốc có thể đưa ra một phản ứng cứng rắn đối với Mỹ trong khi ra dấu rằng họ không muốn tình hình leo thang theo hướng quân sự”, ông Huang Jing, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Singapore cho biết.

The U.S. guided missile destroyer USS Lassen, in a picture from March, sailed within 12 nautical miles within one of seven rocks and reefs on which China has built artificial islands.

Các tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ, trong một bức hình chụp hồi tháng ba, đi qua trong vòng 12 hải lý tại một trong bảy đá và san hô mà Trung Quốc đã xây dựng thành đảo nhân tạo.
Chun Han Wong in Beijing contributed to this article.

Với sự đóng góp của Chun Han Wong ở Bắc Kinh.

Translated by Trần Văn Minh

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn