MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, November 15, 2014

Letter from Marx to Arnold Ruge Thư Marx gửi Arnold RugeLetter from Marx to Arnold Ruge
Thư Marx gửi Arnold Ruge

in Dresden
Viết ở Dresden
Written: From a barge on the way to D. March 1843;
First Published: Deutsch-Französische Jahrbücher, 1844;

Từ một sà lan trên đường đến D. tháng 3 năm 1843;
Đầu tiên đăng trên Niên giám Pháp-Đức năm 1844;
I am now travelling in Holland. From both the French papers and the local ones I see that Germany has ridden deeply into the mire and will sink into it even further. I assure you that even if one can feel no national pride one does feel national shame, even in Holland. In comparison with the greatest Germans even the least Dutchman is still a citizen. And the opinions of foreigners about the Prussian government! There is a frightening agreement, no one is deceived any longer about the system and its simple nature. So the new school has been of some use after all. The glorious robes of liberalism have fallen away and the most repulsive despotism stands revealed for all the world to see.


Lúc này tôi đang đi du lịch ở Hà Lan. Từ các báo Pháp và báo địa phương tôi thấy rằng nước Đức đã bước sâu vào vũng lầy và sẽ chìm vào nó còn sâu hơn nữa. Tôi đảm bảo với bạn rằng ngay cả khi người ta có thể cảm thấy không có niềm tự hào quốc gia người ta vẫn cảm thấy sự xấu hổ quốc gia, ngay cả ở Hà Lan này. So với những người Đức vĩ đại nhất thì thậm chí người Hà Lan bé nhỏ nhất vẫn là một công dân. Và đó ý kiến của người nước ngoài về chính quyền Phổ! Có một nhất trí đáng sợ, không ai còn bị lừa dối nữa về hệ thống đó và bản chất đơn thuần của nó. Vì vậy, rốt cuộc trường phái mới đã có được phần hữu dụng. Những cái áo choàng vinh quang của chủ nghĩa tự do đã giảm sút và các lập trường chuyên chế ghê tởm nhất đã lộ diện trước cả thế giới.


This, too, is a revelation, albeit a negative one. It is a truth which at the very least teaches us to see the hollowness of our patriotism, the perverted nature of our state and to hide our faces in shame. I can see you smile and say: what good will that do? Revolutions are not made by shame.

Điều này cũng là một sự phát lộ, mặc dù là một trong những phát lộ tiêu cực. Đó là một sự thật mà ít nhất cũng dạy chúng ta thấy được sự rỗng tuếch của lòng yêu nước của chúng ta, bản chất đồi bại của nhà nước chúng ta và để che giấu khuôn mặt của chúng ta trong sự xấu hổ. Tôi có thể nhìn thấy bạn mỉm cười và nói: điều đó có ích gì? Các cuộc cách mạng không bởi sự xấu hổ mà sinh ra.And my answer is that shame is a revolution in itself; it really is the victory of the French Revolution over that German patriotism which defeated it in 1813. Shame is a kind of anger turned in on itself. And if a whole nation were to feel ashamed it would be like a lion recoiling in order to spring. I admit that even this shame is not yet to be found in Germany; on the contrary, the wretches are still patriots. But if the ridiculous system of our new knight [Frederick William IV of Prussia came to the throne in 1840] does not disabuse them of their patriotism, then what will? The comedy of despotism in which we are being forced to act is as dangerous for him as tragedy was once for the Stuarts and the Bourbons. And even if the comedy will not be seen in its true light for a long time, yet it will still be a revolution.

Và câu trả lời của tôi là xấu hổ trong chính bản thân nó đã là một cuộc cách mạng; thực sự là chiến thắng của cuộc Cách mạng Pháp đối với lòng yêu nước đó của người Đức đã đánh bại nó năm 1813. Xấu hổ là kiểu nổi giận hướng vào chính nó, nếu như cả một dân tộc biết xấu hổ thì nó giống như con sư tử đang thu mình lại để lao tới. Tôi thừa nhận rằng ngay cả loại xấu hổ này vẫn chưa được tìm thấy tại Đức; trái lại, khốn nạn vẫn là những kẻ yêu nước. Nhưng nếu hệ thống hiệp sĩ mới vô lối của chúng ta [Frederick William IV của nước Phổ lên ngôi năm 1840] không khiến họ thôi mù quáng về lòng yêu nước của họ, thì sự thể sẽ ra sao? Vở hài kịch của chế độ độc tài mà chúng ta đang bị buộc phải diễn trò cũng nguy hiểm cho ông ta như các bi kịch đã từng dành cho các triều Stuarts và Bourbons. Và ngay cả khi vở hài này không được người ta xem với cái ánh sáng thực sự của nó trong một thời gian dài, thì sẽ vẫn là một cuộc cách mạng.

The state is too serious a business to be subjected to such buffoonery. A Ship of Fools can perhaps be allowed to drift before the wind for a good while; but it will still drift to its doom precisely because the fools refuse to believe it possible. This doom is the approaching revolution.

Nhà nước là một công việc nghiêm túc không thể chịu đựng trò hề như thế. Một Thuyền Đầy Những Kẻ Ngốc có lẽ có thể được phép trôi dạt trước gió trong một thời gian khá lâu; nhưng nó vẫn sẽ trôi dạt đến chỗ diệt vong chính vì những kẻ ngốc này từ chối tin rằng diệt vong có thể xảy ra. Diệt vong này là cuộc cách mạng đang đến.

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_03-alt.htm


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn