MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, June 27, 2013

What Is a Political Regime? Chế độ chính trị là gì?

What Is a Political Regime?

Chế độ chính trị là gì?

WISE GEEK
WISE GEEK


A political regime is a set of political structures that make up a state. These political systems range from direct democracies to totalitarian regimes, such as military dictatorships. Common systems in the modern world include democratic republics, monarchies, and representative democracies. There are also primarily theoretical types of governments, like a strict meritocracy.
Một chế độ chính trị là một tập hợp các cấu trúc chính trị tạo nên một nhà nước. Các hệ thống chính trị bao gồm từ nền dân chủ trực tiếp cho chế độ toàn trị, chẳng hạn như chế độ độc tài quân sự. Hệ thống phổ biến trong thế giới hiện đại bao gồm các nước cộng hòa dân chủ, quân chủ, và dân chủ đại diện. Cũng có các loại hình chính phủ mà chủ yếu mang tính lý thuyết như một chế độ nhân tài nghiêm ngặt.
Democracies

One of the most often-talked about political system is a representative democracy. This is a system in which representatives are directly elected by the citizens, and these representatives then make political decisions for the people, with the assumption that their decisions will reflect the general will of the republic. This can be compared to a direct democracy, in which the citizens directly vote on all issues of importance.

Thể chế dân chủ

Một trong những hệ thống chính trị thường được nói đến nhất là nền dân chủ đại diện. Đây là một hệ thống trong đó các đại diện được trực tiếp bầu bởi các công dân, và đại diện này sau đó đưa ra quyết định chính trị cho người dân, với giả định rằng các quyết định đó sẽ phản ánh ý chí chung của nước cộng hòa. Điều này có thể so sánh với một nền dân chủ trực tiếp, trong đó tất cả công dân trực tiếp biểu quyết tất cả các vấn đề có tầm quan trọng.

Thể chế dân chủ là gì? Dân chủ là quyền tự do bẩu ra các nhà độc tài của chúng taRepublics

The republic is one of the most common systems of government in the world, although it takes many different forms. For instance, a republic can be associated with a religion, as in the case of an Islamic republic; an economic system, as in a socialist republic; or a political procedure, like a parliamentary republic. A number of republics try to show the fact that they are actually made up of smaller, semi-autonomous parts. The United States of America, for example, says very clearly that its political regime is that of a group of united state entities. Both Nigeria and Germany also convey this idea by calling themselves federal republics.

Các nước cộng hòa

Cộng hòa là một trong những hệ thống chính quyền trên phổ biến nhất trên thế giới, mặc dù nó có nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, một nước cộng hòa có thể liên kết với một tôn giáo, như trong trường hợp của Cộng hòa Hồi giáo, với một hệ thống kinh tế, ví dụ như một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa, hoặc một thủ tục chính trị, chẳng hạn như một nước cộng hòa nghị viện. Một số nước cộng hòa cố gắng thể hiện một thực tế rằng nó thực sự tạo thành từ các bộ phận bán tự trị nhỏ hơn. Hoa Kỳ, chẳng hạn, nói rất rõ rằng nó là chế độ chính trị của một nhóm các thực thể nhà nước (tiểu bang) thống nhất. Cả Nigeria và Đức thể hiện ý tưởng này bằng cách tự gọi là nước cộng hòa liên bang.Republics are often denoted in the official name of the state, and often include a modifier to convey some sort of philosophical ideal the political regime holds. For example, Guyana is known as a the Co-Operative Republic of Guyana, Sri Lanka is known as the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and mainland China is known as a People’s Republic of China. The actual governmental system in these countries can vary: for instance, China is a Marxist-Leninist single party state, not a republic. This type of government can also go the other way, with several republics being part of one state, like countries in the former Soviet Union.

Cộng hòa thường được biểu hiện trong tên chính thức của nhà nước, và thường bao gồm một sự biến đổi nhằm truyền đạt một loại hình lý tưởng triết lý mà chế độ chính trị theo đuổi. Ví dụ, Guyana được gọi là Cộng hòa Hợp tác xã Guyana, Sri Lanka được gọi là Cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa Sri Lanka và Trung Quốc đại lục được gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hệ thống chính quyền thực tế ở các nước này có thể khác nhau: ví dụ, Trung Quốc là một nhà nước độc đảng Mác-Lênin, không phải là một nước cộng hòa. Loại hình chính quyền này có thể tổ  chức theo cách khác, chẳng hạn với một số nước cộng hòa là bộ phận của một nhà nước, như các nước trong Liên Xô cũ.Dynastic Governments

Dynastic systems of government consist of all the leaders of the country coming from one family. Common types of this government include monarchies, emirates, and dynastic empires, like that of Imperial China. In modern times, the leaders of many monarchies and emirates serve primarily as figureheads. This type of government is called a constitutional monarchy or nominal monarchy, and includes countries like the United Kingdom. The opposite of this is an absolute monarchy, in which the ruler has total power to govern the state, and is not subject to control from a constitution or parliament. Examples of modern absolute monarchies include Saudi Arabia and Qatar.

Chính thể quân quyền

Hệ thống chính thể quân quyền bao gồm tất cả các nhà lãnh đạo của đất nước xuất phát từ một gia tộc. Loại hình phổ biến nhất của nó bao gồm chế độ quân chủ, tiểu vương quốc, và đế chế vương triều, ví dụ như Triều đình Trung Hoa. Trong thời hiện đại, các nhà lãnh đạo của nhiều chế độ quân chủ và tiểu vương quốc chủ yếu phục vụ như bù nhìn. Loại hình chính phủ này được gọi là chế độ quân chủ lập hiến hay là chế độ quân chủ danh nghĩa, và bao gồm các nước như Vương quốc Anh. Đối lập với chế độ này là một chế độ quân chủ chuyên chế, trong đó người lãnh đạo có toàn quyền cai quản nhà nước, và không bị kiểm soát bởi hiến pháp hay quốc hội. Ví dụ về chế độ quân chủ chuyên chế hiện đại bao gồm Ả Rập Saudi và Qatar.Authoritarian and Totalitarian Regimes

In authoritarian and totalitarian political regimes, one person, entity, or party has complete control over the affairs of the state, without the input or consent of the population. In totalitarian regimes specifically, this leader attempts to control all aspects of a society, including things like the personal beliefs and morals of the population. These are sometimes accompanied by a cult of personality around the leader or leaders, as in the case of Adolf Hitler, the leader of Nazi Germany. Common forms of authoritarian or totalitarian regimes include military juntas, in which a small committee of military leaders rules the country or a single-party state, in which only one political party is in power and others are either outrightly or tacitly not allowed to challenge that authority. Another form is a dictatorship, in which one person rules the country without being accountable to anyone and then passes his or her powers on to another person upon death.

Chế độ toàn trị và độc tài

Trong chế độ chính trị độc tài và toàn trị, một cá nhân, một thực thể, hoặc một đảng phái nắm toàn quyền kiểm soát các công việc của nhà nước, mà không được bầu cử hoặc đồng thuận của người dân. Đặc biêt trong các chế độ toàn trị, người lãnh đạo thường tìm cách kiểm soát tất cả các mặt hoạt động của xã hội, bao gồm những thứ như niềm tin cá nhân và đạo đức của dân chúng. Điều này đôi khi kèm theo tệ sùng bái cá nhân xung quanh nhà lãnh đạo hoặc các nhà lãnh đạo, như trong trường hợp của Adolf Hitler, nhà lãnh đạo của Đức Quốc xã. Hình thức phổ biến của chế độ độc tài hay toàn trị bao gồm chế độ quân phiệt juntas, trong đó một ủy ban gồm một ít các nhà lãnh đạo quân sự cai trị quốc gia hoặc một nhà nước độc đảng, mà chỉ có một đảng chính trị nằm quyền lực còn những đảng khác bị công khai hoặc ngầm cấm không được phép thách thức chính quyền. Một dạng khác là một chế độ độc tài, trong đó một người cai trị đất nước mà không chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai và sau đó trao quyền lực của mình cho một người khác khi chết.Rare or Archaic Systems

Some systems are leftovers from a bygone age. Luxembourg, for example, is officially known as a grand duchy, dating back to a time when it was a part of the Netherlands as a Dutch dominion. Another type of archaic system is a kritarchy, or a rule by judges; and a timocracy, or country in which only people who own land can be active in governing. Other types of governments are rare in the modern world, but still exist in pockets. Theocracies, for example, such as the government of Tibet in exile, or of Vatican City, where a religious figure is also granted secular power of the government.

Các thể chế cổ xưa và hiếm gặp

Một số hệ thống còn sót lại từ thời xa xưa đã qua. Luxembourg, chẳng hạn, được chính thức biết đến như một Đại công quốc, bắt đầu từ thời nó trở thành một phần của Hà Lan như một thuộc địa của Hà Lan. Một loại hình thể chế cổ xưa là chế độ kritarchy, hay chế độ cai trị bởi các quan tòa, và timocracy, trong đó chỉ có những người sở hữu đất đai trong nước mới có thể quản lý đất nước. Các loại hinh chính phủ khác không phổ biến trong thế giới hiện đại, nhưng vẫn còn tồn tại vài nơi. Chế độ thần quyền, chẳng hạn như chính phủ Tây Tạng lưu vong, hoặc của chính phủ thành phố Vatican, trong đó một nhân vật tôn giáo được ban quyền lực thế tục để nằm chính quyền.Theoretical Systems

There are a number of types of political regime that exist more in theory than anywhere in the world. One example of this is a strict meritocracy, for example, where leaders are chosen based on their ability to lead. Other theoretical systems include a corporatocracy, a popular theme in science fiction, in which corporations rule their own sovereign states; and a geniocracy, in which leaders are selected based on their problem-solving abilities and creativity.

Các thể chế lý thuyết

Có một số loại hình chính thể chỉ tồn tại trong lý thuyết chứ chưa có ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Một ví dụ của thể chế này là một chế độ nhân tài nghiêm ngặt, ví dụ, trường hợp các nhà lãnh đạo được tuyển chọn dựa trên khả năng của họ để lãnh đạo. Các hệ thống khác bao gồm chế độ tập đoàn corporatocracy, một chủ đề phổ biến trong khoa học viễn tưởng, trong đó các công ty tập đoàn cai trị các quốc gia có chủ quyền, và chế độ thiên tài geniocracy, trong đó các nhà lãnh đạo được lựa chọn dựa trên khả năng giải quyết vấn đề và sự sáng tạo của họ.
Translated by nguyenquang


http://www.wisegeek.org/what-is-a-political-regime.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn