MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 18, 2011

PATRIOTIC QUOTATION 2 - DANH NGÔN YÊU NƯỚC 2


If you are ashamed to stand by your colors, you had better seek another flag.

- Author Unknown

Nếu bạn xấu hổ khi đứng cạnh màu cờ của bạn, thì tốt hơn bạn nên tìm kiếm một ngọn cờ khác.

- Khuyết danh

Where liberty dwells, there is my country.

- Benjamin Franklin

Nơi nào tự do cư ngụ, nơi đó là đất nước tôi.

- Benjamin Franklin

If you take advantage of everything the country has to offer, there’s nothing you can’t accomplish.

- Geraldine Ferraro

Nếu bạn tận dụng mọi thứ đất nước dành cho bạn, thì sẽ không có cái gì bạn không thể hoàn thành được.

- Geraldine Ferraro

Liberty and Union, now and forever, one and inseparable! - Daniel Webster

Tự do và Thống nhất, bây giờ và mãi mãi, là một khối không thể tách rời!

- Daniel Webster

He loves his country best who strives to make it best. - Robert G. Ingersoll

Người yêu đất nước nhất là người phấn đấu để làm cho nó tốt nhất.

- Robert G. Ingersoll

It is the love of country that has lighted and that keeps glowing the holy fire of patriotism.

- J. Horace McFarland

Chính tình yêu đất nước đã thắp lên và giữ sáng ngọn lửa thiêng liêng của lòng ái quốc.

- J. Horace McFarland

Patriotism consists not in waving the flag, but in striving that our country shall be righteous as well as strong.

- James Bryce

Yêu nước không chỉ có vẫy cao ngọn cờ, mà còn là nỗ lực để đất nước chúng ta được công chính và mạnh mẽ.

- James Bryce

For what avail the plough or sail, or land or life, if freedom fail?

- Ralph Waldo Emerson

Cái cày hay con thuyền, đất đai hay mạng sống sẽ chẳng để làm gì nếu không có tự do?

- Ralph Waldo Emerson

Those who won our independence believed liberty to be the secret of happiness and courage to be the secret of liberty.

- Louis D. Brandeis

Những người giành độc lập cho đất nước ta tin rằng tự do là bí quyết của hạnh phúc và can đảm là bí quyết của tự do.

- Louis D. Brandeis

We on this continent should never forget that men first crossed the Atlantic not to find soil for their ploughs but to secure liberty for their souls.

- Robert J. McCracken

Chúng ta ở châu lục này không bao giờ quên rằng những người đầu tiên vượt qua Đại Tây Dương không phải để tìm đất cho máy cày của họ, nhưng để bảo đảm tự do cho linh hồn họ.

- Robert J. McCracken

It is sweet to serve one's country by deeds, and it is not absurd to serve her by words.

- Sallust

Thật ngọt ngào khi phục vụ đất nước bằng những việc làm, và cũng không phải là vô lý khi phục vụ đất nước bằng ngôn từ.

- Sallust

We need a country with the wisdom of experience. But we must not let it grow old in spirit.

- Hubert H. Humphrey

Chúng ta cần một đất nước khôn ngoan nhờ từng trải. Nhưng chúng ta không được để cho đất nước già nua về tinh thần.

- Hubert H. Humphrey

A real patriot is the fellow who gets a parking ticket and rejoices that the system works.

- Bill Vaughan

Một người yêu nước thực sự là người chấp nhận một vé phạt đậu xe trái phép và vui mừng rằng quy định này vẫn còn được tôn trọng.

- Bill Vaughan

Each man must for himself alone decide what is right and what is wrong, which course is patriotic and which isn't. You cannot shirk this and be a man. To decide against your conviction is to be an unqualified and excusable traitor, both to yourself and to your country, let men label you as they may.

- Mark Twain

Mỗi người phải tự mình quyết định cái gì là đúng và cái gì là sai, thế nào là yêu nước và thế nào là không yêu nước. Làm người, bạn không thể trốn tránh câu hỏi này. Quyết định chống lại niềm tin của bạn là một sự phản bội không thể chấp nhận và tha thứ, đối với bản thân bạn cũng như đối với đất nước, hãy để nhân dân nhận diện bạn khi họ có thể.

- Mark Twain

He is a poor patriot whose patriotism does not enable him to understand how all men everywhere feel about their altars and their hearthstones, their flag and their fatherland.

- Harry Emerson Fosdick

Một người nghèo lòng yêu nước có cái tinh thần ái quốc không đủ để y thấu hiểu tình cảm của người dân ở khắp mọi nơi dành cho bàn thờ và bếp lửa trong nhà họ, lá cờ và tổ quốc của họ.

- Harry Emerson Fosdick

We dare not forget that we are the heirs of that first revolution. - John F. Kennedy

Chúng ta không dám quên rằng chúng ta là người kế tục cuộc cách mạng đầu tiên.

- John F. Kennedy

The American Revolution was a beginning, not a consummation.

- Woodrow Wilson

-

Cách mạng Mỹ là một khởi đầu, không phải là sự kết thúc.

- Woodrow Wilson

A patriot must always be ready to defend his country against his government.

- Edward Abbey

Một người yêu nước luôn luôn phải sẵn sàng để bảo vệ đất nước chống lại chính phủ của mình.

- Edward Abbey

Patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it.”

- Mark Twain

Lòng yêu nước luôn luôn ủng hộ quốc gia, và ủng hộ chính phủ khi chính phủ xứng đáng. "

- Mark Twain

Dissent is the highest form of patriotism.

- Anand Singh

Bất đồng chính kiến ​​ hình thức cao nhất của lòng yêu nước.

- Anand Singh

You're not supposed to be so blind with patriotism that you can't face reality. Wrong is wrong, no matter who says it.

- Howard Zinn

Bạn đang không thể vì lòng yêu nước quáng không thể đối mặt với thực tế. Dù ai có nói gì đi nữa thì sai vẫn là sai.

- Howard Zinn

If you can't get them to salute when they should salute and wear the clothes you tell them to wear, how are you going to get them to die for their country?

- General George S. Patton

Nếu bạn không thể khiến họ chào cờ khi họ phải chào cờ mặc áo khi bạn bạn bảo họ mặc, thì làm thế nào bạn khiến họ chết cho đất nước của họ được?

- Tướng George S. Patton

Our obligations to our country never cease but with our lives.

- John Adams (1735 - 1826)

Nghĩa vụ của chúng ta là không để đất nước chúng ta chết đi bằng cách hy sinh cuộc sống của chúng ta.

- John Adams (1735 - năm 1826)

My fellow Americans: ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.

- John F. Kennedy (1917 - 1963)

Hỡi đồng bào: Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho ta - hãy hỏi ta có thể làmcho đất nước. Hõi ban bè thế giới: Đừng hỏi nước Mỹ sẽ làm gì cho các bạn, mà hãy hỏi chúng ta có thể cùng nhau làm gì cho sự tự do của con người.

- John F. Kennedy (1917 - 1963)

I only regret that I have but one life to lose for my country.

- Nathan Hale (1755 - 1776)

Tôi chỉ tiếc rằng tôi chỉ có mỗi một cuộc sống để cống hiến cho đất nước của tôi mà thôi.

- Nathan Hale (1755 - 1776)

When a whole nation is roaring Patriotism at the top of its voice, I am fain to explore the cleanness of its hands and purity of its heart.

- Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882)

Khi toàn quốc cất cao tiếng gọi yêu nước, tôi tìm thấy ngay những bàn tay trong sạch và những trái tim thanh khiết.

- Ralph Waldo Emerson (năm 1803 - năm 1882)

There is nothing wrong with America that the faith, love of freedom, intelligence, and energy of her citizens cannot cure.

- Dwight D. Eisenhower

Không có bệnh tật gì của đất nước mà đức tin, tình yêu tự do, trí thông minh, và sức lực của các công dân của không có thể chữa khỏi.

- Dwight D. Eisenhower

The people cannot be all, and always well informed. The part which is wrong will be discontented in proportion to the importance of the facts they misconceive.

- Thomas Jefferson

Nhân dân có thể không được cung cấp thông tin đầy đủ. Và bộ phận dân chúng hiểu sai sẽ bất mãn tỷ lệ thuận với với tầm quan trọng của các sự kiện mà họ hiểu sai.

- Thomas Jefferson

The true test of the American ideal is whether we're able to recognize our failings and then rise together to meet the challenges of our time. Whether we allow ourselves to be shaped by events and history, or whether we act to shape them.

- Barack Obama

Các thử nghiệm thực sự của lý tưởng Mỹ là liệu chúng ta có thể nhận ra các thiếu sót của chúng ta và sau đó cùng nhau vươn lên để đáp ứng những thách thức của thời đại chúng ta. Liệu chúng ta để bản thân mình bị định hình bởi các sự kiện và lịch sử, hay cho chúng ta hành động để định hình các sự kiện và lịch sử đó.

- Barack Obama

Patriotism is a lively sense of collective responsibility. Nationalism is a silly cock crowing on its own dunghill.

- Richard Aldington

Chủ nghĩa yêu nước một cảm giác sinh động về trách nhiệm tập thể. Chủ nghĩa dân tộc là một con ngớ ngẩn gáy to trên đống phân của chính mình.
- Richard Aldington

The only real nation is humanity.

- Paul Farmer

Chỉ có một quốc gia thực sự duy nhất, đó nhân loại.
- Paul Farmer

When Socrates was asked where he came from, he said that he was a citizen of the world. He regarded himself as a citizen of the universe.

- Marcus Tullius Cicero

Khi Socrates được hỏi ông người từ đâu đến, ông nói rằng ông là công dân của thế giới. Ông coi mình là một công dân của vũ trụ.

- Marcus Tullius Cicero

There is no flag large enough to cover the shame of killing innocent people.

- Howard Zinn

Không có lá cờ nào đủ lớn để che đậy hết nỗi xấu hổ của việc giết hại những người dân vô tội.

- Howard Zinn

A man's feet must be planted in his country, but his eyes should survey the world.

- George Santayana

Bàn chân bạn phải bám rễ vào mảnh đất dân tộc, nhưng đôi mắt bạn thì phải nhìn khắp thế giới.
- George Santayana

I will fight for my country, but I will not lie for her.

- Zora Neale Hurston

Tôi sẽ chiến đấu cho đất nước tôi, nhưng tôi sẽ không nói dối vì dất nước tôi.

- Zora Neale Hurston

The nation is divided, half patriots and half traitors, and no man can tell which from which.

- Mark Twain

Quốc gia này được chia ra một nửa là những người yêu nước một nửa kia là những kẻ phản bội, không ai có thể phân biệt được ai là yêu nước và ai phản bội.

- Mark Twain

A citizen of America will cross the ocean to fight for democracy, but won't cross the street to vote in a national election.

- Bill Vaughan

Một công dân Mỹ sẽ vượt qua đại dương để đấu tranh cho dân chủ, nhưng sẽ không băng qua đường để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc gia.
- Bill Vaughan

Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it.

- George Bernard Shaw

Lòng yêu nước niềm tin rằng đất nước bạn tốt hơn tất cả những nước khác bởi vì bạn được sinh ra ở đó.

- George Bernard Shaw

A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people.

- Mohandas K. Gandhi

Văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và trong tâm hồn của người dân.

- Mohandas K. Gandhi

Unless our conception of patriotism is progressive, it cannot hope to embody the real affection and the real interest of the nation.

- Jane Addams

Nếu quan niệm của chúng ta về lòng yêu nước mà không tiến bộ, thì không thể hy vọng lòng yêu nước đó sẽ thể hiện tình cảm thực sự và mối quan tâm thực sự của dân tộc.
- Jane Addams

Love of country is like love of woman -- he loves her best who seeks to bestow on her the highest good.

- Felix Adler

Tình yêu đối với đất nước cũng giống như tình yêu dành cho người phụ nữ - kẻ yêu thương người phụ nữ nhất là kẻ biết tìm kiếm để dâng tặng cho người ấy những gì cao đẹp nhất.

- Felix Adler

I saw courage both in the Vietnam War and in the struggle to stop it. I learned that patriotism includes protest, not just military service.

- John Kerry

Tôi nhìn thấy lòng dũng cảm cả trong cuộc chiến tranh Việt Nam lẫn trong cuộc đấu tranh để ngăn chặn cuộc chiến đó. Tôi đã học được tinh thần yêu nước bao gồm cả phản đối, chứ không chỉ có đi nghĩa vụ quân sự.

- John Kerry

Restriction of free thought and free speech is the most dangerous of all subversions. It is the one un-American act that could most easily defeat us.

- William O. Douglas

Hạn chế tự do tư tưởng tự do ngôn luận điều làm mất lòng dân nguy hiểm nhất. Đây là một hành động không có tính cách Mỹ và dễ khiến chúng ta thất bại nhất.

- William O. Douglas

In the United States, doing good has come to be, like patriotism, a favorite device of persons with something to sell.

- H. L. Mencken

Tại Hoa Kỳ, cũng như lòng yêu nước, làm việc tốt đã trở thành công cụ ưa thích của người biết buôn bán.

- H. L. Mencken

A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the sound of a nation, long suppressed, finds utterance.

- Jawaharlal Nehru

Thời điểm đã đến, thời cơ hiếm có trong lịch sử, khi chúng ta bước đi từ cái đến với cái mới, khi một thời đại kết thúc, và khi tiếng nói của một dân tộc, từ lâu bị đè nén, đã tìm cách cất lời.

- Jawaharlal Nehru

During times of war, hatred becomes quite respectable, even though it has to masquerade often under the guise of patriotism.

- Howard Thurman

Trong thời gian chiến tranh, hận thù trở nên đáng kính, mặc dù nó phải cải trang, thường là dưới vỏ bọc của chủ nghĩa yêu nước.

- Howard Thurman

We must not confuse dissent with disloyalty. When the loyal opposition dies, I think the soul of America dies with it.

- Edward R. Murrow

Chúng ta không được nhầm lẫn bất đồng quan điểm với phản bội. Khi sự đối lập trung thành chết đi, tôi nghĩ rằng linh hồn nước Mỹ cũng chết theo.

- Edward R. Murrow

Moral cowardice that keeps us from speaking our minds is as dangerous to this country as irresponsible talk. The right way is not always the popular and easy way. Standing for right when it is unpopular is a true test of moral character.

- Margaret Chase Smith

Sự hèn nhát về đạo đức ngăn cản chúng ta nói ra điều chúng ta nghĩ trong đầu là nguy hiểm cho đất nước này ngang với lối nói vô trách nhiệm. Phương cách đúng không phải lúc nào cũng phương cách phổ biến và dễ dàng. Bênh vực cho cái đúng khi nó chưa phổ biến là một thử nghiệm thực sự của tính cách đạo đức.

- Margaret Chase Smith

It is in vain, sir, to extenuate the matter. Gentlemen may cry, Peace, Peace--but there is no peace. The war is actually begun! The next gale that sweeps from the north will bring to our ears the clash of resounding arms! Our brethren are already in the field! Why stand we here idle? What is it that gentlemen wish? What would they have? Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death!

March 23, 1775

- Patrick Henry

Thật vô ích, thưa quý ông, khi cố giảm nhẹ vấn đề. Quý vị có thể khóc, Hòa Bình, Hòa bình - nhưng không hòa bình. Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu! Các cơn gió mạnh quét xuống từ phương bắc sẽ mang đến bên tai chúng ta tiếng gầm rú của vũ khí! Anh em của chúng ta đã có mặt trên chiến trận! Tại sao chúng ta đứng nhàn nhã ở đây? Thế quý ông ước gì? Quý ông muốn? Cuộc sống quá quý giá, hòa bình thật ngọt ngào, khi mua được với cái giá của xiềng xích nô lệ? Hãy cấm cản , hỡi Thiên Chúa toàn năng! Tôi không biết những những người khác sẽ đi theo con đường nào, nhưng đối với tôi, hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi chết!

23 Tháng Ba 1775

- Patrick Henry

To announce that there must be no criticism of the president, or that we are to stand by the president, right or wrong, is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American public. (1918)

- Theodore Roosevelt

Nếu nói với mọi người rằng không được chỉ trích tổng thống, rằng chúng ta phải bênh vực tổng thống dù tổng thống đúng hay sai, thì không những là không yêu nước hèn hạ, mà còn là sự phản bội về mặt đạo lý đối với công chúng Mỹ. (1918)

- Theodore Roosevelt

Naturally the common people don't want war; neither in Russia, nor in England, nor in America, nor in Germany. That is understood. But after all, it is the leaders of the country who determine policy, and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in any country.

- Hermann Goering

Đương nhiên những người dân thường không muốn có chiến tranh, ở Nga không, ở Anh cũng không, ở Mỹ không, ở Đức cũng không. Đó là điều rõ ràng. Tuy nhiên, rốt cục thì, chính các nhà lãnh đạo của quốc gia xác định chính sách, luôn luôn là một vấn đề đơn giản nếu muốn lôi kéo mọi người đi theo, cho dù đó là một nền dân chủ, chế độ phát xít, hoặc quốc hội, hoặc một chế độ độc tài. Có tiếng nói hoặc không tiếng nói, nhân dân luôn luôn có thể trở thành kẻ tuân lệnh các nhà lãnh đạo. Đó là chuyện dễ dàng. Tất cả những gì bạn phải làm nói với họ rằng họ đang bị tấn công, tố cáo những người chủ trương hòa bình thiếu tinh thần yêu nước và nói ra rằng quốc gia đang gặp nguy khốn. Điều đó giống nhau ở bất kỳ quốc gia nào.

- Hermann Goering

There are two visions of America. One precedes our founding fathers and finds its roots in the harshness of our puritan past. It is very suspicious of freedom, uncomfortable with diversity, hostile to science, unfriendly to reason, contemptuous of personal autonomy. It sees America as a religious nation. It views patriotism as allegiance to God. It secretly adores coercion and conformity. Despite our constitution, despite the legacy of the Enlightenment, it appeals to millions of Americans and threatens our freedom.

The other vision finds its roots in the spirit of our founding revolution and in the leaders of this nation who embraced the age of reason. It loves freedom, encourages diversity, embraces science and affirms the dignity and rights of every individual. It sees America as a moral nation, neither completely religious nor completely secular. It defines patriotism as love of country and of the people who make it strong. It defends all citizens against unjust coercion and irrational conformity.

This second vision is our vision. It is the vision of a free society. We must be bold enough to proclaim it and strong enough to defend it against all its enemies.

- Rabbi Sherwin Wine

Có hai cách nhìn về nước Mỹ. Một cách nhìn có trước những người cha đã sáng lập đất nước và tìm thấy gốc rễ của nó trong sự khắc nghiệt của quá khứ Thanh giáo. Nó hoài nghi tự do, không hài lòng với sự đa dạng, thù nghịch với khoa học, không thân thiện với suy lý, khinh bỉ tự chủ cá nhân. Nó thấy nước Mỹ là một quốc gia tôn giáo. Xem lòng yêu nước là trung thành với Thiên Chúa. Nó bí mật ngưỡng mộ cưỡng chế và tuân phục. Bất chấp hiến pháp của chúng ta, bất chấp di sản của thời Khai sáng, nó vẫn thu hút hàng triệu người Mỹ và đe dọa tự do của chúng ta.

Một cách nhìn khác có nguồn gốc từ tinh thần của cuộc cách mạng thành lập đất nước và các nhà lãnh đạo của quốc gia này, những người bảo bọc thời đại của lý trí. Nó yêu mến tự do, khuyến khích sự đa dạng, chấp nhận khoa học và khẳng định phẩm giá và quyền của mỗi cá nhân. Nó nhìn nhận nước Mỹ là một quốc gia đạo đức, không hoàn toàn tôn giáo cũng không hoàn toàn thế tục. Nó định nghĩa lòng ái quốc là tình yêu đối với đất nước và những con người làm cho đất nước hùng mạnh. Nó bảo vệ tất cả các công dân chống lại áp chế bất công và những tuân thủ bất hợp lý.

Cách nhìn thứ hai là cách nhìn của chúng ta. Đó là cách nhìn của một xã hội tự do. Chúng ta phải đủ mạnh mẽ để công bố nó và đủ mạnh để bảo vệ nó chống lại tất cả kẻ thù của nó.

- Rabbi Sherwin Wine

Patriotism does not oblige us to acquiesce in the destruction of liberty. Patriotism obliges us to question it, at least.

- Wendy Kaminer

Lòng yêu nước không bắt buộc chúng ta ngấm ngầm bằng lòng hủy diệt tự do. Ít ra, lòng yêu nước buộc chúng ta phải chất vấn nó.

- Wendy Kaminer

The government is merely a servant -- merely a temporary servant; it cannot be its prerogative to determine what is right and what is wrong, and decide who is a patriot and who isn't. Its function is to obey orders, not originate them.

- Mark Twain

Chính phủ đơn giản chỉ là đầy tớ - chỉ là một đầy tớ tạm thời, nó không thể có đặc quyền để xác quyết cái gì là đúng và điều gì là sai, và quyết định ai là người yêu nước và ai không phải là người yêu nước. Chức năng của nó là chấp hành mệnh lệnh, chứ không phải làm ra mệnh lệnh.

- Mark Twain

Some men see things as they are and say, "Why?" I dream of things that never were and say, "Why not?"

- George Bernard Shaw

Một số người nhìn thấy những thứ như chúng đang tồn tại và nói, "Tại sao lại thế?" Tôi mơ về những điều chưa bao giờ tồn tại và nói, "Tại sao không?"

- George Bernard Shaw

The notion that a radical is one who hates his country is naïve and usually idiotic. He is, more likely, one who likes his country more than the rest of us, and is thus more disturbed than the rest of us when he sees it debauched. He is not a bad citizen turning to crime; he is a good citizen driven to despair.

- H. L. Mencken

Quan điểm cho rằng những người cấp tiến cực đoan là những người ghét bỏ đất nước mình là quan điểm ngây thơ và thường là ngu ngốc. Những người cấp tiến cực đoan rất có thể là người yêu thích đất nước của mình nhiều hơn so với tất cả chúng ta, và do đó tâm tư bị xáo động nhiều hơn so với chúng ta khi họ nhìn thấy đất nước trở nê đồi bại. Họ không phải là công dân xấu chuyển sang tội phạm, mà là một công dân tốt hóa thành tuyệt vọng.

- H. L. Mencken

I love America more than any other country in this world, and, exactly for this reason, I insist on the right to criticize her perpetually.

- James Baldwin

Tôi yêu đất nước tôi nhiều hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới này, và chính vì lý do này, tôi nhấn mạnh vào quyền được chỉ trích nó vĩnh viễn.

- James Baldwin

The love of one's country is a splendid thing. But why should love stop at the border?

- Pablo Casals

Tình yêu dành cho đất nước mình thật là hùng vỹ. Nhưng tại sao tình yêu đó phải dừng lại ở biên giới?
- Pablo Casals

No matter that patriotism is too often the refuge of scoundrels. Dissent, rebellion, and all-around hell-raising remain the true duty of patriots.

- Barbara Ehrenreich

Cho dù tinh thần yêu nước thường là nơi trú ẩn của bon côn đồ. Bất đồng chính kiến, nổi loạn, và làm reo vẫn còn là nghĩa vụ thực thụ của những người yêu nước.

- Barbara Ehrenreich

The heights of popularity and patriotism are still the beaten road to power and tyranny; flattery to treachery; standing armies to arbitrary government; and the glory of God to the temporal interest of the clergy.

- David Hume

Đỉnh cao của sự nổi tiếng và lòng yêu nước vẫn còn là con đường tan nát dẫn quyền lực và bạo chúa, nịnh hót tới phản bội, quân đội thường trực tới chính phủ độc đoán; và vinh quang của Thiên Chúa tới lợi ích tạm thời của hàng giáo sĩ.

- David Hume

I do not mean to exclude altogether the idea of patriotism. I know it exists, and I know it has done much in the present contest. But I will venture to assert, that a great and lasting war can never be supported on this principle alone. It must be aided by a prospect of interest, or some reward.

- George Washington

Tôi không có ý loại trừ hoàn toàn ý tưởng về lòng yêu nước. Tôi biết nó tồn tại, và tôi biết nó đã làm rất nhiều trong cuộc tranh đua này. Nhưng tôi sẽ liều lĩnh khẳng định rằng một cuộc chiến tranh lớn và lâu dài không bao giờ có thể được hỗ trợ chỉ bởi một mình nguyên tắc này. Nó phải được hỗ trợ bởi một triển vọng về lợi ích, hoặc một phần thưởng nào đó.

- George Washington

Patriotism ... is a superstition artificially created and maintained through a network of lies and falsehoods; a superstition that robs man of his self-respect and dignity, and increases his arrogance and conceit.

- Emma Goldman

Lòng yêu nước ... là một mê tín được tạo ra một cách giả tạo và duy trì thông qua một mạng lưới các lời dối trá và sai lầm, một mê tín cướp mất lòng tự trọng và phẩm giá của con người, và làm tăng sự kiêu ngạo và tự phụ của họ.

- Emma Goldman

Patriotism is proud of a country's virtues and eager to correct its deficiencies; it also acknowledges the legitimate patriotism of other countries, with their own specific virtues. The pride of nationalism, however, trumpets its country's virtues and denies its deficiencies, while it is contemptuous toward the virtues of other countries. It wants to be, and proclaims itself to be, "the greatest," but greatness is not required of a country; only goodness is.

- Sydney J. Harris

Chủ nghĩa yêu nước tự hào về đức tính của một quốc gia và mong muốn sửa chữa thiếu sót của nó, nó cũng thừa nhận lòng yêu nước chính đáng của các quốc gia khác, với những đức tính đặc trưng của riêng họ. Niềm tự hào của chủ nghĩa dân tộc, ngược lại, ngợi ca đức tính quốc gia của nó và phủ nhận mọi khiếm khuyết, trong khi nó lại khinh bỉ đức tính của các nước khác. Nó muốn và tự tuyên bố mình là "vĩ đại nhất", nhưng không phải sự vĩ đại mà chỉ có lòng tốt mới là yêu cầu của một quốc gia,.

- Sydney J. Harris

Men in authority will always think that criticism of their policies is dangerous. They will always equate their policies with patriotism, and find criticism subversive.

- Henry Steele Commager

Những người cầm quyền luôn luôn nghĩ rằng những lời chỉ trích chính sách của họ là nguy hiểm. Họ sẽ luôn luôn đánh đồng chính sách của họ với lòng yêu nước, và thấy những lời chỉ trích mang tính chất lật đổ.

- Henry Steele Commager

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn