MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, January 31, 2014

What the State of the Union Address Means for 2014 Thông điệp Liên bang có ý nghĩa gì với năm 2014What the State of the Union Address Means for 2014

Thông điệp Liên bang có ý nghĩa gì với năm 2014

What President Obama’s speech means for the midterms, his agenda and his relationship with Congress.
Bài phát biểu của Tổng thống Obama có nghĩa là những gì đối với bầu cử giữa kỳ, chương trình nghị sự của Tổng thống và mối quan hệ của ông với Quốc hội.

The New York Times
JAN. 28, 2014
The New York Times
Tháng một 28, 2014


Obama’s Agenda

Chương trình nghị sự của Tổng thống Obama

“Let’s make this a year of action. That’s what most Americans want, for all of us in this chamber to focus on their lives, their hopes, their aspirations.”

"Chúng ta hãy biến năm này thành một năm hành động. Đó là điều mà hầu hết người Mỹ mong muốn - tất cả chúng ta trong khán phòng này phải tập trung vào cuộc sống của họ, hy vọng của họ, và nguyện vọng của họ. "
Immigration
2014 outlook: Mixed

If there is one legislative compromise that Mr. Obama just might reach with lawmakers this year, it could be over an overhaul of the nation's immigration laws. But the president barely mentioned the issue on Tuesday, devoting just one short paragraph to what would be one of the biggest achievements of his second-term agenda — if it can get done before he leaves office.

nhập cư
2014 triển vọng: Chưa rõ ràng

Nếu có một sự thỏa hiệp của lập pháp mà Obama chỉ có thể đạt được với các nhà lập pháp trong năm nay, thì nó có thể trải qua một sửa chữa lớn luật nhập cư của quốc gia. Nhưng tổng thống hầu như không đề cập đến vấn đề này vào hôm thứ Ba, mà chỉ dành một đoạn ngắn để nói về một trong những thành tựu lớn nhất của chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ thứ hai của ông - nếu nó có thể được thực hiện trước khi ông rời nhiệm sở.

“It is time to heed the call of business leaders, labor leaders, faith leaders and law enforcement — and fix our broken immigration system,” Mr. Obama said on Tuesday night. It was hardly a hard-edge demand.”

"Đã đến lúc phải chú ý đến lời kêu gọi của các lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo lao động, lãnh đạo đức tin, và thực thi pháp luật - và sửa chữa hệ thống nhập cư hỏng hóc của chúng ta.” Ông Obama phát biểu hôm thứ Ba. “Đó hầu như không là một yêu cầu xa xôi gì.”

The soft sell is the result of a calculation inside the White House that the president needs to give House Speaker John A. Boehner of Ohio some room to maneuver immigration legislation past conservative opponents in his own caucus. But though the House Republican leadership has signaled it could accept a path to legal status — but not citizenship — for many of the 11 million adult immigrants who are in the country illegally, some in the party are urging that the immigration push be abandoned, or delayed until next year, to avoid an internal party rupture before the midterm elections.

Kiểu “bán mềm” này là kết quả của một toan tính bên trong Nhà Trắng cho rằng tổng thống cần phải cung cấp cho Chủ tịch Hạ viện John A. Boehner người Ohio một khoảng trống để vận động luật nhập cư với các đối thủ bảo thủ trong phiên họp kín của mình. Nhưng dù lãnh đạo Hạ viện của đảng Cộng hòa đã ra tín hiệu có thể chấp nhận mở đường dẫn đến tình trạng cư trú hợp pháp - nhưng không có quyền công dân - đối với nhiều người trong số 11 triệu người nhập cư đến nước Mỹ bất hợp pháp, một số người trong đảng đang kêu gọi bỏ thúc đẩy nhập cư, hoặc bị trì hoãn đến năm sau, để tránh đổ vỡ nội bộ đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Minimum Wage
2014 outlook: Limited Impact

President Obama plans to sign an executive order raising the minimum wage to $10.10 an hour for future federal contract workers using his own power to enact a more limited version of a policy that he has yet to push through Congress.

Mr. Obama also called on Congress to act on a proposal by congressional Democrats that would lift the minimum wage to $10.10 for all workers across the board. The president advocated a similar minimum wage increase during last year’s State of the Union address, only to watch the proposal languish on Capitol Hill, where opponents argued that it would hurt businesses and stifle job creation.


Mức lương tối thiểu
2014 triển vọng: Tác động hạn chế

Tổng thống Obama có kế hoạch ký một sắc lệnh tăng lương tối thiểu lên 10,10 đô-la một giờ cho người lao động hợp đồng liên bang trong tương lai bằng cách sử dụng quyền lực của mình để ban hành một phiên bản hạn chế của một chính sách mà ông vẫn chưa thúc đẩy Quốc hội thông qua.
Ông Obama cũng kêu gọi Quốc hội hành động với đề xuất của đảng Dân chủ để nâng mức lương tối thiểu để 10,10 $ hàng loạt cho tất cả các công nhân. Tổng thống cũng đã chủ trương tăng lương tối thiểu tương tự trong Thông điệp Liên bang năm ngoái, chỉ để thấy đề nghị đó suy yếu dần tại điện Capitol, nơi mà đối thủ cho rằng nó sẽ làm tổn thương các doanh nghiệp và kiềm chế tạo việc làm mới.


Climate Change
2014 outlook: Highly Likely

One area where President Obama could act aggressively and substantively is on climate change. That is because Congress – with some help from the Supreme Court – has already given the president the authority he needs to roll out aggressive regulations on coal-fired power plants, the nation’s largest source of carbon pollution.

Behind the scenes, he’s directed the Environmental Protection Agency to create sweeping regulation that would shutter coal-fired power plants – a plan that could also have a major impact on cutting carbon pollution but faces strong oppostion from the energy industry.

He has directed the agency to roll out a draft rule by June 1, with a final rule by June of next year.


Biến đổi khí hậu
2014 triển vọng: Rất có khả năng

Một lãnh vực mà Tổng thống Obama có thể hành động tích cực và cơ bản có là về biến đổi khí hậu. Đó là bởi vì Quốc hội - với sự giúp đỡ của Tòa án Tối cao - đã trao cho tổng thống quyền mà ông cần phải có để đưa ra các quy định mạnh mẽ đối với các nhà máy điện chạy than, nguồn ô nhiễm carbon lớn nhất của quốc gia.

Đằng sau hậu trường, ông đã chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ môi trường thiết lập quy định chặt chẽ nhằm đóng cửa các nhà máy điện chạy than - một kế hoạch mà cũng có thể có tác động lớn đến cắt giảm ô nhiễm carbon nhưng phải đối mặt với phản đối mạnh mẽ của ngành công nghiệp năng lượng.

Ông đã chỉ đạo cơ quan này triển khai một dự thảo quy tắc trước 01 tháng 6, với một bản quy tắc cuối cùng vào tháng Sáu năm sau.

America's Withdrawal From Afghanistan

2014 outlook: Highly Likely

Underscoring a signature foreign policy initiative of his administration, Mr. Obama noted that the war in Afghanistan was almost over for Americans.

“Together with our allies, we will complete our mission there by the end of this year, and America’s longest war will finally be over,” Mr. Obama said.

If the Afghan government signs a security agreement, Mr. Obama said, the United States stands ready to deploy “a small force of Americans” to carry out “two narrow missions” – training, advising and assisting Afghan security forces, and sustaining counterterrorism operations against Al Qaeda.

The Obama administration has expressed concern about the size and duration of an American-led allied force in Afghanistan after 2014 and how it could affect long-term American security interests in the region.

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

2014 triển vọng: Rất có khả năng

Nhấn mạnh một sáng kiến về ​​chính sách đối ngoại có chữ ký của chính quyền của ông, ông Obama nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Afghanistan là hầu như kết thúc đối với người Mỹ.

“Cùng với các đồng minh của chúng ta, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta vào cuối năm nay, và cuộc chiến tranh dài nhất của Mỹ cuối cùng sẽ kết thúc.", ông Obama nói.

Obama cho biết “Nếu chính phủ Afghanistan ký thỏa thuận an ninh mà chúng ta đã đàm phán, một lực lượng nhỏ của Mỹ có thể ở lại Afghanistan với các đồng minh NATO để thực hiện hai nhiệm vụ hạn hẹp: đào tạo và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan, và các hoạt động chống khủng bố theo đuổi bất kỳ dấu tích còn lại của al-Qaeda.”

Chính quyền Obama đã bày tỏ lo ngại về kích thước và thời gian của một lực lượng đồng minh do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan sau năm 2014 và làm thế nào nó có thể ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Mỹ lâu dài trong khu vực.


Retirement Savings
2014 outlook: Mixed

President Obama offered two proposals to address what experts call a retirement-savings crisis that has been exacerbated by the recession and the housing crisis. The president said he would direct the Treasury to create a new government-backed retirement account to encourage savings and also proposed automatic enrollment in retirement accounts.

Of the two proposals, the automatic I.R.A.’s may be the more powerful policy tool. Right now, the government encourages retirement saving primarily through the tax code. But there is little evidence that advantageous tax rates help the Americans who need the most help – like low-income workers — by encouraging them to save more than they would otherwise. Asking workers to opt out of retirement-saving accounts, rather than having to opt in to them, has a proven track record of raising saving levels over all.

That proposal, however, would require congressional approval, whereas the president could create the new Treasury accounts on his own.

Tiết kiệm nghỉ hưu
2014 triển vọng: Không rõ ràng

Tổng thống Obama đưa ra hai đề xuất để giải quyết những gì các chuyên gia gọi một cuộc khủng hoảng tiết kiệm hưu trí đã được làm trầm trọng thêm bởi suy thoái và cuộc khủng hoảng nhà ở. Tổng thống cho biết ông sẽ chỉ đạo Kho bạc để tạo ra một tài khoản hưu trí mới do chính phủ hậu thuẫn để khuyến khích tiết kiệm và cũng đề nghị đăng ký tự động  vào các tài khoản hưu trí.

Trong hai đề xuất, IRA tự động có thể là công cụ chính sách mạnh mẽ hơn. Ngay bây giờ, chính phủ khuyến khích tiết kiệm nghỉ hưu chủ yếu thông qua biểu thuế. Nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy mức thuế thuận lợi giúp người Mỹ, những người cần sự giúp đỡ nhất - như người lao động có thu nhập thấp - bằng cách khuyến khích họ tiết kiệm nhiều hơn. Yêu cầu người lao động không tham gia vào các quỹ hưu trí tiết kiệm, thay vì phải chọn tham gia vào đó, đã có một hồ sơ theo dõi được chứng minh là nâng cao mức độ tiết kiệm hơn cả.

Đề nghị đó, tuy nhiên, sẽ đòi hỏi có sự chấp thuận của quốc hội, trong khi tổng thống theo ý riêng của mình có thể tạo ra các tài khoản kho bạc mới.

From Working With Congress to Going it Alone

“I’m eager to work with all of you. But America does not stand still — and neither will I. So wherever and whenever I can take steps without legislation to expand opportunity for more Americans families, that’s what I’m going to do.”

President Obama pledged on Tuesday to use his executive authority to advance parts of his agenda without approval from a divided Congress. The approach reflects a gradual shift from his first term, when Democrats saw their majority shrink in the Senate and disappear in the House.

Từ làm việc với Quốc hội đến hành động một mình
" Tôi sẵn sàng làm việc với tất cả quý vị. Tuy nhiên, nước Mỹ không đứng yên - và tôi cũng không đứng yên. Vì vậy, bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào tôi có thể thực hiện các bước nhằm mở rộng cơ hội cho các gia đình người Mỹ hơn mà không cần có đồng ý của ngành lập pháp, thì tôi sẽ làm điều đó. "

Tổng thống Obama cam kết vào hôm thứ ba sẽ sử dụng quyền hành của mình để thúc đẩy nhiều phần của chương trình nghị sự của mình mà không cần sự chấp thuận của một Quốc hội đang chia rẽ. Cách tiếp cận này phản ánh một sự thay đổi dần dần từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình, khi đảng Dân chủ chứng kiến đa số họ co lại trong Thượng viện và biến mất trong Hạ viện.

The Economy

2010

“Now, the House has passed a jobs bill that includes some of these steps. As the first order of business this year, I urge the Senate to do the same, and I know they will. They will. People are out of work. They’re hurting. They need our help. And I want a jobs bill on my desk without delay.”
Kinh tế

2010

"Bây giờ, Hạ viện đã thông qua dự luật việc làm bao gồm một số các bước sau. Với thứ tự đầu tiên là kinh doanh trong năm nay, tôi kêu gọi Thượng viện cũng làm như vậy, và tôi biết họ sẽ đồng ý. Người dân đang không có việc làm. Họ đang bị tổn thương. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Và tôi muốn một dự luật công ăn việc làm trên bàn làm việc của tôi không chậm trễ. "


2012
“With or without this Congress, I will keep taking actions that help the economy grow. But I can do a whole lot more with your help. Because when we act together, there is nothing the United States of America can’t achieve.”

2012
"Có hoặc không có sự ủng hộ của Quốc hội này, tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các hành động trợ giúp nền kinh tế phát triển. Nhưng tôi có thể làm nhiều hơn cả với sự giúp đỡ của các bạn. Bởi vì khi chúng ta cùng hành động với nhau, không có gì mà Hoa Kỳ không thể đạt được. "

2014
“To every mayor, governor, and state legislator in America, I say, you don’t have to wait for Congress to act; Americans will support you if you take this on. And as a chief executive, I intend to lead by example. ”

2014
"Với mỗi thị trưởng, thống đốc, và nhà lập pháp tiểu bang ở Mỹ, tôi xin nói, các vị không phải chờ Quốc hội hành động, người Mỹ sẽ ủng hộ bạn nếu bạn thực hiện việc này. Và với tư cách là người đứng đầu hành pháp, tôi có ý định làm gương đi đầu.


The Environment

2010

“But to create more of these clean energy jobs, we need more production, more efficiency, more incentives.... [That] means passing a comprehensive energy and climate bill with incentives that will finally make clean energy the profitable kind of energy in America.”

Môi trường

2010
"Tuy nhiên, để tạo thêm những việc làm năng lượng sạch, chúng ta cần sản xuất nhiều hơn, hiệu quả hơn, ưu đãi nhiều hơn nữa.... [Điều đó] có nghĩa là phải thông qua một dự luật năng lượng và khí hậu toàn diện với các ưu đãi mà cuối cùng sẽ làm cho năng lượng sạch trở thành loại năng lượng có lợi nhuận ở Mỹ. "

2012
“The differences in this chamber may be too deep right now to pass a comprehensive plan to fight climate change. But there’s no reason why Congress shouldn’t at least set a clean energy standard that creates a market for innovation. So far, you haven’t acted. Well, tonight, I will.”

2012
“Ngay bây giờ sự khác biệt trong hội trường này có thể quá sâu để thông qua một kế hoạch toàn diện nhàm chống lại biến đổi khí hậu. Nhưng không có lý do gì để Quốc hội không thiết lập một tiêu chuẩn năng lượng sạch nhằm tạo ra một thị trường cho sự đổi mới. Cho đến nay, quốc hội đã không hành động. Nhưng, tối nay, tôi sẽ hành động. "

2014
“My administration will keep working with the industry to sustain production and job growth while strengthening protection of our air, our water, and our communities. And while we’re at it, I’ll use my authority to protect more of our pristine federal lands for future generations.”
2014
“Chính phủ của tôi sẽ tiếp tục làm việc với ngành công nghiệp để duy trì sản xuất và tăng trưởng việc làm trong khi tăng cường bảo vệ không khí, nước, và các cộng đồng của chúng ta. Và trong khi chúng ta hành động vì điều đó, tôi sẽ sử dụng quyền hạn của mình để bảo vệ nhiều hơn những vùng đất liên bang hoang sơ của chúng ta cho các thế hệ tương lai.”

Education
2010
“Now, this year, we’ve broken through the stalemate between left and right by launching a national competition to improve our schools....When we renew the Elementary and Secondary Education Act, we will work with Congress to expand these reforms to all 50 states.”

Giáo dục
2010
"Bây giờ, năm nay, chúng ta đã phá vỡ sự bế tắc giữa tả và hữu bằng cách phát động một cuộc thi đua quốc gia để cải thiện trường học của chúng ta... Khi chúng ta làm mới Luật giáo dục tiểu học và trung học, chính phủ sẽ làm việc với Quốc hội để mở rộng những cải cách này ở tất cả 50 tiểu bang. "

2012
“Teachers matter. So instead of bashing them, or defending the status quo, let’s offer schools a deal. Give them the resources to keep good teachers on the job, and reward the best ones. ”

2012
"Giáo viên có vấn đề. Vì vậy, thay vì đả kích họ, hoặc giữ nguyên trạng, chúng ta hãy cung cấp cho trường một thỏa thuận. Cung cấp cho họ các nguồn lực để giữ cho các giáo viên giỏi trong công việc và khen thưởng những người tốt nhất."

2014
“And as Congress decides what it’s going to do, I’m going to pull together a coalition of elected officials, business leaders and philanthropists willing to help more kids access the high-quality pre-K they need.”

2014
"Và như Quốc hội quyết định những gì sẽ làm, tôi sẽ lôi kéo một liên minh của các viên chức dân cử, lãnh đạo doanh nghiệp, và các nhà hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ nhiều trẻ em hơn nữa được tiếp cận các lớp mẫu giáo chất lượng  chúng cần."


Which Moment Will Last?

Khoảnh khắc nào sẽ được nhớ mãi?“Cory is here tonight. And like the Army he loves, like the America he serves, Sgt. First Class Cory Remsburg never gives up, and he does not quit. ”
"Cory có mặt đây đêm nay. Và cũng giống như quân đội anh yêu, như nước Mỹ anh phục vụ, trung sĩ nhất Cory Remsburg không bao giờ đầu hàng, và anh đã không bỏ cuộc.

President Obama’s endnote was a heart-tugging tribute to the Army Ranger, Sgt. First Class Cory Remsburg, who for the commander in chief has come to represent the tens of thousands of Americans injured in Afghanistan, as Sergeant Remsburg was, and in Iraq.

"Tổng thống Obama kết thúc diễn từ với một lời biết ơn làm xúc động trái tim đối với Trung sỹ nhất, biệt kích Cory Remsburg của quân đội Mỹ, người theo lệnh tổng tư lệnh đã đến đây để đại diện cho hàng chục ngàn người Mỹ bị thương tại Afghanistan, như Trung sĩ Remsburg, và tại Iraq.

“Men and women like Cory remind us that America has never come easy,” Mr. Obama said. “Our freedom, our democracy, has never been easy.”

"Những người đàn ông và phụ nữ như Cory nhắc nhở chúng ta rằng nước Mỹ chưa bao giờ dễ dàng mà có. Tự do của chúng ta, dân chủ của chúng ta, chưa bao giờ dễ dàng mà thành. "

With some lawmakers near tears, Mr. Obama told of his unlikely three encounters with Sergeant Remsburg. The soldier was in his robust prime, part of an elite Ranger group re-enacting parachute drops, when he was introduced to the president in June 2009 at celebrations in France of the 65th anniversary of the D-Day landings. The next year Mr. Obama saw a photo of their introduction at a military hospital outside Washington — above a bed where an unrecognizable Sergeant Remsburg, partially paralyzed and brain-damaged, lay after skull surgery for wounds suffered in a bomb blast.

Với một số nhà lập pháp sắp phải rơi nước mắt, ông Obama kể về ba cuộc gặp gỡ của ông với Trung sĩ Remsburg. Người lính mạnh mẽ này là một phần của một nhóm biệt kích ưu tú tái hiện việc nhảy dù, khi anh được giới thiệu với Tổng thống hồi tháng 6 năm 2009 tại lễ kỷ niệm 65 năm cuộc đổ bộ D-Day ở Pháp. Năm sau Obama nhìn thấy một bức ảnh về cuộc gặp gỡ của họ tại một bệnh viện quân sự bên ngoài Washington - bên trên chiếc giường, nơi một trung sĩ Remsburg không còn có thể nhận ra được đang nằm, anh bị liệt một phần thân và não bị tồn thương, ​​sau khi phẫu thuật sọ vì các vết thương trong một vụ nổ bom.


Then last August Mr. Obama was to speak in Phoenix — Sergeant Remsburg’s hometown — and he arranged to meet the soldier privately to check on his progress. In an empty classroom, Sergeant Remsburg rose from his wheelchair, saluted the president, slowly stated the Ranger motto — “Rangers, lead the way” — and shuffled across the room with his walker.

Sau đó, tháng Tám năm ngoái ông Obama nói chuyện ở Phoenix - quê hương Trung sĩ Remsburg - và ông đã sắp xếp để gặp gỡ riêng người lính này để kiểm tra sự tiến bộ của anh. Trong một căn phòng trống, trung sĩ Remsburg đứng đậy từ xe lăn, chào tổng thống, từ từ hô phương châm của lính biệt kích - "Biệt kích, dẫn đường" - và đi quanh phòng với khung tập đi của mình.Mr. Obama promised Sergeant Remsburg then that they would meet yet again, at the White House. On Tuesday they did, before heading to the Capitol, where Sergeant Remsburg and his father, Craig, sat beside Michelle Obama in the gallery.
Obama hứa với Trung sĩ Remsburg khi đó rằng họ sẽ gặp nhau lần nữa, tại Nhà Trắng. Vào hôm thứ ba họ đã gặp nhau, trước khi đến đồi Capitol, nơi Trung sĩ Remsburg và cha mình, Craig, ngồi bên cạnh bà Michelle Obama trong khán phòng.


http://www.nytimes.com/interactive/2014/01/28/us/politics/what-the-state-of-the-union-means-for-2014.html?_r=2

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn