MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, January 29, 2014

State of the Union address 2014 Thông điệp Liên Bang 2014

State of the Union address 2014
Thông điệp Liên Bang 2014
Full text of President Obama's remarks
Toàn văn diễn từ của Tổng thống Obama

The complete text of President Barack Obama's State of the Union address as prepared for delivery to the House chamber

Văn bản Thông điệp Liên Bang Tổng thống Barack Obama chuẩn bị để phát biểu tại Hạ viện
Mr. Speaker, Mr. Vice President, Members of Congress, my fellow Americans:

Today in America, a teacher spent extra time with a student who needed it, and did her part to lift America’s graduation rate to its highest level in more than three decades.

Thưa ông Chủ tịch Hạ viện, ông phó Tổng thống, các thành viên Quốc hội, và nhân dân Mỹ :

Hôm nay ở nước Mỹ, một giáo viên đã dành thêm thời gian cho một sinh viên cần giúp đỡ, và đã làm phần việc của mình để nâng tỷ lệ tốt nghiệp của Mỹ lên mức cao nhất trong hơn ba thập kỷ.


An entrepreneur flipped on the lights in her tech startup, and did her part to add to the more than eight million new jobs our businesses have created over the past four years.

Một doanh nhân bức phá trong nghiên cứu công nghệ, và đã làm phần việc của mình để đóng góp hơn tám triệu việc làm mới mà các doanh nghiệp của chúng ta đã tạo ra trong vòng bốn năm qua.

An autoworker fine-tuned some of the best, most fuel-efficient cars in the world, and did his part to help America wean itself off foreign oil.
Một công nhân ngành ô-tô đã cải tiến một số những chiếc xe tốt nhất, tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thế giới, và đã làm phần việc của mình để giúp nước Mỹ thôi phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài.

A farmer prepared for the spring after the strongest five-year stretch of farm exports in our history. A rural doctor gave a young child the first prescription to treat asthma that his mother could afford. A man took the bus home from the graveyard shift, bone-tired but dreaming big dreams for his son. And in tight-knit communities across America, fathers and mothers will tuck in their kids, put an arm around their spouse, remember fallen comrades, and give thanks for being home from a war that, after twelve long years, is finally coming to an end.

Một nông dân chuẩn bị cho mùa xuân sau năm năm xuất khẩu nông sản mạnh mẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một bác sĩ nông thôn đã kê đơn thuốc đầu tiên cho một đứa để điều trị bệnh hen mà bà mẹ của bé giờ đã đủ khả năng chi trả. Một người đàn ông đi xe buýt về nhà sau khi làm ca đêm, mệt mỏi rã rời nhưng vãn mơ những giấc mơ lớn cho đứa con trai của mình. Và trong các cộng đồng kết chặt trên khắp nước Mỹ, các bậc cha mẹ sẽ đưa con lên giường ngủ, ôm áp người bạn đời, nhớ thương những đồng chí đã ngã xuống, và tạ ơn vì đã được về nhà sau một cuộc chiến mà, sau mười hai năm dài, cuối cùng cũng đi đến hồi kết thúc.

Tonight, this chamber speaks with one voice to the people we represent: it is you, our citizens, who make the state of our union strong.

Tối nay, mọi người trong khán phòng này đều nói chung một tiếng nói với người dân mà chúng ta đại diện: chính nhân dân, những công dân của đất nước chúng ta là những người đã làm tình trạng của liên bang chúng ta trở nên mạnh mẽ.

Here are the results of your efforts: The lowest unemployment rate in over five years. A rebounding housing market. A manufacturing sector that’s adding jobs for the first time since the 1990s. More oil produced at home than we buy from the rest of the world – the first time that’s happened in nearly twenty years. Our deficits – cut by more than half. And for the first time in over a decade, business leaders around the world have declared that China is no longer the world’s number one place to invest; America is.

Đây là kết quả của những nỗ lực của đồng bào: Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong vòng năm năm. Một thị trường nhà đất hồi phục. Một ngành sản xuất đang tăng thêm việc làm lần đầu tiên kể từ những năm 1990. Lần đầu tiên trong gần hai mươi năm đã xảy ra chuyện này: chúng ta sản xuất nhiều dầu hơn ở trong nước so với mua từ các nước trên thế giới. Thâm hụt ngân sách của chúng ta - cắt giảm hơn một nửa. Và lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, các lãnh đạo kinh doanh trên thế giới đã tuyên bố rằng Trung Quốc không còn là nơi đầu tư số một thế giới mà là Hoa Kỳ..

That’s why I believe this can be a breakthrough year for America. After five years of grit and determined effort, the United States is better-positioned for the 21st century than any other nation on Earth.

Đó là lý do tại sao tôi tin rằng đây có thể là một năm đột phá cho nước Mỹ. Sau năm năm bền bỉ và nỗ lực quyết tâm, Hoa Kỳ đã ở vị trí tốt hơn trong thế kỷ 21 hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên trái đất này.

The question for everyone in this chamber, running through every decision we make this year, is whether we are going to help or hinder this progress. For several years now, this town has been consumed by a rancorous argument over the proper size of the federal government. It’s an important debate – one that dates back to our very founding. But when that debate prevents us from carrying out even the most basic functions of our democracy – when our differences shut down government or threaten the full faith and credit of the United States – then we are not doing right by the American people.

Các câu hỏi đặt ra cho tất cả mọi người trong khan phòng này, khi điểm qua từng quyết định mà chúng ta đã thực hiện trong năm nay, là liệu chúng ta sẽ trợ lực hay cản trở sự tiến bộ này. Trong nhiều năm nay, nơi này đã tràn ngập một lập luận đầy ác ý về quy mô thích hợp của chính phủ liên bang. Đây là một cuộc tranh luận quan trọng - một trong những tranh luận bắt đầu từ thời lập quốc cảu chúng ta. Nhưng khi cuộc tranh luận ấy ngăn cản chúng ta thực hiện ngay cả những chức năng cơ bản nhất của nền dân chủ của chúng ta - sự khác biệt của chúng ta đã đóng cửa chính phủ hoặc đe dọa lòng tin đầy đủ và uy tín của Hoa Kỳ - thì chúng ta đã không hành động đúng theo nguyện vọng của người dân Mỹ.

As President, I’m committed to making Washington work better, and rebuilding the trust of the people who sent us here. I believe most of you are, too. Last month, thanks to the work of Democrats and Republicans, this Congress finally produced a budget that undoes some of last year’s severe cuts to priorities like education. Nobody got everything they wanted, and we can still do more to invest in this country’s future while bringing down our deficit in a balanced way. But the budget compromise should leave us freer to focus on creating new jobs, not creating new crises.


Với tư cách là Tổng thống, tôi cam kết làm cho Washington hoạt động tốt hơn, và xây dựng lại lòng tin của những người đã đưa cho chúng ta đến đây. Tôi tin rằng hầu hết các vị cũng cam kết như thế. Tháng trước, nhờ việc làm của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, Quốc hội này cuối cùng đã đưa ra một ngân sách mà đã hủy bỏ một số cắt giảm nặng nề vào năm ngoái với các ưu tiên vì vụ cho giáo dục. Không ai có tất cả những gì mình muốn, và chúng ta vẫn có thể làm nhiều việc hơn để đầu tư vào tương lai của đất nước này trong khi giảm bớt thâm hụt ngân sách của chúng ta một cách cân bằng. Nhưng sự thỏa hiệp ngân sách nên để cho chúng ta nhiều tự do hơn mà tập trung vào việc tạo ra việc làm mới, chứ không phải tạo ra các cuộc khủng hoảng mới.

In the coming months, let’s see where else we can make progress together. Let’s make this a year of action. That’s what most Americans want – for all of us in this chamber to focus on their lives, their hopes, their aspirations. And what I believe unites the people of this nation, regardless of race or region or party, young or old, rich or poor, is the simple, profound belief in opportunity for all – the notion that if you work hard and take responsibility, you can get ahead.

Trong những tháng tới, chúng ta hãy xem xét những điểm nào khác mà chúng ta có thể đạt được tiến bộ cùng nhau. Chúng ta hãy biến năm này thành một năm hành động. Đó là điều mà hầu hết người Mỹ mong muốn - tất cả chúng ta trong khan phòng này phải tập trung vào cuộc sống của họ, hy vọng của họ, và nguyện vọng của họ. Và điều mà tôi tin rằng sẽ kết nối những người dân của quốc gia này, bất kể chủng tộc hay địa phương hoặc đảng phái, già hay trẻ, giàu hay nghèo, là niềm tin sâu sắc và đơn giản vào cơ hội cho tất cả mọi người – đó là quan điểm cho rằng nếu bạn làm việc chăm chỉ và chịu trách nhiệm, bạn có thể tiến lên phía  trước.

Let’s face it: that belief has suffered some serious blows. Over more than three decades, even before the Great Recession hit, massive shifts in technology and global competition had eliminated a lot of good, middle-class jobs, and weakened the economic foundations that families depend on.

Hãy đối mặt với điều này: niềm tin đó đã bị một vài cú đánh nặng nề. Trong hơn ba thập kỷ, thậm chí trước khi cuộc Đại suy thoái tác động, thay đổi lớn trong công nghệ và cạnh tranh toàn cầu đã tươvs đoạt rất nhiều việc làm tốt cho tầng lớp trung lưu, và làm suy yếu các cơ sở kinh tế mà các gia đình phụ thuộc vào.

Today, after four years of economic growth, corporate profits and stock prices have rarely been higher, and those at the top have never done better. But average wages have barely budged. Inequality has deepened. Upward mobility has stalled. The cold, hard fact is that even in the midst of recovery, too many Americans are working more than ever just to get by – let alone get ahead. And too many still aren’t working at all.

Hôm nay, sau bốn năm tăng trưởng kinh tế, lợi nhuận doanh nghiệp và giá cổ phiếu hiếm khi cao hơn thế, và những doanh nghiệp hàng đầu đầu chưa bao giờ làm tốt hơn thế. Nhưng mức lương trung bình chỉ nhích lên chút ít. Bất bình đẳng đã sâu sắc thêm. Động lực vươn lên đã bị đình trệ. Thực tế lạnh lung và nan giải là ngay cả ở giữa thời kỳ phục hồi, vẫn còn quá nhiều người Mỹ đang làm việc nhiều hơn bao giờ hết chỉ để đắp đổi qua ngày – huồng hồ chi là vươn lên. Và quá nhiều người vẫn không làm việc gì cả.

Our job is to reverse these trends. It won’t happen right away, and we won’t agree on everything. But what I offer tonight is a set of concrete, practical proposals to speed up growth, strengthen the middle class, and build new ladders of opportunity into the middle class. Some require Congressional action, and I’m eager to work with all of you. But America does not stand still – and neither will I. So wherever and whenever I can take steps without legislation to expand opportunity for more American families, that’s what I’m going to do.
Công việc của chúng ta là để đảo ngược những xu hướng này. Chuyện này sẽ không xảy ra ngay lập tức, và chúng ta sẽ không nhất trí về tất cả mọi thứ. Nhưng việc tôi đề xuất tối nay là một tập hợpcacs đề nghị cụ thể, thiết thực nhằm tăng tốc độ tăng trưởng, tăng cường tầng lớp trung lưu, và xây dựng những nấc thang mới của cơ hội gia nhập tầng lớp trung lưu.. Một số đề nghị đòi hỏi hành động của Quốc hội, và tôi sẵn sàng làm việc với tất cả quý vị. Tuy nhiên, nước Mỹ không đứng yên - và tôi cũng không đứng yên. Vì vậy, bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào tôi có thể thực hiện các bước nhằm mở rộng cơ hội cho các gia đình người Mỹ hơn mà không cần có đồng ý của ngành lập pháp, thì tôi sẽ làm điều đó.

As usual, our First Lady sets a good example. Michelle’s Let’s Move partnership with schools, businesses, and local leaders has helped bring down childhood obesity rates for the first time in thirty years – an achievement that will improve lives and reduce health care costs for decades to come. The Joining Forces alliance that Michelle and Jill Biden launched has already encouraged employers to hire or train nearly 400,000 veterans and military spouses. Taking a page from that playbook, the White House just organized a College Opportunity Summit where already, 150 universities, businesses, and nonprofits have made concrete commitments to reduce inequality in access to higher education – and help every hardworking kid go to college and succeed when they get to campus. Across the country, we’re partnering with mayors, governors, and state legislatures on issues from homelessness to marriage equality.

Như thường lệ, Đệ nhất phu nhân của chúng ta đặt nêu một tấm gương tốt. Hợp tác của cương trình Let’s Move (Hãy vận động) của Michelle với các trường học, doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương đã giúp làm giảm tỷ lệ béo phì ở trẻ em lần đầu tiên trong ba mươi năm - một thành tựu mà sẽ cải thiện cuộc sống và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe trong nhiều thập kỷ tới. Liên minh Liên kết Sức mạnh mà Jill Biden và Michelle phát động đã khuyến khích người sử dụng lao động thuê hoặc đào tạo gần 400.000 cựu chiến binh và vợ hoặc chồng trong ngành quân sự của họ. Hãy giở một trang từ cuốn sách giải trí và thấy Nhà Trắng đã tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh về Cơ hội Đại học mà đã có 150 trường đại học, doanh nghiệp, và ttoor chức phi lợi nhuận cam kết cụ thể sẽ giảm sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học - và giúp mỗi học sinh chăm chỉ được đi học đại học và thành công khi chúng được đến trường. Trên khắp đất nước, chúng ta đang hợp tác với các thị trưởng, thống đốc, và cơ quan lập pháp tiểu bang về các vấn đề từ vô gia cư bình đẳng trong hôn nhân.

The point is, there are millions of Americans outside Washington who are tired of stale political arguments, and are moving this country forward. They believe, and I believe, that here in America, our success should depend not on accident of birth, but the strength of our work ethic and the scope of our dreams. That’s what drew our forebears here. It’s how the daughter of a factory worker is CEO of America’s largest automaker; how the son of a barkeeper is Speaker of the House; how the son of a single mom can be President of the greatest nation on Earth.


Vấn đề là, có hàng triệu người Mỹ bên ngoài Washington đang chán ngán những luận điểm chính trị cũ rích, và họ đang đưa đất nước này tiến về phía trước. Họ tin rằng, và tôi cũng tin rằng, ở đây ở nước Mỹ này, sự thành công của chúng ta nên phụ thuộc nguồn gốc sinh ra, mà là sức mạnh của đạo lý làm việc của chúng ta và tầm cỡ của những giấc mơ của chúng ta. Đó là chính là điều đã thu hút các bậc tiền bối của chúng ta đến đây. Đó là cách thức mà con gái của một công nhân nhà máy trở thành Giám đốc điều hành của hãng xe lớn nhất nước Mỹ, làm thế nào con trai của một chủ quán rượu trở thành Chủ Tịch Hạ Viện, và con trai của một bà mẹ đơn thân có thể làm tổng thống của quốc gia lớn nhất Trái đất này.

Opportunity is who we are. And the defining project of our generation is to restore that promise.

Cơ hội tạo ra chúng ta. Và nhiệm vụ xác định của thế hệ chúng ta là khôi phục lại lời hứa đó.


We know where to start: the best measure of opportunity is access to a good job. With the economy picking up speed, companies say they intend to hire more people this year. And over half of big manufacturers say they’re thinking of insourcing jobs from abroad.

Chúng ta biết phải bắt đầu từ đâu: biện pháp tốt nhất để tạo cơ hội là tiếp cận với một công việc tốt. Với nền kinh tế đang tăng tốc, các công ty nói rằng họ dự định thuê thêm người trong năm nay. Và hơn một nửa số nhà sản xuất lớn nói rằng họ đang nghĩ đến việc mang việc làm từ nước ngoài trở lại quê nhà.

So let’s make that decision easier for more companies. Both Democrats and Republicans have argued that our tax code is riddled with wasteful, complicated loopholes that punish businesses investing here, and reward companies that keep profits abroad. Let’s flip that equation. Let’s work together to close those loopholes, end those incentives to ship jobs overseas, and lower tax rates for businesses that create jobs here at home.

Vì vậy, hãy đưa ra quyết định dễ dàng hơn cho nhiều công ty hơn nữa. Cả hai đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã lập luận rằng biểu thuế của chúng ta bị đục thủng với với những lỗ hỗng lãng phức tạp gây hại cho các doanh nghiệp đầu tư ở trong nước, và trao phần thưởng cho các công ty kiếm lợi ở nước ngoài. Chúng ta hãy lật ngược phương thức đó. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để bị những lỗ hỗng, chấm dứt những ưu đãi cho việc đưa công ăn việc làm ra nước ngoài, và thuế suất thấp hơn cho các doanh nghiệp tạo việc làm ở đây, ngay ở quê nhà.

Moreover, we can take the money we save with this transition to tax reform to create jobs rebuilding our roads, upgrading our ports, unclogging our commutes – because in today’s global economy, first-class jobs gravitate to first-class infrastructure. We’ll need Congress to protect more than three million jobs by finishing transportation and waterways bills this summer. But I will act on my own to slash bureaucracy and streamline the permitting process for key projects, so we can get more construction workers on the job as fast as possible.


Hơn nữa, chúng ta có thể nhận lại tiền mà chúng ta tiết kiệm với quá trình chuyển đổi này để cải cách thuế để tạo ra công ăn việc làm xây dựng lại đường sá, nâng cấp các cảng của chúng ta, và giải tỏa ách tắc giao thông - bởi vì trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, việc làm xếp hàng đầu đòi hỏi cơ sở hạ tầng cũng phải hàng đầu. Chúng ta sẽ cần Quốc hội bảo vệ hơn ba triệu việc làm bằng cách hoàn thành các dự luật giao thông và vận tải đường thủy vào mùa hè này. Nhưng tôi sẽ hành động một mình để cắt bỏ nạn quan liêu và làm tối ưu quá trình cấp phép cho các dự án quan trọng, để chúng ta có thể nhận được thêm công nhân xây dựng vào làm việc càng nhanh càng tốt.


We also have the chance, right now, to beat other countries in the race for the next wave of high-tech manufacturing jobs. My administration has launched two hubs for high-tech manufacturing in Raleigh and Youngstown, where we’ve connected businesses to research universities that can help America lead the world in advanced technologies. Tonight, I’m announcing we’ll launch six more this year. Bipartisan bills in both houses could double the number of these hubs and the jobs they create. So get those bills to my desk and put more Americans back to work.

Ngay bây giờ, chúng ta cũng có cơ hội để đánh bại các quốc gia khác trong cuộc đua vào giai đoạn tiếp theo của công việc sản xuất công nghệ cao. Ngành hành pháp của tôi đã đưa vào hoạt động hai trung tâm sản xuất công nghệ cao ở Raleigh và Youngstown, nơi chúng ta đã kết nối các doanh nghiệp với các trường đại học nghiên cứu mà có thể giúp Mỹ dẫn đầu thế giới về công nghệ tiên tiến. Đêm nay, tôi thông báo chúng ta sẽ khởi động thêm sáu trung tâm nữa trong năm nay. Các dự luật của cả hai đảng trong cả hai viện có thể tăng gấp đôi số lượng các trung tâm này và công ăn việc làm mà họ tạo ra. Do đó, hãy đưa các dự luật đến bàn làm việc của tôi và đưa nhiều người Mỹ hơn nưa trở lại làm việc.

Let’s do more to help the entrepreneurs and small business owners who create most new jobs in America. Over the past five years, my administration has made more loans to small business owners than any other. And when ninety-eight percent of our exporters are small businesses, new trade partnerships with Europe and the Asia-Pacific will help them create more jobs. We need to work together on tools like bipartisan trade promotion authority to protect our workers, protect our environment, and open new markets to new goods stamped “Made in the USA.” China and Europe aren’t standing on the sidelines. Neither should we.

Chúng ta hãy làm nhiều hơn để giúp đỡ các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ, những người tạo ra nhiều việc làm mới nhất ở Mỹ. Trong năm năm qua, chính phủ hành pháp đã thực hiện nhiều khoản vay hơn cho các chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ so với các doanh nghiệp khác. Và khi chín mươi tám phần trăm nhà xuất khẩu của chúng ta là các doanh nghiệp nhỏ, quan hệ đối tác thương mại mới với châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ giúp họ tạo ra thêm nhiều việc làm. Chúng ta cần phải làm việc cùng nhau trên các công cụ như quyền xúc tiến thương mại của cả hai đảng để bảo vệ công nhân của chúng ta, bảo vệ môi trường của chúng ta, và mở cửa thị trường mới cho hàng hóa mới đóng dấu "Made in the USA." Trung Quốc và châu Âu không hề đứng bên lề. Và chúng ta cũng không.

We know that the nation that goes all-in on innovation today will own the global economy tomorrow. This is an edge America cannot surrender. Federally-funded research helped lead to the ideas and inventions behind Google and smartphones. That’s why Congress should undo the damage done by last year’s cuts to basic research so we can unleash the next great American discovery – whether it’s vaccines that stay ahead of drug-resistant bacteria, or paper-thin material that’s stronger than steel. And let’s pass a patent reform bill that allows our businesses to stay focused on innovation, not costly, needless litigation.


Chúng ta biết rằng các quốc gia toàn tâm toàn ý đổi mới hôm nay sẽ làm chủ nền kinh tế toàn cầu ngày mai. Đây là một cuộc chiến nước Mỹ không thể đầu hàng. Nghiên cứu do liên bang tài trợ đã giúp tao ra những ý tưởng và phát minh đằng sau Google và điện thoại thông minh. Đó là lý do tại sao Quốc hội nên hủy bỏ những thiệt hại do cắt giảm năm ngoái dành cho nghiên cứu cơ bản để chúng ta có thể mở ra những khám phá lớn tiếp theo của nước Mỹ - cho dù đó là loại vắc-xin đi trước vi khuẩn kháng thuốc, hoặc vật liệu mỏng như giấy mà lại cứng hơn thép. Và chúng ta hãy thông qua một dự luật cải cách bằng sáng chế cho phép các doanh nghiệp của chúng ta tập trung vào đổi mới, chứ không phải những kiện tụng tốn kém, không cần thiết.

Now, one of the biggest factors in bringing more jobs back is our commitment to American energy. The all-of-the-above energy strategy I announced a few years ago is working, and today, America is closer to energy independence than we’ve been in decades.

Bây giờ, một trong những yếu tố lớn nhất trong việc đưa công ăn việc làm trở lại nước Mỹ là cam kết của chúng ta về năng lượng Mỹ. Chiến lược năng lượng là trên hết mà tôi đã thông báo một vài năm trước đây đang có kết quả, và ngày hôm nay, Mỹ đã gần hơn với độc lập năng lượng so với thập kỷ qua.

One of the reasons why is natural gas – if extracted safely, it’s the bridge fuel that can power our economy with less of the carbon pollution that causes climate change. Businesses plan to invest almost $100 billion in new factories that use natural gas. I’ll cut red tape to help states get those factories built, and this Congress can help by putting people to work building fueling stations that shift more cars and trucks from foreign oil to American natural gas. My administration will keep working with the industry to sustain production and job growth while strengthening protection of our air, our water, and our communities. And while we’re at it, I’ll use my authority to protect more of our pristine federal lands for future generations.

Một trong những lý do tại sao là khí đốt tự nhiên - nếu được khai thác một cách an toàn, đó là nhiên liệu bắc cầu có thể cung cấp năng lượng cho nền kinh tế của chúng ta với ít ô nhiễm carbon hơn mà vốn gây ra biến đổi khí hậu. Các doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư gần 100 tỷ USD các nhà máy mới sử dụng khí đốt. Tôi sẽ cắt bỏ các thủ tục rườm rà để giúp các tiểu bang xây dựng những nhà máy đố, và Quốc hội này có thể giúp bằng cách thúc đẩy mọi người làm việc để xây dựng các trạm tiếp nhiên liệu chuyển đổi nhiều xe hơi và xe tải từ dùng dầu mỏ nước ngoài sang khí đốt tự nhiên của Mỹ. Chính phủ của tôi sẽ tiếp tục làm việc với ngành công nghiệp để duy trì sản xuất và tăng trưởng việc làm trong khi tăng cường bảo vệ không khí, nước, và các cộng đồng của chúng ta. Và trong khi chúng ta hành động vì điều đó, tôi sẽ sử dụng quyền hạn của mình để bảo vệ nhiều hơn những vùng đất liên bang hoang sơ của chúng ta cho các thế hệ tương lai.

It’s not just oil and natural gas production that’s booming; we’re becoming a global leader in solar, too. Every four minutes, another American home or business goes solar; every panel pounded into place by a worker whose job can’t be outsourced. Let’s continue that progress with a smarter tax policy that stops giving $4 billion a year to fossil fuel industries that don’t need it, so that we can invest more in fuels of the future that do.

Nó không chỉ là sản xuất dầu và khí tự nhiên bùng nổ, chúng ta cũng đang trở thành người đi đầu toàn cầu về năng lượng mặt trời. Mỗi bốn phút, thêm một hộ gia đình hay nhà kinh doanh Mỹ dùng năng lượng mặt trời, mỗi tấm pin mặt trời được lắp đặt bởi một công nhân mà công việc không thể bị mang ra bên ngoài. Chúng ta hãy tiếp tục tiến bộ với chính sách thuế thông minh hơn và ngừng chi 4 tỷ USD năm cho các ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch mà không cần đến nó, vì vậy chúng ta có thể đầu tư nhiều hơn vào nhiên liệu của tương lai mà đang cần tiền.And even as we’ve increased energy production, we’ve partnered with businesses, builders, and local communities to reduce the energy we consume. When we rescued our automakers, for example, we worked with them to set higher fuel efficiency standards for our cars. In the coming months, I’ll build on that success by setting new standards for our trucks, so we can keep driving down oil imports and what we pay at the pump.
Và ngay cả khi chúng ta đã tăng sản xuất năng lượng, chúng ta cũng đã hợp tác với các doanh nghiệp, các nhà xây dựng, và các cộng đồng địa phương để giảm mức năng lượng chúng ta tiêu thụ. Khi chúng ta giải cứu các nhà sản xuất ô tô của chúng ta, chẳng hạn, chúng ta làm việc với họ để thiết lập các tiêu chuẩn hiệu quả nhiên liệu cao hơn cho xe ô tô của chúng ta. Trong những tháng tới, tôi sẽ bồi đắp sự thành công đó bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn mới cho xe tải của chúng ta, vì vậy chúng ta có thể tiếp tục giảm nhập khẩu dầu và giảm khoản tiền chúng ta thanh toán tại cây xăng.

Taken together, our energy policy is creating jobs and leading to a cleaner, safer planet. Over the past eight years, the United States has reduced our total carbon pollution more than any other nation on Earth. But we have to act with more urgency – because a changing climate is already harming western communities struggling with drought, and coastal cities dealing with floods. That’s why I directed my administration to work with states, utilities, and others to set new standards on the amount of carbon pollution our power plants are allowed to dump into the air. The shift to a cleaner energy economy won’t happen overnight, and it will require tough choices along the way. But the debate is settled. Climate change is a fact. And when our children’s children look us in the eye and ask if we did all we could to leave them a safer, more stable world, with new sources of energy, I want us to be able to say yes, we did.

Tựu trung lại, chính sách năng lượng của chúng ta đang tạo ra công ăn việc làm và dẫn đến một hành tinh an toàn hơn và sạch hơn. Trong tám năm qua, Hoa Kỳ đã giảm tổng số ô nhiễm carbon nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên trái đất. Nhưng chúng ta phải hành động cấp bách hơn nữa - bởi vì biến đổi khí hậu đâng làm tổn hại các cộng đồng phương Tây vốn đang phải vật lộn với hạn hán, và thành phố ven biển phải đối phó với lũ lụt. Đó là lý do tại sao tôi chỉ đạo chính phủ làm việc với các tiểu bang, các ngành tiện ích công cộng và, và những ban ngành khác thiết lập các tiêu chuẩn mới về lượng ô nhiễm carbon mà các nhà máy điện của chúng ta được phép thải vào không khí. Việc chuyển sang một nền kinh tế năng lượng sạch không thể một sớm một chiều, và nó sẽ kéo theo những lựa chọn khó khăn trên bước đường thực hiện. Nhưng tranh luận đã ngã ngũ. Biến đổi khí hậu là một thực tế. Và cháu chắt chúng ta nhìn thẳng vào mắt chúng ta mà hỏi có phải chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể để trao lại cho họ một thế giới an toàn hơn, ổn định hơn, với các nguồn năng lượng mới, tôi muốn chúng ta có thể trả lời chúng là có, chúng ta đã làm.

Finally, if we are serious about economic growth, it is time to heed the call of business leaders, labor leaders, faith leaders, and law enforcement – and fix our broken immigration system. Republicans and Democrats in the Senate have acted. I know that members of both parties in the House want to do the same. Independent economists say immigration reform will grow our economy and shrink our deficits by almost $1 trillion in the next two decades. And for good reason: when people come here to fulfill their dreams – to study, invent, and contribute to our culture – they make our country a more attractive place for businesses to locate and create jobs for everyone. So let’s get immigration reform done this year.

Cuối cùng, nếu chúng ta nghiêm túc về tăng trưởng kinh tế, thì đã đến lúc phải chú ý đến lời kêu gọi của các lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo lao động, lãnh đạo đức tin, và thực thi pháp luật - và sửa chữa hệ thống nhập cư hỏng hóc của chúng ta. Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Thượng viện đã hành động. Tôi biết rằng các thành viên của cả hai đảng tại quốc hội muốn làm như vậy. Các nhà kinh tế độc lập cho rằng cải cách nhập cư sẽ phát triển nền kinh tế của chúng ta và thu nhỏ thâm hụt của chúng ta gần 1 ngàn tỷ trong hai thập kỷ tới. Và vì lý do tốt đẹp: khi mọi người đến đây để thực hiện ước mơ của họ - để nghiên cứu, phát minh, và đóng góp vào nền văn hóa của chúng ta - họ làm cho đất nước của chúng ta trở thành một nơi hấp dẫn hơn để các doanh nghiệp định vị và tạo việc làm cho tất cả mọi người. Vì vậy, hãy thực hiện cải cách nhập cư trong năm nay.

The ideas I’ve outlined so far can speed up growth and create more jobs. But in this rapidly-changing economy, we have to make sure that every American has the skills to fill those jobs.


Những ý tưởng tôi đã vạch ra cho đến nay có thể tăng tốc độ tăng trưởng và tạo thêm việc làm. Nhưng trong nền kinh tế nhanh chóng thay đổi này, chúng ta phải đảm bảo rằng mọi người Mỹ có những kỹ năng để đáp ứng những việc làm ấy.


The good news is, we know how to do it. Two years ago, as the auto industry came roaring back, Andra Rush opened up a manufacturing firm in Detroit. She knew that Ford needed parts for the best-selling truck in America, and she knew how to make them. She just needed the workforce. So she dialed up what we call an American Job Center – places where folks can walk in to get the help or training they need to find a new job, or better job. She was flooded with new workers. And today, Detroit Manufacturing Systems has more than 700 employees.


Tin tốt lành là, chúng ta biết cách thức để làm điều đó. Hai năm trước, khi ngành công nghiệp ô tô đã chuyển động trở lại, Andra Rush mở ra một công ty sản xuất ở Detroit. Cô biết rằng Ford cần phụ tùng cho các xe tải bán chạy nhất ở Mỹ, và cô biết làm thế nào để sản xuất chúng. Cô chỉ cần lực lượng lao động. Vì vậy, cô đã điện thoại cho cái mà chúng ta gọi là Trung tâm việc làm Hoa Kỳ - nơi mà người có thể đến để tìm kiếm sự giúp đỡ, hay đào tạo mà họ cần có để tìm một công việc mới, hoặc một công việc tốt hơn. Cô có rất nhiều người lao động mới. Và hôm nay, công ty Detroit Manufacturing Systems đã có hơn 700 nhân viên.


What Andra and her employees experienced is how it should be for every employer – and every job seeker. So tonight, I’ve asked Vice President Biden to lead an across-the-board reform of America’s training programs to make sure they have one mission: train Americans with the skills employers need, and match them to good jobs that need to be filled right now. That means more on-the-job training, and more apprenticeships that set a young worker on an upward trajectory for life. It means connecting companies to community colleges that can help design training to fill their specific needs. And if Congress wants to help, you can concentrate funding on proven programs that connect more ready-to-work Americans with ready-to-be-filled jobs.


Những gì Andra và nhân viên của mình đã trải nghiệm là cái mà mỗi chủ lao động và mỗi người tìm việc nên trải nghiệm. Vì vậy, tối nay, tôi đã yêu cầu Phó Tổng thống Biden lãnh đạo một cuộc cải cách đồng loạt chương trình đào tạo của Mỹ để đảm bảo họ có một sứ mệnh: đào tạo người Mỹ với các kỹ năng mà nhà tuyển dụng cần, và kết hợp kỹ năng với công việc tốt mà cần phải có người đảm nhận ngay bây giờ. Điều này có nghĩa nhiều đào tạo tại chỗ hơn, nhiều đào tạo học việc hơn mà đặt một công nhân trẻ vào quỹ đạo tiến lên suốt đời. Nó có nghĩa là các công ty kết nối với các trường đại học cộng đồng mà có thể giúp thiết kế việc đào tạo để đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ. Và nếu Quốc hội muốn giúp đỡ, quốc hội có thể tập trung tài trợ cho các chương trình đã được chứng minh mà kết nối nhiều người Mỹ hơn sẵn sàng làm việc với nhiều  công việc hơn sẵn sàng chờ đón người lao động.

I’m also convinced we can help Americans return to the workforce faster by reforming unemployment insurance so that it’s more effective in today’s economy. But first, this Congress needs to restore the unemployment insurance you just let expire for 1.6 million people.


Tôi cũng tin chắc chúng ta có thể giúp người Mỹ trở lại lực lượng lao động nhanh hơn bằng cách cải cách bảo hiểm thất nghiệp để nó hiệu quả hơn trong nền kinh tế hiện nay. Nhưng trước tiên, Quốc hội này cần phải khôi phục lại bảo hiểm thất nghiệp, Quốc hội vừa làm cho1,6 triệu người hết hạn bản hiểm.

Let me tell you why.

Misty DeMars is a mother of two young boys. She’d been steadily employed since she was a teenager. She put herself through college. She’d never collected unemployment benefits. In May, she and her husband used their life savings to buy their first home. A week later, budget cuts claimed the job she loved. Last month, when their unemployment insurance was cut off, she sat down and wrote me a letter – the kind I get every day. “We are the face of the unemployment crisis,” she wrote. “I am not dependent on the government…Our country depends on people like us who build careers, contribute to society…care about our neighbors…I am confident that in time I will find a job…I will pay my taxes, and we will raise our children in their own home in the community we love. Please give us this chance.”


Hãy để tôi nói cho bạn biết lý do tại sao.

Misty DeMars là mẹ của hai cậu bé. Cô có việc làm đều đặn kể từ khi cô là mộnhận trợ cấp thất nghiệp. Vào tháng Năm năm nay, cô và chồng sử dụng tiền tiết kiệm của mình để mua căn nhà đầu tiên của họ. Một tuần sau đó, cắt giảm ngân sách cắt luôn công việc cô yêu thích. Tháng trước, khi bảo hiểm thất nghiệp của họ bị cắt đứt, cô đã ngồi viết cho tôi một lá thư - loại thư mà tôi nhận được mỗi ngày. "Chúng tôi là hiện thân của khủng hoảng thất nghiệp ," bà viết. "Tôi không phụ thuộc vào chính phủ... Đất nước chúng ta phụ thuộc vào những người như chúng tôi, những người xây dựng sự nghiệp, đóng góp cho xã hội... quan tâm đến những người láng giềng... Tôi tin tưởng rằng dần dà rồi tôi cũng sẽ tìm được một công việc... Tôi sẽ trả tiền thuế của tôi, và chúng tôi sẽ nuôi dạy con cái của trong ngôi nhà riêng của chúng, trong cộng đồng mà chúng tôi yêu thương. Xin vui lòng cho chúng tôi cơ hội này. "


Congress, give these hardworking, responsible Americans that chance. They need our help, but more important, this country needs them in the game. That’s why I’ve been asking CEOs to give more long-term unemployed workers a fair shot at that new job and new chance to support their families; this week, many will come to the White House to make that commitment real. Tonight, I ask every business leader in America to join us and to do the same – because we are stronger when America fields a full team.


Xin Quốc hội, cung cấp cho những người Mỹ chăm chỉ, có trách nhiệm này cơ hội đó. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng quan trọng hơn, đất nước này cần họ để phát triển. Đó là lý do tại sao tôi đã yêu cầu các giám đốc điều hành cung cấp cho nhiều người lao động thất nghiệp dài hạn một chi trả công bằng trong công việc mới và cơ hội mới để nuôi sống gia đình họ; tuần này, nhiều người sẽ đến Nhà Trắng để làm cho các cam kết đó trở thành hiện thực. Đêm nay, tôi yêu cầu tất cả các nhà lãnh đạo kinh doanh ở Mỹ cùng tham gia với chứng tôi để làm điều đó - bởi vì chúng ta mạnh hơn khi nước Mỹ triển khi được một đội hình đầy đủ.

Of course, it’s not enough to train today’s workforce. We also have to prepare tomorrow’s workforce, by guaranteeing every child access to a world-class education.

Tất nhiên, đào tạo lực lượng lao động ngày nay vẫn chưa đủ. Chúng ta cũng còn phải chuẩn bị lực lượng lao động ngày mai, bằng việc bảo đảm cho tất cả trẻ em tiếp cận được một nền giáo dục đẳng cấp thế giới.

Estiven Rodriguez couldn’t speak a word of English when he moved to New York City at age nine. But last month, thanks to the support of great teachers and an innovative tutoring program, he led a march of his classmates – through a crowd of cheering parents and neighbors – from their high school to the post office, where they mailed off their college applications. And this son of a factory worker just found out he’s going to college this fall.

Estiven Rodriguez không thể nói được một từ tiếng Anh khi chuyển đến thành phố New York lúc chín tuổi. Nhưng tháng trước, nhờ sự hỗ trợ của các giáo viên tuyệt vời và một chương trình dạy kèm sáng tạo, Rodriguez đã lãnh đạo một cuộc diễu hành của các bạn cùng lớp - đi qua một đám đông cổ vũ gồm phụ huynh và hàng xóm – từ trường trung học đến bưu điện, nơi các em học sinh gửi đơn xin vào đại học của mình. Và anh con trai của một công nhân nhà máy vừa mới biết mình sẽ được đi học đại học vào mùa thu này.

Five years ago, we set out to change the odds for all our kids. We worked with lenders to reform student loans, and today, more young people are earning college degrees than ever before. Race to the Top, with the help of governors from both parties, has helped states raise expectations and performance. Teachers and principals in schools from Tennessee to Washington, D.C. are making big strides in preparing students with skills for the new economy – problem solving, critical thinking, science, technology, engineering, and math. Some of this change is hard. It requires everything from more challenging curriculums and more demanding parents to better support for teachers and new ways to measure how well our kids think, not how well they can fill in a bubble on a test. But it’s worth it – and it’s working.

Năm năm trước đây, chúng ta đã đề ra thay đổi cho tất cả các trẻ em của chúng ta. Chúng ta làm việc với những người cho vay để cải cách các khoản vay cho sinh viên, và ngày nay, nhiều người trẻ kiếm được bằng đại học hơn bao giờ hết. Cuộc đua lên đỉnh, với sự giúp đỡ của các thống đốc từ cả hai đảng, đã giúp nâng cao kỳ vọng và thành tích. Giáo viên và hiệu trưởng tại các trường học từ Tennessee đến Washington, DC đang thực hiện những bước tiến lớn trong việc chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng phục vụ cho nền kinh tế mới - giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, và toán học. Một số sự thay đổi này là khó khăn. Nó đòi hỏi tất cả mọi thứ từ chương trình đào tạo khó hơn và đòi hỏi phụ hunh nhiều hơn trong việc hỗ trợ tốt hơn cho giáo viên và những cách thức mới để đo lường trẻ em của chúng ta suy nghĩ như thế nào, chứ không phải chúng làm bài tốt như thế nào ở các kỳ sát hạch. Nhưng nó đáng làm - và đang có kết quả.

The problem is we’re still not reaching enough kids, and we’re not reaching them in time. That has to change.

Vấn đề là chúng ta vẫn chưa tiếp cận trẻ em đầy đủ, và chúng ta không tiếp cận chúng trong kịp thời. Điều này phải thay đổi.

Research shows that one of the best investments we can make in a child’s life is high-quality early education. Last year, I asked this Congress to help states make high-quality pre-K available to every four year-old. As a parent as well as a President, I repeat that request tonight. But in the meantime, thirty states have raised pre-k funding on their own. They know we can’t wait. So just as we worked with states to reform our schools, this year, we’ll invest in new partnerships with states and communities across the country in a race to the top for our youngest children. And as Congress decides what it’s going to do, I’m going to pull together a coalition of elected officials, business leaders, and philanthropists willing to help more kids access the high-quality pre-K they need.


Nghiên cứu cho thấy rằng một trong những khoản đầu tư tốt nhất chúng ta có thể làm trong cuộc đời của một đứa trẻ là giáo dục sớm có phẩm chất cao. Năm ngoái, tôi yêu cầu Quốc hội này giúp các tiểu bang làm cho các lớp mẫu gióa chất lượng cao có sẵn cho mỗi trẻ bốn tuổi. Là một phụ huynh cũng như một Tổng thống, tôi lặp lại yêu cầu đó đêm nay. Nhưng đồng thời, ba mươi tiểu bang đã tự mình gia tăng tài chính cho giáo dục mẫu giáo. Họ biết chúng ta không thể chờ đợi. Vì vậy, cũng giống như chúng tôi đã làm việc với các tiểu bang để cải cách trường học của chúng ta, năm nay, chúng ta sẽ đầu tư vào quan hệ đối tác mới với các tiểu bang và các cộng đồng trên khắp đất nước trong cuộc đua lên đinh cho các emhọc sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta. Và như Quốc hội quyết định những gì sẽ làm, tôi sẽ lôi kéo một liên minh của các viên chức dân cử, lãnh đạo doanh nghiệp, và các nhà hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ nhiều trẻ em hơn nữa được tiếp cận các lớp mẫu giáo chất lượng  chúng cần.


Last year, I also pledged to connect 99 percent of our students to high-speed broadband over the next four years. Tonight, I can announce that with the support of the FCC and companies like Apple, Microsoft, Sprint, and Verizon, we’ve got a down payment to start connecting more than 15,000 schools and twenty million students over the next two years, without adding a dime to the deficit.

Năm ngoái, tôi cũng cam kết sẽ kết nối 99 phần trăm sinh viên của chúng ta với băng thông rộng tốc độ cao trong bốn năm tiếp theo. Tối nay, tôi có thể thông báo rằng với sự hỗ trợ của FCC và các công ty như Apple, Microsoft, Sprint và Verizon, chúng ta đã hạ giá chi trả xuống để bắt đầu kết nối hơn 15.000 trường học và hai mươi triệu sinh viên trong hai năm tiếp theo, mà không gây thêm một xu thâm hụt nào.

We’re working to redesign high schools and partner them with colleges and employers that offer the real-world education and hands-on training that can lead directly to a job and career. We’re shaking up our system of higher education to give parents more information, and colleges more incentives to offer better value, so that no middle-class kid is priced out of a college education. We’re offering millions the opportunity to cap their monthly student loan payments to ten percent of their income, and I want to work with Congress to see how we can help even more Americans who feel trapped by student loan debt. And I’m reaching out to some of America’s leading foundations and corporations on a new initiative to help more young men of color facing tough odds stay on track and reach their full potential.


Chúng ta đang làm việc để thiết kế lại các trường trung học và liên kết trường học với người sử dụng lao động để cung cấp giáo dục thực tế và đào tạo thực hành mà có thể dẫn trực tiếp đến việc làm và nghề nghiệp. Chúng ta đang lay chuyển hệ thống giáo dục đại học của chúng ta để cung cấp cho phụ huynh biết thêm thông tin, và các trường đại học thêm động lực để cung cấp các giá trị tốt hơn, do đó không có con em tầng lớp trung lưu nào thiếu nền giáo dục đại học chỉ vì giá học phí  quá cao. Chúng ta đang cung cấp cho hàng triệu người cơ hội để có được khoản thanh toán cho vay học tập hàng tháng lên đến mười phần trăm thu nhập của họ, và tôi muốn làm việc với Quốc hội để xem làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ thậm chí nhiều người Mỹ hơn, những người cảm thấy đang bị mắc kẹt bởi khoản nợ cho vay học tập. Và tôi tiếp cận với một số cơ sở hàng đầu của Mỹ và các tập đoàn với một sáng kiến ​​mới để giúp những người lính trẻ đang phải đối mặt với khó khăn để vào đại học được tiếp tục học tập và đạt được tiềm năng đầy đủ của họ.


The bottom line is, Michelle and I want every child to have the same chance this country gave us. But we know our opportunity agenda won’t be complete – and too many young people entering the workforce today will see the American Dream as an empty promise – unless we do more to make sure our economy honors the dignity of work, and hard work pays off for every single American.


Điểm mấu chốt là, Michelle và tôi muốn mọi trẻ em có cùng cơ hội mà đất nước này đã trao cho chúng ta. Nhưng chúng ta biết chương trình nghị sự về cơ hội của chúng ta không được hoàn thiện - và quá nhiều người trẻ bước vào lực lượng lao động ngày hôm nay sẽ thấy giấc mơ Mỹ như một lời hứa trống rỗng - trừ khi chúng ta làm nhiều hơn nữa để đảm bảo nền kinh tế của chúng ta tôn vinh phẩm giá của lao động, và cần mẫn và trả công xứng đáng cho mọi người Mỹ.


Today, women make up about half our workforce. But they still make 77 cents for every dollar a man earns. That is wrong, and in 2014, it’s an embarrassment. A woman deserves equal pay for equal work. She deserves to have a baby without sacrificing her job. A mother deserves a day off to care for a sick child or sick parent without running into hardship – and you know what, a father does, too. It’s time to do away with workplace policies that belong in a “Mad Men” episode. This year, let’s all come together – Congress, the White House, and businesses from Wall Street to Main Street – to give every woman the opportunity she deserves. Because I firmly believe when women succeed, America succeeds.

Ngày nay, phụ nữ chiếm khoảng một nửa lực lượng lao động của chúng ta. Nhưng họ vẫn chỉ kiếm được 77 cent cho mỗi đô la một người lao động nam kiếm được. Đó là sai lầm, và vào năm 2014, nó là một sự xấu hổ. Một người phụ nữ xứng đáng được trả công như nhau cho công việc như nhau. Phụ nữ xứng đáng có con mà không bị mất việc làm. Một người mẹ xứng đáng có được một ngày nghỉ để chăm sóc cho một đứa con bị ốm hoặc bố mẹ bị bệnh mà không bị làm khó dễ - và như chúng ta biết, một người cha cũng có quyền đó. Đã đến lúc phải loại bỏ những chính sách việc làm như trong một tập của  bộ phim "Mad Men" (Những người đàn ông điên khùng). Năm nay, tất cả chúng ta hãy đến với nhau - Quốc hội, Nhà Trắng, và các doanh nghiệp từ Wall Street đến Main Street - để cung cấp cho mỗi người phụ nữ một cơ hội xứng đáng. Bởi vì tôi tin chắc rằng khi phụ nữ thành công, thì nước Mỹ thành công.

Now, women hold a majority of lower-wage jobs – but they’re not the only ones stifled by stagnant wages. Americans understand that some people will earn more than others, and we don’t resent those who, by virtue of their efforts, achieve incredible success. But Americans overwhelmingly agree that no one who works full time should ever have to raise a family in poverty.

Bây giờ, phụ nữ nắm giữ một phần lớn các công việc có mức lương thấp hơn - nhưng họ không phải là những người duy nhất bi đè bẹp bởi tiền lương trì trệ. Người Mỹ hiểu rằng một số người sẽ kiếm được nhiều hơn so với những người khác, và chúng ta không bực bội với những người, mà nhờ nỗ lực của họ, đạt được thành công đáng kinh ngạc. Nhưng tuyệt đại người Mỹ đồng ý rằng không được để một người làm việc toàn thời gian phải nuôi sống gia đình mình trong nghèo khó.

In the year since I asked this Congress to raise the minimum wage, five states have passed laws to raise theirs. Many businesses have done it on their own. Nick Chute is here tonight with his boss, John Soranno. John’s an owner of Punch Pizza in Minneapolis, and Nick helps make the dough. Only now he makes more of it: John just gave his employees a raise, to ten bucks an hour – a decision that eased their financial stress and boosted their morale.


Trong năm kể từ khi tôi yêu cầu Quốc hội này nâng cao mức lương tối thiểu, năm tiểu bang đã thông qua luật để nâng lương. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện nó một mình. Nick Chute có mặt ở đây đêm nay với ông chủ của mình, John Soranno. John là một chủ sở hữu của Punch Pizza ở Minneapolis, và Nick giúp làm bột nhão. Có điều bây giờ Nick kiếm nhiều tiền hơn với công việc đó: John vừa tăng lương cho nhân viên của mình, đến mười đô-la một giờ - một quyết định làm dịu căng thẳng tài chính và thúc đẩy tinh thần của họ.

Tonight, I ask more of America’s business leaders to follow John’s lead and do what you can to raise your employees’ wages. To every mayor, governor, and state legislator in America, I say, you don’t have to wait for Congress to act; Americans will support you if you take this on. And as a chief executive, I intend to lead by example. Profitable corporations like Costco see higher wages as the smart way to boost productivity and reduce turnover. We should too. In the coming weeks, I will issue an Executive Order requiring federal contractors to pay their federally-funded employees a fair wage of at least $10.10 an hour – because if you cook our troops’ meals or wash their dishes, you shouldn’t have to live in poverty.


Tối nay, tôi hỏi yêu cầu nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ hơn nữa làm như John và làm những gì bạn có thể để tăng tiền lương của nhân viên. Với mỗi thị trưởng, thống đốc, và nhà lập pháp tiểu bang ở Mỹ, tôi xin nói, các vị không phải chờ Quốc hội hành động, người Mỹ sẽ ủng hộ bạn nếu bạn thực hiện việc này. Và với tư cách là người đứng đầu hành pháp, tôi có ý định làm gương đi đầu. Các công ty có lợi nhuận như Costco thấy mức lương cao hơn là cách thông minh để tăng năng suất và giảm tốc độ thay thế công nhân. Chúng ta nên làm theo. Trong những tuần tới, tôi sẽ ban một Sắc lệnh yêu cầu nhà thầu liên bang phải trả cho nhân viên của họ được chính phủ liên bang tài trợ một mức lương công bằng ít nhất là 10,10 $ một giờ - bởi vì nếu bạn nấu ăn cho quân đội của chúng ta hoặc rửa chén bát của họ, bạn không cần phải sống trong nghèo đói.

Of course, to reach millions more, Congress needs to get on board. Today, the federal minimum wage is worth about twenty percent less than it was when Ronald Reagan first stood here. Tom Harkin and George Miller have a bill to fix that by lifting the minimum wage to $10.10. This will help families. It will give businesses customers with more money to spend. It doesn’t involve any new bureaucratic program. So join the rest of the country. Say yes. Give America a raise.


Tất nhiên, để đến được với hàng triệu người, Quốc hội cần phải khởi hành. Hôm nay, mức lương tối thiểu liên bang có giá trị hai mươi phần trăm thấp hơn mức lương khi Ronald Reagan đầu tiên đứng ở đây. Tom Harkin và George Miller có một dự luật để khắc phục điều đó bằng cách nâng mức lương tối thiểu lên $10.10. Điều này sẽ giúp các gia đình. Nó sẽ cung cấp cho doanh nghiệp có khách hàng nhiều tiền hơn để chi tiêu. Nó không liên quan đến bất kỳ chương trình quan liêu mới. Vì vậy, hãy tham gia cùng phần còn lại của đất nước. Hãy nói đồng ý. Hãy nâng đỡ nước Mỹ.

There are other steps we can take to help families make ends meet, and few are more effective at reducing inequality and helping families pull themselves up through hard work than the Earned Income Tax Credit. Right now, it helps about half of all parents at some point. But I agree with Republicans like Senator Rubio that it doesn’t do enough for single workers who don’t have kids. So let’s work together to strengthen the credit, reward work, and help more Americans get ahead.


Có những bước đi khác mà chúng ta có thể thực hiện để giúp các gia đình kiếm đủ sống, và rất ít phương thức có hiệu quả hơn trong việc giảm sự bất bình đẳng và giúp đỡ các gia đình vươn lên thông qua làm việc cần mẫn so với Earned Income Tax Credit (Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Lao Động). Ngay bây giờ, nó giúp khoảng một nửa tất cả các bậc cha mẹ ở một mức nào đó. Nhưng tôi đồng ý với những người đảng Cộng hòa như Thượng nghị sĩ Rubio khi ông nói rằng nó không đủ làm cho người lao động độc thân không có con. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau làm việc để tăng cường khấu trừ, tưởng thưởng lao động, và giúp nhiều người Mỹ tiến lên phía trước.

Let’s do more to help Americans save for retirement. Today, most workers don’t have a pension. A Social Security check often isn’t enough on its own. And while the stock market has doubled over the last five years, that doesn’t help folks who don’t have 401ks. That’s why, tomorrow, I will direct the Treasury to create a new way for working Americans to start their own retirement savings: MyRA. It’s a new savings bond that encourages folks to build a nest egg. MyRA guarantees a decent return with no risk of losing what you put in. And if this Congress wants to help, work with me to fix an upside-down tax code that gives big tax breaks to help the wealthy save, but does little to nothing for middle-class Americans. Offer every American access to an automatic IRA on the job, so they can save at work just like everyone in this chamber can. And since the most important investment many families make is their home, send me legislation that protects taxpayers from footing the bill for a housing crisis ever again, and keeps the dream of homeownership alive for future generations of Americans.

Chúng ta hãy làm nhiều hơn để giúp người Mỹ để dành cho hưu trí. Hôm nay, hầu hết công nhân không có lương hưu. Chỉ riêng một thẻ an sinh xã hội thường là không đủ. Và trong khi thị trường chứng khoán đã tăng gấp đôi trong năm năm qua, điều đó không giúp người người không có được 401ks. Đó là lý do tại sao, ngày mai, tôi sẽ chỉ đạo Kho bạc để tạo ra một cách thức mới cho người Mỹ làm việc bắt đầu tiết kiệm cho hưu trí của mình: MyRA. Đó là một trái phiếu tiết kiệm mới khuyến khích mọi người xây dựng một quả trứng trong tổ. MyRA đảm bảo một khoàn chi trả xứng đáng không có nguy cơ mất đi những gì bạn đã góp vào. Và nếu Quốc hội này muốn giúp đỡ, hãy làm việc với tôi để sửa chữa một biểu thuế lộn ngược mà vốn cung cấp giảm thuế lớn để giúp những người giàu có tiết kiệm, nhưng có tác dụng rất ít hoặc chẳng có gì cho tầng lớp trung lưu Mỹ. Hãy cung cấp cho mọi người Mỹ truy sự cập với IRA tự động ngay lúc đang làm việc, vì vậy họ có thể tiết kiệm khi đi làm cũng như tất cả mọi người trong khan phòng này. Và bởi vì đầu tư quan trọng nhất đối với nhiều gia đình là nhà ở của họ, gửi cho tôi luật pháp bảo vệ người nộp thuế khỏi thanh toán các hóa đơn vì một cuộc khủng hoảng nhà ở nếu nó quay trở lại, và giữ cho giấc mơ sở hữu nhà vẫn sống còn đối với các thế hệ tương lai của Mỹ.

One last point on financial security. For decades, few things exposed hard-working families to economic hardship more than a broken health care system. And in case you haven’t heard, we’re in the process of fixing that.


Một điểm cuối cùng về an ninh tài chính. Trong nhiều thập kỷ, có ít điều khiến các gia đình làm việc chăm chỉ phải dối mặt với kinh tế khó khăn nhiều hơn so với một hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém. Và phòng khi bạn chưa nghe nói, tôi xin thông báo chúng ta đang trong quá trình sửa chữa nó.

A pre-existing condition used to mean that someone like Amanda Shelley, a physician assistant and single mom from Arizona, couldn’t get health insurance. But on January 1st, she got covered. On January 3rd, she felt a sharp pain. On January 6th, she had emergency surgery. Just one week earlier, Amanda said, that surgery would’ve meant bankruptcy.

Theo như điều kiện tồn tại trước đây một người như Amanda Shelley, một y sĩ và là bà mẹ đơn thân từ Arizona, không thể nào có được bảo hiểm y tế. Nhưng vào ngày 1 tháng 1, cô đã được bảo hiểm. Ngày 03 tháng 1, cô cảm thấy đau nhói. Ngày 06 tháng 1, cô đã phẫu thuật khẩn cấp. Chỉ một tuần trước đó, Amanda cho biết, phẫu thuật đó có nghĩa là cô đã phá sản.

That’s what health insurance reform is all about – the peace of mind that if misfortune strikes, you don’t have to lose everything.

Đó là điều mà cải cách bảo hiểm y tế nhắm vào - sự yên tâm rằng nếu bất hạnh xảy ra, bạn không phải mất tất cả.
Already, because of the Affordable Care Act, more than three million Americans under age 26 have gained coverage under their parents’ plans.

Ngoài ra đã có Luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, nhờ đó hơn ba triệu người Mỹ dưới 26 tuổi đã được bảo hiểm theo kế hoạch của cha mẹ.

More than nine million Americans have signed up for private health insurance or Medicaid coverage.

Hơn chín triệu người Mỹ đã đăng ký bảo hiểm y tế tư nhân hoặc Medicaid.

And here’s another number: zero. Because of this law, no American can ever again be dropped or denied coverage for a preexisting condition like asthma, back pain, or cancer. No woman can ever be charged more just because she’s a woman. And we did all this while adding years to Medicare’s finances, keeping Medicare premiums flat, and lowering prescription costs for millions of seniors.

Và đây là một số khác: số không. Vì luật này, không bao giờ quay trở lại chuyện một người Mỹ có thể bị từ chối bảo hiểm do đã có bệnh tồn tại từ trước như hen suyễn, đau lưng, hoặc ung thư. Không có người phụ nữ nào có thể phải trả nhiều hơn chỉ vì họ là  phụ nữ. Và chúng ta đã làm tất cả điều này trong khi tăng thêm năm tài chính cho Medicare, giữ chi trả bảo hiểm Medicare ngang bằng, và giảm chi phí đơn thuốc cho hàng triệu người cao niên.

Now, I don’t expect to convince my Republican friends on the merits of this law. But I know that the American people aren’t interested in refighting old battles. So again, if you have specific plans to cut costs, cover more people, and increase choice – tell America what you’d do differently. Let’s see if the numbers add up. But let’s not have another forty-something votes to repeal a law that’s already helping millions of Americans like Amanda. The first forty were plenty. We got it. We all owe it to the American people to say what we’re for, not just what we’re against.
Bây giờ, tôi không mong thuyết phục những người bạn Cộng hòa của tôi về giá trị của luật này. Nhưng tôi biết rằng người dân Mỹ không quan tâm đến đánh lại những trận đánh cũ. Vì vậy, một lần nữa, nếu bạn có kế hoạch cụ thể để cắt giảm chi phí, bảo hiểm cho nhiều người hơn, và gia tăng sự lựa chọn – hãy nói cho nước Mỹ biết những gì các bạn muốn làm khác đi. Chúng ta hãy xem những con số có tăng lên hay không. Nhưng chúng ta chớ tạo ra một cái bốn mươi phiếu nữa để bãi bỏ đạo luật đã giúp hàng triệu người Mỹ như Amanda. Bốn mươi đầu tiên là rất nhiều. Chúng ta hiểu điều đó. Tất cả chúng ta còn mắc nợ người dân Mỹ vì chưa nói cái chúng ta ủng hộ, chứ không phải là cái chúng ta đang chống đối.

And if you want to know the real impact this law is having, just talk to Governor Steve Beshear of Kentucky, who’s here tonight. Kentucky’s not the most liberal part of the country, but he’s like a man possessed when it comes to covering his commonwealth’s families. “They are our friends and neighbors,” he said. “They are people we shop and go to church with…farmers out on the tractors…grocery clerks…they are people who go to work every morning praying they don’t get sick. No one deserves to live that way.”

Và nếu bạn muốn biết tác động thực sự của luật này là gì, chỉ cần nói chuyện với Thống đốc Steve Beshear Kentucky, người ở đây tối nay. Kentucky không phải là một phần tự do nhất của đất nước, nhưng ông như một người mê mẫn khi luật này bảo hiểm cho cả gia đình thịnh vượng chung của ông.
"Họ là bạn bè và hàng xóm của chúng ta," ông nói. "Họ là những người cùng chúng ta đi mua sắm và đi nhà thờ... người nông dân lái máy kéo... nhân viên tạp hóa... họ là những người mà mỗi buổi sáng đi làm cầu nguyện cho họ không bị bệnh. Không ai đáng phải sống theo cách đó. "

Steve’s right. That’s why, tonight, I ask every American who knows someone without health insurance to help them get covered by March 31st. Moms, get on your kids to sign up. Kids, call your mom and walk her through the application. It will give her some peace of mind – plus, she’ll appreciate hearing from you.

Steve đã đúng. Đó là lý do tại sao, tối nay, tôi yêu cầu tất cả người Mỹ biết một người nào đó mà không có bảo hiểm y tế để giúp họ được bảo hiểm trước ngày 31 tháng 3. Các bà mẹ, hãy đưa con cái đi đăng ký. Con cái, hãy gọi mẹ và đưa mẹ đi nộp đơn. Nó sẽ cho mẹ một sự an tâm – hơn thế nữa mẹ sẽ biết ơn con vì đã nghe lời con.After all, that’s the spirit that has always moved this nation forward. It’s the spirit of citizenship – the recognition that through hard work and responsibility, we can pursue our individual dreams, but still come together as one American family to make sure the next generation can pursue its dreams as well.

Sau rốt, đó là tinh thần luôn luôn đưa đất nước này đi về phía trước. Đó là tinh thần công dân – đó là sự công nhận rằng thông qua lao động cần mẫn và tinh thần trách nhiệm, chúng ta có thể theo đuổi ước mơ cá nhân của chúng ta, nhưng vẫn đến với nhau như một gia đình Mỹ để đảm bảo thế hệ tiếp theo cũng có thể theo đuổi những giấc mơ đó.

Citizenship means standing up for everyone’s right to vote. Last year, part of the Voting Rights Act was weakened. But conservative Republicans and liberal Democrats are working together to strengthen it; and the bipartisan commission I appointed last year has offered reforms so that no one has to wait more than a half hour to vote. Let’s support these efforts. It should be the power of our vote, not the size of our bank account, that drives our democracy.

Tinh thần công dân có nghĩa là đứng lên bảo vệ quyền bỏ phiếu của tất cả mọi người. Năm ngoái, một phần của Đạo luật về quyền bầu cử đã bị suy yếu. Nhưng những người Cộng hòa bảo thủ và Dân chủ tự do đang làm việc với nhau để tăng cường nó, và ủy ban lưỡng đảng do tôi bổ nhiệm năm ngoái đã đề nghị cải cách để không ai phải đợi hơn nửa giờ để bỏ phiếu. Chúng ta hãy hỗ trợ những nỗ lực này. Chính sức mạnh của lá phiếu của chúng ta, chứ không phải là kích thước của tài khoản ngân hàng là động lực của nền dân chủ của chúng ta.


Citizenship means standing up for the lives that gun violence steals from us each day. I have seen the courage of parents, students, pastors, and police officers all over this country who say “we are not afraid,” and I intend to keep trying, with or without Congress, to help stop more tragedies from visiting innocent Americans in our movie theaters, shopping malls, or schools like Sandy Hook.

Tinh thần công dân có nghĩa là bênh vực cho cuộc sống mà bạo lực súng đạn đánh cắp từ chúng ta mỗi ngày. Tôi đã thấy sự can đảm của các bậc cha mẹ, sinh viên, mục sư, và nhân viên cảnh sát trên khắp đất nước này. Họ nói "chúng ta không sợ", và tôi dự định sẽ tiếp tục cố gắng, có hoặc không có Quốc hội, để giúp ngăn chặn những bi kịch khác không viếng thăm người Mỹ vô tội trong rạp chiếu phim của, trung tâm mua sắm, hoặc trường học của chúng ta như Sandy Hook.

Citizenship demands a sense of common cause; participation in the hard work of self-government; an obligation to serve to our communities. And I know this chamber agrees that few Americans give more to their country than our diplomats and the men and women of the United States Armed Forces.

Tinh thần công dân đòi hỏi một ý thức về sự nghiệp chung; tham gia vào công việc tự quản khó khăn; một nghĩa vụ phục vụ cộng đồng của chúng ta. Và tôi biết mọi người ở đây đồng ý rằng ít người Mỹ cống hiến nhiều hơn cho quốc gia so với các nhà ngoại giao của chúng ta và những người đàn ông và phụ nữ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.


Tonight, because of the extraordinary troops and civilians who risk and lay down their lives to keep us free, the United States is more secure. When I took office, nearly 180,000 Americans were serving in Iraq and Afghanistan. Today, all our troops are out of Iraq. More than 60,000 of our troops have already come home from Afghanistan. With Afghan forces now in the lead for their own security, our troops have moved to a support role. Together with our allies, we will complete our mission there by the end of this year, and America’s longest war will finally be over.


Đêm nay, nhờ có những người lính xuất sắc và những thường dân chịu đựng hiểm nguy và hy sinh mạng sống của mình để giữ cho chúng ta được tự do, và Hoa Kỳ được an toàn hơn. Khi tôi nhậm chức, gần 180.000 người Mỹ phục vụ tại Iraq và Afghanistan. Hôm nay, tất cả các binh sĩ của chúng ta đã ra khỏi Iraq. Hơn 60.000 binh lính của chúng ta đã từ Afghanistan trở về nhà. Với lực lượng Afghanistan bây giờ giữ vai trò chính trong bảo đảm an ninh của riêng họ, quân đội của chúng ta đã chuyển sang vai trò hỗ trợ. Cùng với các đồng minh của chúng ta, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta vào cuối năm nay, và cuộc chiến tranh dài nhất của Mỹ cuối cùng sẽ kết thúc.


After 2014, we will support a unified Afghanistan as it takes responsibility for its own future. If the Afghan government signs a security agreement that we have negotiated, a small force of Americans could remain in Afghanistan with NATO allies to carry out two narrow missions: training and assisting Afghan forces, and counterterrorism operations to pursue any remnants of al Qaeda. For while our relationship with Afghanistan will change, one thing will not: our resolve that terrorists do not launch attacks against our country.

Sau năm 2014, chúng ta sẽ hỗ trợ một Afghanistan thống nhất khi đất nước này chịu trách nhiệm về tương lai của mình. Nếu chính phủ Afghanistan ký thỏa thuận an ninh mà chúng ta đã đàm phán, một lực lượng nhỏ của Mỹ có thể ở lại Afghanistan với các đồng minh NATO để thực hiện hai nhiệm vụ hạn hẹp: đào tạo và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan, và các hoạt động chống khủng bố theo đuổi bất kỳ dấu tích còn lại của al-Qaeda. Bởi vì trong khi mối quan hệ của chúng ta với Afghanistan sẽ thay đổi, có một điều sẽ không thay đổi: chúng ta quyết tâm không  để những kẻ khủng bố khởi động các cuộc tấn công chống lại đất nước của chúng ta.

The fact is, that danger remains. While we have put al Qaeda’s core leadership on a path to defeat, the threat has evolved, as al Qaeda affiliates and other extremists take root in different parts of the world. In Yemen, Somalia, Iraq, and Mali, we have to keep working with partners to disrupt and disable these networks. In Syria, we’ll support the opposition that rejects the agenda of terrorist networks. Here at home, we’ll keep strengthening our defenses, and combat new threats like cyberattacks. And as we reform our defense budget, we have to keep faith with our men and women in uniform, and invest in the capabilities they need to succeed in future missions.

Thực tế là, nguy hiểm vẫn còn. Trong khi chúng ta đã đặt lãnh đạo nòng cốt của al-Qaeda vào con đường thất bại, mối đe dọa đã phát triển, khi các chi nhánh của al-Qaeda và những kẻ cực đoan khác có nguồn gốc ở các vùng khác nhau của thế giới. Ở Yemen, Somalia, Iraq, và Mali, chúng ta phải tiếp tục làm việc với các đối tác để phá vỡ và vô hiệu hóa các mạng lưới này. Ở Syria, chúng ta sẽ hỗ trợ phe đối lập bác bỏ chương trình nghị sự của mạng lưới khủng bố. Ở đây ngay trong nước, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường phòng thủ, và chống lại các mối đe dọa mới như tấn công mạng. Và khi chúng ta cải cách ngân sách quốc phòng của chúng ta, chúng ta phải giữ vững niềm tin với những người đàn ông và phụ nữ mặc quân phục của chúng ta, và đầu tư vào những năng lực mà họ cần có để thành công trong nhiệm vụ tương lai.

We have to remain vigilant. But I strongly believe our leadership and our security cannot depend on our military alone. As Commander-in-Chief, I have used force when needed to protect the American people, and I will never hesitate to do so as long as I hold this office. But I will not send our troops into harm’s way unless it’s truly necessary; nor will I allow our sons and daughters to be mired in open-ended conflicts. We must fight the battles that need to be fought, not those that terrorists prefer from us – large-scale deployments that drain our strength and may ultimately feed extremism.

Chúng ta phải tiếp tục cảnh giác. Nhưng tôi mạnh mẽ tin tưởng sự lãnh đạo của chúng ta và an ninh của chúng ta không thể phụ thuộc vào một mình quân đội. Là Tổng tư lệnh, tôi đã sử dụng vũ lực khi cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ, và tôi sẽ không bao giờ ngần ngại làm như vậy chừng nào tôi còn nắm giữ chức vụ này. Nhưng tôi sẽ không gửi quân đội của chúng ta vào con đường nguy hiểm, trừ khi nó thực sự cần thiết, cũng không phải tôi sẽ cho phép con trai và con gái của chúng ta có thể sa lầy trong các cuộc xung đột không có kết cuộc. Chúng ta phải chiến đấu trong những cuộc chiến mà chúng ta cần chiến đấu, chứ không phải những cuộc chiến mà kẻ khủng bố thích chúng ta nhúng vào – việc triển khai quân đội quy mô lớn sẽ xói mòn sức mạnh của chúng ta và cuối cùng có thể làm lợi cho chủ nghĩa cực đoan.

So, even as we aggressively pursue terrorist networks – through more targeted efforts and by building the capacity of our foreign partners – America must move off a permanent war footing. That’s why I’ve imposed prudent limits on the use of drones – for we will not be safer if people abroad believe we strike within their countries without regard for the consequence. That’s why, working with this Congress, I will reform our surveillance programs – because the vital work of our intelligence community depends on public confidence, here and abroad, that the privacy of ordinary people is not being violated. And with the Afghan war ending, this needs to be the year Congress lifts the remaining restrictions on detainee transfers and we close the prison at Guantanamo Bay – because we counter terrorism not just through intelligence and military action, but by remaining true to our Constitutional ideals, and setting an example for the rest of the world.

Vì vậy, ngay cả khi chúng ta tích cực theo đuổi mạng lưới khủng bố - thông qua những nỗ lực nhắm vào mục tiêu hơn và bằng cách xây dựng năng lực của các đối tác nước ngoài của chúng ta – nước Mỹ phải tránh xa việc dính líu vào một cuộc chiến lâu dài. Đó là lý do tại sao tôi đã áp đặt giới hạn thận trọng về việc sử dụng máy bay không người lái – bởi vì chúng ta sẽ không được an toàn hơn nếu người nước ngoài tin rằng chúng ta tấn công trong nước của họ mà không quan tâm tới hậu quả. Đó là lý do tại sao, làm việc với Quốc hội này, tôi sẽ cải cách các chương trình giám sát của chúng ta - vì công việc quan trọng của cộng đồng tình báo của chúng ta phụ thuộc vào niềm tin của công chúng, ở cả trong nước và ở nước ngoài, rằng quyền riêng tư của những người dân thường không được vi phạm. Và với sự kết thúc chiến tranh Afghanistan, năm nay phải là năm Quốc hội dỡ bỏ hạn chế còn lại về di chuyển tù nhân và chúng ta đóng cửa nhà tù ở Vịnh Guantanamo - bởi vì chúng ta chống khủng bố không chỉ thông qua thông tin tình báo và hành động quân sự, nhưng còn bằng cách giữ cho đúng với lý tưởng của Hiến pháp chúng ta, và nêu gương cho phần còn lại của thế giới.

You see, in a world of complex threats, our security and leadership depends on all elements of our power – including strong and principled diplomacy. American diplomacy has rallied more than fifty countries to prevent nuclear materials from falling into the wrong hands, and allowed us to reduce our own reliance on Cold War stockpiles. American diplomacy, backed by the threat of force, is why Syria’s chemical weapons are being eliminated, and we will continue to work with the international community to usher in the future the Syrian people deserve – a future free of dictatorship, terror and fear. As we speak, American diplomacy is supporting Israelis and Palestinians as they engage in difficult but necessary talks to end the conflict there; to achieve dignity and an independent state for Palestinians, and lasting peace and security for the State of Israel – a Jewish state that knows America will always be at their side.


Như chúng ta thấy, trong một thế giới của các mối đe dọa phức tạp, an ninh và lãnh đạo của chúng ta phụ thuộc vào tất cả các yếu tố của sức mạnh của chúng ta - bao gồm ngoại giao mạnh mẽ và đúng nguyên tắc. Ngoại giao Mỹ đã đi đến hơn năm mươi quốc gia để ngăn chặn vật liệu hạt nhân rơi vào tay kẻ xấu, và cho phép chúng ta giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào các kho dự trữ chiến tranh lạnh. Ngoại giao Mỹ, được hỗ trợ bởi các đe dọa vũ lực, là lý do tại sao vũ khí hóa học của Syria đang được loại bỏ, và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế để mở ra tương lai mà người dân Syria xứng đáng được hưởng - một tương lai không còn chế độ độc tài, khủng bố và sợ hãi. Như chúng ta nói, ngoại giao Hoa Kỳ đang hỗ trợ Israel và Palestine khi họ tham gia vào các cuộc đàm phán khó khăn nhưng cần thiết để chấm dứt xung đột ở đó, để đạt được phẩm giá và một nhà nước độc lập cho người Palestine, và hòa bình và an ninh lâu dài cho Nhà nước Israel - một nhà nước Do Thái vốn biết rằng nước Mỹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh họ.

And it is American diplomacy, backed by pressure, that has halted the progress of Iran’s nuclear program – and rolled parts of that program back – for the very first time in a decade. As we gather here tonight, Iran has begun to eliminate its stockpile of higher levels of enriched uranium. It is not installing advanced centrifuges. Unprecedented inspections help the world verify, every day, that Iran is not building a bomb. And with our allies and partners, we’re engaged in negotiations to see if we can peacefully achieve a goal we all share: preventing Iran from obtaining a nuclear weapon.

Và chính ngoại giao Mỹ, được hỗ trợ bởi áp lực, đã tạm dừng tiến độ của chương trình hạt nhân của Iran - và đẩy lùi nhiều phần của chương trình này - lần đầu tiên trong một thập kỷ. Khi chúng ta tập trung ở đây tối nay, Iran đã bắt đầu loại bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu mức độ cao. Nước này không được vận hành máy ly tâm tiên tiến. Thanh tra chưa từng có trước đây sẽ giúp thế giới xác minh, mỗi ngày, rằng Iran đang không chế tạo một quả bom nào. Và với các đồng minh và đối tác của chúng ta, chúng ta đang tham gia vào các cuộc đàm phán để xem liệu chúng ta có thể đạt được mục tiêu mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ một cách hòa bình: ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân hay không.

These negotiations will be difficult. They may not succeed. We are clear-eyed about Iran’s support for terrorist organizations like Hezbollah, which threaten our allies; and the mistrust between our nations cannot be wished away. But these negotiations do not rely on trust; any long-term deal we agree to must be based on verifiable action that convinces us and the international community that Iran is not building a nuclear bomb. If John F. Kennedy and Ronald Reagan could negotiate with the Soviet Union, then surely a strong and confident America can negotiate with less powerful adversaries today.

Các cuộc đàm phán sẽ khó khăn và có thể không thành công. Chúng ta lthấy rõ hỗ trợ của Iran cho các tổ chức khủng bố như Hezbollah, vốn đe dọa các đồng minh của chúng ta; và sự mất lòng tin giữa hai quốc gia của chúng ta không thể muốn là chấm hết. Nhưng các cuộc đàm phán này không dựa trên sự tin tưởng, và bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào mà chúng ta đồng ý đều phải căn cứ vào hành động có thể xác minh được mà thuyết phục được chúng ta và cộng đồng quốc tế rằng Iran không chế tạo bom hạt nhân. Nếu John F. Kennedy và Ronald Reagan có thể đàm phán với Liên Xô, thì chắc chắn là một nước Mỹ mạnh mẽ và tự tin có thể thương lượng với các đối thủ yếu hơn ngày hôm nay.

The sanctions that we put in place helped make this opportunity possible. But let me be clear: if this Congress sends me a new sanctions bill now that threatens to derail these talks, I will veto it. For the sake of our national security, we must give diplomacy a chance to succeed. If Iran’s leaders do not seize this opportunity, then I will be the first to call for more sanctions, and stand ready to exercise all options to make sure Iran does not build a nuclear weapon. But if Iran’s leaders do seize the chance, then Iran could take an important step to rejoin the community of nations, and we will have resolved one of the leading security challenges of our time without the risks of war.

Các biện pháp trừng phạt mà chúng ta đưa ra đã giúp làm cho cơ hội này trở nên khả hữu. Nhưng hãy để tôi giải thích rõ: nếu Quốc hội này gửi cho tôi một dự luật trừng phạt mới bây giờ mà đe dọa làm chệch hướng các cuộc đàm phán, tôi sẽ phủ quyết nó. Vì lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta, chúng ta phải cung cấp cho ngoại giao một cơ hội để thành công. Nếu các nhà lãnh đạo Iran không nắm bắt cơ hội này, sau đó tôi sẽ là người đầu tiên kêu gọi tăng thêm biện pháp trừng phạt, và sẵn sàng thực hiện tất cả các tùy chọn để đảm bảo Iran không chế tạo được vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu các nhà lãnh đạo Iran làm nắm bắt cơ hội, sau đó Iran có thể có một bước quan trọng để tái gia nhập cộng đồng của các quốc gia, và chúng ta sẽ giải quyết một trong những thách thức an ninh hàng đầu của thời đại chúng ta mà không có nguy cơ chiến tranh.

Finally, let’s remember that our leadership is defined not just by our defense against threats, but by the enormous opportunities to do good and promote understanding around the globe – to forge greater cooperation, to expand new markets, to free people from fear and want. And no one is better positioned to take advantage of those opportunities than America.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng lãnh đạo của chúng ta được xác định không chỉ trong phòng ngự của chúng ta chống lại các mối đe dọa, nhưng những cơ hội rất lớn để làm tốt và thúc đẩy sự hiểu biết trên toàn thế giới – tạo dựng hợp tác lớn hơn, mở rộng thị trường mới, để giả phóng mọi người khỏi sợ hãi và thiếu thốn. Và không ai có vị trí tốt hơn để tận dụng lợi thế của những cơ hội này như nước Mỹ.

Our alliance with Europe remains the strongest the world has ever known. From Tunisia to Burma, we’re supporting those who are willing to do the hard work of building democracy. In Ukraine, we stand for the principle that all people have the right to express themselves freely and peacefully, and have a say in their country’s future. Across Africa, we’re bringing together businesses and governments to double access to electricity and help end extreme poverty. In the Americas, we are building new ties of commerce, but we’re also expanding cultural and educational exchanges among young people. And we will continue to focus on the Asia-Pacific, where we support our allies, shape a future of greater security and prosperity, and extend a hand to those devastated by disaster – as we did in the Philippines, when our Marines and civilians rushed to aid those battered by a typhoon, and were greeted with words like, “We will never forget your kindness” and “God bless America!”

Liên minh của chúng ta với châu Âu vẫn là mạnh nhất mà thế giới đã từng được biết đến. Từ Tunisia đến Miến Điện, chúng ta đang hỗ trợ những người sẵn sàng làm công việc khó khăn của việc xây dựng nền dân chủ. Ở Ukraine, chúng ta bênh vực nguyên tắc mọi người dân có quyền thể hiện mình một cách tự do và hòa bình, và có tiếng nói trong tương lai của đất nước. Khắp châu Phi, chúng ta đang cùng nhau đưa các doanh nghiệp và chính phủ tiếp cận gấp đôi điện năng và giúp họ chấm dứt nghèo nàn cùng cực. Ở châu Mỹ, chúng ta đang xây dựng mối quan hệ mới về thương mại điện tử, nhưng chúng ta cũng mở rộng giao lưu văn hóa và giáo dục trong giới trẻ. Và chúng ta sẽ tiếp tục tập trung vào khu vực châu Á -Thái Bình Dương, nơi mà chúng ta hỗ trợ các đồng minh của chúng ta, hình thành một tương lai an toàn và thịnh vượng, và chìa tay ra với những người bị tàn phá bởi thảm họa - như chúng ta đã làm ở Philippines, khi Thủy quân lục chiến và dân thường của chúng ta nhanh chóng đến hỗ trợ những người bị cơn bão hoành hành, và đã được chào đón với những từ như: "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bạn" và "Thiên Chúa ban phúc lành cho nước Mỹ! "

We do these things because they help promote our long-term security. And we do them because we believe in the inherent dignity and equality of every human being, regardless of race or religion, creed or sexual orientation. And next week, the world will see one expression of that commitment – when Team USA marches the red, white, and blue into the Olympic Stadium – and brings home the gold.

Chúng ta làm những việc này bởi vì những việc này giúp tăng cường an ninh lâu dài của chúng ta. Và chúng ta làm điều đó bởi vì chúng ta tin vào phẩm giá vốn có và bình đẳng của mỗi con người, bất kể chủng tộc hay tôn giáo, tín ngưỡng hay khuynh hướng tình dục. Và tuần tới, thế giới sẽ thấy một biểu hiện của cam kết đó - khi đội tuyển Mỹ tuần hành các màu đỏ, trắng, và màu xanh vào sân vận động Olympic - và mang về nhà các huy chương vàng.

My fellow Americans, no other country in the world does what we do. On every issue, the world turns to us, not simply because of the size of our economy or our military might – but because of the ideals we stand for, and the burdens we bear to advance them.


Hỡi những đồng bào Mỹ của tôi, không có quốc gia nào trên thế giới làm được những gì chúng ta làm. Về mọi vấn đề, thế giới quay sang chúng ta, không chỉ đơn giản là vì quy mô của nền kinh tế hoặc sức mạnh quân sự của chúng ta - mà vì những lý tưởng chúng ta ủng hộ, và những gánh nặng chúng ta chịu để thúc đẩy những lý tưởng đó.

No one knows this better than those who serve in uniform. As this time of war draws to a close, a new generation of heroes returns to civilian life. We’ll keep slashing that backlog so our veterans receive the benefits they’ve earned, and our wounded warriors receive the health care – including the mental health care – that they need. We’ll keep working to help all our veterans translate their skills and leadership into jobs here at home. And we all continue to join forces to honor and support our remarkable military families.

Không ai biết điều này tốt hơn những người phục vụ trong màu quân phục. Khi thời gian của cuộc chiến đến hồi kết thúc, một thế hệ mới những người anh hùng lại trở về với đời sống dân sự. Chúng ta sẽ tiếp tục cắt giảm sự tồn đọng hồ sơ để các cựu chiến binh của chúng ta nhận được các lợi ích mà họ đã tạo được, và thương binh nhận được sự chăm sóc sức khỏe - bao gồm cả việc chăm sóc sức khỏe tâm thần - mà họ cần. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc để giúp đỡ tất cả các cựu chiến binh của chúng ta chuyển các kỹ năng và tài lãnh đạo của họ vào công việc ở đây ở quê nhà. Và tất cả chúng ta tiếp tục kết nối lực lượng để tôn vinh và hỗ trợ gia đình quân nhân xuất sắc của chúng ta.

Let me tell you about one of those families I’ve come to know.

Hãy để tôi kể cho các vị biết về một trong những gia đình tôi đã được biết đến.

I first met Cory Remsburg, a proud Army Ranger, at Omaha Beach on the 65th anniversary of D-Day. Along with some of his fellow Rangers, he walked me through the program – a strong, impressive young man, with an easy manner, sharp as a tack. We joked around, and took pictures, and I told him to stay in touch.

Đầu tiên tôi gặp Cory Remsburg, một lính biệt kích đầy tự hào, tại bãi biển Omaha vào lễ kỷ niệm lần thứ 65 ngày D-Day. Cùng với một số đồng đội biệt kích, anh trình bày với tôi về chương trình – anh là một người đàn ông trẻ, mạnh mẽ, ấn tượng, với tính cách cởi mở, thông minh. Chúng tôi nói đùa lung tung, và chụp hình, và tôi bảo anh giữ liên lạc.

A few months later, on his tenth deployment, Cory was nearly killed by a massive roadside bomb in Afghanistan. His comrades found him in a canal, face down, underwater, shrapnel in his brain.

Một vài tháng sau đó, vào dịp triển khai quân lần thứ mười của mình, Cory suýt bị giết bởi một quả bom lớn gài bên đường ở Afghanistan. Đồng đội tìm thấy anh dưới một con kênh, úp mặt xuống dưới nước, mảnh đạn ghim vào não.

For months, he lay in a coma. The next time I met him, in the hospital, he couldn’t speak; he could barely move. Over the years, he’s endured dozens of surgeries and procedures, and hours of grueling rehab every day.

Trong nhiều tháng, anh nằm trong tình trạng hôn mê. Lần thứ hai tôi gặp anh, trong bệnh viện, anh không thể nói được, ông chỉ có thể ra hiệu. Trong những năm qua, anh đã phải chịu đựng hàng chục phẫu thuật và thủ thuật, và nhiều giờ ttaapj phuch hồi chức năng miệt mài mỗi ngày.

Even now, Cory is still blind in one eye. He still struggles on his left side. But slowly, steadily, with the support of caregivers like his dad Craig, and the community around him, Cory has grown stronger. Day by day, he’s learned to speak again and stand again and walk again – and he’s working toward the day when he can serve his country again.

Ngay cả bây giờ, Cory vẫn còn mù một mắt. Ông vẫn vất vả với nửa người bên trái. Nhưng từ từ, đều đặn, với sự hỗ trợ của những người chăm sóc như cha anh Craig, và cộng đồng xung quanh, Cory đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày qua ngày, anh đã học nói trở lại và một lần nữa đứng và đi lại được - và anh ấy đang làm việc hướng tới cái ngày mà anh lại có thể phục vụ đất nước của mình một lần nữa.

“My recovery has not been easy,” he says. “Nothing in life that’s worth anything is easy.”

Cory is here tonight. And like the Army he loves, like the America he serves, Sergeant First Class Cory Remsburg never gives up, and he does not quit.

"Việc hồi phục của tôi đã không được dễ dàng," anh nói. "Không có gì có giá trị trong cuộc sống lại dễ dàng cả."

Cory có mặt đây đêm nay. Và cũng giống như quân đội anh yêu, như nước Mỹ anh phục vụ, trung sĩ nhất Cory Remsburg không bao giờ đầu hàng, và anh đã không bỏ cuộc.

My fellow Americans, men and women like Cory remind us that America has never come easy. Our freedom, our democracy, has never been easy. Sometimes we stumble; we make mistakes; we get frustrated or discouraged. But for more than two hundred years, we have put those things aside and placed our collective shoulder to the wheel of progress – to create and build and expand the possibilities of individual achievement; to free other nations from tyranny and fear; to promote justice, and fairness, and equality under the law, so that the words set to paper by our founders are made real for every citizen. The America we want for our kids – a rising America where honest work is plentiful and communities are strong; where prosperity is widely shared and opportunity for all lets us go as far as our dreams and toil will take us – none of it is easy. But if we work together; if we summon what is best in us, with our feet planted firmly in today but our eyes cast towards tomorrow – I know it’s within our reach.


Hỡi đồng bào Mỹ của tôi, những người đàn ông và phụ nữ như Cory nhắc nhở chúng ta rằng nước Mỹ chưa bao giờ dễ dàng mà có. Tự do của chúng ta, dân chủ của chúng ta, chưa bao giờ được dễ dàng mà thành. Đôi khi chúng ta vấp ngã, chúng ta phạm sai lầm, chúng ta phải thất vọng hay chán nản. Nhưng trong hơn hai trăm năm, chúng ta đã đặt những điều đó sang một bên và cùng chen vai thích cánh để đẩy bánh xe tiến bộ tiến lên - để sáng tạo, xây dựng và mở rộng các khả năng thành tựu cá nhân, để các quốc gia khác thoát khỏi độc tài và sợ hãi; để thúc đẩy công lý, công bằng và bình đẳng trước pháp luật, vì vậy mà những lời viết  lên giấy bởi những người sáng lập quốc gia của chúng ta đã thành hiện thực cho mọi công dân. Nước Mỹ mà chúng ta muốn để lại cho con em chúng ta - một nước Mỹ vươn lên, nơi làm việc trung thực thì sung túc và cộng đồng thì mạnh mẽ; nơi thịnh vượng được chia sẻ rộng rãi và cơ hội dành cho tất cả mọi người đã cho phép chúng ta đi xa như mơ ước và sự vất vả của chúng ta sẽ đưa ta đi - không có gì là dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta làm việc cùng nhau, nếu chúng ta tập hợp những gì là tốt nhất trong chúng ta, với đôi chân của chúng ta trụ vững chắc trên hiện tại nhưng đôi mắt của chúng ta hướng về phía tương lai - tôi biết điều đó nằm trong tầm tay của chúng ta.Believe it.

God bless you, and God bless the United States of America.
Hãy tin như thế.

Cầu Chúa ban phúc lành cho mọi người, và Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.


Translated by nguyenquang

on the eve of the year of the horse

CHÚ Ý: Do cuối năm, dịch gấp, chưa đọc lại nên chắc còn nhiều lỗi. Quý vị nào phát hiện xin báo cho biết để sửa chữa.  Cảm ơn nhiều. NQ
http://www.cbsnews.com/news/obamas-2014-state-of-the-union-address-full-text/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn