MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, February 23, 2013

What is Social Contract? Khế ước Xã hội là gì

What is Social Contract?
Khế ước Xã hội là gì

WISE GEEK
WISE GEEK

A social contract is an implied agreement between the governed and the government. The concept is based on the theoretical idea that governments or rulers are legitimate if they have the consent of the governed. Therefore, a social contract is the agreement whereby a government is granted authority by its people to govern them. Social contract theory has been a dominant political theory in the modern history of the West, which was first explained thoroughly by Thomas Hobbes and further explained and modified by John Locke and Jean-Jacques Rousseau.

Khế ước xã hội là một thỏa thuận ngụ ý giữa người được cai trị và người cai trị (chính phủ). Khái niệm này được dựa trên ý tưởng lý thuyết rằng các chính phủ hoặc nhà cầm quyền là hợp pháp nếu họ có sự đồng ý của người được cai trị. Do đó, một khế ước xã hội là sự thỏa thuận, theo đó một chính phủ được người dân cấp thẩm quyền để cai trị họ. Lý thuyết khế ước xã hội là một lý thuyết chính trị chiếm ưu thế trong lịch sử hiện đại của phương Tây, lần đầu tiên được giải thích kỹ bởi Thomas Hobbes và được giải thích thêm và sửa đổi bởi John Locke và Jean-Jacques Rousseau.

Social contract theory present in Leviathan, by Thomas Hobbes, relies on two assumptions. First, all humans are self-interested and only act in accordance with the motivation to better their own situations, which would lead to a state of perpetual war. Second, humans are rational actors who are capable of discerning which decisions will serve their best interests. These assumptions lead to the realization that humans acting rationally in their own best interests will want to submit to a governing authority to achieve peace and live in a civil society.

Lý thuyết khế ước xã hội xuất hiện trong tác phẩm Leviathan của Thomas Hobbes, dựa trên hai giả định. Thứ nhất là, tất cả mọi người đều có tính tư lợi và chỉ hành động theo động cơ để cải thiện tình cảnh của chính họ, mà sẽ dẫn đến một tình trạng đấu tranh triền miên. Thứ hai, con người là nhân vật có lý trí, có khả năng nhận định các quyết định nào sẽ phục vụ tốt nhất cho lợi ích của họ Những giả thiết này dẫn đến nhận thức rằng con người hành động hợp lý vì lợi ích của họ sẽ muốn phục tùng một chính quyền để đạt được hòa bình và sống trong một xã hội dân sự.


Hobbes lays out two explicit components of a social contract. First, humans must collectively agree to form an organized society where they relinquish the anarchy, or lack of order, that was present in a natural state. Secondly, they must agree to exist under common laws and create a government which acts as a mechanism of enforcement for the contract and its laws.

Hobbes đưa ra hai thành tố rõ ràng của một khế ước xã hội. Thứ nhất, con người phải đồng ý tập thể để hình thành một xã hội có tổ chức, trong đó họ từ bỏ tình trạng vô chính phủ, hoặc thiếu trật tự, mà vốn hiện diện ở trạng thái tự nhiên. Thứ hai, họ phải đồng ý để tồn tại dưới pháp luật chung và tạo ra một chính phủ hoạt động như một cơ chế để thực thi hợp đồng và pháp luật của mình.
John Locke’s justification for a social contract in Two Treatises of Government differs greatly because he does not view man in a constant state of war. Instead, Locke views man as having morality. Humans are in an unorganized state and free to do what they please, but morality stops them from Hobbes’s perpetual state of war. War occurs because men try to steal from or enslave one another. Because there is no civil authority in place, man must defend his life, thereby beginning war which will most likely continue.

Biện minh của John Locke về một khế ước xã hội trong Hai Luận văn về Chính phủ khác rất nhiều bởi vì ông không không xem con người ở trong một tình trạng đấu tranh triền miên. Thay vào đó, Locke xem con người có đạo đức. Con người ở trong tình trạng vô tổ chức và tự do làm những gì họ thích. Nhưng đạo đức ngăn họ khỏi tình trạng đấu tranh triền miên mà Hobbes nêu ra. Chiến tranh xảy ra bởi vì con người tìm cách ăn cắp hoặc nô lệ nhau. Bởi vì không có chính quyền dân sự hoạt động, con người phải bảo vệ cuộc sống của mình, từ đó khởi đầu chiến tranh mà rất có khả năng sẽ tiếp diễn.In order to avoid this inevitable disintegration, man must consent to forming a society and consent to be governed. Locke also conveys that the governed have the right to rebel against rulers when they become tyrannical. Tyrannical rulers create a state of war with their people, which forces men to defend themselves and begin to create a new government. Locke’s ideas have been used to justify the French and American Revolutions. Similarly, his ideas also aided in shaping the constitutions of many countries.

Để tránh sự tan rã không thể tránh khỏi này, con người phải thỏa thuận để hình thành một xã hội và thỏa thuận được cai quản. Locke cũng truyền đạt rằng người được cai quản có quyền nổi loạn chống lại người cai trị khi họ trở thành chuyên chế.  Kẻ cai trị chuyên chế tạo ra một tình trạng chiến tranh với người dân của họ, buộc người dân phải phòng vệ bản thân và bắt đầu tạo ra một chính quyền mới. Ý tưởng của Locke đã được sử dụng để biện minh cho cuộc cách mạng Pháp và Mỹ. Tương tự như vậy, ý tưởng của ông cũng đã hỗ trợ trong việc định hình các hiến pháp của nhiều quốc gia.In his work The Social Contract, Jean-Jacques Rousseau outlines a contract based on popular sovereignty. Rousseau’s account of the social contract contrasts with the individualistic concepts delivered by Hobbes and Locke. According to Rousseau, if a person decides to choose his interests over the collective interests, he must be forced to choose what is best for society as a whole.
Trong tác phẩm của mình Khế ước xã hội, Jean-Jacques Rousseau phác thảo một hợp đồng dựa trên chủ quyền của nhan dân.  Giải thích của Rousseau về khế ước xã hội đối kháng với các khái niệm cá nhân mà Hobbes và Locke truyền bá. Theo Rousseau, nếu một người quyết định lựa chọn lợi ích của trên lợi ích tập thể, họ phải bị ép buộc để lựa chọn cái tốt nhất cho toàn xã hội.

http://www.wisegeek.com/what-is-a-social-contract.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn