MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, January 7, 2018

PRESBYOPIA LÃO THỊ


PRESBYOPIA

LÃO THỊ
Judith Lee and Gretchyn Bailey; reviewed by Vance Thompson, MD

Judith Lee and Gretchyn Bailey;
Vance Thompson, MD biên tập

The eye's lens hardens with age, resulting in blurred near vision. This is called presbyopia.
Thủy tinh thể cứng dần theo tuổi tác, khiến cho nhìn các vật gần bị mờ đi. Gọi là lão thị (presbyopia)

Presbyopia usually occurs beginning at around age 40, when people experience blurred near vision when reading, sewing or working at the computer.

Lão Thị / viễn thị do lão hóa (Presbyopia) thường xẩy ra bắt đầu khoảng 40 tuổi, khi người ta cảm nhận thấy khả năng nhìn gần bị mờ đi khi đọc sách, may vá hoặc làm việc với máy tính.

You can't escape presbyopia, even if you've never had a vision problem before. Even people who are nearsighted will notice that their near vision blurs when they wear their usual eyeglasses or contact lenses to correct distance vision.
Bạn không thể tránh khỏi căn bệnh lão thị, ngay cả khi bạn chưa bao giờ có một vấn đề gì thị lực trước đây. Thậm chí những người đang bị cận thị cũng sẽ nhận thấy rằng khả năng nhìn gần bị mờ đi khi họ đeo kính mắt thông thường của họ hoặc kính sát tròng để điều chỉnh tầm nhìn xa.

Presbyopia is widespread in the United States. According to U.S. Census Bureau data, over 135 million Americans were age 40 and older in 2008, and the country is growing older: The median age reached 36.8 in 2008, up 1.5 years since 2000. This growing number of older citizens generates a huge demand for eyewear, contact lenses and surgery that can help presbyopes deal with their failing near vision.
Lão thị phổ biến tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, hơn 135.000.000 người Mỹ ở lứa tuổi 40 trở lên trong năm 2008, và quốc gia này đang già đi. Độ tuổi trung bình là 36,8 vào năm 2008, tăng 1,5 năm kể từ năm 2000. Con số ngày càng gia tăng về người lớn tuổi tạo ra một nhu cầu rất lớn về kính đeo mắt, kính áp tròng và phẫu thuật mà có thể giúp người bị chứng viễn thị do lão hóa giải quyết khiếm khuyết về khả năng nhìn gần của họ.


PRESBYOPIA SYMPTOMS AND SIGNS

When people develop presbyopia, they find they need to hold books, magazines, newspapers, menus and other reading materials at arm's length in order to focus properly. When they perform near work, such as embroidery or handwriting, they may develop headaches, eye strain or feel fatigued.

TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU CỦA BỆNH LÃO THỊ
Khi người có tiến triển lão thị, họ nhận ra là họ cần phải giữ sách, tạp chí, báo, thực đơn và các tài liệu khác ở khoảng cách bằng chiều dài cánh tay để tạo tiêu điểm nhìn đúng. Khi họ thực hiện công việc gần mắt như thêu thùa hay viết lách, họ có thể bị nhức đầu, mỏi mắt hoặc cảm thấy mệt mỏi.

 WHAT CAUSES PRESBYOPIA?

Presbyopia is caused by an age-related process. This differs from astigmatism, nearsightedness and farsightedness, which are related to the shape of the eyeball and caused by genetic and environmental factors. Presbyopia generally is believed to stem from a gradual thickening and loss of flexibility of the natural lens inside your eye.


NGUYÊN NHÂN GÂY LÃO THỊ

Lão thị gây ra do quá trình lão hóa. Căn bệnh này khác với bệnh loạn thị, cận thị và viễn thị, những bệnh mắt liên quan đến hình dạng của nhãn cầu và gây ra bởi di truyền và những yếu tố môi trường. Lão thị thông thường được tin là phát sinh từ sự dầy lên từ từ và sự mất tính linh hoạt của thủy tinh thể bên trong mắt bạn.
These age-related changes occur within the proteins in the lens, making the lens harder and less elastic over time. Age-related changes also take place in the muscle fibers surrounding the lens. With less elasticity, the eye has a harder time focusing up close. Other, less popular theories exist as well.

Những thay đổi liên quan đến lão hóa này xảy ra bên trong những chất proteins ở thủy tinh thể, làm cho thủy tinh thể cứng hơn và giảm đàn hồi theo thời gian. Những thay đổi liên quan đến lão hóa cũng diễn ra trong các sợi cơ bao quanh thấu kính. Với độ đàn hồi giảm sút, mắt càng ngày càng có khó khăn hơn khi tập trung nhìn gần. Cũng có các lý thuyết khác ít phổ biến hơn.

PRESBYOPIA TREATMENT: EYEWEAR

Eyeglasses with bifocal or progressive addition lenses (PALs) are the most common correction for presbyopia. Bifocal means two points of focus: the main part of the spectacle lens contains a prescription for distance vision, while the lower portion of the lens holds the stronger near prescription for close work.


ĐIỀU TRỊ LÃO THỊ: KÍNH ĐEO MẮT

Các loại kính đeo như kính hai tròng hoăc loại nhiều tròng là những chỉnh sửa phổ biến nhất cho bệnh lão thị. Bifocal nghĩa là 2 điểm hội tụ; phần chính của thấu kính chỉnh sửa tầm nhìn xa, trong khi phần dưới của kính chỉnh sửa tầm nhìn gần.
Progressive addition lenses are similar to bifocal lenses, but they offer a more gradual visual transition between the two prescriptions, with no visible lines between them.

Kính nhiều tròng tương tự như kính 2 tròng, nhưng chúng cung cấp thêm một quá trình chuyển đổi dần dần tầm nhìn giữa hai cực nhìn xa và nhìn gần mà  không có đường ranh dễ thấy giữa chúng.

Reading glasses are another choice. Unlike bifocals and PALs, which most people wear all day, reading glasses typically are worn just during close work.

Kính đọc sách là một lựa chọn khác. Không giống kính hai tròng hay kính nhiều tròng, mà phần lớn mọi người có thể đeo suốt ngày, kính đọc sách thường chỉ đeo trong thời gian làm viêc khi nhìn các vật gần.

If you wear contact lenses, your eye doctor can prescribe reading glasses that you wear while your contacts are in. You may purchase readers over-the-counter at a retail store, or you can get higher-quality versions prescribed by your eye doctor.

Nếu bạn đeo kính áp tròng, bác sĩ nhãn khoa của bạn có thể kê đơn kính đọc sách dùng khi bạn đang đeo kính áp tròng. Bạn có thể mua kính đọc sách tại quầy ở các cửa hàng bán lẻ, hoặc bạn có thể mua loại có chất lượng cao hơn được bác sĩ của bạn kê đơn.

Presbyopes also can opt for multifocal contact lenses, available in gas permeable or soft lens materials. Another type of contact lens correction for presbyopia is monovision, in which one eye wears a distance prescription, and the other wears a prescription for near vision. The brain learns to favor one eye or the other for different tasks. But while some people are delighted with this solution, others complain of reduced visual acuity and some loss of depth perception with monovision.

Bệnh nhân lão thị cũng có thể chọn kính áp tròng nhiều tiêu điểm, sẵn có ở dạng vật liệu mềm, không khí qua được. Một loại kính áp tròng khác chỉnh sửa lão thị là moth tròng, trong đó một mắt đeo kính nhìn xa và mắt kia đeo kính nhìn gần. Não sẽ học cách ưu tiên cho mắt này hoặc mắt kia tùy theo nhiệm vụ khác biệt. Nhưng trong khi một số người hài lòng với giải pháp này, thì những người khác than phiền về giảm độ sắc  nét của thị giác và sự mất cảm giác chiều sâu của loại kính một tròng.

Because the human lens continues to change as you grow older, your presbyopic prescription will need to be increased over time as well. You can expect your eye care practitioner to prescribe a stronger correction for near work as you need it.

Bởi vì thủy tinh thể của người tiếp tục thay đổi khi bạn già đi, đơn thuốc lão thị của bạn sẽ cần phải gia tăng theo thời gian. Bạn có thể gập bác sĩ nhãn khoa để  được điều chỉnh độ kính mạnh hơn để nhìn gần khi bạn cần đến.
PRESBYOPIA TREATMENT: SURGERY
PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LÃO THỊ

xxx
 The eye's lens stiffens with age, so it is less able to focus when you view something up close. [Illustration: Varilux]

Thủy tinh thể mắt bị cứng dần theo tuổi, do đó nó ít có khả năng điều tiết khi bạn nhìn một vật ở gần. (Hình minh họa Varilux)
Surgical options to treat presbyopia also are available. One example is Refractec Inc.'s conductive keratoplasty or NearVision CK treatment, which uses radio waves to create more curvature in the cornea for a higher "plus" prescription to improve near vision. The procedure is performed on one eye only for a monovision correction. Studies have shown that NearVision CK effectively treats presbyopia, but the correction is temporary and diminishes over time.

Đã có lựa chọn phẫu thuật để trị liệu lão thị. Một thí dụ là tạo hình giác mạc của công ty Refractec Inc hoặc sự điều trị NearVision CK, trong đó sử dụng sóng vô tuyến để tạo độ cong hơn trong giác mạc để tao độ chỉnh sửa cao hơn để cải thiện nhìn gần. Thủ thuật này được thực hiện trên một mắt duy nhất để sự chỉnh sửa một tầm nhìn. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng NearVision CK có hiệu quả điều trị bệnh lão thị, nhưng sự chỉnh sửa chỉ là tạm thời và giảm dần theo thời gian.
PresbyLASIK is a new presbyopia-correcting surgery now undergoing U.S. clinical trials. This innovative procedure uses an excimer laser to create a multifocal ablation directly on the eye's clear surface or cornea. This enables vision at multiple distances.

Phẫu thuật PresbyLASIK là một phẫu thuật chỉnh sửa lão thị mới gần đây và đang trải qua những cuộc thử nghiệm lâm sàng tại Hoa Kỳ. Thủ thuật tân tiến này là sử dụng laser excimer để bóc tách nhiều nhiều tiêu điểm trực tiếp trên bề mặt trong suốt của mắt / giác mạc. Điều này cho phép nhìn ở nhiều khoảng cách.

LASIK also can be used to create monovision, in which one eye is corrected for near vision while the other eye is stronger for distance vision.

Phẫu thuật LASIK cũng có thể được sử dụng để tạo một tầm nhìn, mà trong đó một mắt được chỉnh để nhìn gần trong khi mắt kia thì mạnh hơn với tầm nhìn xa
A highly experimental treatment being studied is the injection of an elastic gel into the capsular bag, the structure in the eye that contains the natural lens. In theory, the gel would replace the natural lens and serve as a new, more elastic lens.

Một trị liệu có tính thực nghiệm cao đang đươc nghiên cứu là sự bơm chất keo đàn hồi vào trong một túi hình nang (capsular bag), cấu trúc trong mắt chứa thủy tinh thể, chất keo dẻo sẽ thay thế vị trí thủy tinh thể và đóng vai trò như một thủy tinh thể mới đàn hồi hơn.

Experiments also have centered on laser treatment of the eye's hardened lens to increase its flexibility and thereby improve focus.

Những thí nghiệm cũng tập trung vào điều trị bằng tia laser các thủy tinh thể bị cứng để tăng tính linh hoạt của nó và do đó cải thiện điều tiết.

With the recent introduction of presbyopia-correcting intraocular lenses, some people undergoing cataract surgery may be able to achieve clear vision at all distances.

Với việc đưa vào sử dụng gần đây những thấu kính đặt trong mắt để điều chỉnh lão thị, một số người trải qua phẫu thuật đục thủy tinh thể có thể đạt được thị lực rõ ràng ở tất cả các khoảng cách.

Also, an elective procedure known as refractive lens exchange may enable you to replace your eye's clear but inflexible natural lens with an artificial presbyopia-correcting lens for multifocal vision.

Đồng thời, một thủ thuật chọn lọc có tên là thấu kính khúc xạ có thể cho phép bạn thay thế thủy tinh thể còn rõ nhưng thiếu linh hoạt của mắt bạn với một thấu kính điều chỉnh lão thị nhân tạo để nhìn nhiều tiêu điểm.

Other surgical options for presbyopia are being researched as well.

Những lựa chọn phẫu thuật khác cho bệnh lão thị cũng đang được tiếp tục nghiên cứu.

xxx

Even if you undergo LASIK or PRK as a young person and achieve perfect vision, you still will develop a condition called presbyopia typically beginning between the ages of 40 and 50. Presbyopia is the inability of the eye to focus at all distances, usually noticed when fine print starts to blur.

Thậm chí nếu bạn từng trải qua phẫu thuật LASIK hoặc PRK như là một người trẻ tuổi và đạt được tầm nhìn hoàn hảo, bạn vẫn sẽ phát triển một tình trạng gọi là lão thị (presbyopia = bệnh viễn thị do lão hóa) thường bắt đầu trong độ tuổi từ 40 đến 50. Lão Thị (presbyopia) là mắt không có khả năng nhìn tập trung chút nào ở tất cả các khoảng cách, thường nhận ra khi các nét chữ in bắt đầu lờ mờ.

Some eye doctors disagree about what causes presbyopia. Most believe stiffening of the eye's lens contributes to the condition. Other theories suggest that presbyopia also could be related to continued growth of the lens or atrophy of the muscles controlling the lens.

Một số bác sĩ nhãn khoa không đồng ý về những gì gây ra chứng lão thị. Hầu hết tin rằng sự cứng lên dần dần của thấu kính mắt góp phần vào tình trạng này. Những giả thuyết khác cho thấy rằng chứng lão thị cũng có thể liên quan tới sự tăng trưởng liên tục của thấu kinh mắt hoặc sự teo cơ kiểm soát của thấu kính

In the past, the usual remedy was to wear reading glasses or special multifocal lenses (bifocal or progressive) for presbyopia. But in modern times, surgical remedies for presbyopia also are available for qualified candidates.

Trong quá khứ, các biện pháp khắc phục thông thường là đeo kính đọc sách hoặc kính đặc biệt có nhiều thấu kính (bifocal lens = kính hai tròng hoặc hay progressive lens = kinh nhiều tròng, kính có nhiều điểm giúp việc hội tụ) cho lão thị. Nhưng ở thời hiện đại này, biện pháp phẫu thuật cho chứng lão thị cũng có sẵn cho những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn.

One of the first effective surgical options for presbyopia correction involved producing what is known as "monovision" during LASIK. But other surgical procedures such as conductive keratoplasty or CK (see below) also have been approved by the FDA, which gives eye surgeons additional options for correcting this common vision problem.

Một trong những lựa chọn phẫu thuật hiệu quả đầu tiên cho việc điều chỉnh chứng lão thị bao gồm sự sản xuất mà được biết đến như là "monovision" trong phẫu thuật LASIK. Nhưng những tiến trình phẫu thuật khác như conductive keratoplasty hoặc CK cũng đã được sự chấp thuận của FDA, từ đó cho các bác sĩ phẫu thuật mắt những lựa chọn bổ sung về việc điều chỉnh / chỉnh sử vấn đề tầm nhìn phổ biến này.

Several other experimental devices and procedures also are under investigation, but not yet FDA-approved. Here is a rundown.

Một số thiết bị thử nghiệm và những tiến tình khác cũng đang theo được khảo sát tỉ mỉ, nhưng chưa được FDA chấp thuận. Dưới đây là một tóm tắt.

PHẪU THUẬT Monovision VÀ LASIK

Monovision and LASIK
Producing monovision is one way eye care professionals deal with presbyopia. Normally, both your eyes work together equally when you look at an object, to produce what's called binocular vision. However, you probably have a dominant eye that your brain tends to favor for "sighting" (most right-handed people are right-eye dominant, for example).
Việc sản xuất monovision là một đường hướng mà các chuyên gia chăm sóc mắt đối phó với lão thị. Bình thường, cả hai mắt của bạn làm việc đồng đều cùng nhau khi bạn nhìn vào một vật / một hình tượng, để tạo ra những gì gọi là thị giác hai mắt (binocular vision). Tuy nhiên, bạn có thể có con mắt chi phối / mắt thống trị/ mắt đươc sử dụng chính mà não của bạn có xu hướng ưu tiên cho "nhìn thấy" (hầu hết người thuận tay phải thì mắt phải là mắt chi phối / mắt sử dụng chính, đậy là thí dụ)

Contact lens fitters often take advantage of this "one-eye dominance" to produce monovision, where typically the dominant eye is prescribed a contact lens power for optimum distance vision and the other eye is fit with a contact lens that has a modified power to provide good near vision. To a large extent, binocular vision is preserved in monovision — so you have adequate depth perception for driving, for instance. But one eye sees more clearly in the distance, and the other eye sees better up close.

Những người thích hợp đeo kính áp tròng (contact lens fitters) thường tận dụng lợi thế "một mắt thống trị" /mắt chi phối / một mắt làm chủ (one-eye dominance) để sản xuất monovision, nơi mà con mắt làm việc trội hơn (dominant eye) được quy định kính áp tròng có độ mạnh hơn về nhìn xa (optimum distance vision = khoảng cách tối ưu cho tầm) và con mắt kia thì phù hợp với kính áp trong mà có độ chỉnh để cung cấp tầm nhìn gần tốt. Đến một mức độ phạm vi lớn, thị giác hai mắt (binocular vision) được bảo quản gìn giữ trong monovision - vì vậy bạn có nhận thức sâu sắc đầy đủ về việc lái xe, đây là ví dụ. Tuy nhiên, một mắt nhìn thấy rõ ràng hơn trong khoảng cách xa, và một mắt khác nhìn thấy tốt hơn ở khoảng cách gần.

Some LASIK surgeons will produce monovision in their presbyopic patients by purposely leaving the non-dominant eye slightly nearsighted so that these patients can see up close without glasses. Other surgeons are wary of the technique because not everyone can become accustomed to monovision. It's a good idea to try monovision with contact lenses or trial lenses in the doctor's office first to be sure you can adapt to it before you opt for monovision LASIK.

Một số bác sĩ phẫu thuật LASIK sẽ tạo ra monovision trong các bệnh nhân lõa thị của họ bằng việc cố ý lưu lại (purposely leaving ) con mắt không hoạt động trội (the non-dominant eye ) bị cận thị nhẹ để những bệnh nhân này có thể nhìn thấy các vật gần không cần kính đeo. Những bác sĩ phẫu thuật khác thì thận trọng (wary) với kỹ thuật này bởi vì không phải mọi người có thể trở nên quen với monovision. Thật là một ý tưởng tốt để thử monovision với kính áp tròng hoặc hoặc những kính đeo loại thử nghiệm (trial lenses) tại văn phòng bác sĩ trước tiên hầu đảm bảo rằng bạn có thể thích ứng với nó trước khi bạn lựa chọn phẫu thuật LASIK monovision.

Monovision LASIK initially was used off label, meaning that it had not received official FDA approval as an approach to correcting presbyopia. But in July 2007, the FDA announced approval of the Abbott Medical Optics (AMO, formerly Advanced Medical Optics) and Visx CustomVue excimer laser for performing the monovision procedure.

Monovision LASIK ban đầu đã được dùng "không nhãn hiệu", nghĩa là nó đã không được tiếp nhận sự chấp thuận chính thức của FDA như là một phương pháp để điều chỉnh bệnh lão thị. Nhưng tháng Bảy 2007, FDA đã công bố sự chấp thuận của Y Abbott Optics (AMO, là cơ quan Advanced Medical Optics trước đây) và Visx CustomVue excimer laser về việc thực hiện các tiến trình monovision.


A surgeon performing CK first numbs the eye with drops. A circular treatment pattern then is imprinted in ink on the cornea. This pattern helps guide a tiny probe as radio waves are applied to shrink collagen. The treatment works like a belt to tighten and steepen the curvature of the cornea, resulting in better near vision. (Drawings provided by Refractec.)

Một phẫu thuật thực hiện CK trước tiên là làm tê con mắt bằng thuốc nhỏ mắt. Rồi thì một mô hình trị liệu vòng tròn được đánh dấu bằng mực trên giác mạc. Mô hình này trợ giúp hướng dẫn một đầu dò nhỏ xíu như sóng vô tuyến được áp dụng cho việc thu nhỏ đản bạch tinh (collagen). Phương cách trị liệu này hoạt động giống như một vành đai để siết chặt và tạo độ dốc về độ cong của giác mạc, kết quả là tầm nhìn gần tốt lên (Bản vẽ được cung cấp bởi Refractec.)

Conductive keratoplasty uses low-level, controlled radio-frequency energy to shrink collagen fibers in the periphery of the cornea. This steepens the central cornea, in effect lengthening a too-short eyeball.

Phẫu thuật conductive keratoplasty sử dụng năng lượng tầng sóng vô tuyến (radio-frequency energy) được điều khiển ở mức thấp để làm thu nhỏ những sợi cơ đản bạch tinh (collagen fibers) ở ngoại vi của giác mạc. Điều này uốn cong giác mạc trung tâm, có hiệu lực kéo dài một quá-nhãn cầu quá ngắn.

CK was FDA-approved in 2002 for the temporary reduction of farsightedness, then received approval in April 2004 for the temporary improvement of near vision in people with presbyopia.

CK đã được FDA chấp thuận vào năm 2002 cho việc làm suy giảm tạm thời về chứng bệnh viễn thị (farsightedness), sau đó được nhận sự chấp thuận vào tháng 4 năm 2004 về việc cải thiện tạm thời cho chứng bệnh cân thị (nearsightedness) ở người bị lão thị (presbyopia).

In a monovision technique called NearVision CK (Refractec, Irvine, Calif.), conductive keratoplasty is performed on one eye only — usually the non-dominant eye — to correct presbyopia in a person who can see well in the distance without glasses or contact lenses, but who needs help with near vision.

Trong kỹ thuật monovision (monovision technique) gọi là NearVision CK = CK cho tầm nhìn gần (tại Refractec, thành phô Irvine của tiểu bang California của Hoa Kỳ), phẫu thuật conductive keratoplasty được chỉ thực hiện ở trên một mắt - thường là không phải là con mắt trội (con mắt dùng chính ) - để chỉnh sửa chứng lão thị ở người mà có thể nhìn thấy tốt trong khoảng cách xa không cần kính đeo hoặc kính áp trong, nhưng họ cần trợ giúp về tầm nhìn gần.

Again, it's a good idea to try monovision with contact lenses or a trial lens in the doctor's office before undergoing NearVision CK, to make sure you'll adapt to it. After the three-minute procedure you'll likely notice improvement in your reading vision, but it can take a few weeks before you reach the final level of vision correction.

Xin nhắc lại, thật là một ý tưởng tốt để thử phương cáchmonovision bằng kính áp tròng hoặc kính đeo thử nghiệm ở văn phòng bác sĩ trước khi trải qua phẫu thuật NearVision CK, để chắc chắn là bạn sẽ thích nghi / thích ứng với cách nhìn này (1 mắt được dùng cho khả năng nhìn gần). Sau tiến trình 3 phút bạn sẽ dường như nhận thấy có sự cải thiện trong tầm nhìn đọc cách của bạn, nhưng có thể tốn vài tuần trước khi bạn đặt được mức cuối cùng về sự chỉnh sử tầm nhìn.

One attractive feature of CK is that it is minimally invasive. Some people experience tearing, foreign-body sensation and/or vision fluctuation, but this is normally temporary.

Một tính năng / đặt tính hấp dẫn của phẫu thuật CK là sự xâm nhập rất hạn chế. Một số người có trải nghiệm chảy nước mắt, cảm giác có vật lạ trong người (cảm giác bị cộm do vật lạ) và / hoăc sự biến động về tầm nhìn, nhưng đây chỉ là triệu chứng tạm thời bình thường.

PHẪU THUẬT IntraCor

IntraCor
Intrastromal correction of presbyopia, known as IntraCor (Technolas Perfect Vision), has shown promising results outside the United States. The procedure uses a femtosecond laser to create precisely placed gas bubbles, which then reshape the interior of the cornea without penetrating the outer surface. This means less chance of infection, inflammation or other complications.

Sự chỉnh sửa trong mô đệm (Intrastromal correction) của chứng lão thị, được biết đến là IntraCor (Technolas Perfect Vision), đã cho thấy những kết quả triển vọng đầy hứa hẹn ở bên ngoài quốc gia Hoa Kỳ. Tiến trình phẫu thuật này dùng tia lazer femtosecond (femtosecond laser) để tạo ra những bong bóng khí / bọt khí được đặt vào một cách rất chi'nh xác, rồi thì chỉnh dáng phần bên trong của giác mạc mà không có xâm nhập trên bề mặt bên ngoài (của giác mạc). Điềuna`y có nghĩa là giảm thiểu cơ hội bị nhiễm trùng, viêm nhiễm hoặc những biến chứng khác.

Researchers so far report significant improvement in near vision, as long as ample light is provided for tasks such as reading fine print. The technology, backed by Bausch & Lomb (Rochester, N.Y.) and 20/10 Perfect Vision AG (Heidelberg, Germany), is approved in Europe for presbyopia correction in people with farsightedness.

Cho đến nay (so far) các nhà nghiên cứu báo cáo sự cải thiện đáng kể trong tầm nhìn gần, miễn là (as long as) nhiều ánh sáng (ample light) được cung cấp cho những công việc như đọc chữ in nhỏ. Kỹ thuật này, do được ủng hộ bởi công ty sản xuất kính đeo / kính áp tròng Bausch & Lomb (tại thành phố Rochester, tiểu bang New York của Hoa Kỳ) và công ty 20/10 Perfect Vision AG (tại Heidelberg của Đức), đã được chấp thuận tạii Châu Âu về chỉnh sửa chứng lão thị ở người bị viễn thị.
(Artificial Lenses (Refractive Lens Exchange or RLE) )

One currently available option for presbyopia correction involves removing the eye's natural lens and inserting an artificial one in a procedure identical to cataract surgery. While this surgical procedure is not FDA-approved specifically for presbyopia correction, it may be available off label for qualified candidates.

(Artificial Lenses (Refractive Lens Exchange or RLE) )
Hiện giờ một lựa chọn sẵn có cho việc điều chỉnh chứng lão thị bao gồm sự loại bỏ thấu kính thiên nhiên của mắt và chêm vào đó là một thấu kinh nhân tạo trong tiến trình đồng nhất với việc làm phẫu thuật đục thủy tinh thể (cataract surgery). Trong khi tiến trình phẫu thuật này chưa được chấp thuận đặc biệt là chấp thuận của FDA về việc chỉnh sửa chứng lão thị, thì nó có thể sẵn sàng được thực hiện theo cung cách "không nhãn hiệu" cho những ai hội đủ tiêu chuẩn.

The surgical procedure, known as refractive lens exchange (RLE) or clear lens extraction, is becoming more popular because of the recent availability of four FDA-approved multifocal or accommodating artificial lenses capable of correcting presbyopia.

Tiến trình phẫu thuật, được gọi là tráo đổi thấu kính khúc xạ (RLE = refractive lens exchange) hoặc sự ghép thấu kinh trong suốt, ngày càng trở nên phổ biến bỏi vì khả năng gần đây về bốn chấp thuận của FDA về sự đa tiêu điểm tầm nhìn hoặc sự thích nghi của thấu kinh nhân tạo có khả năng điều chỉnh lão hóa.

Phẫu thuật LASIK Đa Tiêu Điểm

Multifocal LASIK (PresbyLASIK)
Different zones in a multifocal artificial lens correct vision at near, intermediate and far ranges. In an investigational procedure known as multifocal LASIK or presbyLASIK, similar zones are created on the eye's clear front surface (cornea) with an excimer laser to correct presbyopia. PresbyLASIK is an investigational procedure, which is not yet FDA-approved. U.S. clinical trials investigating the effectiveness and safety of the procedure currently are being conducted.

Những khu vực khác biệt trong thấu kính đa tiêu điểm (multifocal artificial lens) chỉnh sửa tầm nhìn ở gần, ngay lập tức và những phạm vi xa. Trong một tiến trình điều tra được biết như là multifocal LASIK (phẫu thuật LASICK cho đa tiêu điểm) hoặc presbyLASIK (phẫu thuật LASIK cho lão hóa ), những khu vực tương tự được tạo ra trên bề mặt trong suốt của mắt (giác mặc) bằng 1 tia lazer excimer để điều chỉnh lão thị. Phẫu thuật LASIK cho chứng lão hóa (presbyLASIK) là một tiến trình đang được điều tra, nó chưa được sự chấp thuận của FDG. Các thủ nghiệm lâm sàng của Hoa Kỳ đang điều tra hiệu quả và sự an toàn của tiên trình hiện giờ đang được tiến hành theo hướng dẫn (conduct)

NHỮNG KỸ THUẬT GHÉP BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI GIÁC MẠC

Corneal Inlays & Onlays
Corneal inlays and onlays are inserts placed just beneath your eye's clear surface (cornea). Because the inserts alter the way light enters your eye, near vision is improved.

Inlays giác mạc và onlays giác mạc là sự chèn thêm đặt ngay bên dưới bề mặt trong veo của mắt (giác mạc) của bạn. Bởi vì việc chen thêm làm thay đổi phương cách ánh sáng đi vào mắt của bạn, tầm nhìn gần được cải thiện.

One insert currently undergoing FDA clinical trials is the ACI 7000 (AcuFocus and Bausch & Lomb), which uses principles similar to how a camera works. In a camera, the aperture opens or closes to control exposure to light and refine focus. When the aperture is small, greater depth of focus is achieved. In the same way, the ACI 7000 corneal inlay corrects presbyopia by controlling the amount of light that enters your eye and increasing the range of what you see in focus.

Hiện giờ kỹ thuật chèn ghép đang trải qua các thử nghiệm lâm sàng của FDA là kỹ thuật ACI 7000 (AcuFocus và Bausch & Lomb) mà sử dụng những nguyên tắc tương tự như cách thức hoạt động của máy chụp hình / máy ảnh. Trong một máy chụp hình, khẩu độ (aperture ) sẽ mở hoặc đóng để điều khiển sự tiếp xúc với ánh sáng và chỉnh tiêu điểm cho rõ nét. Khi khẩu độ rất nhỏ, độ sâu lớn hơn về sự hội tụ được thực hiện. Trong cùng một cách, kỹ thuật ACI 7000 corneal inlay chỉnh sửa lão thị bằng cách kiểm soát số lượng ánh sáng đi vào mắt bạn và gia tăng phạm vi về vật thể mà bạn nhìn trong sự tập trung

Other corneal inlays under investigation include:

Những kỹ thuật ghép bên trong giác mạc khác bao gồm:

InVue intracorneal microlens (Biovision, Brügg, Switzerland), which is placed in a tiny tunnel in the center of the cornea.
Kỹ thuật "InVue intracorneal microlens (Biovision, Brügg, Switzerland)", được đặt vào trong một đường ống nhỏ xíu ở tại trung tâm giác mạc

PresbyLens (ReVision Optics, Lake Forest, Calif.), an ultra-thin lens implanted in the cornea.
Kỹ thuật thấu kính lão (PresbyLens (ReVision Optics, Lake Forest, Calif.) ), là sự cấy ghéo một thấu kinh cực mỏng vào giác mạc

Presbia Flexivue System (Presbia Coöperatief U.A., Amsterdam), which uses a femtosecond laser to create a tiny "pocket" into which a micro-lens is inserted.
Kỹ thuật Presbia Flexivue System (Presbia Coöperatief U.A., Amsterdam), được sử dụng tia lazer femtosecond để tạo ra một "túi" rất nhỏ đưa mà một tháu kính cực nhỏ được ghép chêm vào

Corneal onlays use genetically engineered, collagen-like lens material placed in a pocket under the outer layer of the cornea to achieve better focus. In the future, lasers also may be used to reshape this material to refine focus without altering the eye itself.

Những kỹ thuật ghép bên trong giác mạc (corneal onlays) sử dụng chất liệu collagen giống thấu kính có cấu trúc di truyền đặt vào trong 1 túi nằm bên dưới của lớp ngoài của giác mạc để đạt được sự hội tụ / tập trung vào 1 điểm tốt hơn mà con mắt không cần sự tự thay đổi / hoán chuyển.http://www.grmc.ca/img/info2_presbyopia.gif
www.allaboutvision.com/visionsurgery/presbyopia_surgery.htmNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn