MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, August 5, 2017

What are the Basic Elements of Culture? Các yếu tố cơ bản của văn hoá là gì?


What are the Basic Elements of Culture?

Các yếu tố cơ bản của văn hoá là gì?

The term 'culture' is rather broad, seeing as it is synonymous with the evolution of life as a whole on this planet. While all living beings do have a culture to speak of, in this post, we will be looking at the elements of culture with respect to humans.
Thuật ngữ "văn hoá" khá rộng, vì nó đồng nghĩa với sự tiến hoá của cuộc sống như một toàn thể trên hành tinh này. Trong khi tất cả sinh vật đều có một nền văn hoá để nói đến, trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các yếu tố văn hoá đối với con người.

It's interesting how the word 'culture' is used to partner various concepts over a wide range of subjects. We have youth culture, European culture, ancient culture, new-age culture―it's as if every aspect of our collective social behavior is classified as 'culture'.

Thật thú vị khi từ 'văn hoá' được sử dụng gần  gũi với các khái niệm khác nhau trong nhiều chủ đề khác nhau. Chúng ta có văn hoá giới trẻ, văn hoá châu Âu, văn hoá cổ đại, văn hoá thời đại mới - như thể mọi khía cạnh của hành vi xã hội chung của chúng ta đều được phân loại là "văn hoá".
The Merriam-Webster dictionary defines culture as
- the beliefs, customs, arts, etc., of a particular society, group, place, or time
- a particular society that has its own beliefs, ways of life, art, etc.
- a way of thinking, behaving, or working that exists in a place or organization (such as a business)

Từ điển Merriam-Webster định nghĩa văn hoá là
- niềm tin, phong tục, nghệ thuật... của một xã hội, một nhóm người, một địa điểm hoặc thời gian cụ thể
-  một xã hội cụ thể có niềm tin, cách sống, nghệ thuật riêng ...
- một cách suy nghĩ, hành xử hoặc làm việc tồn tại ở một nơi hay tổ chức (chẳng hạn như doanh nghiệp)

With a broad definition such as this, we can't help but use the term loosely to represent any aspect of our collective behavior. However, to gain a deeper understanding of culture, we ought to acquaint ourselves with the defining elements that make up this concept.

Với một định nghĩa rộng như thế này, chúng ta không thể không sử dụng thuật ngữ này một cách lỏng lẻo để đại diện cho bất kỳ khía cạnh nào của hành vi tập thể của chúng ta. Tuy nhiên, để hiểu sâu hơn về văn hoá, chúng ta phải làm quen với việc xác định các yếu tố tạo nên khái niệm này.

5 Surreal Pictures That Will Blow Your Mind 5 bức tranh siêu thực sẽ cuốn hút bạn


5 Surreal Pictures That Will Blow Your Mind

5 bức tranh siêu thực sẽ cuốn hút bạn

May 12, 2017

Ngày 12 tháng 5 năm 2017

There is so much detail in these incredible surreal pictures that you will be staring at them for ages.
These pictures are the work of Oleg Shuplyak who is an artist from the Ukraine. He is slowly developing a reputation for creating surreal paintings with famous people from history.
Take a look and tell us which one is your favorite.

Có rất nhiều chi tiết trong những bức ảnh siêu thực đáng kinh ngạc này khiến bạn muốn nhìn ngắm hoài.
Những tranh này là tác phẩm của Oleg Shuplyak, một nghệ sĩ từ Ukraine. Anh đang dần nổi tiếng về vẽ tranh siêu thực với những người nổi tiếng trong lịch sử.
Hãy xem và cho chúng tôi biết bạn yêu thích bức tranh nào nhất.