MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 18, 2017

A THEORY OF TEN UNIVERSAL VALUES Lý thuyết về mười giá trị phổ quát

A THEORY OF TEN UNIVERSAL VALUES

Lý thuyết về mười giá trị phổ quát

Gregg Henriques Ph.D.
Oct 19, 2014
Tiến sĩ Gregg Henriques
19 tháng 10 năm 2014

Matching ten universal values with the unified approach.

Kết hợp 10 giá trị phổ quát với cách tiếp cận thống nhất.

I have been reading up a lot on values and theories of values lately. One particularly interesting and prominent theory is from Shalom Schwartz who proposes that there are ten broad value domains that are universal and fairly comprehensive. The values he advocates for are as follows.

Thời gian gần đây, tôi đã đọc rất nhiều về các giá trị và lý thuyết về các giá trị. Một lý thuyết đặc biệt thú vị và nổi bật là của Shalom Schwartz, người đã đề xuất rằng có mười lĩnh vực giá trị rộng có tính phổ quát và khá toàn diện. Các giá trị ông ủng hộ như sau.

WHAT ARE THE DIFFERENT TYPES OF GOVERNMENTS? CÁC LOẠI HÌNH CHÍNH THỂWHAT ARE THE DIFFERENT TYPES OF GOVERNMENTS?

CÁC LOẠI HÌNH CHÍNH THỂ

By Remy Melina
February 14, 2011
Remy Melina
Ngày 14 tháng 2 năm 2011


Here's a rundown of the various forms of government, with definitions provided by "The World Factbook."

Đây là một tóm tắt các hình thức chính quyền khác nhau, với các định nghĩa được cung cấp bởi " The World Factbook."

Absolute monarchy - a form of government where the monarch rules unhindered, i.e., without any laws, constitution or legally organized opposition.

Quân chủ chuyên chế - một hình thức chính quyền trong đó quốc vương cai trị không chịu bất kỳ cản trở nào, nghĩa là không có luật pháp, hiến pháp hoặc lực lương đối được tổ chức hợp pháp.

Anarchy - a condition of lawlessness or political disorder brought about by the absence of governmental authority.

Vô chính phủ - tình trạng vô luật pháp hay rối loạn chính trị do không có của chính quyền.

Authoritarian - a form of government in which state authority is imposed onto many aspects of citizens' lives.

Chuyên chế - một hình thức của chính phủ trong đó quyền lực nhà nước áp đặt lên nhiều mặt của đời sống công dân.

WHETHER PRIDE IS GOOD FOR YOU MAY DEPEND ON YOUR PERSONALITY TỰ HÀO CÓ TỐT CHO BẠN HAY KHÔNG TÙY THUỘC VÀO TÍNH CÁCH CỦA BẠNWHETHER PRIDE IS GOOD FOR YOU MAY DEPEND ON YOUR PERSONALITY

TỰ HÀO CÓ TỐT CHO BẠN HAY KHÔNG TÙY THUỘC VÀO TÍNH CÁCH CỦA BẠN

Neil Mclatchie
The Independence
Monday 19 June 2017

Neil Mclatchie
The Independence (Độc lập)
Thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2017

The Greek philosopher Aristotle described pride as the “crown of the virtues”. It is, after all, an emotion we experience when we’ve achieved something great, or when someone close to us has. It usually has a recognisable physical expression – a slight smile, the head tilted back, the chest expanded, with arms raised or akimbo. Think Superman after he’s defeated a villain.

Nhà triết học Hy Lạp Aristotle mô tả tự hào là "vương miện của các đức hạnh". Tựu trung, đó là cảm xúc được trải nghiệm khi chúng ta hoặc ai đó gần gũi với chúng ta đạt được điều gì đó tuyệt vời. Nó thường có một biểu hiện thể chất dễ nhận biết - một nụ cười nhẹ, đầu nghiêng về phía sau, ngực ưỡn rộng, với hai tay nâng lên hoặc chống nạnh. Hãy nghĩ tới Superman sau khi anh đánh bại một nhân vật phản diện thì biết.