MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 16, 2017

DISTINCTIONS BETWEEN INTELLECTUALS AND PSEUDO-INTELLECTUALS Phân biệt giữa trí thức và ngụy trí thứcDISTINCTIONS BETWEEN INTELLECTUALS AND PSEUDO-INTELLECTUALS

Phân biệt giữa trí thức và ngụy trí thức

By Sydney Harris,
Detroit Free Press,
(11/20/81)
Sydney Harris,
Detroit Free Press,
(20/11/81)

*The intellectual is looking for the right questions to ask; the pseudo is giving what he claims to be the right answers.

* Người trí thức tìm cách đặt ra những câu hỏi đúng; ngụy trí thức đưa ra cái mà họ cho là câu trả lời đúng.
*The intellectual is evidently motivated by a disinterested love of truth; the pseudo is interested in being right, or being thought to be right, whether he is or not.

* Trí thức động cơ rõ ràng là tình yêu không thiên vị đối với sự thật; ngụy trí thức quan tâm đến việc mình đúng, hoặc cứ cho là mình đúng, cho dù có đúng hay không.

*The intellectual is willing to admit that what he does not know is far greater than what he knows; the pseudo claims to know as much as can be known about the subject under consideration.

* Người trí thức sẵn sàng thừa nhận rằng những gì họ không biết là nhiều hơn nhiều so với những gì đã biết; ngụy trí thức tuyên bố biết tuốt về chủ đề đang được xem xét.