MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 15, 2017

HOT AND VIOLENT NÓNG BỨC VÀ BẠO LỰCHOT AND VIOLENT

NÓNG BỨC VÀ BẠO LỰC

Researchers have begun to understand the economic and social damage caused by climate change.

Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu hiểu được những thiệt hại kinh tế xã hội gây ra bởi biến đổi khí hậu.

by David Rotman 
December 22, 2015

David Rotman
22 tháng 12 năm 2015
No one knows how climate change will transform our lives. Not only is it uncertain how much elevated levels of carbon dioxide in the atmosphere will raise temperatures and affect precipitation in different parts of the world, but there remains much to learn about how these changes will reduce agricultural productivity, damage human health, and affect economic growth. In addition to these worrisome unknowns is a question that provokes even deeper anxiety: could the damage wrought by climate change, or even the threat of it, lead to a far more violent world?

Không ai biết biến đổi khí hậu sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào. Chúng ta không biết chắc nồng độ carbon dioxit trong khí quyển là bao nhiêu thì sẽ làm tăng nhiệt độ, và ảnh hưởng tới lượng mưa ở những khu vực khác nhau trên trái đất. Chúng ta cũng phải tìm hiểu những sự thay đổi này sẽ làm giảm năng suất nông nghiệp, ảnh hưởng sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế như thế nào. Ngoài ra một câu hỏi có thể gây nhiều lo lắng hơn: liệu thiệt hại do biến đổi khí hậu, hoặc thậm chí mối đe dọa từ sự biến đổi khí hậu, có dẫn đến một thế giới đầy bạo lực trong tương lai?

ARISTOCRATIC CULTURE Văn hoá quý tộcARISTOCRATIC CULTURE

Văn hoá quý tộc

Aristocracy is the repository of culture. Culture is to guide one’s actions by one’s understanding, endorsed by the richest emotion. Emotions are sensations of the heart. The heart sails into action when the nerves – the vital – are pleasantly saturated with positive energy. The vital is the superstructure of the body, the physical substance in us.

Chế độ quý tộc là kho lưu trữ văn hoá. Văn hoá là để hướng dẫn hành động của con người bằng sự hiểu biết của họ, được chứng thực bởi cảm xúc phong phú nhất. Cảm xúc là cảm giác của trái tim. Trái tim bắt đầu hoạt động khi các dây thần kinh – bộ phận thiết yếu nhất được thấm nhuần một cách thích thú với nguồn năng lượng dồi dào. Quan trọng nhất là cấu trúc thượng tầng của cơ thể, vật chất thực thể trong chúng ta.

One rule of the ascent from the physical to the mental is that the existing layer should be saturated with energy before one can rise to the next level. For one to rise from the physical to the vital – i.e., a physical worker to raise himself to a non-physical supervisor – he must work long enough for his physical work to be perfected. Work needs energy.

Một nguyên tắc của việc thăng tiến từ thể chất đến tinh thần là tầng lớp hiện tại nên được bão hòa/ thấm nhuần với năng lượng trước khi có thể nâng lên cấp độ tiếp theo. Đối với một người để đi lên từ cấp độ thể chất đến thiết yếu, tức là, một nhân viên lao động thể chất nâng mình lên một người giám sát không còn làm việc thể chất nữa thì họ phải làm việc đủ lâu để công việc thể chất của mình được hoàn thiện. Công việc cần năng lượng.