MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 13, 2017

WHAT IS THE MEANING OF LIFE? Ý nghĩa của cuộc sống là gì?WHAT IS THE MEANING OF LIFE?

In a busy life, Copi is a father who tries to teach the right way to his son, Paste. But…what is the correct path?

Ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Trong một cuộc sống bận rộn, Copi (Sao Chép) là một người cha cố gắng dạy con trai mình đi theo con đường đúng đắn, Paste (Dán). Nhưng ... thế nào là con đường đúng đắn?

And where is the place in life for our dreams?  If we forget to dream, how long will it be before we drift into a meaningless existence of drudgery.

Và đâu là nơi cuộc sống dành cho những giấc mơ của chúng ta? Nếu chúng ta quên ước mơ, nó sẽ còn bao lâu trước khi chúng ta trôi dạt vào một sự tồn tại nhọc nhằn vô nghĩa.

‘Alike’ is a powerful animated short film about the meaning of life.

'Giống như nhau' là một bộ phim hoạt hình ngắn đầy sức mạnh về ý nghĩa của cuộc sống.


http://upliftconnect.com/remember-the-meaning-of-life/

GENTLENESS AS A VIRTUE ĐỨC TÍNH DỊU DÀNG
GENTLENESS AS A VIRTUE

ĐỨC TÍNH DỊU DÀNG
Gentleness is the virtue of doing your good with the least possible harm to others. It is the decision to approach others from a stance of love—or at least benevolence—rather than indifference, or worse. Gentleness is courage without violence, strength without harshness, and love without anger. Gentleness is an inner peace that resists war, cruelty, brutality, aggressiveness, barbarism, coarseness, insult, violence, and other violations of another's sanctity. Gentleness gains its strength from its steady and stable foundation. Gentleness is a constant strength born from serenity and patience that contrasts with the turmoil of outrage, wrath, vengeance, and violence.


Sự dịu dàng là đức tính làm điều tốt với thiệt hại ít nhất nếu đối với người khác. Đó là quyết định tiếp cận người khác từ lập trường tình yêu - hoặc ít nhất là từ tâm – chứ không phải là thờ ơ, hoặc tệ hơn nữa. Sự dịu dàng là lòng dũng cảm không bạo lực, sức mạnh không có hà khắc, và tình yêu không có phẫn nộ. Sự dịu dàng là bình yên bên trong chống lại chiến tranh, ác độc, thô lỗ, hung hăng, man rợ, thô bạo, xúc phạm, bạo lực, và các vi phạm tính thánh thiện của người khác. Sự dịu dàng tạo được sức mạnh từ nền tảng ổn định và vững chắc. Sự dịu dàng là một sức mạnh thường xuyên sinh ra từ đức điềm tĩnh tính kiên nhẫn tương phản với sự hỗn loạn do giận dữ, phẫn nộ, thù hằn và bạo động.