MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 7, 2017

THE ELEMENTS OF REASONING AND THE INTELLECTUAL STANDARDS CÁC YÉU TỐ CỦA LUẬN LÝ VÀ TIÊU CHUẨN CỦA TƯ DUY


THE ELEMENTS OF REASONING AND THE INTELLECTUAL STANDARDS


CÁC YÉU T CA LUẬN LÝ VÀ TIÊU CHUẨN CỦA TƯ DUY


Helping Students Assess Their Thinking

Giúp người học đánh giá tư duy của mình

by Richard Paul and Linda Elder

Richard Paul và Linda Elder
There are two essential dimensions of thinking that students need to master in order to learn how to upgrade their thinking. They need to be able to identify the "parts" of their thinking, and they need to be able to assess their use of these parts of thinking, as follows:

Có hai bình diện thiết yếu của tư duy mà người học cần phải nắm vững để học cách nâng tầm suy nghĩ của mình. Người học cần có khả năng xác định được "các bộ phận" tạo nên suy nghĩ của mình, và họ cần phải có khả năng đánh giá việc sử dụng những yếu tố này của tư duy, như sau đây:

- All reasoning has a purpose
- All reasoning is an attempt to figure something out, to settle some question, to solve some problem
- All reasoning is based on assumptions
- All reasoning is done from some point of view
- All reasoning is based on data, information, and evidence
- All reasoning is expressed through, and shaped by, concepts and ideas
- All reasoning contains inferences by which we draw conclusions and give meaning to data
- All reasoning leads somewhere, has implications and consequences

- Mọi lập luận đều có mục đích
- Mọi lập luận đều là nỗ lực để tìm ra một điều gì đó, để trả lời một câu hỏi, để giải quyết một vấn đề
- Mọi lập luận dựa trên các giả định
- Mọi lập luận được thực hiện theo một quan điểm nào đó
- Mọi lập luận dựa trên dữ liệu, thông tin, và bằng chứng
- Mọi lập luận được thể hiện thông qua, và định hình  bởi khái niệm ý tưởng
- Mọi lập luận có chứa suy luậnnhờ nó chúng ta rút ra kết luận và đưa ra ý nghĩa cho dữ liệu
- Mọi lập luận dẫn đến một nơi nào đó, có hệ quảhậu quả

INTELLECTUALS AND PSEUDOINTELLECTUALS TRÍ THỨC VÀ NGỤY TRÍ THỨC


INTELLECTUALS AND PSEUDOINTELLECTUALS
TRÍ THỨC VÀ NGỤY TRÍ THỨC

Intellectuals want to understand a subject for their own sake, whereas pseudo-intellectuals want to understand just enough to tell other people that they understand it, so I think their lack of a truly deep understanding should be clear if they try to hide their points using colourful language, metaphors, unnecessarily complex words (such as using uncommon words while common words would be enough).

Các trí thức muốn tìm hiểu một chủ đề vì quan tâm của họ, trong khi các ngụy trí thức muốn tìm hiểu đủ để nói với người khác rằng họ hiểu nó, vì vậy tôi nghĩ rằng việc họ thiếu sự hiểu biết thực sự sâu sắc hẳn sẽ rõ ràng nếu họ tìm cách che giấu các luận điểm của họ bằng cách sử dụng ngôn ngữ đầy màu sắc, ẩn dụ, các từ phức tạp không cần thiết (chẳng hạn như sử dụng các từ không phổ biến trong khi dùng ngôn từ thông dụng là đủ rồi).
If they have written something which sounds great and all that, but is actually meaningless for the question asked, chances are they are a pseudo-intellectual.

Nếu họ đã viết một cái gì đó mà nghe thì rất haychỉ thế thôi, nhưng thực sự là chẳng ăn nhập gì với vấn đề được đặt ra, thì rất có thể là họ là một ngụy trí thức.