MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 6, 2017

THINKING STYLES KIỂU/PHONG CÁCH TƯ DUYTHINKING STYLES
KIỂU/PHONG CÁCH TƯ DUY


WHAT IS THINKING STYLE
According to Dr. Robert Sternberg, the human mind functions in a way that is similar to the government. In fact, governments are mere extensions of the individuals. Just like governments have different functions, forms, levels, orientations and leanings so does the mind. According to Sternberg, “What happens to us in life depends not just on how well we think but also on how we think…. Understanding thinking styles can help people better understand why some activities fit them and others don’t, and even why some people fit them and others don’t.” Sternberg believed that people acquire their thinking styles through socialization. Understanding of thinking styles is important because it’ll help people perceive:
1) Which activities fit them and which do not
2) Why some people suit them and others do not.
KIỂU TƯ DUY LÀ GÌ?
Theo Tiến sĩ Robert Sternberg, tâm trí con người hoạt động theo cung cách tương tự như chính phủ. Quả thực, các chính phủ chỉ là sự mở rộng của các cá nhân. Giống như chính phủ có nhiều chức năng, hình thức, mức độ, định hướng và khuynh hướng khác nhau, tâm trí con người cũng vậy. Theo Sternberg, "Cái xảy ra với chúng ta trong cuộc sống không chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta suy nghĩ tốt mức nào còn phụ thuộc vào cách chúng ta suy nghĩ như thế nào... Tìm hiểu về các kiểu tư duy có thể giúp người ta hiểu rõ hơn tại sao một số hoạt động phù hợp với họ mà các hoạt động khác thì không, và thậm chí tại sao một số người hợp với họ mà những người khác thì không." Sternberg tin rằng mọi người có được kiểu tư duy thông qua hòa nhập xã hội. Hiểu biết về phong cách tư duy là rất quan trọng bởi vì nó sẽ giúp mọi người nhận thức được: 1) Các hoạt động nào phù hợp với họ và hoạt động nào thì không
2) Tại sao một số người hợp với họ mà những người khác thì không.