MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 4, 2017

Universal Intellectual Standards Các tiêu chuẩn phổ quát về tư duyUniversal Intellectual Standards
Các tiêu chuẩn phổ quát về tư duy

by Linda Elder and Richard Paul

Linda Elder và Richard Paul
Universal intellectual standards are standards which must be applied to thinking whenever one is interested in checking the quality of reasoning about a problem, issue, or situation. To think critically entails having command of these standards. To help students learn them, teachers should pose questions which probe student thinking; questions which hold students accountable for their thinking; questions which, through consistent use by the teacher in the classroom, become internalized by students as questions they need to ask themselves.

Các tiêu chuẩn tư duy phổ quát là các tiêu chuẩn phải được áp dụng cho tư duy bất kỳ lúc nào người tai quan tâm đến việc kiểm tra chất lượng lập luận về một luận đề, vấn đề hoặc tình huống. Tư duy phê phán đòi hỏi phải nắm vững các tiêu chuẩn này. Để giúp người học học những tiêu chuẩn này, giáo viên nên đặt những câu hỏi thăm dò suy nghĩ ​​của người học; những câu hỏi làm cho người học có trách nhiệm với suy nghĩ của mình; những câu hỏi, thông qua sự việc sử dụng nhất quán của giáo viên trong lớp học, sẽ được người học tiếp thu như là những câu hỏi họ cần để tự hỏi chính mình.

THE METAMORPHOSIS OF ANDREI SAKHAROV SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA ANDREI SAKHAROVTHE METAMORPHOSIS OF ANDREI SAKHAROV

SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA ANDREI SAKHAROV

The inventor of the Soviet hydrogen bomb became an advocate of peace and human rights.
What led him to his fateful decision?

Nhà phát minh bom hydro của Liên Xô trở thành một nhà hoạt động vì hòa bình và nhân quyền. Điều gì đưa ông đến quyết định thay đổi số phận?

by Gennady Gorelik
March 1999
Gennady Gorelik
Tháng 3-1999

The cloud turned gray, quickly separated from the ground and swirled upward, shimmering with gleams of orange.... The shock wave blasted my ears and struck a sharp blow to my entire body; then there was a prolonged, ominous rumble that slowly died away after thirty seconds or so .... The cloud, which now filled half the sky, turned a sinister blue-black color.”
It was August 12, 1953, and Andrei Dmitrievich Sakharov had just become father of the Soviet hydrogen bomb.

Đám mây trở nên màu xám, nhanh chóng tách khỏi mặt đất và xoáy lên, lấp lánh ánh sáng màu cam.... Sóng xung kích làm nổ tung tai tôi và đánh mạnh vào toàn thân tôi; sau đó có một tiếng rung lên kéo dài, đáng sợ mà từ từ tắt sau ba mươi giây hoặc hơn .... Đám mây, mà bây giờ chiếm lấy một nửa bầu trời, biến một màu xanh-đen nham hiểm. "
Đó là ngày 12 tháng 8 năm 1953, và Andrei Dmitrievich Sakharov đã trở thành cha đẻ của của bom hydro Liên Xô.