MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 1, 2017

Valuable Intellectual Traits Các Đặc Điểm Quan trọng của Trí thứcValuable Intellectual Traits

Các Đặc Điểm Quan trọng của Trí thức

Intellectual Humility
Having a consciousness of the limits of one's knowledge, including a sensitivity to circumstances in which one's native egocentrism is likely to function self-deceptively; sensitivity to bias, prejudice and limitations of one's viewpoint. Intellectual humility depends on recognizing that one should not claim more than one actually knows. It does not imply spinelessness or submissiveness. It implies the lack of intellectual pretentiousness, boastfulness, or conceit, combined with insight or lack of insight into the logical foundations.

Tính khiêm tốn của Trí thức
Có ý thức về những giới hạn trong tri ​​thức của mình, bao gồm sự nhạy cảm đối với các hoàn cảnh trong đó thói tự đề cao mình có thể có tác dụng tự lừa dối chính họ; nhạy cảm với thiên kiến, thành kiến ​​và với các hạn chế trong quan điểm của mình. Sự khiêm nhường trí thức phụ thuộc vào nhận thức rằng người ta không nên khẳng định nhiều hơn cái người ta thực sự biết. Nó không ngụ ý thói nhu nhược hay thói phục tùng. Nó ngụ ý sự thiếu khôn ngoan trí tuệ, sự huênh hoang, hay tự phụ, được kết hợp với sự hiểu biết/ hay thiếu hiểu biết sâu sắc về nền tảng logic.

Rise of the Pseudo-Intellectuals Sự nổi lên của ngụy trí thứcRise of the Pseudo-Intellectuals

Sự nổi lên của ngụy trí thức

by Syahredzan Johan

Syahredzan Johan

According to Dictionary.com, a ‘pseudo-intellectual’ is ‘a person exhibiting intellectual pretensions that have no basis in sound scholarship or a person who pretends an interest in intellectual matters for reasons of status’.

Theo Dictionary.com, một "ngụy trí thức" là "một người thể hiện những khoe khoang về trí tuệ không có cơ sở học thuật hoàn hảo hay một người giả vờ quan tâm đến các vấn đề trí tuệ để mưu cầu địa vị".

(For the rest of this article, I am going to refer to pseudo-intellectuals as ‘pseudo’ for the sake of brevity and because ‘pseudo-intellectual’ is far too long.)

(Trong phần còn lại của bài báo này, tôi sẽ gọi ngụy trí thức 'ngụy' cho ngắn gọn và bởi vì “ngụy trí thức quá dài.)