MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, June 22, 2017

EMPATHY THẤU CẢM

EMPATHY
THẤU CẢM


1. Definition
Empathy is, at its simplest, awareness of the feelings and emotions of other people. It is a key element of Emotional Intelligence, the link between self and others, because it is how we as individuals understand what others are experiencing as if we were feeling it ourselves.
Empathy goes far beyond sympathy, which might be considered ‘feeling for’ someone. Empathy, instead, is ‘feeling with’ that person, through the use of imagination.

1. Định nghĩa
Thấu cảm, theo nghĩa đơn giản nhất, là nhận thức về cảm xúc và tình cảm của người khác. Đó là yếu tố chính của Thông minh cảm xúc EI (Emotional Intelligence), là mối liên kết giữa cái tôi và người khác, bởi vì nó chính là cách mà chúng ta, như những cá nhân, hiểu những gì người khác đang trải qua như thể bản thân chúng ta đang cảm nhận vậy.
Thấu cảm vượt xa đồng cảm, là “cảm xúc dành cho” ai đó. Thấu cảm, khác đồng cảm, là “cảm xúc cùng với” người đó, thông qua việc sử dụng trí tưởng tượng.

Empathy is the power of entering into another’s personality and imaginatively experiencing his experiences.
Chambers English Dictionary, 1989 edition

Empathy is awareness of others’ feelings, needs and concerns.
Daniel Goleman, in Working with Emotional Intelligence

"Empathy is intuitive, but is also something you can work on, intellectually."
Tim Minchin

Thấu cảm là khả năng thâm nhập vào tính cách của người khác và bằng tưởng tượng trải nghiệm sự trải nghiệm của họ.
Chambers English Dictionary, ấn bản năm 1989

Thấu cảm là nhận thức về cảm xúc, nhu cầu và mối quan tâm của người khác.
Daniel Goleman, trong Working with Emotional Intelligence

Thấu cảm có tính trực giác, nhưng cũng là cái mà bạn có thể rèn luyện bằng trí tuệ.
Tim Minchin