MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, February 3, 2017

Warren Buffett declares immigrants a blessing Waren Buffett tuyên bố những người nhập cư là phước đức cho Mỹ


Warren Buffett declares immigrants a blessing as Trump shuts down refugee programme

Waren Buffett tuyên bố những người nhập cư là phước đức cho Mỹ, khi Trump đóng cửa chương trình nhập cư

SCMP
28 January, 2017
SCMP
28-1-2017

Warren Buffett made it clear he’s not in President Donald Trump’s camp when it comes to immigration.

Warren Buffett nói rõ rằng, ông không ở cùng phe với Tổng thống Donald Trump khi nói đến vấn đề nhập cư.

“This country has been blessed by immigrants,” he told a crowd of students at Columbia University on Friday in New York. “You can take them from any country you want, and they’ve come here and they found something that unleashed the potential that the place that they left did not, and we’re the product of it.”

Ông nói với một đám đông sinh viên tại Đại học Columbia vào [hôm nay], thứ Sáu ở New York: “Đất nước này đã được ban phước bởi những người nhập cư. Các bạn có thể đưa họ đến từ bất kỳ nước nào mà các bạn muốn, họ đã đến đây và họ tìm thấy một cái gì đó mở ra tiềm năng mà những nơi họ bỏ đi không [cho họ cơ hội đó], và chúng ta là những sản phẩm đó“.

Mark Zuckerberg’s status
Mark Zuckerberg’s status
28 January at 04:34
Palo Alto, CA, United States

Mark Zuckerberg’s status
28 January at 04:34
Palo Alto, CA, United States

My great grandparents came from Germany, Austria and Poland. Priscilla's parents were refugees from China and Vietnam. The United States is a nation of immigrants, and we should be proud of that.
Like many of you, I'm concerned about the impact of the recent executive orders signed by President Trump.

Ông bà cố nội, ngoại của tôi đến từ Đức, Áo và Ba Lan. Cha mẹ của Priscilla (vợ của Mark Zuckerberg – ND) là người tị nạn từ Trung Quốc và Việt Nam. Hoa Kỳ là đất nước của những người nhập cư và chúng ta nên tự hào về điều đó.
Cũng giống như nhiều người trong các bạn, tôi lo ngại về tác động của các lệnh điều hành gần đây Tổng thống Trump đã ký.

Will Donald Trump be assassinated, ousted in a coup or just impeached? Donald Trump sẽ bị giết, bị lật đổ trong một cuộc đảo chính hay bị luận tội?Will Donald Trump be assassinated, ousted in a coup or just impeached?

Donald Trump sẽ bị giết, bị lật đổ trong một cuộc đảo chính hay bị luận tội?

As the president-elect takes office, all Washington can talk about is how badly it will end
Khi Tổng thống được bầu nhậm chức, tất cả những gì Washington có thể nói là chuyện đó rồi sẽ kết thúc một cách tồi tệ đến mức nào

Paul Wood
Spectator
21 January 2017

Paul Wood
Spectator
21/1/2017

The ‘most deadly adversaries of republican government,’ wrote Alexander Hamilton, arise ‘chiefly from the desire in foreign powers to gain an improper ascendant in our councils. How could they better gratify this, than by raising a creature of their own to the chief magistracy of the Union?’

“Kẻ thù nguy hiểm nhất của chính phủ cộng hoà”, Alexander Hamilton viết, xuất phát “chủ yếu từ mong muốn của các chính phủ nước ngoài nhằm giành được những vị trí và ảnh hưởng quá mức trong các hội đồng của chúng tôi. Có cách nào tốt hơn là đưa tay sai của họ vào những cơ quan quyền lực cao nhất của Liên Bang?”

The Age of Fake Policy Thời Đại Của Chính Sách Giả

The Age of Fake Policy

Thời Đại Của Chính Sách Giả

Paul Krugman
The New York Times
JAN. 6, 2017

Paul Krugman
The New York Times
6/1/2017


On Thursday, at a rough estimate, 75,000 Americans were laid off or fired by their employers. Some of those workers will find good new jobs, but many will end up earning less, and some will remain unemployed for months or years.

Vào hôm Thứ Năm, một ước tính sơ khởi cho thấy có 75.000 người Mỹ bị sa thải hoặc đuổi việc bởi những nghiệp chủ của họ. Một số những người ấy sẽ tìm được việc làm mới tốt, nhưng nhiều người cuối cùng sẽ kiếm được thu nhập ít hơn, và một số sẽ bị thất nghiệp trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

If that sounds terrible to you, and you’re asking what economic catastrophe just happened, the answer is, none. In fact, I’m just assuming that Thursday was a normal day in the job market.

Nếu điều đó có vẻ khủng khiếp đối với bạn, và bạn đang hỏi thảm họa kinh tế gì vừa xảy ra, thì câu trả lời là không. Trong thực tế, tôi chỉ là giả định rằng ngày Thứ Năm đó là một ngày bình thường trong thị trường việc làm.

3 Ways to Get Rid of President Trump Before 2020 Ba cách để thoát khỏi Tổng thống Trump trước năm 2020

3 Ways to Get Rid of President Trump Before 2020

Ba cách để thoát khỏi Tổng thống Trump trước năm 2020Why you need to read the 25th Amendment now.
Tại sao bạn phải đọc Tu chính án 25 ngay bây giờ?
BY ROSA BROOKS
JANUARY 30, 2017

ROSA BROOKS
30/1/2017

Are we really stuck with this guy?

Liệu chúng ta có thực sự ‘mắc kẹt’ với cha này?
It’s the question being asked around the globe, because Donald Trump’s first week as president has made it all too clear: Yes, he is as crazy as everyone feared.

Những câu hỏi nêu trên không chỉ là vấn đề của người Mỹ mà là của cả thế giới, bởi vì chi mới tuần đầu tiên Donald Trump nhậm chức Tổng thống đã cho mọi người thấyquá rõ ràng: Vâng, ông ấy điên như tất cả mọi người đa lo ngại.