MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, December 2, 2017

a corner of mine: CAMBODIA’S IMPOSSIBLE DREAM: KOH TRAL Giấc mơ tuyệ...

a corner of mine: CAMBODIA’S IMPOSSIBLE DREAM: KOH TRAL Giấc mơ tuyệ...: CAMBODIA ’S IMPOSSIBLE DREAM: KOH TRAL Giấc mơ tuyệt vọng của Campuchia: Phú Quốc History ...

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn