MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 8, 2017

CHINA’S WAR ON DISSENT Trung Quốc đàn áp bất đồng chính kiến
Li Wenzu, wife of lawyer Wang Quanzhang, who was detained in what is known as the "709" crackdown, joins others protesting in front of the Supreme People's Procuratorate in Beijing, China July 7, 2017. Picture taken July, 7, 2017.

Li Wenzu, vợ của luật sư Wang Quanzhang, bị bắt trong chiến dịch đàn áp mang tên “709”, tham gia biều tình trước Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ở Bắc Kinh, ngày 7 tháng 7 năm 2017.
CHINA’S WAR ON DISSENT
Trung Quốc đàn áp bất đồng chính kiến
Detained activists have two choices: vanish or confess.
Các nhà hoạt động có hai lựa chọn: Biến mất hay thú nhận

By Cholpon Orozobekova
August 30, 2017
Cholpon Orozobekova

GENEVA — At a  press briefing on August 24, hosted by the ISHR (International Service for Human Rights), one of the leading international NGOs in Geneva, a group of Chinese human rights defenders expressed their deep concern about the future of their detained and vanished colleagues.


GENEVA — Trong một cuộc họp báo ngày 24 tháng 8, do ISHR (International Service for Human Rights) -một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu ở Geneva - tổ chức, một nhóm những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã nói lên quan ngại sâu sắc về tương lai của các đồng nghiệp đang bị giam giữ và đã biến mất của mình.

Phil Lynch, director of ISHR, said in his opening remarks that ISHR is deeply concerned by the widespread crackdown against human rights defenders in China. “Over the last several years, we worked hard to support Chinese human rights activists to elevate their voices using UN human rights mechanisms, especially the Human Rights Council, to pressure China for change and call for accountability.

Phil Lynch, giám đốc ISHR, nói trong bài phát biểu khai mạc rằng ISHR quan tâm sâu sắc đến cuộc đàn áp trên diện rộng những người bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc. “Trong vài năm gần đây, chúng tôi đã hết sức cố gắng nhằm giúp đỡ những người hoạt động nhân quyền Trung Quốc để họ có thể cất cao tiếng nói của mình, thông qua các cơ cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Nhân quyền, nhằm gây áp lực đối với Trung Quốc để họ thay đổi và kêu gọi họ có trách nhiệm giải trình.


Lynch discussed the case of Gui Minhai, disappeared since 2015. “He has missed his daughter’s graduation and her acceptance to a PhD program,” said Lynch. “She keeps on fighting for her father’s release.”

Lynch đã thảo luận về trường hợp của Gui Minhai, biến mất từ năm 2015. “Ông đã không đến dự buổi lễ tốt nghiệp và được nhận vào học chương trình tiến sĩ của cô con gái. Cô ấy tiếp tục chiến đấu để bố mình được tự do”, Lynch nói.

Lynch then gave the floor to three Chinese human rights activists. Yaxue Cao, the founder and editor of ChinaChange.org, said that detentions in China are increasingly arbitrary. “Recent charges against defenders and human rights lawyers are increasingly absurd; and the use of nonlegal methods of detention are increasingly frequent. The international community and UN mechanisms should, therefore, be increasingly alarmed and respond accordingly,” said Yaxue Cao.

Sau đó Lynch nhường lời cho ba nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc. Yaxue Cao, người sáng lập và là biên tập viên trang ChinaChange.org, nói rằng việc bắt giam người ở Trung Quốc đang ngày càng tùy tiện hơn. “Những lời buộc tội gần đây nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền và các luật sư nhân quyền ngày càng vô lý hơn, và việc sử dụng những phương pháp giam giữ bất hợp pháp ngày càng phổ biến hơn. Do đó, phải báo động với cộng đồng quốc tế và các cơ chế của Liên Hiệp Quốc và họ có phản ứng một cách phù hợp”, Yaxue Cao nói.

Cao also raised the question of security of human rights activists who cooperate with UN human rights mechanisms. “Just to come to Geneva has become very dangerous. Human rights activists are being subject to reprisals for their cooperation with international organizations in Geneva. It is unacceptable and we demand from the UN and international community more active efforts to ensure our security,” said Yaxue Cao.

Cao cũng nêu ra câu hỏi về tình hình an ninh của những người hoạt động nhân quyền hợp tác với các cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. “Chỉ đi đến Geneva đã quá nguy hiểm rồi. Những người hoạt động nhân quyền đang bị trả thù vì họ đã hợp tác với các tổ chức quốc tế ở Geneva. Đó là điều không thể chấp nhận được và chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc tích cực hơn nữa nhằm đảm bảo an ninh cho chúng tôi”, Yaxue Cao nói.

Sarah Brooks, Asia program manager at the ISHR, said that in the last two years more than 300 activists have been harassed, threatened, detained and disappeared. “This crackdown marked by arbitrary arrests, incommunicado detentions, torture and ill-treatment and this is part of the policy of the Chinese government to close the space for civil society. The death of Nobel Prize winner Liu Xiaobo and enforced disappearance of his wife Liu Xia expose with painful clarity the costs of detention for defenders in China, and reminds us that this cost is also borne by friends and family. For all those at risk for their work to protect and promote human rights, we urge the Human Rights Council to press China for justice and accountability” said Brooks.

Sarah Brooks, giám đốc chương trình châu Á của ISHR, rói rằng trong hai năm vừa qua, đã có hơn 300 nhà hoạt động đã bị sách nhiễu, đe doạ, bị bắt giam và biến mất. “Cuộc đàn áp này nổi bật vì những vụ bắt bớ tùy tiện, cấm cố, tra tấn, ngược đãi và đây là một phần của chính sách của chính phủ Trung Quốc nhằm chặn đứng không gian của xã hội dân sự. Lưu Hiểu Ba, Nobel hòa bình chết và vợ ông, bà Liu Xia, biến mất cho thấy [cái] giá mà những người bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc phải trả và nhắc nhở chúng ta rằng bạn bè và gia đình họ cũng phải trả giá. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền áp lực Trung Quốc để họ thực thi công lý và trách nhiệm giải trình về tất cả những người đang chịu rủi ro vì hoạt động và thúc đẩy nhân quyền”, Brooks nói.

During the press-conference Zhang Qing, wife of the Guo Feixiong joined the discussion remotely to speak about her husband’s health conditions. Guo Feixiong has spent over a decade in detention for his human rights activities. She described the deplorable conditions her husband faced: “They locked my husband more than two years in a very small and confined space, where he hasn’t been able to move around. He hasn’t been allowed outside for exercise, or to see sunlight, and this has done huge damage to his health. It was a deliberate harm and a slow form of torture.”

Trong cuộc họp báo Zhang Qing, vợ của Guo Feixiong, đã tham gia thảo luận từ xa để nói về tình trạng sức khoẻ của chồng bà. Guo Feixiong đã bị giam hơn mười năm vì hoạt động nhân quyền. Bà nói tới những điều kiện tồi tệ mà chồng bà đang gặp: “Họ nhốt chồng tôi hơn hai năm trong một phòng rất nhỏ, anh ấy không thể đi lại được. Anh ấy không được ra ngoài tập thể dục hay nhìn ánh sáng mặt trời và rất có hại đối với sức khỏe. Cố ý làm hại và là một kiểu tra tấn từ từ”.

Zhang told the member governments of the Human Rights Council that they could no longer ignore China’s willful mistreatment of activists in detention. “I express my gratitude to international groups and UN experts who raised the case of my husband at the UN. After international pressure he was transferred to another jail, where he recovered and his health is better now. His sister was allowed recently to visit him in the jail,” she said.

Zhang Qing nói với các chính phủ thành viên của Hội đồng Nhân quyền rằng họ không thể bỏ qua hành động ngược đãi có chủ ý những nhà hoạt động bị giam giữ ở Trung Quốc. “Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhóm quốc tế và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã nêu ra trường hợp của chồng tôi ở Liên Hiệp Quốc. Sau khi có áp lực quốc tế, ông được chuyển đến một nhà tù khác, ông đã hồi phục và sức khoẻ hiện nay đã khá hơn. Gần đây người ta đã cho em gái của ông tới nhà tù thăm ông”, bà nói.

Yibee Huang, chief executive officer of Covenant Watch, spoke about reprisals against activists in Taiwan. She discussed the case of Li Ming-che, a manager at Taipei’s Wenshan Community College and a longtime democracy activist, who was detained in March 2017 and has been held incommunicado since. “We are deeply concerned about his health conditions. And the Chinese government shut down all communication means and we cannot receive any information about him” she said.

Yibee Huang, Tổng giám đốc của Covenant Watch, nói về việc trả thù các nhà hoạt động ở Đài Loan. Bà đã thảo luận về trường hợp của Li Ming-che, quản lý tại trường Đại học Cộng đồng Wenshan của Đài Bắc và là một nhà hoạt động dân chủ lâu năm, bị bắt tháng 3 năm 2017 và đã bị cấm cố từ đó đến nay. “Chúng tôi rất quan tâm tới điều kiện sức khoẻ của ông. Chính phủ Trung Quốc đã cắt đứt tất cả các phương tiện liên lạc và chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về ông”, bà nói.

The activists also spoke about the case of the Chinese lawyer Jiang Tianyong, who disappeared on November 21, 2016. His whereabouts remained unknown for several months, and only at the end of 2016 did Chinese authorities admit that Jiang was held “under residential surveillance at designated location.” Kit Chan, president of the Chinese Human Rights Lawyers Concern Group told The Diplomat about his recently concluded trial.

Các nhà hoạt động cũng nói về luật sư Trung Quốc, Jiang Tianyong. Ông này đã biến mất ngày 21 tháng 11 năm 2016. Suốt mấy tháng liền không ai biết ông ở đâu, mãi đến cuối năm 2016, chính quyền Trung Quốc mới công nhận rằng Giang đã bị “quản thúc tại gia, tại một nơi được qui định từ trước. Kit Chan, chủ tịch Nhóm luật sư nhân quyền Trung Quốc, nói với đại diện The Diplomat về phiên tòa xử ông vừa diễn ra trong thời gian qua.
“After detention incommunicado of 274 days, Jiang’s trial took place on 22 August at the Changsha Intermediate People’s Court. The trial was manipulated and the public were deliberately barred from attending it, and the areas around the Court were roadblocked with police officers. We demand the court give Jiang a non-guilty verdict and immediately release him. We also call on the international community not to be deceived by the illustrations and rhetoric of the rule according to law, but follow closely and speak up on the case of Jiang Tianyong and that of lawyer Wang Quanzhang, ” said Chan.

“Sau khi bị biệt giam 274 ngày, vụ xử Jiang diễn ra ngày 22 tháng 8 tại Toà án Nhân dân Trường Sa. Vụ xử không công bằng; công chúng đã bị ngăn cản, không được tham dự; và các khu vực quanh toà án đã bị cảnh sát ngăn chặn. Chúng tôi yêu cầu tòa án tuyên Jiang vô tội và thả ngay lập tức. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng để bị lừa bằng những ví dụ và những lời hùng biện việc chính quyền hành xử theo luật pháp, mà hãy theo dõi sát sao và lên tiếng về trường hợp Jiang Tianyong và luật sư Wang Quanzhang”, Chan nói.

Incommunicado detentions have become routine and families struggle to hear any news about vanished activists. Wang, who Chan reference, was detained by the Chinese authorities in August 2015. His wife, Li Wenzu, told the BBC that she hasn’t heard from him and does not know if he is alive or not. “I had no information at all. He has simply disappeared from the face of the Earth.”
Các vụ biệt giam đã trở thành lệ thường và các gia đình đang phải đấu tranh để tìm bất kỳ tin tức nào về các nhà hoạt động mất tích. Wang Quanzhang, người mà Chan vừa nhắc tới bên trên, đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ tháng 8 năm 2015. Vợ ông, Li Wenzu, nói với BBC rằng bà không biết tin tức gì và không biết ông còn sống hay không. “Tôi chẳng có thông tin gì cả. Anh ấy chỉ đơn giản biến mất khỏi mặt đất”.

Law enforcement authorities in China are notorious for their use of torture against human rights defenders and political dissidents. It seems that incommunicado detainees have only two choices: make confessions that are then broadcast by state-run TV or refuse and remain vanished.

Các cơ quan thực thi pháp luật ở Trung Quốc khét tiếng vì những biện pháp tra tấn những người bảo vệ nhân quyền và các nhà bất đồng chính kiến. Dường như những người tù bị biệt giam chỉ có hai lựa chọn: Những lời thú tội mà sau đó được đưa lên TV hoặc từ chối và biến mất.

Li told the BBC that Wang’s continued incarceration might be because he is holding out. “I think it might be because my husband hasn’t compromised at all,” Li said. “That’s why his case remains unsolved.”

Li Wenzu nói với BBC rằng có thể Wang Quanzhang tiếp tục bị giam giữ vì anh rất kiên quyết. “Tôi nghĩ có thể như thế vì chồng tôi không bao giờ thỏa hiệp. Đó là lý do vì sao trường hợp của ông vẫn chưa được giải quyết”.

When they do confess, lawyers admit guilt and say that they were brainwashed by Western media and activists. For example, Chinese lawyer Xie Yang made a confession on state television in May. He had been charged with “inciting subversion of state power and disrupting court order.”

Khi họ thú nhận, các luật sư công nhận tội lỗi và nói rằng họ bị các phương tiện truyền thông và các nhà hoạt động xã hội phương Tây tẩy não. Ví dụ, tháng 5 vừa rồi, luật sư Xie Yang đã thú nhận trên TV như thế. Ông bị buộc tội “kích động nhằm lật đổ chính quyền nhà nước và làm rối loạn trật tự của tòa án”.

“My actions go against my role as a lawyer,” he said in the video released by the Changsha Intermediate People’s Court, “we should give up using contact with foreign media and independent media to hype sensitive news events, attack judicial institutions and smear the image of the nation’s party organs while handling cases.”

“Hành động của tôi trái ngược với vai trò của tôi trong tư cách là một luật sư. Chúng ta không nên tiếp xúc với các phương tiện truyền thông nước ngoài và phương tiện truyền thông độc lập nhằm thổi phồng những tin tức nhạy cảm, tấn công các cơ quan tư pháp và bôi nhọ hình ảnh của các cơ quan của đảng trong khi giải quyết các vụ việc”, ông nói trong đoạn băng video ở Toà án Nhân dân Trường Sa.

Liu Xiaobo, a symbol of Chinese pro-democratic movements, was awarded the Nobel Peace prize in 2010 “for his long and nonviolent struggle for human rights in China.” He could not attend the ceremony in Stockholm and was represented by an empty chair because he was still in custody. Liu died of liver cancer in July, under guard at the hospital to which he had been released the month before — his cancer beyond treatment.

Lưu Hiểu Ba, biểu tượng của các phong trào ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc, năm 2010 được trao giải Nobel hòa bình vì “cuộc đấu tranh lâu dài và bất bạo động của ông vì nhân quyền ở Trung Quốc”. Ông không thể tham dự buổi lễ ở Stockholm và được đại diện bởi một chiếc ghế trống vì ông lúc đó ông đang bị giam giữ. Tháng 7 vừa qua Lưu Hiểu Ba chết vì ung thư gan, bệnh viện mà ông nằm sau khi được tha trước đó một tháng bị công an canh gác – ông bị ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa được.

The international community has been worried about the destiny of his wife Liu Xia, whose location is still unknown. She has lived under constant police watch, and international organizations have been calling on Beijing to allow her to leave China if she wishes.
Cộng đồng quốc tế đã và đang rất lo lắng về số phận của Liu Xia, vợ ông, hiện không ai biết bà đang ở đâu. Bà đã và đang bị cảnh sát theo dõi suốt ngày đêm và các tổ chức quốc tế kêu gọi Bắc Kinh để cho bà đi khỏi Trung Quốc nếu bà muốn.

The main concerns of those gathered in Genea last week are that there are more and more activists being arbitrary detained and vanished, and cooperation with UN mechanisms and international organization have become more dangerous for Chinese defenders.

Lo lắng chủ yếu của những người tập trung ở Geneva vào tuần trước là ngày càng có nhiều nhà hoạt động bị giam giữ và biến mất mà không có bất kì lí do nào và những người bảo vệ nhân quyền cộng tác với các cơ chế của Liên Hiệp Quốc và tổ chức quốc tế đang bị rơi vào tình thế ngày càng nguy hiểm hơn.

Cholpon Orozobekova is a researcher at the Bulan Institute for Peace Innovations.
Cholpon Orozobekova là nghiên cứu viên tại the Bulan Institute for Peace Innovations.Translated by Phạm Nguyên Trường


http://thediplomat.com/2017/08/chinas-war-on-dissent/


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn