MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, August 5, 2017

What are the Basic Elements of Culture? Các yếu tố cơ bản của văn hoá là gì?


What are the Basic Elements of Culture?

Các yếu tố cơ bản của văn hoá là gì?

The term 'culture' is rather broad, seeing as it is synonymous with the evolution of life as a whole on this planet. While all living beings do have a culture to speak of, in this post, we will be looking at the elements of culture with respect to humans.
Thuật ngữ "văn hoá" khá rộng, vì nó đồng nghĩa với sự tiến hoá của cuộc sống như một toàn thể trên hành tinh này. Trong khi tất cả sinh vật đều có một nền văn hoá để nói đến, trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các yếu tố văn hoá đối với con người.

It's interesting how the word 'culture' is used to partner various concepts over a wide range of subjects. We have youth culture, European culture, ancient culture, new-age culture―it's as if every aspect of our collective social behavior is classified as 'culture'.

Thật thú vị khi từ 'văn hoá' được sử dụng gần  gũi với các khái niệm khác nhau trong nhiều chủ đề khác nhau. Chúng ta có văn hoá giới trẻ, văn hoá châu Âu, văn hoá cổ đại, văn hoá thời đại mới - như thể mọi khía cạnh của hành vi xã hội chung của chúng ta đều được phân loại là "văn hoá".
The Merriam-Webster dictionary defines culture as
- the beliefs, customs, arts, etc., of a particular society, group, place, or time
- a particular society that has its own beliefs, ways of life, art, etc.
- a way of thinking, behaving, or working that exists in a place or organization (such as a business)

Từ điển Merriam-Webster định nghĩa văn hoá là
- niềm tin, phong tục, nghệ thuật... của một xã hội, một nhóm người, một địa điểm hoặc thời gian cụ thể
-  một xã hội cụ thể có niềm tin, cách sống, nghệ thuật riêng ...
- một cách suy nghĩ, hành xử hoặc làm việc tồn tại ở một nơi hay tổ chức (chẳng hạn như doanh nghiệp)

With a broad definition such as this, we can't help but use the term loosely to represent any aspect of our collective behavior. However, to gain a deeper understanding of culture, we ought to acquaint ourselves with the defining elements that make up this concept.

Với một định nghĩa rộng như thế này, chúng ta không thể không sử dụng thuật ngữ này một cách lỏng lẻo để đại diện cho bất kỳ khía cạnh nào của hành vi tập thể của chúng ta. Tuy nhiên, để hiểu sâu hơn về văn hoá, chúng ta phải làm quen với việc xác định các yếu tố tạo nên khái niệm này.


Elements of Culture
Language
Language, be it spoken, written, or gestured, is the basic means of communication between humans. It would be safe to say that language has evolved along with humans, originating with a combination of basic sounds, calls, and gestures to coherent speech, scripts, accents, and dialects. Rough estimates tell us that between 5000 to 7000 languages exist in our world today. Its function has long exceeded its basic use of communication. Languages now serve as a means of cultural identity, entertainment, and social status, grooming, and refinement.

Các yếu tố văn hóa
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ, có thể là ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết, hoặc cử chỉ, là phương tiện cơ bản của giao tiếp giữa con người. Sẽ là an toàn khi nói rằng ngôn ngữ đã phát triển cùng với con người, bắt nguồn từ sự kết hợp của âm thanh cơ bản, gọi nhau, làm cử chỉ cho các bài phát biểu mạch lạc, kịch bản, phương ngôn và phương ngữ. Ước tính cho thấy có khoảng 5000 đến 7000 ngôn ngữ tồn tại trong thế giới của chúng ta ngày nay. Chức năng của nó đã vượt xa việc sử dụng để giao tiếp cơ bản. Ngôn ngữ hiện nay phục vụ như một phương tiện để nhận dạng văn hoá, giải trí, và địa vị xã hội, chải chuốt và tinh tế.

Social Structure
In a broad sense, social structure or organization refers to a pattern of relationships between and among individuals and groups. These relationships or groups are created to augment the smooth functioning of society. Examples include nuclear and extended families, brotherhoods and sororities, labor unions, corporate organizations, governments, etc.

Cấu trúc xã hội
Theo nghĩa rộng, cấu trúc hoặc tổ chức xã hội đề cập đến một mô hình về mối quan hệ giữa các cá nhân và các nhóm. Những mối quan hệ hoặc các nhóm này được tạo ra để tăng cường sự vận hành trơn tru của xã hội. Các ví dụ bao gồm gia đình hạt nhân và các gia đình mở rộng, tình anh em và các hội nữ sinh, các công đoàn, các tổ chức công ty, các chính phủ, vv

Customs and Traditions
Customs and traditions influence and govern each aspect of our behavior. These may be informal or formal in nature, and tend to vary from region to region. Customs develop over a long period, taking shape from our beliefs and lifestyles. They also tend to shift, evolve, and disappear as time progresses; but one aspect remains consistent―that these customs and rituals are an integral part of our evolutionary process and social behavior.

Phong tục và truyền thống
Phong tục và truyền thống ảnh hưởng và chi phối từng khía cạnh trong hành vi của chúng ta. Về bản chất, chúng có thể là không chính thức hoặc chính thức, và có xu hướng khác biệt giữa các vùng. Phong tục phát triển trong một thời gian dài, hình thành từ niềm tin và lối sống của chúng ta. Chúng cũng có xu hướng thay đổi, phát triển, và biến mất theo tiến triển thời gian; nhưng một khía cạnh vẫn nhất quán – đó là những phong tục và nghi thức này là một phần không thể thiếu trong quá trình tiến hóa và hành vi xã hội của chúng ta.

Arts
Human emotions and ideas have always found the perfect medium of expression in the arts. Arts encompass a wide range of forms, including literature, crafts, architecture, music, dance, dramatics, etc. The arts can be called the most vital aspect of human culture, as it signifies all that we have achieved in the past. It also serves as a useful medium for cultural preservation aimed at future generations.
Nghệ thuật
Cảm xúc và ý tưởng của con người luôn luôn tìm ra môi trường biểu đạt hoàn hảo trong nghệ thuật. Nghệ thuật bao hàm rất nhiều hình thức, gồm văn học, nghề thủ công, kiến ​​trúc, âm nhạc, khiêu vũ, kịch nghệ, vv Nghệ thuật có thể được gọi là khía cạnh quan trọng nhất của văn hoá con người, vì nó tượng trưng cho tất cả những gì chúng ta đã đạt được trong quá khứ. Nó cũng đóng vai trò như một phương tiện hữu ích để bảo tồn văn hoá nhằm vào các thế hệ tương lai.
http://www.buzzle.com/articles/what-are-the-elements-of-culture.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn