MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, August 8, 2017

Things You Need to Know Before Getting Married to Avoid a Rude Shock Những điều bạn cần biết trước khi kết hôn để tránh sốc nặngThings You Need to Know Before Getting Married to Avoid a Rude Shock

Những điều bạn cần biết trước khi kết hôn để tránh sốc nặng

Marriage is the toughest decision to take. Here are a few things to know before getting married, that can help you to decide your future better.


Hôn nhân là quyết định khó khăn nhất. Dưới đây là một vài điều cần biết trước khi kết hôn giúp bạn quyết định tương lai tốt đẹp hơn.

As I write this, I can see a spate of both, men and women, whine about their marriage woes. Its funny, because all of them were in love (with their respective partners) at one point of time. So, what happened? Well, it was a lot like love, probably. Matches may be made in heaven, but marriages are made here, on earth, by testing compatibility. In the beginning of every relationship, every moment of it seems hunky-dory. Precisely, in these rosy times, a couples plunges into a wedlock, locking their destinies forever, and thus entering into a joint venture for life. A marriage is a joint venture with added romance. If the articles of association, and the memorandum of understanding aren't framed well before entering this venture, it is a sure recipe for tumultuous ride till the end.

Khi tôi viết bài này, tôi có thể nhìn thấy cả hai, nam và nữ, gia tăng ca cẩm về những đau khổ do hôn nhân mang lại. Thật buồn cười, bởi vì tất cả họ đều đang yêu nhau (từng đôi một) tại một thời điểm. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Vâng, có lẽ cũng nhiều như tình yêu. Xe duyên có thể được thực hiện trên trời cao, nhưng hôn nhân được thực hiện ngay đây, trên mặt đất, bằng cách thử thách sự tương thích của hai người. Bắt đầu mối quan hệ, mỗi khoảnh khắc của nó có vẻ như êm ấm, ngọt ngào. Chính xác, trong những thời kỳ đẹp như hoa hồng này, một cặp đôi bước vào kết hôn, mãi mãi khóa chặt số phận của họ vào nhau, và do đó tham gia vào một liên minh suốt đời. Một cuộc hôn nhân là một liên doanh có bổ sung chút lãng mạn. Nếu các điều khoản của thở ước, và bản ghi nhớ không được soạn thảo tốt trước khi tham gia vào liên doanh này, thì chắc chắn sẽ có những chuyện trục trặc cho đến khi kết thúc.


Ability to Adjust
As mentioned earlier, each partner in the early phase of the relationship, is willing to make the adjustments. However, if it is always one person, who cuts the slack, the other person begins to take this gesture for granted. Gradually, these adjustments become unfitting sacrifices as opposed to informed decisions or voluntary compromises. For instance, the man in the relationship may like to watch football over the weekends and the woman may want to stick to her regular opera shows. Fight over the remote control and TV hours are quite common in every household. Each partner must tone down habits willingly, in order to make things workout. But, when issues such as these become the focal point of any relationships, then it slowly begins to crumble. If you are willing to take a plunge to be lawfully wedded, you need to know the measure of other person's willingness too.

Khả năng Điều chỉnh
Như đã đề cập trước đó, mỗi đối tác trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, sẵn sàng thực hiện các điều chỉnh. Tuy nhiên, nếu luôn luôn chỉ có một người người chịu thiệt, thì người kia bắt đầu coi cử chỉ này là chuyện đương nhiên. Dần dần, những điều chỉnh này trở thành những hy sinh vô ích trái ngược với các quyết định thông cảm hoặc những thỏa hiệp tự nguyện. Ví dụ, người đàn ông trong mối quan hệ có thể thích xem bóng đá vào những ngày cuối tuần và người phụ nữ có thể muốn xem các bộ phim tâm lý xã hội nhiều tập. Cuộc chiến giành cái điều khiển từ xa và giờ xem truyền hình khá phổ biến ở mỗi hộ gia đình. Mỗi đối tác phải tự nguyện hạn chế bớt các thói quen của mình, để mọi việc diễn ra êm thấm. Nhưng, khi các vấn đề như vậy trở thành tâm điểm của bất kỳ mối quan hệ nào, thì nó bắt đầu từ từ sụp đổ. Nếu bạn đã sẵn sàng để có một bước nhảy kết hôn hợp pháp, bạn cần phải biết các biện pháp người khác cũng tự nguyện sẵn sàng.

Money, Honey!
A marriage definitely does not work on the lines of 'my money is my money, and your money is also my money'. Amongst all the things to consider money is a sensitive aspect. Your partner may be materialistic, stingy, spendthrift, or conservative about money matters. These behavioral characteristics do not show up at an early stage, but begin to creep in by the end of six to seven months of a married relationship. It important that you clarify your views about money to your partner, before tying a knot. A marriage brings added responsibilities of children, in-laws, homemaking, and other expenses. Meeting all these requirements with a non-cooperative partner can be an uphill climb. Hence, establish the inclination of financial management before you take a step ahead in the relationship.

Tiền, cưng ơi!
Một cuộc hôn nhân chắc chắn không suôn sẻ theo hướng 'tiền của tôi là tiền của tôi, và tiền của anh cũng là tiền của tôi'. Trong tất cả những điều cần cân nhắc thì tiền bạc là một khía cạnh nhạy cảm. Đối tác của bạn có thể thích vật chất, keo kiệt, hoang phí, hoặc bảo thủ về vấn đề tiền bạc. Những đặc điểm hành vi này không xuất hiện ở giai đoạn sớm, nhưng bắt đầu nảy sinh vào cuối tháng thứ 6 đến thứ 7 của quan hệ kết hôn. Điều quan trọng là bạn phải làm rõ quan điểm của bạn về tiền nong với người bạn đời, trước khi kết tóc xe tơ. Một cuộc hôn nhân mang lại thêm trách nhiệm về con cái, hai bên thông gia, xây dựng tổ ấm, và các chi phí khác. Đáp ứng tất cả các yêu cầu này với một bạn đời không hợp tác có thể là một leo lên dốc. Do đó, hãy thiết lập hướng quản lý tài chính trước khi bạn tiến bước trong mối quan hệ.

Cleaning Rules
Men can be very messy partners to live with. Men are inherently disorganized, right from stocks to socks. A counseling session before the wedding can help you understand your partner's viewpoint. If cleanliness is your thing, then figure out 'who cleans what' rules, and experiment with them well in time. The best way to share cleaning schedule is to take weekly rotations. If cleaning is your thing, it does not mean that's the only thing that you'd do. Thus, address the importance of cleaning, before the state becomes deplorable.

Quy tắc dọn nhà
Đàn ông có thể là một đối tác rất lộn xộn mà ta phải sống cùng. Đàn ông vốn vô tổ chức, lộn xộn từ cổ phiếu đến bít tấy. Một đợt tư vấn trước đám cưới có thể giúp bạn hiểu quan điểm của đối tác. Nếu sạch sẽ là đặc tính của bạn, thì hãy chỉ ra quy tắc “ai dọn cái, và thử nghiệm quy tắc đó trong thời gian khá dài. Cách tốt nhất để chia sẻ lịch dọn nhà là phải thực hiện luân phiên hàng tuần. Nếu dọn dẹpviệc của bạn, không có nghĩa là đó là điều duy nhất bạn phải  làm. Do đó, phải đề cập đến tầm quan trọng của việc dọn dẹp nhà cửa, trước khi tình trạng trở nên tồi tệ.

Permanent Battles
In-laws are forlorn battles in every household, and especially during the holiday season. Questions of where are the holidays supposed to be spent and how long are in-laws supposed to be staying over, can become long drawn arguments with your husband or wife, after getting married. If you are not the 'family loving type', strike a clear understanding with your better half to maintain healthy family ties in the long run.

Trận chiến vĩnh viễn
Gia đình nội ngoại là các trận chiến không khoan nhượng trong mỗi gia đình, và đặc biệt là trong dịp lễ tết. Những câu hỏi như sẽ ở nhà nội hay ngoại vào dịp lễbố mẹ vợ/chồng sẽ ở lại nhà ta bao lâu có thể trở thành những cuộc cãi cọ kéo dài với vợ/ chồng bạn, sau khi lập gia đình. Nếu bạn không phải típ người 'yêu thương gia đình', hãy thông cảm nhiều  hơn với một nửa của mình để duy trì mối quan hệ gia đình lành mạnh về lâu về dài.

Even though these issues may come across as ones that can be resolved with a tinge of common sense, they often get subdued when you're deeply in love and are willing to overlook certain discrepancies. Its imperative that communication and respect is well maintained in a relationship to make it last forever.

Mặc dù những vấn đề này có thể xảy ra và được giải quyết bằng những hiểu biết thông thường, nhưng vấn đề thường giảm thiểu tối đa khi bạn yêu sâu sắc và sẵn sàng bỏ qua những khác biệt nhất định. Điều hết sức quan trọng là sự thông cảm và tôn trọng phải được duy trì trong mối quan hệ vợ chồng để hôn nhân có thể kéo dài mãi mãi.http://www.buzzle.com/articles/things-to-know-before-getting-married.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn