MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, August 31, 2017

THẬP NIÊN THỤ MỘC, BÁCH NIÊN THỤ NHÂN 十年树木,百年树人
十年树木,百年树人
THẬP NIÊN THỤ MỘC, BÁCH NIÊN THỤ NHÂN

FOR TEN YEARS’ PLAN, PLANT TREES, FOR A CENTURY’S PLAN, PLANT MEN


MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

一年之, 莫如树谷;
十年之, 莫如树木;
终身之计, 莫如树人.

 树一获者, 谷也;
树十获者, 木也;
树百获者, 人也.

我苟种之, 如神用之,
举事如神, 唯王之.
管仲
Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc;
thập niên chi kế, mạc như thụ mộc;
chung thân chi kế, mạc như thụ nhân.

Nhất thụ nhất hoạch giả, cốc dã;
nhất thụ thập hoạch giả, mộc dã;
nhất thụ bách hoạch giả, nhân dã.

Ngã cẩu chủng chi, như thần dụng chi,
cử sự như thần, duy vương chi môn.


For a year's plan, nothing matches planting grains.
For ten years' plan, nothing matches planting trees.
For a lifelong plan, nothing matches 'planting' men.

What one gets out of a year's planting are grains.
What returns 10 times the planting are trees.
What returns 100 times the 'planting' are men.

If I truly plant a seed [of teaching to my pupils], I will be able to use them like spirits.
If ruling a country is done in such a fashion, that truly is the way of being the king.

Kế cho một năm thì không gì bằng trồng lúa;
kế cho mười năm thì không gì bằng trồng cây;
kế cho suốt đời thì không gì bằng trồng người.

Trồng một mà lợi ích một đó là lúa;
trồng một mà lợi ích mười, đó là cây;
trồng một mà lợi ích một trăm đó là con người.

Nếu chúng ta chú trọng trồng người,
thì hiệu dụng như thần,
làm việc mà thu được hiệu quả thần kì
thì chỉ có con đường của bậc vương giả mới có thể làm được.


Quản Trọng

Guang Zhong

Quản Trọng (723/716 TCN – 645 TCN)


For one year plan, nothing is more important than growing rice,
for ten years plan, nothing is more important than growing trees,
for a whole life plan, nothing is more important than growing man.

Rice is planted once and reaped once.
Trees are planted once and reaped ten times.
People are planted once and reaped one hundred times.

I respect it, it is like a god uses it,
to exalt things like a god, is a gate for only kings

To plant cereal is the biggest reward in one year,
to plant trees is the greatest reward in ten years,
to plant people is the most important reward in the whole life of a person.

If your plan is for 1 year, plant rice.
If your plan is for 10 years, plant trees.
If your plan is for 100 years, educate children.

You reap what you sow with rice.
Trees give you 10 times the investment (as lumber or fruit).
Men (the human resource) give you 100 times the investment.
Deciding on the education of children gives you control over their thoughts.
If you have control over the Zeitgeist, you are the de facto ruler of the nation.

Guang Zhong

Guang ZhongNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn