MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 11, 2017

When Is the Best Time for Your Child to Start Learning a Second Language? Khi nào thì thời điểm tốt nhất để con bạn bắt đầu học một ngôn ngữ thứ hai?When Is the Best Time for Your Child to Start Learning a Second Language?

Khi nào thì thời điểm tốt nhất để con bạn bắt đầu học một ngôn ngữ thứ hai?

by Kaytie Norman
May 26, 2017
Kaytie Norman
May 26/5/2017


Until the 1990s, many American parents refrained from teaching their young children a second language for fear of confusing them.

Cho đến những năm 1990, nhiều bậc phụ huynh Mỹ vẫn không dạy trẻ nhỏ ngôn ngữ thứ hai vì sợ làm đầu óc chúng lẫn lộn.

In fact, as recently as 1999, researchers had published papers claiming that teaching your child a second language before they have mastered a first language could result in double semi-lingualism; i.e., the child does not develop full proficiency in either of the two languages. People who follow this school of thought believe children should not be exposed to a second language until the age of approximately 11-13 years.

Quả thực, gần đây nhất là năm 1999, các nhà nghiên cứu đã công bố các bài báo nói rằng dạy con bạn một ngôn ngữ thứ hai trước khi chúng thành thạo ngôn ngữ đầu tiên có thể dẫn đến hiện tượng bán song ngữ; nghĩa là đứa trẻ không phát triển thành thạo cả hai ngôn ngữ. Những người theo  trường phái tư duy này tin rằng trẻ em không nên tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai cho đến độ tuổi khoảng 11 tới 13.
However, most current research suggests this fear is unfounded, and evidence suggests that we may never be able to become perfectly bilingual if we start learning the second language after age 10. There are, indeed, many benefits to starting to learn a second language as soon as possible.

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu hiện nay cho thấy nỗi sợ hãi này là vô căn cứ, và bằng chứng cho thấy rằng chúng ta không bao giờ có thể trở thành song ngữ hoàn hảo nếu chúng ta bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai sau 10 tuổi. Quả thật, nhiều lợi ích nếu bắt đầu học một ngôn ngữ thứ hai càng sớm càng tốt.


Being Bilingual vs. Being Fluent
Being bilingual and being fluent in a second language are not quite the same thing. Anyone who has taken the time to become fluent in a second language can tell you that. Becoming fluent in a second language is almost like memorizing your times tables. It can feel like second nature, but almost everyone has experienced forgetting what 7 x 8 is. (The answer is 56, in case it slipped your mind!)

Song ngữ hay Thành thạo ngôn ngữ
Nói được hai thứ tiếng và thông thạo một ngôn ngữ thứ hai không phải hoàn toàn giống nhau. Bất cứ ai đã dành thời gian để thông thạo một ngôn ngữ thứ hai đều có thể cho bạn biết điều đó. Thông thạo một ngôn ngữ thứ hai gần giống như ghi nhớ các bảng tính nhân. Có vẻ như đó là bản chất thứ hai, nhưng hầu như tất cả mọi người đã có khi quên 7 x 8 là bao nhiêu. (Câu trả lời là 56, nhỡ khi bạn quên khuấy đi!)

Similarly, those who are fluent in Spanish (for example) may need to occasionally refresh themselves on when to use “por” vs. “para” (both mean “for” in English, but are used for different situations in Spanish). But being bilingual means you can think in either language easily, and misusing “por” would be akin to saying something like “There is fewer snow in Florida than New York.” A person fluent in English may confuse “less” and “fewer,” but a native or bilingual speaker would not make that mistake.


Tương tự như vậy, những người thông thạo tiếng Tây Ban Nha (chẳng hạn) có thể đôi khi phải ôn lại cách sử dụng "por" so sánh với "para" (nghĩa là "for" trong tiếng Anh, nhưng được sử dụng cho các tình huống khác nhau trong tiếng Tây Ban Nha). Nhưng là người song ngữ nghĩa là bạn có thể suy nghĩ bằng cả hai ngôn ngữ một cách dễ dàng, và sử dụng sai "por" cũng giống như nói đại loại như "Có fewer (ít) tuyết ở Florida hơn New York." Người thông thạo tiếng Anh có thể nhầm lẫn " less" và " fewer," nhưng một người bản ngữ hoặc song ngữ sẽ không phạm phải lỗi này.

Clearly, learning a new language is much more difficult than memorizing your times tables, or even memorizing thousands of new words. It also entails proper pronunciation and understanding a completely different grammar structure, and that’s why starting as early as possible yields the best results.

Rõ ràng, học một ngôn ngữ mới khó hơn nhiều so với việc học các bảng tính nhân, hoặc thậm chí ghi nhớ hàng ngàn từ mới. Nó cũng đòi hỏi cách phát âm thích hợp và hiểu được một cấu trúc ngữ pháp hoàn toàn khác biệt, và đó là lý do tại sao bắt đầu càng sớm càng có thể mang lại kết quả tốt nhất.


Language and Your Child’s Brain
Clearly, if your goal is to have your child learn a second language, it would be preferable for your child to be bilingual as opposed to fluent. Your child will have a much easier time speaking two languages if his or her brain learns both language structures at the same time.

Ngôn ngữ và não của trẻ
Rõ ràng, nếu mục tiêu của bạn là để con bạn học ngôn ngữ thứ hai, thì tốt hơn là cho con bạn làm trẻ song ngữ chứ không phải là thành thạo. Con của bạn sẽ có nhiều thời gian dễ dàng hơn để nói hai ngôn ngữ nếu bộ não của trẻ học cả hai cấu trúc ngôn ngữ cùng một lúc.

Let’s take a look at some of the developmental changes that occur in the brains of babies and children. This information can help us make informed decisions about guiding learning.

Chúng ta hãy xem một số biến đổi về phát triển xảy ra trong bộ não của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thông tin này có thể giúp chúng ta đưa ra các quyết định sáng suốt về hướng dẫn học tập.

The First Month – Newborn babies develop new synaptic connections at the rate of up to three billion per second (Kotulak, 1996). Everything that a baby hears, sees, feels, tastes, and touches is absorbed by the brain and stored in its memory cells.

Tháng đầu tiên - Trẻ sơ sinh phát triển các kết nối synap mới với tốc độ lên đến ba tỷ/giây (Kotulak, 1996). Mọi thứ mà trẻ nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy, nếm thấysờ thấy được hấp thu bởi não và được lưu trữ trong các tế bào nhớ.

One to Six Months – In this time period, babies are capable of making sounds used in all the languages in the world. However, a child will learn to talk using only the sounds and words in their environment. That’s why you may never be able to properly roll your Rs or pronounce Xhosa, an African “click” language.

Một đến sáu tháng - Trong khoảng thời gian này, trẻ sơ sinh có khả năng tạo ra âm thanh được sử dụng trong tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Tuy nhiên, một đứa trẻ sẽ học nói chuyện bằng cách chỉ sử dụng những âm thanh và từ ngữ trong môi trường của trẻ. Đó là lý do tại sao bạn có thể không bao giờ có thể uốn lưỡi đúng cách để phát âm /r/ rung hoặc phát âm Xhosa, một ngôn ngữ “click” châu Phi.

Six to Eight Months – The baby’s brain has about 1,000 trillion synaptic connections. After this age, the number of connections begins to diminish.

Sáu đến Tám tháng - Bộ não của em bé có khoảng 1.000 nghìn tỷ kết nối synap. Sau thời đại này, số lượng kết nối bắt đầu giảm dần.

Age 10 – About half the connections have died off in the average child. The average adult has approximately five hundred trillion connections, so the number has reached a stable state.

Tuổi lên 10 - Khoảng một nửa số kết nối đã chết trẻ trung bình. Người lớn trung bình có khoảng năm trăm nghìn tỷ kết nối, con số này đã đạt đến một trạng thái ổn định.

Age 12 – Prior to about this age, the brain has been a sponge. It is during this period that the foundations for thinking, language, vision, attitudes, aptitudes, and other characteristics are laid down. After this stage of development, the windows close; the fundamental architecture of the brain is complete (Kotulak, 1996).

Tuổi 12 - Trước khoảng tuổi này, não như là một miếng bọt biển. Chính trong thời kỳ này, các nền tảng cho tư duy, ngôn ngữ, tầm nhìn, thái độ, năng khiếu và các đặc điểm khác được thiết lập. Sau giai đoạn phát triển này, các cánh cửa đóng lại; Kiến trúc cơ bản của bộ não đã hoàn thành (Kotulak, 1996).

According to this model (Dryden & Vos, 1997), it is clear why some believed it was best to start teaching a second language at the age of 11-13. The child could more easily understand the lesson, and would likely seem to make progress more quickly than a younger child. However, a child who is first exposed to a second language at this later age will not intrinsically learn it in the same way a baby or toddler would.

Theo mô hình này (Dryden & Vos, 1997), thì rõ ràng là tại sao một số người tin rằng tốt nhất là bắt đầu dạy một ngôn ngữ thứ hai ở tuổi 11-13. Trẻ có thể dễ dàng hiểu được bài học và dường như có thể tiến bộ nhanh hơn so với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, một đứa trẻ lần đầu tiên tiếp xúc với một ngôn ngữ thứ hai ở tuổi muộn này sẽ không tự học một cách thực chất  như một trẻ sơ sinh hay trẻ mới biết đi.

Other researchers claim that the window for language learning closes even earlier, by age 6 or 7. Therefore, the best age to start learning a language is essentially from birth, or as early as possible. There isn’t a fully complete answer to this question, but most linguists now agree: the sooner you get started, the better.

Các nhà nghiên cứu khác cho rằng cánh cửa học tập ngôn ngữ đóng sớm hơn, ở độ tuổi 6 hoặc 7. Do đó, độ tuổi bắt đầu học ngôn ngữ tốt nhất chủ yếu từ khi mới sinh, hoặc càng sớm càng tốt. Không có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, nhưng đa số các nhà ngôn ngữ học đồng ý: bạn bắt đầu càng sớm, thì càng tốt.

Better Late Than Never
Remember that you can still learn a new language past the critical period. There are tons of benefits to exercising your brain by practicing a new language, so don’t be put off by the idea that you’ll never speak on a native level. Tools like Brainscape can make it fun and easy to practice a second language (like Spanish, French, or Chinese), at any age!

Muộn còn hơn không
Hãy nhớ rằng bạn vẫn có thể học một ngôn ngữ mới trong thời kỳ quan trọng nhất. Có rất nhiều lợi ích khi tập luyện bộ não của bạn bằng cách thực hành một ngôn ngữ mới, do đó, không được trì hoãn bởi ý tưởng rằng bạn sẽ không bao giờ nói chuyện ngang với người bản ngữ. Các công cụ như Brainscape có thể đem lại thú vị và dễ dàng khi thực hành một ngôn ngữ thứ hai (như tiếng Tây Ban Nha, Pháp, hoặc Trung Quốc), với mọi lứa tuổi!Sources
Dryden, G. & Vos, J. (1997). The Learning Revolution. Auckland, NZ: The Learning Web.
Kotulak, R. (1996). Inside the Brain. Andrews and McMeel.
Nguồn
Dryden, G. & Vos, J. (1997). Cuộc Cách mạng học tập. Auckland, NZ: Mạng Học tập.
Kotulak, R. (1996). Bên trong não. Andrews và McMeel.


https://www.brainscape.com/blog/2015/06/when-should-you-start-learning-second-language/


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn