MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 10, 2017

THE ROAD NOT TAKEN - CON ĐƯỜNG KHÔNG CHỌNTHE ROAD NOT TAKEN
by Robert Frost

CON ĐƯNG KHÔNG CHỌN
Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Con đường chia đôi đi vào rừng thu vàng,
Nhưng tiếc thay tôi không thể chọn cả hai
Lòng lữ khách, bồi hồi lâu, tôi đứng lặng
Rồi nhìn theo một lối mòn, mắt xa ngái
Đến tận nơi uốn khúc khuất giữa cây cành;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

Nhìn lối kia, cũng như thế, khá công bằng,
Và có thể, thích thú hơn, là bởi lẽ
Lối cỏ xanh ít chân người in dấu hằn;
Dù bao người đã từng qua hai lối rẽ
Cỏ đã mòn theo chân bước thàng ngày hằng

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

Buổi sáng kia hai đường rừng yên lặng thế
Không bước chân người dẫm lá lộ đất lên
Tôi giữ lại lối đi đầu cho ngày kế!
Dẫu biết rằng chặng đường đời đâu bờ bến,
Đâu có ngày tôi trở lại, để lần về.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Tôi sẽ kể bạn nghe với tiếng thở dài
Một ngày kia xa xôi lắm, tiếng lòng ai:
Hai con đường rừng rẽ lối, bước chân dài
Tôi đã chọn lối ít người từng qua lại,
đời tôi đã thay đổi kể từ đây.ДРУГАЯ ДОРОГА
Роберт Фрост
Перевел с английского Григорий КРУЖКОВ
1999.

CON ĐƯNG KHÔNG CHỌN
Robert Frost
В осеннем лесу, на развилке дорог,
Стоял я, задумавшись, у поворота;
Пути было два, и мир был широк,
Однако я раздвоиться не мог,
И надо было решаться на что-то.

Đường chia đôi đi vào rừng thu vàng,
Tiếc thay tôi không thể chọn đôi đàng
Lòng lữ khách, bồi hồi lâu, đứng lặng
Rồi dõi theo một lối mòn tôi ngắm
Đến tận nơi khuất nẽo giữa lùm xanh;

Я выбрал дорогу, что вправо вела
И, повернув, пропадала в чащобе.
Нехоженей, что ли, она была
И больше, казалось мне, заросла;
А впрочем, заросшими были обе.

Nhìn lối kia, cũng như thế, công bằng,
Và có thể, thích thú hơn, bởi lẽ
Lối cỏ xanh dấu chân người còn nhẹ;
Dù bao người từng qua hai lối rẽ
Cỏ mòn theo chân bước cả hai nơi

И обе манили, радуя глаз
Сухой желтизною листвы сыпучей.
Другую оставил я про запас,
Хотя и догадывался в тот час,
Что вряд ли вернуться выпадет случай.

Buổi sáng kia đường rừng yên lặng ơi,
Không bước chân người dẫm lá tơi bời
Tôi giữ lại lối đầu cho ngày khác!
Dẫu biết rằng đường đời xa vời vợi,
Đâu có ngày trở lại, để lần hai.

Еще я вспомню когда-нибудь
Далекое это утро лесное:
Ведь был и другой предо мною путь,
Но я решил направо свернуть --
И это решило все остальное.

Tôi kể bạn nghe với tiếng thở dài
Một ngày xa xôi lắm, tiếng lòng tôi:
Nơi bìa rừng, chỗ con đường rẽ lối,
Tôi đã chọn lối ít người qua lại,
đời tôi đã đổi kể từ đây.

10/07/2017

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn