MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 5, 2017

IMPROVE OUR THINKING SKILLS NÂNG CAO KỸ NĂNG TƯ DUY


IMPROVE OUR THINKING SKILLS

NÂNG CAO K NĂNG TƯ DUY

Critical thinking is a metacognitive skill. What this means is that it is a higher-level cognitive skill that involves thinking about thinking. We have to be aware of the good principles of reasoning, and be reflective about our own reasoning. In addition, we often need to make a conscious effort to improve ourselves, avoid biases, and maintain objectivity. This is notoriously hard to do. We are all able to think but to think well often requires a long period of training. The mastery of critical thinking is similar to the mastery of many other skills. There are three important components: theory, practice, and attitude.

Tư duy phê phán là một kỹ năng siêu nhận thức. Điều này có nghĩa là nó là một kỹ năng nhận thức cấp cao bao hàm tư duy về tư duy. Chúng ta phải ý thức về các nguyên lý đúng đắn của luận lý, và suy ngẫm về luận lý của chính chúng ta. Ngoài ra, chúng ta thường cần phải nỗ lực có ý thức để cải thiện bản thân, tránh thiên vị, và duy trì tính khách quan. Đây rõ ràng là điều rất khó thực hiện. Tất cả chúng ta đều có thể suy nghĩ, nhưng suy nghĩ tốt thường đòi hỏi một thời gian dài rèn luyện. Việc làm chủ tư duy phê phán cũng tương tự như việc làm chủ nhiều kỹ năng khác. Có ba thành tố quan trọng: lý thuyết, thực hành và thái độ.


Theory
If we want to think correctly, we need to follow the correct rules of reasoning. Knowledge of theory includes knowledge of these rules. These are the basic principles of critical thinking, such as the laws of logic, and the methods of scientific reasoning, etc.

Lý thuyết
Nếu chúng ta muốn suy nghĩ đúng đắn, chúng ta cần tuân theo các quy tắc lập luận đúng đắn. Tri thức về lý thuyết bao gồm tri ​​thức về các quy tắc này. Đây là những nguyên cơ bản của tư duy phê phán, chẳng hạn như các quy luật logic, và các phương pháp lập luận khoa học, v.v ...

Also, it would be useful to know something about what not to do if we want to reason correctly. This means we should have some basic knowledge of the mistakes that people make. First, this requires some knowledge of typical fallacies. Second, psychologists have discovered persistent biases and limitations in human reasoning. An awareness of these empirical findings will alert us to potential problems.

Ngoài ra, sẽ rất hữu ích khi biết điều gì đó không nên làm nếu chúng ta muốn lập luận chính xác. Điều này có nghĩa là chúng ta nên có một số kiến ​​thức cơ bản về những lỗi sai mà mọi người hay mắc. Thứ nhất, điều này đòi hỏi hiểu biết nhất định về những ngụy biện điển hình. Thứ hai, các nhà tâm lý học đã phát hiện ra những thành kiến ​​dai dẳng và những hạn chế trong luận lý của con người. Hiểu biết về những phát hiện thực nghiệm này sẽ cảnh báo chúng ta về những vấn đề có thể nảy sinh.

Practice
However, merely knowing the principles that distinguish good and bad reasoning is not enough. We might study in the classroom about how to swim, and learn about the basic theory, such as the fact that one should not breathe under water. But unless we can apply such theoretical knowledge through constant practice, we might not actually be able to swim.

Thực hành
Tuy nhiên, chỉ đơn thuần hiểu được những nguyên tắc phân biệt lập luận tốt và tồi vẫn chưa đủ. Chúng ta có thể học trong lớp học về cách bơi lội, và tìm hiểu lý thuyết cơ bản, chẳng hạn như việc không nên thở dưới nước. Nhưng nếu chúng ta không thể áp dụng kiến ​​thức lý thuyết đó thông qua thực hành liên tục, thì lẽ, chúng ta không thể biết bơi thực sự.

Similarly, to be good at critical thinking skills it is necessary to internalize the theoretical principles so that we can actually apply them in daily life. There are at least two ways. One is to do lots of good-quality exercises. Exercises include not just exercises in classrooms and tutorials. They also include exercises in the form of discussion and debates with other people in our daily life. The other method is to think more deeply about the principles that we have acquired. In the human mind, memory and understanding are acquired through making connections between ideas.

Tương tự, để có kỹ năng tư duy phê phán tốt, cần phải tiếp thu các nguyên tắc lý thuyết để chúng ta thực sự có thể áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. Có ít nhất hai cách. Một là làm nhiều bài tập chất lượng tốt. Các bài tập không chỉ bao gồm các bài tập trên lớp và phụ đạo mà còn bao gồm các bài tập dưới hình thức thảo luận và tranh luận với những người khác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Phương pháp thứ hai là suy nghĩ sâu sắc hơn về những nguyên tắc mà chúng ta đã lĩnh hội. Trong tâm trí con người, trí nhớ và hiểu biết được tạo ra thông qua việc kết nối giữa các ý tưởng.

Attitudes
Good critical thinking skills require not just knowledge and practice. Persistent practice can bring about improvements only if one has the right kind of motivation and attitude. The following attitudes are not uncommon, but they are obstacles to critical thinking:

Thái độ
Kỹ năng tư duy phê phán tốt đòi hỏi cả kiến ​​thức lẫn thực hành. Thực hành chuyên cần có thể mang lại tiến bộ chỉ khi người có động cơ và thái độ đúng đắn. Những thái độ sau đây không phải không phổ biến, nhưng chúng gây trở ngại cho tư duy phê phán:

- I prefer being given the correct answers rather than figuring them out myself.
- I don't like to think a lot about my decisions as I rely only on gut feelings.
- I don't usually review the mistakes I have made.
- I don't like to be criticized.

- Tôi thích được cung cấp các câu trả lời chính xác hơn là tự bản thân mình tìm ra.
- Tôi không thích nghĩ nhiều về các quyết định của tôi bởi vì tôi chỉ dựa vào trực giác của tôi mà thôi.
- Tôi thường không xem xét lại những lỗi đã mắc phải.
- Tôi không thích bị chỉ trích.

To improve our thinking we have to recognize the importance of reflecting on the reasons for belief and action. We should also be willing to engage in debate, break old habits, and deal with linguistic complexities and abstract concepts.

Để cải thiện tư duy của chúng ta, chúng ta phải nhận ra tầm quan trọng của việc phản tư/suy ngẫm về những lý do đã khiến chúng ta có niềm tin và hành động. Chúng ta cũng nên sẵn lòng tham gia vào các cuộc tranh luận, phá bỏ thói quen cũ, và giải quyết các vấn đề phức tạp về ngôn ngữ và các khái niệm trừu tượng.

The California Critical Thinking Disposition Inventory is a psychological test that is used to measure whether people are disposed to think critically. It measures seven different thinking habits listed below, and it is useful to ask ourselves to what extent they describe the way we think:

Danh lục Phân định Tư duy Phê phán California là một bài trắc nghiệm tâm lý được sử dụng để đo lường xem liệu mọi người có khuynh hướng tư duy phê phán hay không. Nó đo lường bảy thói quen suy nghĩ khác nhau được liệt kê dưới đây, và thật hữu ích nếu chúng ta tự hỏi mình những thói quen đó mô tả cách chúng ta nghĩ ở mức độ nào:

wTruth-seeking
- Do you try to understand how things really are?
- Are you interested in finding out the truth?
wOpen-mindedness
- How receptive are you to new ideas, even though intuitively they do not agree with you?
- Do you give them a fair hearing?
wAnalyticity
- Do you try to understand the reasons behind things?
- Do you act impulsively or do you evaluate the pros and cons of your decisions?
wSystematicity
- Are you systematic in your thinking?
- Do you break down a complex problem into parts?
wConfidence in Reasoning
- Do you always defer to other people?
- How confident are you in your own judgment?
- Do you have reasons for your confidence?
- Do you have a way to evaluate your own thinking?
wInquisitiveness
wMaturity of Judgment
- Do you jump to conclusions?
- Do you try to see things from different perspectives?
- Do you take other people's experiences into account?

wTìm kiếm chân lý 
- Bạn có cố tìm hiểu mọi điều thực sự là gì không?
- Bạn có quan tâm tìm ra sự thật không?
wTính cởi mở  
- Bạn sẵn sàng ở mức nào để tiếp thu ý tưởng mới, dù theo trực giác ý tưởng đó không hợp với bạn?
- Bạn có chịu nghe một điều trần công bằng không?
wKhả năng phân tích
- Bạn có cố gắng tìm hiểu những lý do đằng sau các sự việc không?
- Bạn hành động bốc đồng hay đánh giá những ưu và nhược điểm trong các quyết định của bạn?
wTính hệ thống
- Bạn có suy nghĩ một cách có hệ thống không?
- Bạn có chia nhỏ một vấn đề phức tạp không?
wTự tin trong lập luận
- Bạn có luôn chiều theo ý của người khác không?
- Bạn tự tin mức nào khi đưa ra phán đoán?
- Bạn có lý do nào khiến bạn tự tin không?
- Bạn có cách nào đánh giá tư duy của bạn không?
wTính tò mò
wChín chắn trong phán đoán
- Bạn có vội vàng kết luận không?
- Bạn có cố gắng nhìn sự việc từ các quan điểm khác nhau?
- Bạn có xem xét trải nghiệm của người khác không?

Finally, as mentioned earlier, psychologists have discovered over the years that human reasoning can be easily affected by all kinds of cognitive biases. For example, people tend to be over-confident of their abilities, and focus too much on evidence that supports their pre-existing opinions. We should be alert to these biases in our attitudes towards our own thinking.
Cuối cùng, như đã đề cập trước đây, trong những năm qua các nhà tâm lý học đã khám phá ra rằng luận lý của con người có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tất cả các loại thiên kiến về nhận thức. Ví dụ, người ta có khuynh hướng quá tự tin về khả năng của mình, và tập trung quá nhiều vào các bằng chứng ủng hộ quan điểm có trước của mình. Chúng ta nên cảnh giác với những thiên kiến ​​này trong thái độ của chúng ta đối với tư duy của mình.

http://philosophy.hku.hk/think/critical/improve.php


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn