MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 13, 2017

GENTLENESS AS A VIRTUE ĐỨC TÍNH DỊU DÀNG
GENTLENESS AS A VIRTUE

ĐỨC TÍNH DỊU DÀNG
Gentleness is the virtue of doing your good with the least possible harm to others. It is the decision to approach others from a stance of love—or at least benevolence—rather than indifference, or worse. Gentleness is courage without violence, strength without harshness, and love without anger. Gentleness is an inner peace that resists war, cruelty, brutality, aggressiveness, barbarism, coarseness, insult, violence, and other violations of another's sanctity. Gentleness gains its strength from its steady and stable foundation. Gentleness is a constant strength born from serenity and patience that contrasts with the turmoil of outrage, wrath, vengeance, and violence.


Sự dịu dàng là đức tính làm điều tốt với thiệt hại ít nhất nếu đối với người khác. Đó là quyết định tiếp cận người khác từ lập trường tình yêu - hoặc ít nhất là từ tâm – chứ không phải là thờ ơ, hoặc tệ hơn nữa. Sự dịu dàng là lòng dũng cảm không bạo lực, sức mạnh không có hà khắc, và tình yêu không có phẫn nộ. Sự dịu dàng là bình yên bên trong chống lại chiến tranh, ác độc, thô lỗ, hung hăng, man rợ, thô bạo, xúc phạm, bạo lực, và các vi phạm tính thánh thiện của người khác. Sự dịu dàng tạo được sức mạnh từ nền tảng ổn định và vững chắc. Sự dịu dàng là một sức mạnh thường xuyên sinh ra từ đức điềm tĩnh tính kiên nhẫn tương phản với sự hỗn loạn do giận dữ, phẫn nộ, thù hằn và bạo động.


At its core, gentleness is a way of thinking and behaving that respects the vulnerabilities inherent in ourselves and others, as it resolves to move forward and do good. It is actively responsive and protective, rather than adversarial, defensive, invasive, or passively submissive. When faced with abuse, gentleness asks ‘how may I respond with acceptance and caring in this situation?’ not ‘how can I hurt or destroy my enemy in the same way that my enemy hurts or destroys me?’


Trong cốt lõi của nó, đức tính dịu dàng là một cách suy nghĩ và hành xử tôn trọng những khuyết điểm vốn có của chính chúng ta và người khác, khi nó quyết tâm vươn lên để làm điều tốt. Nó chủ động đáp ứng và bảo vệ, chứ không phải đối địch, phòng thủ, xâm lăng hoặc phục tùng một cách thụ động. Khi phải đối mặt với sự lạm dụng, người dịu dàng đặt câu hỏi làm thế nào tôi có thể đáp lại với sự chấp nhận và quan tâm trong tình huống này?" chứ không phải làm thế nào tôi có thể làm tổn thương hoặc tàn phá kẻ thù theo cùng một cách mà kẻ thù đã gây tổn thương hoặc tàn phá tôi?

Generosity keeps good company with other virtues, but remains distinct. Generosity seeks to do good while gentleness refuses to do harm, even in the name of being generous. Compassion seeks to reduce the suffering of others, gentleness refuses to cause suffering. When gentleness prevents suffering, it preempts the need for compassion.


Sự rộng lượng có liên quan với các đức tính khác, nhưng vẫn khác biệt. Sự rộng lượng tìm cách làm điều tốt trong khi sự dịu dàng từ chối gây hại, thậm chí nhân danh sự rộng lượng. Từ bi/lòng trắc ẩn tìm cách giảm đau khổ của người khác, sự dịu dàng từ chối gây ra đau khổ. Khi dịu dàng ngăn ngừa được đau khổ, nó làm cho lòng từ bi không còn cần thiết nữa.

Gentleness must not be confused with weakness. Although gentleness walks softly, it can also carry a big stick as these examples illustrate. Employing non-violent civil disobedience, Gandhi led India to independence and inspired movements for non-violence, civil rights, and freedom across the world. More recently the nonviolent campaigns of Leymah Gbowee and the women of Liberia were able to achieve peace after a 14-year civil war. The 14th Dali Lama is a gentle person who guides us with his unwavering dedication to many peaceful social stances. Gentleness is not pacifism. Pacifism rejects the use of violence as a personal decision on moral or spiritual grounds. Gentleness pursues its mission with the least possible harm to others, but may selectively use violence to prevent greater violence.

Không được nhầm lẫn dịu dàng với yếu đuối. Mặc dù dịu dàng bước đi nhẹ nhàng, nó cũng có thể mang theo một thanh gậy lớn như những ví dụ sau đây cho thấy. Sử dụng bất tuân dân sự bất bạo động, Gandhi đã dẫn Ấn Độ đi đến độc lập và truyền cảm hứng cho các phong trào bất bạo động, quyền công dân, và tự do trên toàn thế giới. Gần đây, các chiến dịch bất bạo động của Leymah Gbowee và phụ nữ Liberia đã có thể tạo dựng hòa bình sau cuộc nội chiến kéo dài 14 năm. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là một người dịu dàng, hướng dẫn chúng ta với sự cống hiến kiên định cho lập trường xã hội hòa bình. Sự dịu dàng không phải là chủ nghĩa hòa bình. Chủ nghĩa hòa bình phản đối việc sử dụng bạo lực như một quyết định cá nhân dựa trên nền tảng đạo đức hay tinh thần. Sự dịu dàng theo đuổi sứ mệnh của mình với những thiệt hại ít nhất có thể gây ra cho người khác, nhưng có thể lựa chọn sử dụng bạo lực để ngăn chặn bạo lực lớn hơn.

The Virtue of Gentleness
Gentleness is a virtue because harm is not. Gentleness is good because at its core it is the desire to promote the wellbeing of others.
For Aristotle, gentleness is the mean between irascibility and spinelessness.

Đức tính dịu dàng
Sự dịu dàng là một đức tính bởi gây hại không phải là đức tính. Sự dịu dàng là tốt bởi vì trong cốt lõi, nó là mong muốn thúc đẩy lợi ích của người khác.
Đối với Aristotle, tính dịu dàng là trung bình giữa sự châm biếm và ủy mị.

Everyday Gentleness
Practice the virtue of gentleness every day in these various ways:

- Develop your empathy, your deep appreciation for another's situation and point of view
- Learn to recognize violence in all its forms. Pause, reflect, reconsider, and find another way in every instance where you are tempted to use violence.
- Learn to “stare back” your thoughts of violence and choose a gentle and effective alternative.
- Respect and preserve the dignity of all people.

Thực hành dịu dàng hằng ngày
Thực hành đức tính hiền dịu mỗi ngày theo những cách khác nhau sau đây:

- Phát triển sự thấu cảm của bạn, sự am hiểu sâu sắc về tình huống và quan điểm của người khác
- Học cách nhận ra bạo lực dưới mọi hình thức. Tạm dừng, phản ánh, xem xét lại, và tìm kiếm phương thức khác trong mọi trường hợp bạn bị cám dỗ sử dụng bạo lực.
- Học cách "xét lại" những suy nghĩ của bạn về bạo lực và lựa chọn thay thế nhẹ nhàng và hiệu quả.
- Tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của mọi người.

- Learn to recognize feeling of hatred in all its forms. - Pause and replace those thoughts with kindness. It may be helpful to focus on grateful thoughts as an inoculation against the hate.

- Học cách nhận ra tình cảm hận thù dưới mọi hình thức.
- Bỏ ý nghĩ đó và thay thế bằng lòng tử tế. Sẽ rất hữu ích khi tập trung vào những suy nghĩ biết ơn như là một biện pháp phòng ngừa thù hận.

- Learn to summon your gentleness and enjoy inner peace at will. Master a technique such as square breathing, heart rhythm meditation, or centering that works best for you. Summon your gentleness to prevent inflicting harm.

- Tìm hiểu để khơi dậy sự dịu dàng nơi bạn và chủ động tận hưởng sự thanh thản bên trong tâm hồn. Nắm vững một kỹ thuật như thở sâu, thiền điều hòa nhịp tim, hoặc tập trung mà có tác dụng tốt nhất cho bạn. Khơi dậy sự dịu dàng nơi bạn để ngăn ngừa việc gây hại.

- Your daily practice of the virtues of generosity, compassion, mercy, gratitude, humility, and tolerance to prepare you for gentleness.
- Thực hành hằng ngày về những đức tính như rộng lượng, từ bi, thương xót, lòng biết ơn, khiêm tốn và khoan dung để chuẩn bị cho bạn đức tính dịu dàng.https://en.wikiversity.org/wiki/Virtues/Gentleness


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn