MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 16, 2017

DISTINCTIONS BETWEEN INTELLECTUALS AND PSEUDO-INTELLECTUALS Phân biệt giữa trí thức và ngụy trí thứcDISTINCTIONS BETWEEN INTELLECTUALS AND PSEUDO-INTELLECTUALS

Phân biệt giữa trí thức và ngụy trí thức

By Sydney Harris,
Detroit Free Press,
(11/20/81)
Sydney Harris,
Detroit Free Press,
(20/11/81)

*The intellectual is looking for the right questions to ask; the pseudo is giving what he claims to be the right answers.

* Người trí thức tìm cách đặt ra những câu hỏi đúng; ngụy trí thức đưa ra cái mà họ cho là câu trả lời đúng.
*The intellectual is evidently motivated by a disinterested love of truth; the pseudo is interested in being right, or being thought to be right, whether he is or not.

* Trí thức động cơ rõ ràng là tình yêu không thiên vị đối với sự thật; ngụy trí thức quan tâm đến việc mình đúng, hoặc cứ cho là mình đúng, cho dù có đúng hay không.

*The intellectual is willing to admit that what he does not know is far greater than what he knows; the pseudo claims to know as much as can be known about the subject under consideration.

* Người trí thức sẵn sàng thừa nhận rằng những gì họ không biết là nhiều hơn nhiều so với những gì đã biết; ngụy trí thức tuyên bố biết tuốt về chủ đề đang được xem xét.


*The intellectual states as good a case for his adversary as can be made out; the pseudo sets up a straw man and beats it to death for the sake of seeming superior.

* Người trí thức phát ngôn về đối phương đúng như đối phương vốn thế; ngụy trí thức tạo lập một (ngụy biện) hình nộm và đánh nó cho đến chết chỉ muốn làm ra vẻ ta đây ưu việt hơn.

*The intellectual is deeply and constantly aware of the limitations of human reason; the pseudo makes a deity of reason and tries to force it into realms it cannot penetrate.

* Người trí thức nhận thức sâu sắc và liên tục về những hạn chế của lý trí con người; ngụy trí thức thần thánh hóa lý trí và tìm cách đẩy nó vào thế giới không thể thâm nhập được.

*The intellectual seeks light from whatever source, realizing that ideas are no respecters of persons and turn up in the most unexpected places from the most improbable people; the pseudo accepts ideas, when he does, only from experts and specialists and certified authorities.

* Người trí thức tìm kiếm ánh sáng từ bất cứ nguồn nào, nhận thức rằng ý tưởng không xuất phát từ tôn trọng cá nhânthường xuất hiện ở những nơi khó ngờ nhất, từ ​​những người ít ngờ nhất; ngụy trí thức chỉ chấp nhận ý tưởng từ các chuyên gia đầu ngành, các nhà chuyên môn và các cơ quan có thẩm quyền.

*The intellectual advances an hypothesis that he hopes may be true; the pseudo propounds a dogma that he insists is true.

* Người trí thức xúc tiến một giả thuyết mà họ hy vọng có thể là đúng; ngụy trí thức đưa ra một giáo điều mà họ cố chấp cho là đúng.

*The intellectual recognizes that opposites are not always contradictory, and may indeed reinforce each other; the pseudo paints a picture in black and white, right or wrong, leaving no room for a contrary viewpoint.

* Người trí thức nhận ra rằng đối lập không phải lúc nào cũng trái ngược nhau, mà thực ra có thể củng cố lẫn nhau; ngụy trí thức vẽ một bức tranh hai màu đen - trắng, đúng - sai, không chừa chỗ cho một quan điểm trái ngược.

*The intellectual knows there are no final answers to human questions; the pseudo makes each tentative and provisional answer sound like a finality.

* Người trí thức biết rằng không có câu trả lời cuối cùng cho các câu hỏi của con người; ngụy trí thức làm cho mỗi câu trả lời tạm thờinhất thời nghe như khẳng định cuối cùng.

*The intellectual is courageous in opposing majority opinion, even when it jeopardizes his position; the pseudo slavishly follows "the most reliable authorities" in his field, sneering at heresies.

* Người trí thức can đảm chống lại ý kiến ​​đa số, ngay cả khi nó gây nguy hiểm cho vị trí của mình; ngụy trí thức mù quáng/hèn hạ đi theo "những kẻ cầm quyền đảm bảo nhất" trong lĩnh vực của mình nhạo báng những kẻ có ý kiến trái ngược.

*The intellectual never talks down to his audience, but tries to be as clear as possible; the pseudo talks above his audience to mystify and impress them."
* Người trí thức không bao giờ lên lớp với người nghe, cố gắng giải thích một cách rõ ràng nhất; ngụy trí thức lên giọng kẻ cả với khán giả khiến họ mù mờ nhằm gây ấn tượng."
http://mikamar.biz/sc-sk/scientism-Int.htm


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn