MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, April 28, 2017

China and Vietnam: Thoughts From a Chinese Sojourner in Ho Chi Minh City Quan hệ Việt-Trung qua con mắt một học giả Trung Quốc

China and Vietnam: Thoughts From a Chinese Sojourner in Ho Chi Minh City

Quan hệ Việt-Trung qua con mắt một học giả Trung Quốc

Xie Tao
The Diplomat, 02/03/2017

Xie Tao
The Diplomat, 02/03/2017

Different interpretations of history showcase hidden tensions in the China-Vietnam relationship.

Nhiều cách diễn giải khác nhau về lịch sử của những căng thẳng ẩn giấu trong mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.
In early February, I paid my second visit to Ho Chi Minh city, Vietnam. Unlike my first visit, which was four years ago, this time I decided to spend much of the five days exploring the various museums in the city. It was the dry season in Vietnam, and the museums would provide a pleasant shelter from the sizzling heat in the streets. Also, my son was only four years old during my first visit, and I thought four years later he was old enough to learn from the museums a little bit about the history and culture of a country he has visited twice.
Đầu tháng 2 năm nay, tôi có chuyến thăm thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Khác với chuyến thăm lần đầu cách đây bốn năm, lần này tôi quyết định dành phần lớn thời gian trong năm ngày ở đây để khám phá các bảo tàng trong thành phố. Ở Việt Nam lúc này là mùa khô, và các bảo tàng sẽ cung cấp một nơi trú ẩn dễ chịu trước cái nóng hầm hập trên đường phố. Vả lại, con trai tôi mới bốn tuổi trong chuyến thăm đầu, và tôi nghĩ lớn thêm bốn năm là đủ cho nó học được chút gì đó từ các bảo tàng về lịch sử và văn hóa của một đất nước mà nó đã đến thăm hai lần.