MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, March 3, 2017

Why Trump Can’t Bully China Tại sao Trump không thể bắt nạt Trung Quốc?


Why Trump Can’t Bully China
Tại sao Trump không thể bắt nạt Trung Quốc?

Kenneth Rogoff
Project Syndicate 2017
Kenneth Rogoff
Project Syndicate 09/02/2017


CAMBRIDGE – As US President Donald Trump proceeds to destabilize the post-war global economic order, much of the world is collectively holding its breath. Commentators search for words to describe his assault on conventional norms of leadership and tolerance in a modern liberal democracy. The mainstream media, faced with a president who might sometimes be badly uninformed and yet really believes what he is saying, hesitate to label conspicuously false statements as lies.

CAMBRIDGE – Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây bất ổn trật tự kinh tế thế giới thời hậu Thế chiến II, phần đông thế giới đang cùng lúc nín thở. Các nhà bình luận tìm kiếm những từ ngữ miêu tả cuộc tấn công của ông vào các quy chuẩn truyền thống về vai trò lãnh đạo và sự khoan dung trong một nền dân chủ tự do hiện đại. Các kênh truyền thông chủ lưu, phải đối mặt với một tổng thống thi thoảng có thể hết sức thiếu thông tin nhưng lại thực sự tin vào những điều mình đang nói, ngập ngừng gọi các tuyên bố sai lệch rõ ràng của ông là những lời nói dối.


But some would argue that beneath the chaos and bluster, there is an economic rationale to the Trump administration’s disorderly retreat from globalization. According to this view, the US has been duped into enabling China’s ascendency, and one day Americans will come to regret it. We economists tend to view abdication of US world leadership as a historic mistake.

Nhưng một số người sẽ lập luận rằng bên dưới sự hỗn loạn và ầm ỹ đó, có một lý do kinh tế duy lý cho việc chính quyền Trump rút lui một cách thiếu trật tự khỏi quá trình toàn cầu hóa. Theo quan điểm này, Hoa Kỳ đã bị lừa vào thế khiến uy thế của Trung Quốc ngày càng nâng cao, và rồi một ngày nào đó người Mỹ sẽ phải hối hận. Giới kinh tế học chúng ta lại có xu hướng xem việc Hoa Kỳ từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới là một sai lầm lịch sử.

It is important to acknowledge that the roots of the anti-globalization movement in the United States run much deeper than disenfranchised blue-collar workers. For example, some economists opposed the Trans-Pacific Partnership (a 12-country trade deal that would have covered 40% of the global economy) on the questionable grounds that it would have harmed American workers. It fact, the TPP would have opened Japan far more than it would have affected the US. Rejecting it only opens the door to Chinese economic dominance across the Pacific.

Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng gốc rễ của phong trào chống toàn cầu hóa ở Hoa Kỳ ăn sâu hơn nhiều chứ không chỉ trong tầng lớp lao động cổ cồn xanh bị tước quyền. Ví dụ, một số nhà kinh tế phản đối TPP (một thỏa thuận thương mại gồm 12 nước khu vực Thái Bình Dương bao trùm 40% kinh tế thế giới) dựa trên các căn cứ đầy tranh cãi rằng nó sẽ gây hại cho người lao động Mỹ. Trên thực tế, TPP sẽ mở cửa thị trường Nhật Bản nhiều hơn so với ảnh hưởng đối với Hoa Kỳ. Từ chối nó chỉ mở ra cánh cửa cho sự thống trị kinh tế của Trung Quốc trên khắp Thái Bình Dương.

US populists, perhaps inspired by the writings of Thomas Piketty, seem unimpressed by the fact that globalization has lifted hundreds of millions of desperately poor people in China and India into the global middle class. The liberal view of Asia’s rise is that it makes the world a fairer and more just place, where a person’s economic fate does not depend quite so much on where they happen to have been born.

Các nhà dân túy Hoa Kỳ, có lẽ được truyền cảm hứng từ các tác phẩm của Thomas Piketty, có vẻ không ấn tượng trước thực tế là toàn cầu hóa đã đưa hàng trăm triệu người nghèo cùng cực tại Trung Quốc và Ấn Độ vào tầng lớp trung lưu toàn cầu. Quan điểm tự do về sự trỗi dậy của châu Á là nó khiến thế giới trở thành một nơi công bằng và bình đẳng hơn, nơi số phận kinh tế của một người không phụ thuộc quá nhiều vào nơi mà họ ngẫu nhiên sinh ra.

But a more cynical view permeates populist logic, namely that in its excessive adherence to globalism, the US has sown the seeds of its own political and economic destruction. Trumpism taps into this sense of national mortality; here is someone who thinks he can do something about it. The aim is not just to “bring home” American jobs, but to create a system that will extend US dominance.

Nhưng một quan điểm hoài nghi hơn đã len lỏi vào logic của chủ nghĩa dân túy, đó là bằng cách tuân thủ quá mức chủ nghĩa toàn cầu hóa, Hoa Kỳ đã gieo hạt cho sự hủy diệt về kinh tế và chính trị của chính mình. Chủ nghĩa Trump lợi dụng cảm nhận về cái chết quốc gia này; từ đây có người nghĩ ông có thể làm gì đó để cứu vãn chuyện này. Mục tiêu không chỉ là “mang công việc về” cho người Mỹ, mà còn là tạo ra một hệ thống sẽ kéo dài sự thống trị của Mỹ.

“We should focus on our own” is the mantra of Trump and others. Unfortunately, with this attitude, it is hard to see how America can maintain the world order that has benefited it so much for so many decades. And make no mistake: America has been the big winner. No other large country is nearly as rich, and the US middle class is still very well off by global standards.

“Chúng ta nên tập trung vào việc của mình” là câu thần chú của Trump và những người khác. Không may là với thái độ này, rất khó thấy nước Mỹ sẽ làm thế nào để duy trì trật tự thế giới mà nó đã hưởng lợi rất nhiều trong nhiều thập niên qua. Và rõ ràng là Hoa Kỳ chính là kẻ thắng lớn (trong trật tự đó). Không một quốc gia lớn nào giàu có gần bằng Mỹ, và tầng lớp trung lưu Hoa Kỳ vẫn rất sung túc theo các tiêu chuẩn toàn cầu.

Yes, Democratic Presidential candidate Bernie Sanders was right that Denmark is a great place to live and does many things right. He might have mentioned, however, that Denmark is a relatively homogeneous country of 5.6 million people that has very low tolerance for immigration.

Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Bernie Sanders đã đúng khi nói Đan Mạch là một nơi tuyệt vời để sống và làm nhiều thứ đúng đắn. Tuy nhiên ông ấy cũng nên nói thêm rằng Đan Mạch là một đất nước tương đối thuần nhất của 5,6 triệu người có thái độ khoan dung rất thấp với người nhập cư.
For better or for worse, the globalization train has long since left the station, and the idea that one can turn it back is utterly naive. Whatever might have been done differently before US President Richard Nixon visited China in 1972 is no longer possible. The fate of China, and its role in the world, is now in the hands of the Chinese and their leaders. If the Trump administration thinks it can reset the clock by starting a trade war with China, it is as likely to accelerate China’s economic and military development as it is to slow it down.

Dù tốt hay xấu thì con tàu toàn cầu hóa đã rời ga từ lâu, và ý tưởng rằng ai đó có thể quay ngược nó lại là hết sức ngây ngô. Bất cứ điều gì có thể được thực hiện khác đi trước khi Tổng thống Richard Nixon thăm Trung Quốc năm 1972 đều không còn khả thi nữa. Số phận của Trung Quốc, và vai trò của nó trên thế giới, giờ nằm trong tay của người Trung Quốc và các nhà lãnh đạo của họ. Nếu chính quyền Trump nghĩ họ có thể đặt lại đồng hồ bằng cách phát động một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc thì khả năng điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và quân sự của Trung Quốc cũng tương đương với khả năng làm chậm lại.

So far, the Trump administration has only sparred with China, concentrating its early anti-trade rhetoric on Mexico. Although the North American Free Trade Agreement, which Trump reviles, has likely had only modest effects on US trade and jobs, he has attempted to humiliate Mexicans insisting that they pay for his border wall, as if Mexico were a US colony.

Cho đến nay, chính quyền Trump mới chỉ đấu khẩu với Trung Quốc, và tập trung luận điệu chống thương mại ban đầu vào Mexico. Mặc dù Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ mà Trump đang chỉ trích rất có thể chỉ có những ảnh hưởng khiêm tốn lên thương mại và việc làm của Hoa Kỳ, ông vẫn đang cố gắng làm nhục người Mexico khi khăng khăng rằng họ phải trả tiền cho bức tường biên giới của ông, như thể Mexico là thuộc địa của Hoa Kỳ.

The US is ill-advised to destabilize its Latin American neighbors. In the near term, Mexican institutions should prove quite robust; but in the long run, Trumpism, by encouraging anti-American sentiment, will undermine leaders otherwise sympathetic to US interests.

Hoa Kỳ không nên dại dột làm mất ổn định các láng giềng Mỹ Latinh của mình. Trong ngắn hạn, các thể chế của Mexico tỏ ra khá vững vàng; nhưng về dài hạn, chủ nghĩa Trump, bằng cách kích động tình cảm chống Mỹ, sẽ làm suy yếu các nhà lãnh đạo có thiện cảm với những lợi ích của Hoa Kỳ.
If the Trump administration tries such crude tactics with China, it will be in for a rude surprise. China has financial weapons, including trillions of dollars of US debt. A disruption of trade with China could lead to massive price increases in the low-cost stores – for example, Wal-Mart and Target – on which many Americans rely.

Nếu chính quyền Trump sử dụng những chiến thuật thô thiển như thế với Trung Quốc, họ sẽ lâm vào một thế bất ngờ không hề dễ chịu. Trung Quốc có các vũ khí tài chính, bao gồm hàng nghìn tỷ USD trái phiếu Mỹ. Gián đoạn thương mại với Trung Quốc có thể dẫn đến gia tăng giá cả hàng loạt ở những cửa hàng giá rẻ – ví dụ, Walmart hay Target – mà nhiều người Mỹ vốn phụ thuộc vào.

Moreover, huge swaths of Asia, from Taiwan to India, are vulnerable to Chinese aggression. For the moment, China’s military is relatively weak and would likely lose a conventional war with the US; but this situation is rapidly evolving, and China may soon have its own aircraft carriers and other more advanced military capabilities.

Hơn nữa, các khu vực rộng lớn ở Châu Á, từ Đài Loan đến Ấn Độ, rất dễ tổn thương trước sự hung hăng của Trung Quốc. Hiện nay, quân đội Trung Quốc còn tương đối yếu và chắc chắn sẽ thua trong một cuộc chiến quy ước với Hoa Kỳ; nhưng tình hình sẽ nhanh chóng tiến triển, và Trung Quốc sẽ sớm có các tàu sân bay của riêng mình và các năng lực quân sự hiện đại khác.

The US cannot “win” a trade war with China, and any victory will be Pyrrhic. The US needs to negotiate hard with China to protect its friends in Asia and deal with the rogue state of North Korea. And the best way to get the good deals Trump says he seeks is to pursue a more open trade policy with China, not a destructive trade war.

Hoa Kỳ không thể “thắng” một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, và bất kỳ chiến thắng nào cũng sẽ phải trả giá đắt. Hoa Kỳ cần tích cực đàm phán với Trung Quốc để bảo vệ các đồng minh của mình ở châu Á và đối phó với quốc gia bất hảo là Bắc Triều Tiên. Và cách tốt nhất để đạt được các thỏa thuận tốt mà Trump nói là đang theo đuổi là một chính sách thương mại cởi mở hơn với Trung Quốc, chứ không phải là một cuộc chiến thương mại mang tính hủy diệt.

Kenneth Rogoff, Professor of Economics and Public Policy at Harvard University and recipient of the 2011 Deutsche Bank Prize in Financial Economics, was the chief economist of the International Monetary Fund from 2001 to 2003. His new book, The Curse of Cash, was released in August 2016.
Kenneth Rogoff, Giáo sư Kinh tế học và Chính sách công tại Đại học Harvard và chủ nhân Giải Deutsche Bank về Kinh tế tài chính năm 2011, là Kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế giai đoạn 2001–03. Cuốn sách mới nhất của ông, Lời nguyền của Tiền mặt, được xuất bản tháng 8 năm 2016.


Translated by Đào Duy Tùng
Edited by Nguyễn Huy Hoànghttps://www.project-syndicate.org/commentary/trump-trade-war-china-by-kenneth-rogoff-2017-02No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn