MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, February 3, 2017

Mark Zuckerberg’s status
Mark Zuckerberg’s status
28 January at 04:34
Palo Alto, CA, United States

Mark Zuckerberg’s status
28 January at 04:34
Palo Alto, CA, United States

My great grandparents came from Germany, Austria and Poland. Priscilla's parents were refugees from China and Vietnam. The United States is a nation of immigrants, and we should be proud of that.
Like many of you, I'm concerned about the impact of the recent executive orders signed by President Trump.

Ông bà cố nội, ngoại của tôi đến từ Đức, Áo và Ba Lan. Cha mẹ của Priscilla (vợ của Mark Zuckerberg – ND) là người tị nạn từ Trung Quốc và Việt Nam. Hoa Kỳ là đất nước của những người nhập cư và chúng ta nên tự hào về điều đó.
Cũng giống như nhiều người trong các bạn, tôi lo ngại về tác động của các lệnh điều hành gần đây Tổng thống Trump đã ký.


We need to keep this country safe, but we should do that by focusing on people who actually pose a threat. Expanding the focus of law enforcement beyond people who are real threats would make all Americans less safe by diverting resources, while millions of undocumented folks who don't pose a threat will live in fear of deportation.
Chúng ta cần giữ cho đất nước này an toàn, nhưng chúng ta nên làm điều đó bằng cách tập trung vào những người thực sự đặt ra mối đe dọa. Mở rộng sự tập trung vào việc thực thi luật pháp đối với những người không phải là mối đe dọa thực sự, sẽ làm cho tất cả người Mỹ cảm thấy ít an toàn hơn, bởi nguồn lực chệch hướng, trong khi hàng triệu người không có giấy tờ nhưng không phải là mối đe dọa, họ sẽ sống trong nỗi lo sợ bị trục xuất.

We should also keep our doors open to refugees and those who need help. That's who we are. Had we turned away refugees a few decades ago, Priscilla's family wouldn't be here today.

Chúng ta cũng nên mở rộng cửa đón những người tị nạn và những người cần được giúp đỡ. Chúng ta là những người như thế. Nếu chúng ta quay lưng với người tị nạn vài thập niên trước, gia đình của Priscilla sẽ không có mặt ở đây hôm nay.

That said, I was glad to hear President Trump say he's going to "work something out" for Dreamers -- immigrants who were brought to this country at a young age by their parents. Right now, 750,000 Dreamers benefit from the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program that allows them to live and work legally in the US. I hope the President and his team keep these protections in place, and over the next few weeks I'll be working with our team at FWD.us to find ways we can help.

Điều đó có nghĩa là, tôi rất vui khi nghe Tổng thống Trump nói, ông sẽ “làm điều gì đó” cho những người có niềm mơ ước – những người nhập cư đã được cha mẹ họ đưa đến đất nước này ở lứa tuổi còn nhỏ. Ngay bây giờ, 750.000 người đang mơ ước đó, được hưởng lợi từ hành động hoãn lại chương trình DACA – Những người đến Mỹ khi còn nhỏ (DACA – do Obama ban hành năm 2012 – ND), cho phép họ sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ. Tôi hy vọng Tổng thống và nhóm của ông tiếp tục sự bảo vệ này, và trong vài tuần tới, tôi sẽ làm việc với đội ngũ của chúng tôi tại FWD.us, tìm cách để chúng tôi có thể giúp đỡ.

I'm also glad the President believes our country should continue to benefit from "people of great talent coming into the country."

Tôi cũng vui mừng khi Tổng thống tin rằng, đất nước chúng ta cần tiếp tục được hưởng lợi từ “những người có tài năng tuyệt vời [từ nước ngoài] đến đất nước này”.

These issues are personal for me even beyond my family. A few years ago, I taught a class at a local middle school where some of my best students were undocumented. They are our future too. We are a nation of immigrants, and we all benefit when the best and brightest from around the world can live, work and contribute here. I hope we find the courage and compassion to bring people together and make this world a better place for everyone.
Những vấn đề này đối với tôi là những vấn đề cá nhân, mặc dù nó vượt ra khỏi phạm vi gia đình tôi. Vài năm trước, tôi dạy một lớp học tại một trường cấp 2 ở địa phương, nơi có một số học sinh giỏi nhất nhưng đến Mỹ bất hợp pháp. Họ cũng là tương lai của chúng ta. Chúng ta là một quốc gia của những người nhập cư, và tất cả chúng ta được hưởng lợi khi những người tốt nhất và rạng rỡ nhất, từ khắp nơi trên thế giới có thể sống, làm việc và đóng góp ở đây. Tôi hy vọng chúng ta có đủ can đảm và lòng từ bi để đưa mọi người đến với nhau và làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.Translated by Ngọc Thu

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn