MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 21, 2017

HOW MANY DAYS BEFORE PRESIDENT PENCE? Bao nhiêu ngày nữa thì Pence lên làm Tổng thống?HOW MANY DAYS BEFORE PRESIDENT PENCE?
Bao nhiêu ngày nữa thì Pence lên làm Tổng thống?

Ronald L. Feinman
Newsweek
2/19/17
Ronald L. Feinman
Newsweek
19-2-2017The news of the forced resignation of National Security Adviser Michael Flynn, due to the scandal that he, as a private citizen, spoke to the Russian ambassador in December after President Barack Obama issued sanctions on Russia for their aggressive behavior, has rocked the Donald Trump Presidency.

Tin tức về chuyện bị bắt buộc phải từ chức của Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn, do vụ bê bối mà ông, là một công dân, đã nói chuyện với Đại sứ Nga vào tháng 12, sau khi Tổng thống Barack Obama ban hành lệnh trừng phạt Nga do hành vi hung hăng của họ, đã làm rung chuyển chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Trump, already under fire by many conservatives and Republicans for his “bromance” with Russian President Vladimir Putin, is suspect as to his loyalty to traditional American foreign policy, as a result of him having hired Flynn in the first place.

Trump, đang bị nhiều nhà [chính trị] bảo thủ và thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích vì cuộc tình “bạn trai” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bị nghi ngờ về lòng trung thành với chính sách đối ngoại truyền thống của Mỹ, do ông đã bổ nhiệm Flynn ngay từ lúc đầu.


Critics had observed that Flynn seemed unreliable and had poor judgment. Former colleagues darkly joked that there were “Flynn facts,” a reference to his penchant for making up stuff. Flynn had also been criticized for being too close to Putin. At the Republican convention he joined in a chorus of “Lock her up!” a reference to Hillary Clinton.
Các nhà phê bình nhận xét Flynn có vẻ không đáng tin cậy và kém óc phán đoán. Các cựu đồng nghiệp nói đùa một cách mỉa mai rằng có “sự thật định hướng Flynn”, ám chỉ xu hướng bịa chuyện của ông. Flynn cũng bị chỉ trích quá gần gũi với Putin. Tại đại hội đảng Cộng hòa, ông tham gia vào điệp khúc “Nhốt bà ta lại!“, ám chỉ bà Hillary Clinton.

Many foreign policy professionals are shaking their head at Trump’s inappropriate behavior and language every time he speaks in public, or issues a Twitter comment, and his instability and recklessness.

Nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại đang phải lắc đầu với hành vi và ngôn ngữ không thích đáng của Trump mỗi lần ông nói trước công chúng, hoặc đưa ra một tuyên bố trên Twitter, sự không ổn định và liều lĩnh của ông ta.

His having a security meeting over the North Korean missile test in public space at dinner in full vision of other guests is a sign of his failure to act responsibly. His abrupt ending of a phone call to the Australian Prime Minister, our loyal ally in four wars in the past hundred years, is alarming.

Việc ông ta có cuộc họp an ninh về việc thử nghiệm tên lửa của Bắc Hàn tại một bữa ăn tối nơi công cộng, trước con mắt của các thực khách, là một chỉ dấu cho thấy sự thiếu tinh thần trách nhiệm. Đột ngột kết thúc cú điện thoại với thủ tướng Úc, đồng minh trung thành của chúng ta qua 4 cuộc chiến trong vòng một trăm năm qua, thật đáng báo động.

His inconsistent message in his dealings with China, first indicating he accepted the idea of two Chinas, and then backing off under pressure, is disturbing. His inconsistency on the two-state solution in the Middle East is a major problem, as is his seeming lack of respect for Germany’s Chancellor Angela Merkel, and lack of strong support for NATO.

Thông điệp trái ngược trong vấn đề đối phó với Trung Quốc, ban đầu ông ta ra chỉ dấu chấp nhận ý tưởng hai nước Trung Quốc và rồi sau đó lùi bước trước những áp lực, thật gây khó chịu. Sự mâu thuẫn của ông về giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông là một vấn đề lớn, cũng như ông ta có vẻ thiếu tôn trọng đối với Thủ tướng Angela Merkel của Đức, và thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ cho NATO.

The fact that Vice President Mike Pence played a major role in pushing Flynn out is a sign that Pence is already asserting himself with Trump, and it seems clear that Pence will not stand by and allow our foreign policy to be damaged, or our national security to be endangered. The American people, ultimately, would not expect anything less.
Thực tế là Phó Tổng thống Mike Pence đóng vai trò quan trọng trong việc khai trừ Flynn là một dấu hiệu cho thấy Pence đã tự khẳng định mình với Trump, và có vẻ rõ ràng rằng Pence sẽ không chấp nhận, cho phép chính sách đối ngoại của chúng ta bị thiệt hại, hoặc an ninh quốc gia của chúng ta bị đe dọa. Cuối cùng, người dân Mỹ sẽ không mong đợi bất cứ điều gì tệ hơn.

Mike Pence is an establishment Republican, with 12 years in the House of Representatives, where he served in a leadership position as Republican Conference Chairman in his last four years in the House before running for Governor of Indiana.

Mike Pence là một thành viên trong giới cầm quyền của đảng Cộng hòa, với 12 năm ở Hạ viện, nơi ông giữ chức vụ chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa trong bốn năm cuối, trước khi tranh cử chức Thống đốc tiểu bang Indiana.

Pence is a no-nonsense, hard-nosed Republican whose strong Christian convictions have shaped his politics, including his stands on women’s issues, gay and lesbian matters, and his refusal to accept the concept of global warming. His stands on these and other issues alienated moderate Republicans in his state.
Pence là người Cộng hòa cứng rắn, không quanh co mà lòng tin Thiên Chúa giáo đã định hình [quan điểm] chính trị của ông, bao gồm quan điểm về các vấn đề nữ giới, vấn đề đồng tính, và từ chối không chấp nhận khái niệm về sự ấm lên toàn cầu. Quan điểm của ông về những điều này và các vấn đề khác làm những người Cộng hòa trong tiểu bang của ông xa lánh.

His poll numbers were low when Donald Trump picked him for vice president. Many doubted Pence would have been able to win a second term as governor.

Con số thăm dò của ông thấp khi Donald Trump chọn ông làm phó tổng thống. Nhiều người nghi ngờ [khả năng] Pence có thể giành chiến thắng nhiệm kỳ thống đốc thứ hai.

Pence knows how to play “hard ball” and it is clear by his demeanor and body language that he is often uncomfortable with Trump’s freewheeling and careless behavior.

Pence biết làm thế nào để “cương” và rõ ràng là qua thái độ và cử chỉ, ông thường không hài lòng với các hành vi phóng túng và bất cẩn của Trump.

An investigation into the Flynn matter will develop, with Speaker of the House Paul Ryan and Senate Majority Leader Mitch McConnell promoting it. Additionally, Senators John Cornyn of Texas, Roy Blunt of Missouri, Lindsey Graham of South Carolina, and John McCain of Arizona all are pushing for hearings.

Một cuộc điều tra về sự kiện Flynn sẽ xảy ra, với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Mitch McConnell, Lãnh đạo khối Đa số Thượng viện, sẽ thúc đẩy chuyện này. Ngoài ra, Thượng Nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas, Roy Blunt của Missouri, Lindsey Graham của South Carolina, và John McCain của Arizona, tất cả đang đẩy mạnh để có phiên điều trần.

As the FBI investigates this situation further, which would be expected to occur as a normal procedure after such a high level and immediate scandal, the earliest ever in any Presidential term (25 days), there will be calls for Trump to resign or be impeached.
Khi FBI điều tra thêm tình huống này, là điều được dự kiến sẽ xảy ra như một tiến trình bình thường sau một vụ xì căng đan cận kề và ở mức độ cao như vậy, sớm nhất chưa từng có trong bất kỳ nhiệm kỳ Tổng thống nào (25 ngày), sẽ có những lời kêu gọi Trump từ chức hoặc phải bị luận tội.

Pence will have the difficult job of defending Trump in public appearances, but can be expected to work behind the scenes to insure that Trump stabilizes his utterances and actions, particularly on foreign policy and national security matters.

Pence sẽ gặp khó khăn trong việc bào chữa cho Trump trước công chúng, nhưng có thể được dự kiến sẽ làm việc sau hậu trường để bảo đảm rằng Trump chỉnh đốn lại các lời phát biểu và hành động, đặc biệt về chính sách đối ngoại và các vấn đề an ninh quốc gia.

Pence faces now a situation that has some similarity to Gerald Ford under Richard Nixon during a time of trouble and controversy, and the possibility of future Congressional action against Donald Trump if his mental behavior continues to disturb the top leadership of the Republican Party and the foreign policy establishment.

Hiện nay, Pence đối mặt với một tình huống tương đồng một số điểm với Gerald Ford dưới thời Richard Nixon trong giai đoạn khó khăn và đầy tranh cãi, và khả năng về hành động trong tương lai của Quốc hội chống lại Donald Trump nếu hành vi tâm thần của ông vẫn tiếp tục gây rắc rối cho các lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng hòa và thiết lập chính sách đối ngoại.

As this author wrote on January 22 on History News Network, Pence could, even if Trump vehemently opposed it, invoke the 25th Amendment, Section 4 with the approval of a majority of the cabinet, which would make Pence “Acting President.” Some might call it a “palace coup” but Pence could make a convincing case that it is too risky to leave Trump in power.
Như tác giả đã viết vào ngày 22 tháng Giêng trên History News Network, Pence có thể, ngay cả khi Trump kịch liệt phản đối, cậy vào Tu chính Hiến pháp thứ 25, mục 4, với sự chấp thuận của đa số thành viên nội các, điều có thể đưa Pence trở thành “Quyền Tổng thống”. Một số người có thể gọi đó là một “cuộc đảo chính cung đình”, nhưng Pence có thể đưa ra một hoàn cảnh thuyết phục rằng, thật quá mạo hiểm để Trump tiếp tục nắm quyền.

Pence faces a great burden, and whether one agrees with his own agenda on domestic and foreign policy, it seems clear that the Vice President would do what he feels compelled to do if the situation further deteriorates.

Pence phải đối mặt với một gánh nặng rất lớn, và không biết có ai đồng ý với chính sách riêng của ông về đối nội và đối ngoại hay không, dường như rõ ràng rằng, phó tổng thống sẽ phải làm những gì ông cảm thấy bị bắt buộc phải làm nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

One would imagine that if such a scenario occurred, that Donald Trump would resign, as Richard Nixon did in 1974 after the House Judiciary Committee approved his impeachment. But with an unhinged person such as Trump, who can say what would happen in such a circumstance?

Một người có thể tưởng tượng rằng nếu một kịch bản như vậy xảy ra, rằng Donald Trump sẽ từ chức, như Richard Nixon đã làm vào năm 1974 sau khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện phê chuẩn tiến trình luận tội. Nhưng với một người bất kể như Trump, ai có thể nói những gì sẽ xảy ra trong trường hợp như thế?

In any case, it seems likely that Donald Trump will be leaving the Presidency at some point, likely between the 31 days of William Henry Harrison in 1841 (dying of pneumonia) and the 199 days of James A. Garfield in 1881 (dying of an assassin’s bullet after 79 days of terrible suffering and medical malpractice). At the most, it certainly seems likely, even if dragged out, that Trump will not last 16 months and 5 days, as occurred with Zachary Taylor in 1850 (dying of a digestive ailment). The Pence Presidency seems inevitable.

Dù sao đi nữa, có vẻ như Donald Trump sẽ rời chức vị tổng thống vào thời điểm nào đó, có lẽ giữa ngày thứ 31 của William Henry Harrison vào năm 1841 (chết vì viêm phổi) và 199 ngày của James A. Garfield vào năm 1881 (chết vì một viên đạn sát thủ sau 79 ngày vô cùng đau đớn và điều trị kém cỏi). Nhiều nhất, có vẻ như chắc chắn, ngay cả nếu bị kéo xuống, Trump sẽ không tồn tại 16 tháng và 5 ngày, như đã xảy ra với Zachary Taylor vào năm 1850 (chết vì căn bệnh về đường tiêu hóa). Nhiệm kỳ Tổng thống Pence dường như không thể tránh khỏi.

Ronald L. Feinman is the author of Assassinations, Threats, and the American Presidency: From Andrew Jackson to Barack Obama (Rowman Littlefield Publishers, August 2015).
Ronald L. Feinman là tác giả của sách “Các cuộc ám sát, mối đe dọa và thời đại các tổng thống: từ Andrew Jackson tới Barack Obama” (Nhà Xuất bản Littlefield, tháng 8 năm 2015).
Translated by Trần Văn MinhNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn