MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, February 3, 2017

3 Ways to Get Rid of President Trump Before 2020 Ba cách để thoát khỏi Tổng thống Trump trước năm 2020

3 Ways to Get Rid of President Trump Before 2020

Ba cách để thoát khỏi Tổng thống Trump trước năm 2020Why you need to read the 25th Amendment now.
Tại sao bạn phải đọc Tu chính án 25 ngay bây giờ?
BY ROSA BROOKS
JANUARY 30, 2017

ROSA BROOKS
30/1/2017

Are we really stuck with this guy?

Liệu chúng ta có thực sự ‘mắc kẹt’ với cha này?
It’s the question being asked around the globe, because Donald Trump’s first week as president has made it all too clear: Yes, he is as crazy as everyone feared.

Những câu hỏi nêu trên không chỉ là vấn đề của người Mỹ mà là của cả thế giới, bởi vì chi mới tuần đầu tiên Donald Trump nhậm chức Tổng thống đã cho mọi người thấyquá rõ ràng: Vâng, ông ấy điên như tất cả mọi người đa lo ngại.


Một người bị hội chứng “Malignant narcissism”, một hội chứng tâm lý tổng hợp sự quá yêu mình, nhân cách rối loạn chống xã hội, thích gây hấn và tàn ác
Remember those optimistic pre-inauguration fantasies? I cherished them, too. You know: “Once he’s president, I’m sure he’ll realize it doesn’t really make sense to withdraw from all those treaties.” “Once he’s president, surely he’ll understand that he needs to stop tweeting out those random insults.” “Once he’s president, he’ll have to put aside that ridiculous campaign braggadocio about building a wall along the Mexican border.” And so on.

Mọi người hẳn vẫn còn nhớ những ảo tưởng lạc quan trước lễ nhậm chức chứ? Tôi cũng trân quý chúng. Nào là: “Một khi là Tổng thống, tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ nhận ra nó là điều không thực sự có ý nghĩa nếu Mỹ rút ra khỏi tất cả những hiệp ước.” “Một khi ông ấy là Tổng thống, chắc chắn rằng ông ta sẽ hiểu rằng ông ấy cần phải ngưng tweet bừa bãi những lời mạ lị.” “Một khi ông ấy là Tổng thống, thì ông ta sẽ phải dẹp đi những lời phách lối vô lý về việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mexico.” Vân vân và vân vân.

Nope. In his first week in office, Trump has made it eminently clear that he meant every loopy, appalling word — and then some.

Không. Chỉ trong tuần đầu tiên ngồi ở Phòng Bầu Dục, Trump đã làm mọi người thấy rất rõ ràng rằng ông chủ tâm thực hiện những điều – điên rồ hay hoảng loạn – mà ông đã tuyên bố trong khi vận động.

The result so far: The president of China is warning against trade wars and declaring that Beijing will take up the task of defending globalization and free trade against American protectionism. The president of Mexico has canceled a state visit to Washington, and prominent Mexican leaders say Trump’s proposed border wall “could take us to a war — not a trade war.” Senior leaders in Trump’s own party are denouncing the new president’s claims of widespread voter fraud and his reported plans to reopen CIA “black sites.” Oh, and the entire senior management team at the U.S. Department of State has resigned.

Kết quả cho đến nay: Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc cảnh cáo chống lại cuộc chiến tranh thương mại và tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ toàn cầu hóa và thương mại tự do chống lại chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã hủy một chuyến thăm tới Washington, và giới lãnh đạo Mexico đã nói rằng kế hoạch xây tường biên giới của Trump “có thể đưa chúng ta đến một cuộc chiến tranh nhưng không phải là một cuộc chiến thương mại”. Lãnh đạo cấp cao trong đảng Cộng hoà đang lên án lời tuyên bố của tân Tổng thống về chuyện gian lận bầu cử – hoàn toàn không thể chứng minh – và kế hoạch cho rằng Trump có thể mở lại những “nhà tù bí mật” của CIA để áp dụng tra tấn. À còn nữa, toàn bộ đội ngũ lãnh đạo cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chức.

Meanwhile, Trump’s approval ratings are lower than those of any new U.S. president in the history of polling: Just 36 percent of Americans are pleased with his performance so far. Some 80 percent of British citizens think Trump will make a “bad president,” along with 77 percent of those polled in France and 78 percent in Germany.

Trong khi đó, Trump được sự ủng hộ của dân Mỹ thấp hơn so với bất kỳ Tân Tổng thống Hoa Kỳ nào trong lịch sử bầu cử: Chỉ có 36% dân Mỹ hài lòng với hiệu năng của Trump tính đến nay. Khoảng 80% công dân Anh Quốc nghĩ Trump sẽ là cho một “Tổng thống tồi” cùng với 77% những người được hỏi ở Pháp và 78% ở Đức.

And that’s just week one.
Thus the question: Are we truly stuck with Donald Trump?
It depends. There are essentially four ways to get rid of a crummy president.There are essentially four ways to get rid of a crummy president. First, of course, the world can just wait patiently for November 2020 to roll around, at which point, American voters will presumably have come to their senses and be prepared to throw the bum out.

Và đó chỉ mới có một tuần.
Vì thế mới có câu hỏi, “Liệu chúng ta có thực sự ‘kẹt’ với thằng cha này hay không?”
Còn tuỳ. Về căn bản có bốn cách để loại một tổng thống tồi. Đầu tiên, tất nhiên, và dễ nhất là cả thế giới có thể kiên nhẫn ôm đầu chờ tháng 11 năm 2020 đến. Lúc đó cử tri Mỹ, có lẽ đã tỉnh mộng, và sẽ chuẩn bị tống Trump ra khỏi Toà Bạch Ốc.
But after such a catastrophic first week, four years seems like a long time to wait. This brings us to option two: impeachment. Under the U.S. Constitution, a simple majority in the House of Representatives could vote to impeach Trump for “treason, bribery, or other high crimes or misdemeanors.” If convicted by the Senate on a two-thirds vote, Trump could be removed from office — and a new poll suggests that after week one, more than a third of Americans are already eager to see Trump impeached.

Nhưng sau một tuần đầu tiên thê thảm như vậy thì bốn năm có vẻ như một thời gian chờ đợi dài như cả thiên thu. Điều này đưa người Mỹ đến lựa chọn thư hai: luận tội. Theo Hiến pháp Mỹ, đa số trong Hạ viện có thể bỏ phiếu để buộc tội Tổng thống đã “phản quốc, nhận hối lộ, hoặc những trọng tội khác hoặc tội nhẹ.” Nếu bị 2 phần 3 Thượng viện kết tội, Trump có thể bị cách chức – và một cuộc thăm dò mới đay cho thấy rằng sau tuần thứ nhất, hơn một phần ba người Mỹ đã háo hức để xem Trump bị luận tội.
If impeachment seems like a fine solution to you, the good news is that Congress doesn’t need evidence of actual treason or murder to move forward with an impeachment: Practically anything can be considered a “high crime or misdemeanor.” (Remember, former President Bill Clinton was impeached for lying about his affair with Monica Lewinsky). The bad news is that Republicans control both the House and the Senate, making impeachment politically unlikely, unless and until Democrats retake Congress. And that can’t happen until the elections of 2018.

Nếu luận tội là một giải pháp tốt cho bạn, thì cũng may là Quốc hội không cần bằng chứng thực sụ về tội phản quốc hoặc tội giết người để đi đến cuộc luận tội: Thực ra cái gì cũng co thể xem là trọng tội hay hành động phi pháp.” (Mọi người vẫn nhớ cựu Tổng thống Bill Clinton đã bị buộc tội vì đã nói dối về mối quan hệ của ông với Monica Lewinsky). Nhưng điều không may, nếu bạn muốn luận tội Trump, là Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, khiến cho một cuộc luận tội là điều bất khả thi, trừ khi và cho đến khi đảng Dân chủ chiếm đa số ở Quốc hội. Và điều đó không thể xảy ra cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử bán phần năm 2018. Và đảng Dân chủ thắng thế cũng là một trường hợp có thể và cũng có thể không xẩy ra vào năm 2018.

Anyway, impeachments take time: months, if not longer — even with an enthusiastic Congress. And when you have a lunatic controlling the nuclear codes, even a few months seems like a perilously long time to wait. How long will it take before Trump decides that “you’re fired” is a phrase that should also apply to nuclear missiles? (Aimed, perhaps, at Mexico?)

Việc luận tội sẽ mất thời gian: vài tháng, nếu không lâu hơn – ngay cả với một Quốc hội nhiệt tình. Và khi một người mất trí đang có trong tay mã hạt nhân, thì ngay cả một vài tháng cũng có vẻ là một khoảng thời gian dài quá dài để mọi người phải thấp thỏm chờ đợi. Người ta sẽ phải đợi bao lâu trước khi Trump quyết định “You are fired” một cụm từ cũng thể được áp dụng cho dàn hoả tiễn hạt nhân? (Có lẽ nhắm vào Mexico?)

In these dark days, some around the globe are finding solace in the 25th Amendment to the Constitution. This previously obscure amendment states that “Whenever the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive departments or of such other body as Congress may by law provide, transmit to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall immediately assume the powers and duties of the office as Acting President.”

Trong những ngày đen tối này, một số người trên thế giới đang tìm an ủi trong Tu Chánh án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ. Tu Chính án ít người để ý đến này nói rằng:
“Bất cứ khi nào Phó Tổng thống và đa số của một trong hai cơ quan hành pháp (nội các chính phủ) hay lập pháp (Quốc hội) bằng pháp luật hiện hành, gởi đến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện viện văn bản tuyên bố rằng Tổng thống bất lực không thực hiện nổi quyền hạn và nhiệm vụ của văn phòng Tổng thống, Phó Tổng thống ngay lập tức nhận thi hành quyền hạn và nhiệm vụ vói tư cách Quyền Tổng thống.”

This is option three for getting rid of Trump: an appeal to Vice President Mike Pence’s ambitions. Surely Pence wants to be president himself one day, right? Pence isn’t exactly a political moderate — he’s been unremittingly hostile to gay rights, he’s a climate change skeptic, etc. — but, unappealing as his politics may be to many Americans, he does not appear to actually be insane. (This is the new threshold for plausibility in American politics: “not actually insane.”)

Đây là lựa chọn thứ ba để đưa nước Mỹ thoát khỏi triều đại Trump: và cũng là một sức quyến rũ cho tham vọng của Phó Tổng thống Mike Pence. Chắc chắn Pence muốn trở thành Tổng thống một ngày nào đó, đúng không? Pence không hẳn là một chính khách ôn hoà – ông ấy đã không ngừng chống đối quyền người đồng tính, ông ấy là người hoài nghi về sự thay đổi khí hậu, v.v. dù Pence dù không hấp dẫn về mặt chính trị đối với nhiều người Mỹ, nhưng ông ta không có vẻ thực sự điên. (Đây là thềm vượt mới cho tính hợp lý trong nền chính trị Mỹ: “không thực sự điên khùng.”)

Presumably, Pence is sane enough to oppose rash acts involving, say, the evisceration of all U.S. military alliances or America using nuclear weapons first — and presumably, if things got bad enough, other Trump cabinet members might also be inclined to oust their boss and replace him with his vice president. Congress would have to acquiesce in a permanent 25th Amendment removal, but if Pence and half the cabinet declared Trump unfit, even a Republican-controlled Congress would likely fall in line.

Có lẽ, Pence đủ tỉnh táo để phản đối những hành vi bất chợt, ví dụ như, cắt bỏ những thành phần cốt yếu của đồng minh quân sự của Mỹ, hoặc lần đâu tiên Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân – và có lẽ, nếu mọi chuyện đã tồi tệ quá, các thành viên nội các của Trump có thể cũng sẽ nghiêng về phía lật đổ Tổng thống và thay thế bằng Phó tổng thống. Quốc hội sẽ phải chấp nhận sự hạ bệ Tổng thống bằng Tu chính án thứ 25, nhưng nếu Pence và một nửa nội các tuyên bố Trump không xứng đáng, thậm chí là một Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát cũng có thể sẽ phải chấp nhận truất phế Tổng thống.

The fourth possibility is one that until recently I would have said was unthinkable in the United States of America: a military coup, or at least a refusal by military leaders to obey certain orders.
Khả năng thứ tư là một trong những điều cho đến gần đây không ai có thể nói là có thể xẩy ra tại Hoa Kỳ: một cuộc đảo chính quân sự, hoặc ít nhất là sự bất tuân chấp hành mệnh lệnh nào đó trong giới lãnh đạo quân sự Mỹ.

The principle of civilian control of the military has been deeply internalized by the U.S. military, which prides itself on its nonpartisan professionalism. What’s more, we know that a high-ranking lawbreaker with even a little subtlety can run rings around the uniformed military. During the first years of the George W. Bush administration, for instance, formal protests from the nation’s senior-most military lawyers didn’t stop the use of torture. When military leaders objected to tactics such as waterboarding, the Bush administration simply bypassed the military, getting the CIA and private contractors to do their dirty work.

Nguyên tắc dân sự kiểm soát quân đội là nét văn hóa đã khắc sâu trong quân đội Hoa Kỳ, tập thể này luôn tự hào về tính chuyên nghiệp phi đảng phái của quân đội. Hơn thế nữa, chúng ta biết rằng một người vi phạm luật ở cấp cao trong chính quyền, với một chút tinh tế, cũng có thể qua mặt giới quân nhân. Víi dụ, trong những năm đầu tiên của chính quyền George W. Bush, các cuộc chống đối chính thức từ các luật sư quân sự ở cấp cao nhất của quốc gia cũng đã không chận được việc sử dụng tra tấn. Khi giới lãnh đạo quân sự phản đối kỹ thuật điều tra như trấn nước, chính quyền Bush đã qua mặt quân đội, ra lệnh cho CIA và các nhà thầu tư nhân thực hiện những hành vi bẩn thỉu thay cho họ.

But Trump isn’t subtle or sophisticated: He sets policy through rants and late-night tweets, not through quiet hints to aides and lawyers. He’s thin-skinned, erratic, and unconstrained — and his unexpected, self-indulgent pronouncements are reportedly sending shivers through even his closest aides.

Nhưng Trump lại không phải là người tinh tế hay thạo đời: Ông ấy lập chính sách bằng những tiếng gằn, hậm hự, hay bằng những dòng tweets nửa khuya, không cần, không nghe những gợi ý của nhóm phụ tá, hay của luật sư. Trump lại là người “da mỏng”, nhậy cảm, đổi tính thất thường, và không tự chế được – và những tuyên bố bất ngờ, bê tha đó đươc biết đã làm nhiều người, kể cả các phụ tá, cố vấn thân cận nhất của ông cũng phải rùng mình, rởn tóc gáy.

What would top U.S. military leaders do if given an order that struck them as not merely ill-advised, but dangerously unhinged? An order that wasn’t along the lines of “Prepare a plan to invade Iraq if Congress authorizes it based on questionable intelligence,” but “Prepare to invade Mexico tomorrow!” or “Start rounding up Muslim Americans and sending them to Guantánamo!” or “I’m going to teach China a lesson — with nukes!”

Giới lãnh đạo quân sự của Hoa Kỳ sẽ làm gì nếu nhận được mệnh lệnh không chỉ đơn thuần là thiếu khôn ngoan, nhưng còn rối loạn và nguy hiểm? Một mệnh lệnh không phải tương tự như “Chuẩn bị một kế hoạch xâm lăng Iraq nếu Quốc hội cho phép dựa trên thông tin tình báo vẫn có vấn đề”, nhưng là “Chuẩn bị để xâm chiếm Mexico vào ngày mai!” Hoặc “Bắt đầu tập trung tất cả người Mỹ Hồi giáo và gửi bọn chúng đến Guantanamo!” hoặc “Tôi sẽ dạy cho Trung Quốc một bài học – bằng vũ khí hạt nhân.”

It’s impossible to say, of course. The prospect of American military leaders responding to a presidential order with open defiance is frightening — but so, too, is the prospect of military obedience to an insane order. After all, military officers swear to protect and defend the Constitution of the United States, not the president. For the first time in my life, I can imagine plausible scenarios in which senior military officials might simply tell the president: “No, sir. We’re not doing that,” to thunderous applause from the New York Times editorial board.

Brace yourselves. One way or another, it’s going to be a wild few years.
Tất nhiên không thể đoán được việc gì sẽ xẩy ra. Triển vọng giới lãnh đạo quân sự của Mỹ đối phó với một sắc lệnh tổng thống bằng một thách thức công khai là điều đáng ngại – nhưng cũng rất đáng sợ, nếu giới lãnh đạo quân đội Mỹ tuân phục chấp hành một mệnh lệnh điên rồ. Chung cuộc, tất cả sĩ quan quân đội đã thề che chở và bảo vệ Hiến pháp của Hoa Kỳ chứ không phải che chở và bảo vệ Tổng thống. Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể tưởng tượng ra một kịch bản hợp lý, trong đó giới lãnh đạo quân sự cấp cao đơn giản nói với Tổng thống: “Không, thưa ngài. Chúng tôi không làm điều đó” trong tiếng vỗ tay như sấm rền từ ban biên tập tờ New York Times.

Thắt chặt dây an toàn. Cách này hay cách khác, trước mặt là một đoạn đường kinh hoàng trong vài năm sắp tới.

Translated by Trà Mi


http://foreignpolicy.com/2017/01/30/3-ways-to-get-rid-of-president-trump-before-2020-impeach-25th-amendment-coup/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=FP&utm_term=Flashpoints


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn