MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 21, 2017

HOW MANY DAYS BEFORE PRESIDENT PENCE? Bao nhiêu ngày nữa thì Pence lên làm Tổng thống?HOW MANY DAYS BEFORE PRESIDENT PENCE?
Bao nhiêu ngày nữa thì Pence lên làm Tổng thống?

Ronald L. Feinman
Newsweek
2/19/17
Ronald L. Feinman
Newsweek
19-2-2017The news of the forced resignation of National Security Adviser Michael Flynn, due to the scandal that he, as a private citizen, spoke to the Russian ambassador in December after President Barack Obama issued sanctions on Russia for their aggressive behavior, has rocked the Donald Trump Presidency.

Tin tức về chuyện bị bắt buộc phải từ chức của Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn, do vụ bê bối mà ông, là một công dân, đã nói chuyện với Đại sứ Nga vào tháng 12, sau khi Tổng thống Barack Obama ban hành lệnh trừng phạt Nga do hành vi hung hăng của họ, đã làm rung chuyển chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Trump, already under fire by many conservatives and Republicans for his “bromance” with Russian President Vladimir Putin, is suspect as to his loyalty to traditional American foreign policy, as a result of him having hired Flynn in the first place.

Trump, đang bị nhiều nhà [chính trị] bảo thủ và thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích vì cuộc tình “bạn trai” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bị nghi ngờ về lòng trung thành với chính sách đối ngoại truyền thống của Mỹ, do ông đã bổ nhiệm Flynn ngay từ lúc đầu.

Wednesday, February 8, 2017

Trump’s Doctrine of Unpredictability Chủ thuyết Không Thể Tiên Đoán của TrumpTrump’s Doctrine of Unpredictability

Chủ thuyết Không Thể Tiên Đoán của Trump
BY MICHAEL H. FUCHS
Democracy Journal
JANUARY 26, 2017

MICHAEL H. FUCHS
Democracy Journal
26/1/2017

Trump’s foreign policy “unpredictability” might just be cluelessness.
Chủ thuyết “Không Thể Tiên Đoán” có thể chỉ là trò vô chiêu

Does Donald Trump have a foreign policy?
During the transition period alone, the President: broke decades of tradition and talked to the President of Taiwan; condemned China for seizing a U.S. underwater drone in the South China Sea, then reversed his view the same day with a tweet telling China to “keep it!”; took the side of Russian President Vladimir Putin after President Obama sanctioned Russia for interfering in the U.S. presidential election.
Trying to piece Mr. Trump’s foreign policy together, one cannot be blamed for missing the grand strategy in it all.

Có thật ông Donald Trump có chính sách ngoại giao?
Ngay trong thời gian chuyển tiếp chờ nắm quyền Hành Pháp, Tổng Thống (TT) Trump đã làm nhiều màn ngoạn mục: phá lệ ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng bằng việc nói chuyện với TT Đài Loan; lên án Trung Cộng (TC) về việc bắt giữ hải cụ lặn ngầm không người lái do thám trên biển Đông, đồng thời không lâu sau lại gởi tin qua tweet kêu TC “cứ giữ lấy”; đứng về phía TT Putin của Nga sau khi TT Obama trừng phạt nước này vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử TT tại Mỹ.
Ráp lại hết những bước về chính sách ngoại giao của Trump, người ta không thể nhìn ra sách lược lớn về đối ngoại.

Tuesday, February 7, 2017

Is Trump’s Foreign Policy Inept, or Radical? It’s Both CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TRUMP LÀ CẨU THẢ HAY CỰC ĐOAN? CẢ HAI.National Security Adviser Mike Flynn at a press briefing on Wednesday — Credit Nicholas Kamm/Agence France-Presse — Getty Images
Michael Flynn, Cố vấn An ninh Quốc gia tại tại buổi họp báo hôm thứ Tư 1/2. Ảnh: Nicholas Kamm/AFC — Getty Images

Is Trump’s Foreign Policy Inept, or Radical? It’s Both
CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TRUMP LÀ CẨU THẢ HAY CỰC ĐOAN? CẢ HAI.

JONATHAN STEVENSON
New York Times
FEB. 3, 2017
JONATHAN STEVENSON
New York Times
3/2/2017


In just two weeks in office, President Trump has embarked on a foreign policy that is literally all over the map: insulting the Australian prime minister, threatening a trade war with Mexico and imposing a ham-handed refugee ban that has drawn global condemnation.

Chỉ mới hai tuần nhậm chức tổng thống, Trump đã khởi động một loạt chính sách ngoại giao gây ồn ào: làm nhục thủ tướng Úc, đe dọa chiến tranh thương mại với Mexico và áp đặt lệnh cấm di trú rất hậu đậu khiến cả thế giới lên án.

Friday, February 3, 2017

Warren Buffett declares immigrants a blessing Waren Buffett tuyên bố những người nhập cư là phước đức cho Mỹ


Warren Buffett declares immigrants a blessing as Trump shuts down refugee programme

Waren Buffett tuyên bố những người nhập cư là phước đức cho Mỹ, khi Trump đóng cửa chương trình nhập cư

SCMP
28 January, 2017
SCMP
28-1-2017

Warren Buffett made it clear he’s not in President Donald Trump’s camp when it comes to immigration.

Warren Buffett nói rõ rằng, ông không ở cùng phe với Tổng thống Donald Trump khi nói đến vấn đề nhập cư.

“This country has been blessed by immigrants,” he told a crowd of students at Columbia University on Friday in New York. “You can take them from any country you want, and they’ve come here and they found something that unleashed the potential that the place that they left did not, and we’re the product of it.”

Ông nói với một đám đông sinh viên tại Đại học Columbia vào [hôm nay], thứ Sáu ở New York: “Đất nước này đã được ban phước bởi những người nhập cư. Các bạn có thể đưa họ đến từ bất kỳ nước nào mà các bạn muốn, họ đã đến đây và họ tìm thấy một cái gì đó mở ra tiềm năng mà những nơi họ bỏ đi không [cho họ cơ hội đó], và chúng ta là những sản phẩm đó“.

Mark Zuckerberg’s status
Mark Zuckerberg’s status
28 January at 04:34
Palo Alto, CA, United States

Mark Zuckerberg’s status
28 January at 04:34
Palo Alto, CA, United States

My great grandparents came from Germany, Austria and Poland. Priscilla's parents were refugees from China and Vietnam. The United States is a nation of immigrants, and we should be proud of that.
Like many of you, I'm concerned about the impact of the recent executive orders signed by President Trump.

Ông bà cố nội, ngoại của tôi đến từ Đức, Áo và Ba Lan. Cha mẹ của Priscilla (vợ của Mark Zuckerberg – ND) là người tị nạn từ Trung Quốc và Việt Nam. Hoa Kỳ là đất nước của những người nhập cư và chúng ta nên tự hào về điều đó.
Cũng giống như nhiều người trong các bạn, tôi lo ngại về tác động của các lệnh điều hành gần đây Tổng thống Trump đã ký.

Will Donald Trump be assassinated, ousted in a coup or just impeached? Donald Trump sẽ bị giết, bị lật đổ trong một cuộc đảo chính hay bị luận tội?Will Donald Trump be assassinated, ousted in a coup or just impeached?

Donald Trump sẽ bị giết, bị lật đổ trong một cuộc đảo chính hay bị luận tội?

As the president-elect takes office, all Washington can talk about is how badly it will end
Khi Tổng thống được bầu nhậm chức, tất cả những gì Washington có thể nói là chuyện đó rồi sẽ kết thúc một cách tồi tệ đến mức nào

Paul Wood
Spectator
21 January 2017

Paul Wood
Spectator
21/1/2017

The ‘most deadly adversaries of republican government,’ wrote Alexander Hamilton, arise ‘chiefly from the desire in foreign powers to gain an improper ascendant in our councils. How could they better gratify this, than by raising a creature of their own to the chief magistracy of the Union?’

“Kẻ thù nguy hiểm nhất của chính phủ cộng hoà”, Alexander Hamilton viết, xuất phát “chủ yếu từ mong muốn của các chính phủ nước ngoài nhằm giành được những vị trí và ảnh hưởng quá mức trong các hội đồng của chúng tôi. Có cách nào tốt hơn là đưa tay sai của họ vào những cơ quan quyền lực cao nhất của Liên Bang?”

The Age of Fake Policy Thời Đại Của Chính Sách Giả

The Age of Fake Policy

Thời Đại Của Chính Sách Giả

Paul Krugman
The New York Times
JAN. 6, 2017

Paul Krugman
The New York Times
6/1/2017


On Thursday, at a rough estimate, 75,000 Americans were laid off or fired by their employers. Some of those workers will find good new jobs, but many will end up earning less, and some will remain unemployed for months or years.

Vào hôm Thứ Năm, một ước tính sơ khởi cho thấy có 75.000 người Mỹ bị sa thải hoặc đuổi việc bởi những nghiệp chủ của họ. Một số những người ấy sẽ tìm được việc làm mới tốt, nhưng nhiều người cuối cùng sẽ kiếm được thu nhập ít hơn, và một số sẽ bị thất nghiệp trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

If that sounds terrible to you, and you’re asking what economic catastrophe just happened, the answer is, none. In fact, I’m just assuming that Thursday was a normal day in the job market.

Nếu điều đó có vẻ khủng khiếp đối với bạn, và bạn đang hỏi thảm họa kinh tế gì vừa xảy ra, thì câu trả lời là không. Trong thực tế, tôi chỉ là giả định rằng ngày Thứ Năm đó là một ngày bình thường trong thị trường việc làm.

3 Ways to Get Rid of President Trump Before 2020 Ba cách để thoát khỏi Tổng thống Trump trước năm 2020

3 Ways to Get Rid of President Trump Before 2020

Ba cách để thoát khỏi Tổng thống Trump trước năm 2020Why you need to read the 25th Amendment now.
Tại sao bạn phải đọc Tu chính án 25 ngay bây giờ?
BY ROSA BROOKS
JANUARY 30, 2017

ROSA BROOKS
30/1/2017

Are we really stuck with this guy?

Liệu chúng ta có thực sự ‘mắc kẹt’ với cha này?
It’s the question being asked around the globe, because Donald Trump’s first week as president has made it all too clear: Yes, he is as crazy as everyone feared.

Những câu hỏi nêu trên không chỉ là vấn đề của người Mỹ mà là của cả thế giới, bởi vì chi mới tuần đầu tiên Donald Trump nhậm chức Tổng thống đã cho mọi người thấyquá rõ ràng: Vâng, ông ấy điên như tất cả mọi người đa lo ngại.

Thursday, February 2, 2017

The face of terror is not the true faith of Islam. Bộ mặt của khủng bố không phải là đức tin chân chính của Hồi giáo.

The face of terror is not the true faith of Islam.
Bộ mặt của khủng bố không phải là đức tin chân chính của Hồi giáo.
George W. Bush
Islamic Center of Washington, D.C.
September 17, 2001

George W. Bush
Trung Tâm Hoioif Giáo Washington DC
17/9/2001
Thank you all very much for your hospitality. We've just had a -- wide-ranging discussions on the matter at hand. Like the good folks standing with me, the American people were appalled and outraged at last Tuesday's attacks. And so were Muslims all across the world. Both Americans and Muslim friends and citizens, tax-paying citizens, and Muslims in nations were just appalled and could not believe what we saw on our TV screens.

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì tấm lòng hiếu khách. Chúng tôi vừa mới tức thì có một cuộc thảo luận mở rộng về vấn đề này. Cũng như những đồng bào tốt đứng đây cùng tôi, người dân Mỹ thật sự kinh hoàng và phẫn nộ tại với cuộc tấn công hôm thứ Ba tuần trước. Và tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới cũng kinh hoàng và phẫn nộ như thế. Cả người Mỹ và bạn bè Hồi giáo, các công dân, người dân đóng thuế, và người Hồi giáo ở các quốc gia đã hoảng sợ và không thể tin những gì chúng ta nhìn thấy trên truyền hình.