MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 28, 2016

THE SELFISH GIANT GÃ KHỔNG LỒ ÍCH KỶ

THE SELFISH GIANT

GÃ KHỔNG LỒ ÍCH KỶ

Oscar Wilde

Oscar WildeOscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (16 October 1854 – 30 November 1900) was an Irish writer, poet, and prominent aesthete. He became one of the most successful playwrights of the late Victorian era in London with a series of social satires which continue to be performed, especially his masterpiece The Importance of Being Earnest. Oscar Wilde’s fairy tales have been dramatized, made into films, ballets, plays and adapted for radio. The Selfish Giant is a multi-layered short story that will appeal to both children and adults because of the depth of its meaning. For young children it can be read literally about a giant who is mean and whose garden refuses to grow. For older readers the religious symbolism can also be reflected upon as discussing themes such as selfishness and forgiveness. The meaning of the wall around the garden, symbolic of people shutting each other out can also be debated upon.

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde (sinh ngày 16 Tháng 10 năm 1854 – mất ngày 30 tháng 11 năm 1900) là một nhà văn, nhà thơ và người mỹ học nổi tiếng của Ailen. Ông trở thành một trong những nhà viết kịch thành công nhất cuối thời Victoria ở London với một loạt các vở kịch châm biếm xã hội liên tục được công diễn, đặc biệt là kiệt tác Tầm quan trọng của Chân thành. Các câu chuyện của Oscar Wilde đã được dựng thành phim, vũ ballet, kịch và chuyển thể cho chương trình phát thanh. Gã khổng lồ ích kỷ là một truyện ngắn nhiều tầng lớp hấp dẫn cả trẻ em lẫn người lớn vì độ sâu ý nghĩa của nó. Đối với trẻ nhỏ có thể đọc theo nghĩa đen về một người khổng lồ keo kiệt có khu vườn không chịu mọc. Đối với độc giả lớn tuổi các biểu tượng tôn giáo cũng có thể được phản ánh vào các chủ đề thảo luận như sự ích kỷ và sự tha thứ. Ý nghĩa của các bức tường vây quanh khu vườn, biểu tượng của người sống khép kín với người khác cũng có thể được thảo luận.

PAPA PANOV’S SPECIAL CHRISTMAS GIÁNG SINH ĐẶC BIỆT CỦA GÌA PANOV

PAPA PANOV’S SPECIAL CHRISTMAS

GIÁNG SINH ĐẶC BIỆT CỦA GÌA PANOV
Leo Tolstoy

Lev Tolstoy
Leo Tolstoy, or Count Lev Nikolayevich Tolstoy (September 9 1828 – November 20 1910), was a Russian writer widely regarded as among the greatest of novelists. Tolstoy’s further talents as essayist, dramatist, and educational reformer made him the most influential member of the aristocratic Tolstoy family. Papa Panov’s Special Christmas was originally written in French by Ruben Saillens, and then translated into English by Tolstoy. This is a very thoughtful story, based on the Bible text ‘I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me water’ which Jesus used to make us understand how we should serve him by serving each other. The story of Papa Panov is an excellent way to introduce young children to the principles of kindness.

Leo Tolstoy, hay Bá tước Lev Nikolayevich Tolstoy (sinh ngày 09 tháng 9 1828 – mất ngày 20 tháng 11 1910), là một nhà văn người Nga coi là một trong những tiểu thuyết gia vỹ đại nhất. Tolstoy còn có các tài năng khác như viết tiểu luận, kịch, và cải cách giáo dục khiến ông trở thành thành viên có ảnh hưởng nhất trong giòng họ Tolstoy quý tộc. Giáng sinh Đặc biệt của Già Panov ban đầu được Ruben Saillens viết bằng tiếng Pháp, sau đó được Tolstoy dịch sang tiếng Anh. Đây là một câu chuyện sâu sắc, dựa trên câu văn trong Kinh Thánh 'Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho ta uống' mà Chúa Giêsu đã sử dụng để làm dạy chúng ta hiểu rằng cách chúng ta sẽ phụng vụ Người chính làh phục vụ lẫn nhau. Câu chuyện của Già Panov là một câu chuyện tuyệt vời để giới thiệu cho trẻ em các nguyên tắc của lòng tử tế.