MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, November 18, 2016

POPULISM CHỦ NGHĨA DÂN TÚY
POPULISM
CHỦ NGHĨA DÂN TÚY
Wise Geek
Wise Geek


Populism is a political philosophy which focuses on standing up for the rights and positions of the common people as opposed to the elite and the government. Several political movements around the world have promoted populist ideals. When used to describe political rhetoric, an individual or a political party, the term often carries pejorative connotations, and “populism” has become a loaded word to many people.

Chủ nghĩa dân túy là một triết lý chính trị tập trung bênh vực cho quyền lợi và địa vị của những người dân thường, đối lập với các tầng lớp tinh hoa và chính phủ. Một số phong trào chính trị trên thế giới đã tăng cường lý tưởng dân túy. Khi được sử dụng để mô tả hùng biện chính trị, một cá nhân hay một đảng chính trị, thuật ngữ này thường mang sắc thái miệt thị, và "chủ nghĩa dân túy" đã trở thành một từ nặng nề với nhiều người.