MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, November 12, 2016

WHO IS PRESIDENT TRUMP? Tổng Thống Trump là ai?WHO IS PRESIDENT TRUMP?

Tổng Thống Trump là ai?

JEFFREY FRANKEL
Project Syndicate
NOV 10, 2016

Jeffrey Frankel
Project Syndicate
10 /11/ 2016

CAMBRIDGE – Donald Trump’s stunning election victory has pushed the United States – and the world – into uncharted territory. The US has never before had a president with no political or military experience, nor one who so routinely shirks the truth, embraces conspiracy theories, and contradicts himself. All of this makes it almost impossible to know how he will govern.

CAMBRIDGE - chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử kịch tính đã đẩy Hoa Kỳ - và thế giới - vào lãnh địa chưa được khám phá. Từ trước tới nay nước Mỹ chưa bao giờ có một tổng thống không có kinh nghiệm chính trị hay quân sự, cũng chưa có một tổng thống thường xuyên trốn tránh sự thật, ôm đồm các lý thuyết âm mưu, và mâu thuẫn với chính mình. Tất cả điều này làm cho chúng ta gần như không biết ông sẽ điều hành chính phủ như thế nào.

DONALD TRUMP’S FOREIGN-POLICY CHALLENGES Thách thức đối với chính sách đối ngoại của Donald TrumpDONALD TRUMP’S FOREIGN-POLICY CHALLENGES

Thách thức đối với chính sách đối ngoại của Donald Trump

Joseph S. Nye
Project Syndicate
09-11-2016

Joseph S. Nye
Project Syndicate
09-11-2016

CAMBRIDGE – During his campaign, US President-elect Donald Trump questioned the alliances and institutions that undergird the liberal world order, but he spelled out few specific policies. Perhaps the most important question raised by his victory is whether the long phase of globalization that began at the end of World War II is essentially over.

CAMBRIDGE – Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump trong chiến dịch tranh cử đã có đặt vấn đề về các liên minh và định chế đã củng cố cho trật tự của thế giới tự do, nhưng ông chỉ nêu ra vài chính sách cụ thể. Có lẽ một câu hỏi quan trọng nhất đã đề ra trong chiến thắng của ông là liệu giai đoạn lâu dài của toàn cầu hóa mà trào lưu này bắt đầu vào cuối Thế chiến II về cơ bản là đã kết thúc chưa.