MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, November 9, 2016

HILLARY CLINTON'S CONCESSION SPEECH PHÁT BIỂU CỦA BÀ HILLARY CLINTON SAU KHI THẤT CỬ


HILLARY CLINTON'S CONCESSION SPEECH

PHÁT BIỂU CỦA BÀ HILLARY CLINTON SAU KHI THẤT CỬ

Thank you, my friends. Thank you so very much for being here. And I love you all, too!

Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã có mặt ở đây. Tôi yêu mến tất cả các bạn.
Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country.
Đêm qua tôi đã chúc mừng Donald Trump và đề nghị làm việc cùng ông ấy vì lợi ích của đất nước.

I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I am sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country.

Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ là một tổng thống thành công của tất cả người Mỹ. Đây không phải là kết quả chúng ta muốn hay đã nỗ lực phấn đấu. Tôi xin lỗi vì chúng tôi không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này với những giá trị chúng tôi chia sẻ và tầm nhìn chúng tôi đặt ra cho đất nước.

DONALD TRUMP’S VICTORY SPEECH DIỄN VĂN THẮNG CỬ CỦA DONALD TRUMP

DONALD TRUMP’S VICTORY SPEECH
DIỄN VĂN THẮNG CỬ CỦA DONALD TRUMP


TRUMP: Thank you. Thank you very much, everyone.
(APPLAUSE)
Sorry to keep you waiting; complicated business; complicated.
(APPLAUSE)
Thank you very much.
(APPLAUSE)
TRUMP: I’ve just received a call from Secretary Clinton.
(APPLAUSE)
She congratulated us — it’s about us — on our victory, and I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she — she fought very hard.
(APPLAUSE)

TRUMP: Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.
(VỖ TAY)
Tôi xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ đợi quá lâu bởi nhiều thứ phức tạp.
(VỖ TAY)
Xin cảm ơn tất cả rất nhiều.
(VỖ TAY)
Tôi mới nhận được một cuộc gọi từ cựu Ngoại trưởng Clinton.
(VỖ TAY)
Bà đã chúc mừng chiến thắng của chúng ta, đây là chiến thắng của tất cả chúng ta.
Còn tôi, tôi cũng xin chúc mừng bà và gia đình sau chiến dịch hết sức cam go vừa rồi. Bà đã chiến đấu kiên cường.
(VỖ TAY)

AN AMERICAN TRAGEDY MỘT BI KỊCH MỸ

AN AMERICAN TRAGEDY

MỘT BI KỊCH MỸ


By David Remnick
David Remnick
The New Yorker, November 9, 2016.

The New Yorker, 9/10/2016.

The election of Donald Trump to the Presidency is nothing less than a tragedy for the American republic, a tragedy for the Constitution, and a triumph for the forces, at home and abroad, of nativism, authoritarianism, misogyny, and racism. Trump’s shocking victory, his ascension to the Presidency, is a sickening event in the history of the United States and liberal democracy. On January 20, 2017, we will bid farewell to the first African-American President—a man of integrity, dignity, and generous spirit—and witness the inauguration of a con who did little to spurn endorsement by forces of xenophobia and white supremacy. It is impossible to react to this moment with anything less than revulsion and profound anxiety.

Việc Donald Trump đắc cử tổng thống không khác gì một bi kịch đối với nền cộng hòa Mỹ, một bi kịch đối với hiến pháp Mỹ, và một chiến thắng đối với các lực lượng, trong nước và ngoài nước, của chủ nghĩa bản địa bài ngoại, chủ nghĩa chuyên chế, sự kỳ thị nữ giới, và phân biệt chủng tộc. Chiến thắng chấn động của Trump, việc ông leo lên ghế tổng thống, là một sự kiện đáng thất vọng trong lịch sử nước Mỹ và nền dân chủ tự do. Ngày 20 tháng 1 năm 2017, chúng ta sẽ chia tay vị tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên—một con người của liêm chính, phẩm giá, và tinh thần hào sảng—và chứng kiến lễ nhậm chức của một con người giả dối đã không làm gì nhiều để cự tuyệt sự ủng hộ của các lực lượng bài ngoại và thượng tôn da trắng. Không thể nào phản ứng lại thời khắc này với bất cứ điều gì khác ngoài sự ghê tởm và lo lắng sâu sắc.

TOP TEN SOVIET JOKES MƯỜI CHUYỆN CƯỜI XÔ-VIẾT HAY NHẤT

TOP TEN SOVIET JOKES

MƯỜI CHUYỆN CƯỜI XÔ-VIẾT HAY NHẤT


(1) Three workers find themselves locked up, and they ask each other what they’re in for. The first man says: “I was always ten minutes late to work, so I was accused of sabotage.” The second man says: “I was always ten minutes early to work, so I was accused of espionage.” The third man says: “I always got to work on time, so I was accused of having a Western watch.”

(1) Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.

 (2) An old man is dying in his hovel on the steppes.
There is a menacing banging on the door.
‘Whose there?’ the old man asks.
‘Death ‘comes the reply.
‘Thank God for that,’ he says, ‘I thought it was the KGB.’

(2) Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.
Có tiếng gõ cửa dồn dập
- Ai đấy? – ông lão hỏi.
- Thần chết, - có tiếng đáp.
- Lậy chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB